dr. Susanne Heeger-Hertter
s.heeger@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:15


Profiel

Susanne Heeger-Hertter is sinds 2005 verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie, departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, sinds 2011 als Universitair Docent. Ze maakt deel uit van de afdeling Inernationaal Europees Recht, sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid, en participeert in het onderzoeksprogramma Familie en Recht.

Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:15
Curriculum vitae

Susanne Heeger heeft een achtergrond in de verpleging en in het verpleegkundig onderwijs. In 2004 heeft ze de studie rechten aan de UU afgerond. Van 2004 tot 2013 was zij gastdocent voor het vak gezondheidsrecht bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Van 2005 tot 2006 heeft Susanne Heeger bij de sectie Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de rechtspleging in de rechtbank Utrecht. Sinds mei 2006 is zij verbonden aan de sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid, eerst als onderzoeker bij het door het Instituut Gak gesubsidieerde onderzoeksprogramma ‘Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt’ en sinds september 2011 als (parttime) universitair docent sociaal recht. Van december 2012 tot en met juni 2013 was Susanne Heeger gedetacheerd als beleidsmedewerker op de afdeling Wetgeving, bestuurlijke en juridische aangelegenheden (WBJA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Susanne Heeger is in 2012 gepromoveerd.

Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:15
Alle publicaties
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Hertter, S.E. (2016). Wet arbeid en zorg C.25; E.25; G.25; H.25. In Eva Cremers & Pauline de Costeris (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties (45 p.). Deventer: Kluwer.
  2016 - Rapporten
Hertter, S.E. & Pennings, Frans (2016). 'EU Citizenship and Social Rights, a Comparative Report’, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States, bEUcitizen. (81 p.). bEUcitizen Project, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States.
  2016 - Annotaties
Hertter, S.E. (2016). Hoofdstuk IV WW als laatste redmiddel.
  2016 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (10-03-2016). NVBe .
  2015 - Artikelen
Hertter, S.E. & Veldman, A.G. (2015). 'Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats. ArbeidsRecht, 2015 (6/7), (pp. 3-7) (5 p.).
  2015 - Boeken
Hertter, S.E., Houweling, A.R., de Valk, S.N. & Veldman, A.G. (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Hertter, S.E. (2015). Wet Arbeid en Zorg. In E. Cremers (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties Deventer: Kluwer.
Burri, Susanne & Hertter, S.E. (2015). Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht. In K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 73-135). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Artikelen
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Mantelzorg faciliteren door verlof - Een vergelijking van het Nederlandse recht met de Duitse Familiezorgtijdwet. Tijdschrift Recht en Arbeid (6/7), (pp. 17-20).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1013-1048). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Beleidsregels protocol scholing 2014. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1063-1067). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 313-314). Deventer: Kluwer.
  2014 - Rapporten
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). Accessing social right for EU citizens. Dutch Country Report. (88 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). The history and development of social rights. (27 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
  2014 - Annotaties
Heeger, S.E. (04-03-2014). USZ 2014/110. (5 p.).
  2014 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (19-03-2014). Probus '83 Bilthoven, inleiding: Modernisering in de sociale zekerheid. Probus '83.
S.E. Hertter (14-03-2014). Sparen in de sociale zekerheid.
  2013 - Annotaties
Heeger, S.E. (19-06-2013). Noot bij CRvB 19 juni 2013.
  2013 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (30-11-2013). Approaches facilitating long-term care by employees: a comparison of German and Dutch statutory leaves. Rethinkin.
S.E. Hertter (03-11-2013). Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten: Verlof voor zorg. Den Haag, Wiardi Beckman Stichting, Lezing.
S.E. Hertter (23-10-2013). Verlof voor (mantel)zorg.
  2012 - Artikelen
Hertter, S.E. & Eleveld, A. (2012). Verplicht sparen voor verlof. Socialisme en Democratie, (pp. 1-2) (2 p.).
  2012 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (28-03-2012). Sparen in de sociale zekerheid.
  2010 - Artikelen
Heeger, S.E. & Koopmans, I. (2010). Biedt de WW een transitiefaciliteit voor startende zelfstandigen?. Tijdschrift Recht en Arbeid (2), (pp. 5-11) (7 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Heeger, S.E. (2010). Commentaar bij beleidsregels protocol scholing 2008, regeling vrijlating vergoedingen scholing werkloosheidswet, inkomstenbesluit werkloosheidwet, besluit kostenvergoedingen werkloosheidswet, besluit beoordelingskader loonkostensubsidie. In F.J.L. pennings (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 293-314) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (06-12-2010). De weerbarstige praktijk: Levensloop buiten de Levensloopregeling.
S.E. Hertter (28-05-2010). Integration of the unemployed beneficiary by way of self-employment in a comparative perspective. Seminar for young researchers on "European Labour Law and Social Law".
S.E. Hertter (12-11-2010). 'Sparen voor de levensloop', organiser seminar: 'Spaarsystemen in de sociale zekerheid: gedragseffecten en juridische (on)mogelijkheden'. Instituut Gak.
  2009 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (07-07-2009). De WW - een levensloopvoorziening?.
S.E. Hertter (11-02-2009). NISZ. Zelfstandigen en de WW.
  2008 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (27-11-2008). Communicatie in de rechtszaal.
S.E. Hertter (19-12-2008). Keynote . De Rechter ter Zitting.
S.E. Hertter (12-03-2008). Keynote. Kwaliteit van de zitting.
  2007 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (18-06-2007). Abva Kabo. Flexibele werktijden.
  2006 - Boeken
Hertter, S.E. & Ippel, P.C. (2006). Sprekend de Rechtbank. (185 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2006 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (07-12-2006). Keynote. Geschikte beslechting.
  2004 - Artikelen
Hertter, S.E. (2004). Arbeidsongeschiktheid in de Algemene nabestaandenwet en de Kinderbijslagwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 59 (7/8), (pp. 346-355).
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:15

