Organisatieonderdeel Departement Rechtsgeleerdheid

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Bestuur en stafbureau Rechtsgeleerdheid Communicatie en Marketing
Economisch Publiekrecht Europa Instituut Executive onderwijs Geen Internationaal en Europees Recht Molengraaff Instituut voor privaatrecht Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
Netherlands Institute for the Law of the Sea
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten Utrecht Centre for Accountability and Liability Law Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen

Inklappen Expertises

competition law
law and economics
ICT Law
Public International Law
International law of the sea
banking
corporate law
European law
Law of the European Union
Rule of law
Access to justice
Legal empowerment
human rights
international criminal law
Corruption
jurisdiction
international humanitarian law
criminal procedure
human rights law
gender equality
Judicial independence
transitional justice
religion and conflict
cultural memory
emotional memory
discrimination
European Union
qualitative research
international human rights law
international institutional law
interfaces between national and internatinal law
Comparative human rights law
legal drafting, legal discourse analysis, alternative dispute resolution, socio-legal research, etc
corporate governance
EU
independent agencies
enforcement
regulation
legitimacy
public accountability
delegation and accountability
Latin America
armed conflict
armed groups
Business and human rights
European administrative law
enforcement law
administrative law
access to documents
regulation and supervision of financial markets and institutions
constitutional law
International Security Law
Company Law
Corporate Social Responsibility
social entrepreneurship
international fisheries law
Enforcement of EU law
Financial supervision
the pedagogy of teacher education
Mobility and Migration
International Investment Law; Corporate Social Responsibility
EU criminal law
Comparative criminal law
Juvenile Justice
Hungarian criminal law
European Public Prosecutor's Office
surveillance and mobility
fairness
justice
morality
trust
radicalization
empirical research
educational research
courts
agonism
asylum
international organizations
Refugees
Comparative Constitutional Law (with a focus on Africa)
philosophy and theory of institutions
Empirical legal studies
European law, EU citizenship, EU asylum law, comparative legal research, empirical legal research
EU protection of Fundamental Rights
(Internationaal) personen- en familierecht
Aanbesteden op Defensie- en Veiligheidsterrein / interne markt van militaire goederen en diensten
aanbesteding sociale en gezondheidsdiensten / Maatschappelijk Aanbesteden
aanbestedingsrecht
aansprakelijkheid
aansprakelijkheid van internetdienstverleners
aansprakelijkheidsrecht
aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
academische en juridische vaardighden
adaptatie aan klimaatverandering
Afstammingsrecht
afvalstoffenrecht
algemeen vermogensrecht
appartementsrechten
arbeidsrecht
arbeidsverhoudingen en sociale politiek
Asset recovery
auteursrecht
auteursrecht en informatietechnologie
bedrijfscriminaliteit
behoorlijkheidsnormen
beslagrecht
bestuursprocesrecht
bestuursrecht
bestuursstrafrecht
Bijkomende gevolgen van straf
bijzonder strafrecht
Binnenlands bestuur
Biorecht
brandstichting
brandstichting en brandstichters
burgerlijk procesrecht
civiel jeugdrecht
civiel procesrecht
Collectief arbeidsrecht | Individueel arbeidsrecht | Ondernemingsrecht
communicatie- en mediarecht
Competition law in context
complexiteit
Constitutioneel recht
contractenrecht
coördinatie van sociale zekerheid
corporate crime
corporate governance
corruptie
criminaliteit, psychische stoornis en kunst
criminaliteit, strafrecht en sociale controle
criminologie
De invloed van het Unierecht op privaatrecht en op privaatrechtelijke rechtsverhoudingen.
