Dr. Rianka Rijnhout LLM
r.rijnhout@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:06


Profiel

Als Universitair hoofddocent binnen het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) vraagt Rijnhout aandacht voor de vraag of en hoe het aansprakelijkheidsrecht bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke en individuele problemen. Zij benadert het aansprakelijkheidsrecht vakgebiedoverstijgend, waarbij zij inzichten vanuit het strafrecht, de mensenrechten en psycologie betrekt in haar onderzoek. Rijnhout vroeg aandacht voor de gedupeerden van de gaswinning in Groningen, naasten in letselschadezaken en slachtoffers van gebreken in openbare wegen. Zij verrichtte samen met UCALL-collega Engelhard een WODC-onderzoek naar de uitbreiding van het schadefonds tegemoetkoming bij rampen. In 2015 won zij samen met UCALL-collega's Sikkema en De Zanger de NJV-publicatieprijs voor hun bijdrage over het ongeval Stichtse Vecht.

In het onderwijs is Rijnhout actief als programmaleider van de Master Privaatrecht en als coordinator van het Excellent Master Track. Ook draagt zij bij aan de ontwikkeling van het honoursonderwijs op Bachelorniveau. Zij ontwikkelde de vakken civilologie en vakgebiedoverstijgend onderwijs over strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. In 2013 en 2014 werd zij genomineerd voor de Docent Talentprijs van rechtsgeleerdheid.

In 2016 werd Rijnhout verkozen als één van de 24 toptalenten van de Universiteit Utrecht die zitting mogen nemen in de Utrecht Young Academy. 

Afgezien van haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten is Rijnhout redacteur van het Tijdschrift Vergoeding voor Personenschade en Letsel & Schade. Ook is zij sinds 2016 redacteur van de Nieuwsbrief van de Teaching Academie Utrecht University (TAUU). Sinds 2015 is zij actief binnen De Letselschade Raad als voorzitter van de Werkgroep Normering, die als doel heeft de afwikkeling van letselschadevorderingen efficienter en vlotter te laten verlopen, en daarmee voor rechtszekerheid voor en rechtsgelijkheid tussen slachtoffers te zorgen.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises

Onderzoeksmiddag 2013

Onderzoeksmiddag

UCALL Onderzoeksgroep

Onderzoeksmaster 2004
Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:06
Curriculum vitae

Rianka Rijnhout (1983) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht in de periode 2001-2007. Zowel haar Bachelor als haar Master sloot zij cum laude af. In het kader van de tweejarige Master Legal Research heeft zij vooral onderzoek verricht op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Eén van haar onderzoeken, over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder in geval van eenzijdige verkeersongevallen, is in boekvorm gepubliceerd.

Tijdens haar studie was Rianka Rijnhout onder meer werkzaam voor de Rechtswinkel Utrecht (sectie consument en bestuur) en als stagiair verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast verbleef zij een half jaar in Denemarken om te studeren aan de Universiteit van Kopenhagen.

In september 2007 is Rianka gestart aan haar proefschriftonderzoek over schadevergoeding voor derden in personenschadezaken. Het doel van haar onderzoek was om het huidige systeem zoals dat in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd (artikelen 6:107, 107a en 108) te heroverwegen in het licht van de grondslagen en het systeem van het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht. Een vraag die bijvoorbeeld is behandeld, is: bestaat er een grondslag voor de vergoeding van affectieschade of de inkomensderving van naasten? Rijnhout beperkte haar onderzoek niet tot vergoeding van schade van naasten en nabestaanden van het slachtoffer, maar heeft ook aandacht besteed aan vorderingsrechten van bijvoorbeeld hulpverleners (zijnde derden in personenschadezaken). In het kader van dit onderzoek is  een vergelijking gemaakt met het Duitse, Engelse en Franse recht. Op 1 juni 2012 heeft zij met succes haar proefschrift verdedigd. Haar promotoren waren Prof. mr. Ivo Giesen en mr. dr. Esther Engelhard.

Rianka is sinds 2012 als Universitair Docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). In 2016 werd zij bevorderd tot Universitair hoofddocent. Haar onderzoek concentreert zich op het nationale, Europese en internationale aansprakelijkheidsrecht. De kernvraag die zij zichzelf stelt is of en hoe het aansprakelijkheidsrecht wel bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke en individuele problemen. In de media vroeg zij aandacht voor de problematiek rond de gaswinning in Groningen.

Sinds 1 maart 2016 is Rijnhout programmaleider van de Master Nederlands recht, programma Privaatrecht. Ook denkt zij mee over de toekomst van het Utrecht Law College. In haar onderwijs staan innovatieve onderwijsvormen centraal en vraagt zij aandacht voor interdisciplinariteit. Een (juridisch) probleem is niet monodisciplinair.

