Manon Verberne MSc

Promovendus
Experimental rock deformation
m.a.m.verberne@uu.nl

Door de mens veroorzaakte bodemdaling is vaak de som van bodemdaling op verschillende diepten. Ondiepe oorzaken (tot ~10 meter diepte) zijn bijvoorbeeld zettingdoor aanleg van infrastructuur en gebouwen, landgebruik en grondwateronttrekkingen. Dit laatste kan ook op tussenliggende diepten (10 – ~enkele honderden meters) een rol spelen. Diepe oorzaken (enkele honderden meters – kilometers) zijn bijvoorbeeld winning van zouten en gas.

Het is over het algemeen wel duidelijk wat de oorzaken zijn van bodemdaling, maar niet hoeveel welke oorzaak bijdraagt. Om de bijdrage van de processen op verschillende diepten beter te begrijpen, combineren we in dit onderzoek de verschillende processen die de totale bodemdaling beïnvloeden in één bodemdalingsmodel. Dit wordt gekalibreerd met waargenomen bodemdaling. Deze waargenomen bodemdaling bestaat uit metingen van Interferometrische Synthetic Aperture Radar (InSAR), nivellerings- en/of GPS-gegevens. In de bodemdalingsmodellen worden krimp van klei, oxidatie van veen, kruip en verdichting en diepe processen (zoals compactie van een gasveld) gemodelleerd aan de hand van beproefde modellen.


Workflow