Susanne Heeger neemt deel aan twee onderzoeksprogramma’s:

Het onderzoeksprogramma: Familie en Recht: Regulering van familierelaties en is daarmee betrokken bij UCERF (zie: http://www.ucerf.nl). In het kader daarvan gaat haar onderzoeksbelangstelling uit naar de gevolgen van familierelaties op arbeid en sociale zekerheid en vice versa, in het bijzonder op het terrein van arbeid en zorg.

Het KP7-project van de EU naar het Europees Burgerschap: Barriers towards EU citizenship (zie: http://beucitizen.eu). Daar de focus ligt op het vrije verkeer van burgers en hun rechtspositie in een andere lidstaat van de EU op de terreinen bijstand, gezondheidszorg, wonen en opleiding en scholing.  

Afgesloten projecten

Project:
Levensloop, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 17-11-2006 tot 15-09-2013
Algemene projectbeschrijving

De levensloop wordt gezien als een belangrijk referentiepunt in het debat over de modernisering van sociale zekerheid. Levenslooparrangementen openen de mogelijkheid om een minder scherp onderscheid te maken tussen zelfgekozen en externe risico’s, passen in een knowledge-based society en bieden ruimte aan diversiteit. Ook beogen levenslooparrangementen een positief effect te hebben op arbeidsmarktparticipatie, juist door af en toe een periode van non-participatie in te lassen. In dit onderzoeksprogramma worden de aanspraken van feitelijke en potentiële levenslooparrangementen nader onderzocht. Meer concreet wordt nagegaan welk gebruik wordt gemaakt van de bestaande levenslooparrangementen, welke behoeften er bestaan aan nieuwe regelingen, wat de juridische mogelijkheden zijn van levenslooparrangementen in de wettelijke en contractuele sociale zekerheid en wat de te verwachten gedragseffecten zijn. Uitgangspunt daarbij is de moderne mobiele werknemer, die werken, zorgen en leren tracht te combineren in een flexibele arbeidsmarkt, die meer en meer wordt bepaald door internationale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie zie onze projectpagina.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Stichting Instituut GAK
Projectleden
Overige projectleden:
  • dr. Ivy Koopmans
  • dr. Jan-Dirk Vlasblom
  • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
  • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)

Onderzoeksinteresse

Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, levensloop, arbeid en zorg, gezondheidsrecht.

Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:15

Bachelor: Arbeidsrecht (AR)

Bachelor: International and European Labour Law (IELL)

Master: Individueel en collectief arbeidsrecht (ICAR)

Master: Privaat en Publiek Socialezekerheidsrecht (PPSZ)

Master: Arbeidsrecht voor HRM (AHRM)

Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:15
Volledige naam
dr. S.E. Heeger-Hertter Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 1.17
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7243
Fax 030 253 7073
Gegenereerd op 2017-06-27 09:23:16
Laatst bijgewerkt op 16-02-2017