Democratie
democratie
democratie en burgerschap
detentierecht
detentierecht
discriminatie
discriminatie
doorwerking van EU recht in de strafrechtspleging
doorwerking van Europees recht
drugssmokkel
duurzaamheid
duurzame ontwikkeling
dwangsom
economisch publiekrecht
eigendomsrecht
Empirisch juridisch onderzoek
Empirisch juridisch onderzoek
Enforcement of EU policies
erfdienstbaarheid
erfpacht
Erfrecht
Ervaren procedurele rechtvaardigheid
EU en Nederlands mededingingsrecht
EU en Nederlands mededingingsrecht
EU Handvest van de grondrechten, interne markt, mededingingsrecht, Europees materieel recht
EU interne marktrecht
EU mensenrechtenbescherming
EU recht
EU uitbreiding: implementatie EU acquis in kandidaat lidstaten (Kopenhagen-criteria)
European criminal law
Europees aansprakelijkheidsrecht
Europees arrestatiebevel
Europees bestuursrecht
Europees bestuursrecht
Europees en Nederlands verbintenissenrecht
Europees en vergelijkend staatsrecht
Europees recht
Europees recht
Europees strafrecht
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Europese integratie
Europese Rechtsbescherming
Europese Unie
Europese vervoersverordeningen
euthanasie en vraagstukken omtrent de kwaliteit van leven
executierecht
faillissementsrecht
familierecht
fataal huiselijk geweld (kinderdoding, partnerdoding, ouderdoding)
filosofie van de mensenrechten
Financieel Recht
financieel strafrecht
financieel toezicht
forensische psychologie
formeel strafrecht
Fundamental rights
gegevensbescherming
gender en recht
gendergelijkheid
gendergelijkheid
georganiseerde misdaad
gerechtelijke procedures
Geschiedenis van de forensische psychiatrie en psychologie
geschiedenis van het canonieke recht
Geschillenbeslechting
gezondheid en veiligheid rechtsgeleerdheid
goederenrecht
governance
Governance van semi-publieke instellingen
Groene criminologie
grondrechten
grondrechten in het arbeidsrecht
Grondrechten. EVRM. EU-Grondrechtenhandvest. Rechterlijke toetsing.
handhavingsrecht
handicap en recht
hermeneutiek
huurrecht
hypotheek
informatietechnologie en recht
Insolventierecht
integriteit / screening
intellectueel eigendomsrecht
intellectuele geschiedenis
inter-Amerikaans systeem
internationaal en Europees arbeidsrecht
internationaal milieurecht
internationaal publiekrecht
internationaal publiekrecht
internationaal recht
internationaal recht
Internationaal recht m.b.t. zeescheepvaart
internationaal recht met betrekking tot de poolgebieden
internationaal recht van de zee
internationaal strafprocesrecht
internationaal strafrecht
internationaal visserijrecht
internationaal waterrecht
internationaal zeerecht
Internationale Contracten
internationale geschillenbeslechting
internationale mensenrechtenwetgeving
internationale mensenrechtenwetgeving
internationale normen op terrein sociale zekerheid
internationale standaarden in sociale zekerheid
Interplay of market-state-society relationships in law and regulation
Jeugdbescherming, Jeugdstrafrecht, Jeugdcriminologie
jeugdcriminaliteit
jeugdstrafrecht
juridisch onderwijs
juridische beroepsethiek
Juridische en Economische aspecten van Gunningsmethodieken
justitiebeheer
justitiële interventies
kerkelijk recht
keuze markt of overheid (zelfvoorziening, inbesteding/uitbesteding)
klimaatadaptatie
klinische criminologie
kwalitatief onderzoek
kwalitatief onderzoek
kwaliteitszorg
land registratie
Latijns Amerika
Law and economics (as a methodology)
legaliteit
letselschade
luchtvervoer
Maatschappelijk relevante onderzoeksthema's ontwikkelen en vervolgens in het onderwijs valoriseren
maatschappelijke onderneming
marktwerking
materieel strafrecht
mededinging & regulering
mededingingsrecht
mensenrechten