In 2016 is Rijnhout benoemd als één van de 24 leden van de Utrecht Young Academy.

Sinds 2011 is Rianka medewerker van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade. Daarnaast is zij sinds 2013 redactielid van zowel Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) als Letsel & Schade (L&S). Sinds 2015 is Rianka voorzitter van de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad, die als doel heeft tot een efficientere afwikkeling van letselschadevorderingen te zorgen, en daarmee voor rechtszekerheid voor en rechtsgelijkheid tussen slachtoffers.

Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:06

Selectie van recente publicaties

Sleutelpublicaties

Rijnhout, R. (2009). Vergoeding voor huishoudelijke hulp door naasten: een overkoepelende analyse van art. 6:107 en 108 BW. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4 (2009), (pp. 179-188) (9 p.).

Rijnhout, R. (2008). Vergoeding van schade van naasten: bittere ironie én bittere waarheid. 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 155-171) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Giesen, I., Rijnhout, R., van Aken, M.A.G. & van Hoof, J.T.C. (15-10-2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016 (5), (pp. 171-179) (9 p.).
  2016 - Websites / portals
  2015 - Artikelen
Rijnhout, R. (2015). Amuse: Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Ars aequi, (pp. 646-648).
Rijnhout, R. & Steurrijs, N. (2015). Kroniek Schadevergoedingsrecht 2012-2015. Aansprakelijkheid verzekering en schade, (pp. 126-140).
Biemans, J.W.A., Koning, I. & Rijnhout, R. (2015). Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7047), (pp. 73-83) (10 p.).
  2015 - Boeken
Engelhard, E.F.D. & Rijnhout, R. (2015). Een regeling voor personenschade door rampen. (229 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Rijnhout, R. (2015). Wetsontwerp vergoeding voor zorg- en affectieschade: schadevergoeding voor zorgschade naasten. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 25-39) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Websites / portals
Gijselaar, E.C., Rijnhout, R. & Emaus, J.M. (24-03-2015). Gasboringen in Groningen, het EVRM en de aansprakelijkheid van de NAM.
  2015 - Voordrachten / lezingen
R. Rijnhout (24-09-2015) Aansprakelijkheid van de NAM, of toch niet?, tijdens: Juridische aspecten van gaswinning in Groningen
  2014 - Artikelen
Rijnhout, Rianka (2014). Consultatievoorstel vergoeding voor zorg- en affectieschade: twee, of zelfs drie stappen vooruit?. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2014 (9), (pp. 321-330). NTBR 2014/39.
Gijselaar, Ellen, Rijnhout, Rianka & Emaus, Jessy (2014). Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM. Ars aequi, (pp. 801-813).
Rijnhout, R., Sikkema, E. & de Zanger, W.S. (2014). Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1), (pp. 10-25) (16 p.).
Rijnhout, R., Giesen, I., Nell, M.L. & Lentz, L.R. (2014). Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7025), (pp. 626-638) (12 p.).
  2014 - Rapporten
Rijnhout, R. (2014). Het aansprakelijkheidsvraagstuk bij de ter beschikkingstelling van de EHBO-kaart door het Rode Kruis. Rode Kruis Nederland.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Rijnhout, R. (2013). Een juridische werkelijkheid (?): de vertaalslag van leed naar geld. Letsel & schade, (pp. 3) (1 p.).
Giesen, I., Rijnhout, R. & Enneking, L.F.H. (2013). Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect. Ars aequi, 12, (pp. 904-905) (2 p.).
Emaus, J.M. & Rijnhout, R. (2013). Naasten, fundamentele rechten en het Nederlandse limitatief en exclusief werkende 6:108 BW: één probleem, twee perspectieven. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 4, (pp. 108-119) (12 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Enneking, L.F.H., Giesen, I. & Rijnhout, R. (2013). Bewijswaardering en psychologische inzichten. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1017-1085) (69 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Rijnhout, R. (2013). Langs de grenzen van de artikelen 6:107 en 6:108 BW. In C.J.M. Klaassen (Eds.), In de schaduw van het slachtoffer (LSA 24) (pp. 1-30) (30 p.). Den Haag: SDU.
  2013 - Annotaties
Rijnhout, R. (30-01-2013). 2013, , ().
  2012 - Artikelen
Rijnhout, R. (2012). Een “nieuwe” weg naar vergoeding van schade in personenschadezaken. Tijdschrift voor privaatrecht, (pp. 119-125) (7 p.).
Rijnhout, R. (2012). Kroniek Schadevergoedingsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, (pp. 132-145) (14 p.).
  2011 - Artikelen
Giesen, I. & Rijnhout, R. (2011). Rechterlijke ‘ongehoorzaamheid’ en wetgevende zijpaden: gaat de wal het schip van de shock- en affectieschade keren?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6870, (pp. 35-37) (3 p.).
  2010 - Artikelen
Rijnhout, R. (2010). Kroniek schadevergoedingsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, (pp. 227-240) (14 p.).
Rijnhout, R. & Storm, H.M. (2010). Recentie Kind en schade: wat nu. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2010, (pp. 88-92) (5 p.).
Rijnhout, R. (2010). Wetsvoorstel affectieschade verworpen door de Eerste Kamer. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2010 (2), (pp. 37-41) (5 p.).
  2009 - Artikelen
Rijnhout, R. (2009). Vergoeding voor huishoudelijke hulp door naasten: een overkoepelende analyse van art. 6:107 en 108 BW. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4 (2009), (pp. 179-188) (9 p.).
  2008 - Artikelen
Rijnhout, R. (2008). Een (on)vergoedbare nachtmerrie van ouders, Rechtsvraag (335) verbintenissenrecht. Ars aequi, 5 (2008), (pp. 390-392) (2 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Rijnhout, R. (2008). Vergoeding van schade van naasten: bittere ironie én bittere waarheid. 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 155-171) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Annotaties
Rijnhout, R. (16-04-2008). 2008, , ().
Rijnhout, R. (05-02-2008). 2008, , ().
Rijnhout, R. (05-12-2008). TVP 2009, , ().
  2007 - Artikelen
Vermaat, M.F. & Rijnhout, R. (2007). De toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: wie zal betalen? De gemeente of de dader?. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 3, (pp. 74-80) (6 p.).
  0 - Voordrachten / lezingen
R. Rijnhout () ‘Langs de grenzen van de artikelen 6:107 en 6:108 BW’
R. Rijnhout () ‘Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht’
  0 - Prijzen
R. Rijnhout () NJV Publicatieprijs
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:06

Afgesloten projecten

Project:
Violent behaviour among young people on the football field 01-05-2014 tot 31-10-2015
Algemene projectbeschrijving

This interdisciplinary research project investigates how violence among young people in amateur football arises and can be prevented and non-violent interaction stimulated. It will focus on the tension between the need to safeguard sport as a site where young people can freely express and assert themselves and the need to provide a safe and inclusive environment for all participants. Specifically, the project asks what the effects of person-environment transactions, the role of gender performances, notions of competition and the workings of peer pressure, social norms and legal rules are on the behaviour of young footballers. Using a mixed methods approach, the project will develop an integrated multi-level analysis of violent behaviour among young people in amateur football clubs. The first of its kind, this innovative project will produce novel interdisciplinary insights into violence in amateur football and the key mechanisms that cause or impede it. The project will also produce important new knowledge and evidence that can inform the government objective of fostering a safer sporting climate and enhance the capacity of the community sport sector to promote the development of prosocial behaviours, skills and identities in children and adolescents. The research has an excellent potential for future external funding.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: UU Strategic Theme Dynamics of Youth
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof.dr. Ramon Spaaij

Aansprakelijkheidsrecht, onrechtmatige daadsrecht, schadevergoedingsrecht, procesrecht, letselschade, overlijdensschade.

Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:07

2011-heden:        Verdieping aansprakelijkheidsrecht, Letsel- en overlijdensschade
2011-2013:          Kernvak I Privaatreccht (Goederenrecht & verdiepingsonderwijs ULC-Sirius)
2011-heden:        Kernvak II Privaatrecht (Verbintenissenrecht & verdiepingsonderwijs ULC-                          Sirius)
2011-heden:        Burgerlijk Procesrecht
2012-heden:        Scriptiecoordinator Master Privaatrecht, Recht & Onderneming en Notariaat
2014:                  Afstudeerwerk burgerlijk recht (bachelorscriptie)

2013-heden:        Coordinator Master Privaatrecht (Onderwijscommissie Master)

Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:07
Nevenfuncties

Lid van de Utrecht Young Academy

Redacteur van:
- Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (2013-heden)
- Letsel & Schade (2013-heden)

Medewerker van:
- Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (2011-heden)

Participant:
- Common Core Project (Europees samenwerkingsverband) over causaliteit

Voorzitterschap:
- Werkgroep Normering van De Letsenschade Raad

 

Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:07
Volledige naam
Dr. R. Rijnhout LLM Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 12
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3934
Fax (030) 253 72 03
Gegenereerd op 2017-10-17 04:09:07
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017