Dr. Ryanne Francot

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F.205
3584 CS Utrecht
Projecten
Project
EVENING - Effectstudie Voorschoolse Educatie: een natuurlijk experiment in Nederlandse gemeenten 01-04-2019 tot 31-12-2024
Algemene projectbeschrijving

Een multidisciplinair consortium van de Universiteit Utrecht (Utrecht School of Economics, Departement Educatie en Pedagogiek) en Sardes voert de komende jaren een evaluatieonderzoek uit naar de effecten van voorschoolse educatie voor kinderen in maatschappelijke achterstandssituaties. Het onderzoek maakt deel uit van een breder programma van onderzoek naar het onderwijsachterstandenbeleid dat is geïnitieerd door het Ministerie van OCW en wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Aanleiding van het onderzoek is de forse investering van de overheid in de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie, de professionalisering van medewerkers en de inzet van HBO-opgeleide medewerkers. De belangrijkste stimuleringsmaatregelen, en met name de urenuitbreiding van minimaal 10 naar 16 uur per week, gaan per augustus 2020 in. Voor veel gemeenten betekent dit een grote beleidswijziging en voor veel aanbieders van kinder- en peuteropvang een grote verandering in werkwijze, die in een relatief korte periode tot stand gebracht moeten worden. Voor andere gemeenten sluiten de maatregelen aan op al bestaand beleid en is de impact van het nieuwe beleid minder groot. Vanwege deze natuurlijke variatie is er sprake van een natuurlijk experiment dat benut kan worden om onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de maatregelen.

In EVENING worden drie cohorten doelgroepkinderen gevolgd: een pre-transitiecohort, een transitiecohort en een post-transitiecohort. Tot de doelgroep worden gerekend: kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status (beide ouders maximaal VMBO), kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst die thuis met een andere taal dan het Nederlands opgroeien, en kinderen uit andere niet-Westerse migrantengroepen, met name uit Oost-Europa. De drie cohorten zijn gespreid over 30 à 40 gemeenten van verschillende grootte in verschillende regio’s van het land. Kinderen worden geworven in kinder- en peuteropvanggroepen, in totaal ongeveer 2000 kinderen in zo’n 300 groepen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, ruimtelijke cognitie, motorische vaardigheden, executieve functies, zelfregulatie en sociale competentie. Het onderzoek houdt rekening met verschillen in de kwaliteit van de voorschoolse voorziening (gemeten door middel van observaties en gestructureerde interviews) en de thuisomgeving (gemeten door middel van interviews met de ouders). De data-analyses maken optimaal gebruik van het natuurlijke experiment en zullen worden uitgevoerd met micro-econometrische analysetechnieken (met name verschil-in-verschillen en instrumentele-variabelen methoden). Naast het onderzoek gericht op de ontwikkeling van kinderen, wordt een meervoudige casestudie uitgevoerd van het beleid op het gebied van voorschoolse educatie in de deelnemende gemeenten. De looptijd van het onderzoek is van april 2019 t/m maart 2023.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO); subsidie van 1.300.000 euro
Overige projectleden
  • Dr. IJsbrand Jepma (Sardes)
  • Heleen Verstegen MSc. (Sardes)
Afgesloten projecten
Project
INTAKE - kindvolgsysteem voor- en vroegschoolse periode 01-03-2019 tot 30-04-2023
Algemene projectbeschrijving

Het INTAKE project is een samenwerkingsproject van de Universiteit Utrecht, kinderopvangorganisatie Peuter & Co en de gemeente Rotterdam. Het betreft een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een intake- en volgsysteem om de ontwikkeling van kinderen in kinderopvang en voorschoolse educatie te volgen en opbrengsten van opvang en onderwijs vast te stellen. Er is een serie speelse taken ontwikkeld die op een leeftijd van 2 jaar en vervolgens op verschillende leeftijden daarna tot aan ongeveer 6 jaar kunnen worden afgenomen. Zo kan de ontwikkeling van kinderen gevolgd worden op de gebieden van taal, executieve functies, zelfcontrole, motorische exploratie en creativiteit, sociaal-emotioneel welbevinden en gedrag. Er zijn verschillende deelonderzoeken in uitvoering of voorzien om de validiteit, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid van het INTAKE instrument vast te stellen.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam
Project
ISOTIS - Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society 01-10-2016 tot 31-12-2019
Algemene projectbeschrijving

ISOTIS addresses the nature, causes and impact of early emerging social and educational inequalities in the context of socioeconomic, cultural and institutional processes. Quasi-panels and pooled longitudinal datasets will be used to examine the variation in early educational gaps and developmental trajectories across countries, education systems and time. To disentangle the complex interactions between characteristics of systems and target groups, ISOTIS will study significant immigrant, indigenous ethnic-cultural and low-income native groups, associated with persistent educational disadvantages. ISOTIS will examine current resources, experiences, aspirations, needs and well-being of children and parents in these groups in the context of acculturation and integration, and in relation to local and national policies. ISOTIS aims to contribute to effective policy and practice development by generating recommendations and concrete tools for: (1) supporting disadvantaged families and communities in using their own cultural and linguistic resources to create safe and stimulating home environments for their children; (2) creating effective and inclusive pedagogies in early childhood education and care centres and primary schools, including multilingual support; (3) professionalization of staff, centres and schools to improve quality and inclusiveness; and (4) establishing inter-agency coordination of support services to children and families.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - EU Gesubsidieerd in het kader van Horizon 2020; 5 miljoen euro