mensenrechten
mensenrechten
mensenrechten en privaatrecht
methodologie van juridisch onderzoek
milieucriminologie
milieurecht
Moot Court
multidimensionaal onderzoek
Multidisciplinair onderzoek en onderwijs
Multidisciplinair onderzoek en onderwijs: Ondernemingsrecht/Financieel recht/MVO/Economie
natuurbeschermingsrecht
natuurbeschermingsrecht
Nederlands arbeidsrecht
Nederlands arbeidsrecht
Nederlands arbeidsrecht; Europees en internationaal arbeidsrecht,
Nederlands bestuursrecht
Nederlands bestuursrecht
Nederlands familierecht
Noors familierecht
notarieel recht
ombudsman
omgevingsrecht
omgevingsrecht en beleid
onafhankelijkheid en autonomie van de rechterlijke macht
ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht in de semi-publieke sector
ondernemingsstrategie
Onderwijsrecht
openbaarheid van bestuur
Openbare registers
organized crime
ouder-kind relaties
overheidsaansprakelijkheid
Parlementaire geschiedenis
parlementaire zaken en democratie in de EU
passagiersvervoer
pedagogiek en educatie
planschade en nadeelcompensatie
politieke theorie
Prenatale beschermingsmaatregelen
privaatrecht
privacy en gegevensbescherming
privacy van zieke werknemers
psychisch gestoorde gedetineerden
psychologische rapportage pro Justitia
publiek-private samenwerking
publiekrechtelijke rechtsvergelijking
Questions of legitimacy within the EEC
Recht & gedrag; recht & psychologie; Empirical Legal Studies; Onderzoeksmethoden; Conflictoplossing
recht in post-conflict situaties
Recht inzake ongehuwde samenlevers
recht om vergeten te worden (vergeetrecht)
rechten minderheden
Rechterlijke organisatie
rechterlijke toetsing
rechtmatige overheidsdaad
rechtpersonen
rechtsfilosofie
rechtsfilosofie
Rechtsfilosofie en rechtsmethodologie
rechtsgeschiedenis
rechtsgeschiedenis
rechtspleging
Rechtspleging
Rechtspleging
Rechtspleging en rechterlijke organisatie
rechtspluralisme
rechtspraak en rechterlijke organisatie
rechtssociologie
rechtstheorie
rechtstheorie
rechtstheorie
rechtstheorie
rechtsvergelijking
reflexieve modernisering
Regionale samenwerking
regulering en toezicht op financiële markten en instellingen
regulering en toezicht op financiële markten en instellingen
Regulering van (kunstmatige) voortplanting
Regulering van medische biotechnologie
risico
risicomaatschappij
Risicoregulering
Romeins recht
ruimtelijk bestuursrecht
Ruimtelijke ordeningsrecht
sanctierecht
schade en schadevergoeding
schadevergoedingsrecht
schadevergoedingsrecht
schadevoorkoming en -beperking
slachtofferrechten
sociaal recht
sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht
sociale markteconomie
sociale zekerheid
socialezekerheidsrecht
socialezekerheidsrecht
staatsrecht
Staatsrecht
Staatssteun
straf- en bestuursrecht
strafrecht en mensenrechten
strafrechtsfilosofie
strafrechtsvergelijking
The European Economic Constitution
toewijzing van rechtszaken
transitional justice
transnationale gerechtelijke samenwerking
transnationale rechtstheorie
transparantie
Trefwoorden: internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking, familierecht
tuchtrecht
vakdidactiek
vastgoed
vennootschapsrecht
vennootschapsrecht
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
verbintenissenrecht
Verenigde Naties
vergelijkend bestuursrecht
Vergelijkende mensenrechten
Vergelijkende mensenrechten
Verklaring Omtrent het Gedrag
vermogensrecht
vervoersrecht
Victims' rights
voorzorg
vrijheid van meningsuiting
waterbeleid
waterrecht
waterrecht
Wet openbaarheid van bestuur
Wildlife trade
witteboordencriminaliteit
woonwagenbeleid
zeerecht
zekerheidsrecht (pand, hypotheek)
ziekte en arbeidsongeschiktheid

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen