Profiel

Dr Jeroen M.M. van de Ven (1962) is a specialist in late medieval history and codicology, the history of the book, the history of the London Royal Society and the history of 17th-century Dutch Enlightenment thought, more particularly of the intellectual networks of René Descartes and Benedictus de Spinoza. Together with Theo Verbeek and Erik-Jan Bos, he edited The Correspondence of Descartes 1643 (Utrecht, 2003), a pilot study for a new critical edition of Descartes’s learned exchanges. In 2011, Van de Ven coedited The Continuum Companion to Spinoza (London/New York: Continuum) with Wiep van Bunge, Henri Krop and Piet Steenbakkers. That key publication was reissued in 2014 as: The Bloomsbury Companion to Spinoza.

Van de Ven is a postdoc in the NWO-funded research project of Prof dr Piet Steenbakkers, called 'Spinoza's Web'.

He is currently writing an intellectual biography in English of Spinoza’s life and works (scheduled 2016 or later): 

The Historical Spinoza. A Chronological Companion to His Life and Times.

Another objective is the composition of a descriptive bibliography ('ideal copy') of Spinoza's printed writings and translations of his work from 1663 up to 1796.

His latest paper is: ‘“Crastinâ die loquar cum Celsissimo principe de Spinosa”. New Perspectives on Spinoza’s Trip to the French Army Headquarters in Utrecht in Late July 1673’, Intellectual History Review, no. 25 (2015), pp. 14765. Free copy:

www.tandfonline.com/eprint/KYgedgZ5wYUgCVpII6Ar/full

Another focus concerns two forthcoming articles: 'Spinoza’s Voorburg Trials into the Dynamics of Fluid Flows: The Case of Letter 41 to Jarig Jelles'; 'How to Properly Issue a Philosopher’s Legacy. The Vicissitudes of the Editing and Printing Process of Spinoza’s Opera posthuma and De nagelate schriften (1677)'. 2015 or 2016.

 

Wetenschappelijke expertises
paleografie
intellectuele netwerken
ideeëngeschiedenis
Descartes
biografie
vroegmoderne Verlichting
boekgeschiedenis
Leibniz
The Royal Society of London
Geschiedenis van de vroegmoderne wijsbegeerte

Gegenereerd op 2018-06-18 09:55:53
Sleutelpublicaties

Steenbakkers, Piet, van Bunge, Wiep, Krop, Henri & van de Ven, Jeroen (2014). The Bloomsbury Companion to Spinoza. (380 p.). London: Bloomsbury.

van Bunge, W., Krop, H., Steenbakkers, Piet & van de Ven, J.M.M. (2011). The Continuum Companion to Spinoza. (395 p.). London, New York: Continuum.

Steenbakkers, Piet, Touber, J.J. & van de Ven, J.M.M. (2011). "A Clandestine Notebook (1678–1679) on Spinoza, Beverland, Politics, the Bible and Sex: Utrecht, UL, ms. 1284.". Lias, 38 (2).

van de Ven, Jeroen & Bos, J.J.F.M. (2004). ‘Se nihil daturum – Descartes’s Unpublished Judgement of Comenius’s Pansophiae prodromus’. British Journal for the History of Philosophy, 12, (pp. 369-368).

Verbeek, T.H.M., Bos, J.J.F.M. & van de Ven, J.M.M. (2003). The Correspondence of René Descartes, 1643. (326 p.). Utrecht: Utrecht University, Contributions by Henk Bos, Carla Rita Palmerino, Corinna Vermeulen.

Alle publicaties
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van de Ven, Jeroen (2014). Spinoza’s Life and Time - An Annotated Chronology Based upon Historical Documents. In Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers & Jeroen van de Ven (Eds.), The Bloomsbury Companion to Spinoza (pp. 1-57) (57 p.). London: Bloomsbury.
Steenbakkers, Piet, van Bunge, Wiep, Krop, Henri & van de Ven, Jeroen (2014). The Bloomsbury Companion to Spinoza. (400 p.). London: Bloomsbury.
Steenbakkers, Piet, van Bunge, Wiep, Krop, Henri & van de Ven, Jeroen (2014). The Bloomsbury Companion to Spinoza. (380 p.). London: Bloomsbury.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Steenbakkers, Piet, Touber, J.J. & van de Ven, J.M.M. (2011). "A Clandestine Notebook (1678–1679) on Spinoza, Beverland, Politics, the Bible and Sex: Utrecht, UL, ms. 1284.". Lias, 38 (2).
  2011 - Vakpublicaties
van Bunge, W., Krop, H., Steenbakkers, Piet & van de Ven, J.M.M. (2011). The Continuum Companion to Spinoza. (395 p.). London, New York: Continuum.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van de Ven, Jeroen (2004). ‘Quelques données nouvelles sur Helena Jans’. Bulletin cartésien, 32, (pp. 163-166).
van de Ven, Jeroen & Bos, J.J.F.M. (2004). ‘Se nihil daturum – Descartes’s Unpublished Judgement of Comenius’s Pansophiae prodromus’. British Journal for the History of Philosophy, 12, (pp. 369-368).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Verbeek, T.H.M., Bos, J.J.F.M. & van de Ven, J.M.M. (2003). The Correspondence of René Descartes, 1643. (326 p.). Utrecht: Utrecht University, Contributions by Henk Bos, Carla Rita Palmerino, Corinna Vermeulen.
  2001 - Vakpublicaties
van de Ven, Jeroen (2001). ‘Vijfbladig rozet, vijfpuntige ster, lelie, maansikkel met wafel, kroon en een spar-telend visje. Notities over een onbekende laatmiddeleeuwse Groenendaalse stempelband in de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg’. Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan Dr. Marcel Gielis ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubileum aan de Theologische Faculteit Tilburg (pp. 43–55). Theologische Faculteit Tilburg.
  1998 - Vakpublicaties
van de Ven, Jeroen (1998). ‘Het boekbedrijf van de Broeders van het Gemene Leven te ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw’. Cultuur in het laat-middel-eeuwse Noord-Brabant. Literatuur–boekproductie–historiografie (pp. 55-63). Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
van de Ven, Jeroen (1997). Codices additi. Aanwinsten in de handschriftenverzameling van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990–1996. Tilburg: Tilburg University Press.
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
van de Ven, Jeroen (1994). Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek. Peeters Publishing.
  1991 - Vakpublicaties
van de Ven, Jeroen (1991). 'De "Megense Fragmenten" herontdekt'. Noordbrabants historisch jaarboek, 12, (pp. 41-81).
  1990 - Wetenschappelijke publicaties
van de Ven, Jeroen (1990). Handschriften en handschriftfragmenten in het bezit van de Theologische Faculteit Tilburg. Tilburg: Tilburg University Press.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-18 09:55:53

Afgesloten projecten

Project:
Het web van Spinoza 01-03-2014 tot 15-07-2017
Algemene projectbeschrijving

Het project Spinoza’s Web gaat onderzoek doen naar de Nederlandse wijsgeer Benedictus de Spinoza (1632–1677): zijn leven en werken, alsmede de netwerken waarvan hij deel uitmaakte. In de receptie en duiding van het denken van Spinoza heeft men steeds een onlosmakelijke samenhang gezien tussen zijn werken, zijn karakter en reputatie, en zijn levensverhaal. Elke tijd vormt zich aldus een beeld van Spinoza, en meer dan bij enige andere filosoof speelt dat beeld mee in de wijze waarop men zijn denken begrijpt. In dit project worden instrumenten ontwikkeld om Spinoza’s leven, werken en werking zo volledig mogelijk te documenteren, en wordt zijn filosofische invloed inzichtelijk gemaakt door de context waarin hij zich heeft kunnen ontplooien in kaart te brengen. We volgen daarbij vier onderzoekslijnen, die elk een eigen eindproduct opleveren.


Deelproject 1: The Spinoza Web


Om te beginnen is er een deelproject dat zich ten doel stelt alle documenten en gegevens die over Spinoza te achterhalen zijn bijeen te brengen in een gratis toegankelijk website, The Spinoza Web. Daar worden alle bronnen opgeslagen die betrekking hebben op Spinoza’s leven, werken, brieven, correspondenten en netwerken. Veel materiaal is al bekend, maar er zal ook nog grondig en gericht gezocht moeten worden in bibliotheken en archieven. In het geval van Spinoza ziet het historisch onderzoek zich voor speciale hindernissen geplaatst, door de geheimzinnigheid die veel van zijn leven omgeeft. Omdat zowel aanhangers als tegenstanders zijn teksten verzamelden, duiken er soms onbekende stukken op op plaatsen waar men die niet direct zou verwachten, zoals het onlangs gevonden zeer vroege afschrift van de Ethica in het Vaticaan.


Deelproject 2: A Bibliography of Spinoza’s Works from 1663 to 1796


Spinoza’s werken circuleerden in handschriften en in gedrukte vorm, en werden zowel bejubeld als verafschuwd. Ze zijn dan ook verboden, maar zelfs voordat dat formeel het geval was, hadden zijn ideeën al een gevaarlijke, clandestiene reputatie. Publicatie was een riskante zaak, en dat had gevolgen voor de manier waarop zijn boeken circuleerden: veelal anoniem verschenen, met valse titelpagina’s en misleidende uitgeversinformatie. Om dit alles in kaart te brengen, gaat een tweede deelproject een uitputtende beschrijving maken van alle gedrukte werken van Spinoza (inclusief vertalingen) die in de zeventiende en achttiende eeuw zijn verschenen: A Bibliography of Spinoza’s Works from 1663 to 1796.


Deelproject 3: Van Velthuysen and His Circle


Spinoza maakte deel uit van het intellectuele landschap van de laatste decennia van de Nederlandse Gouden Eeuw, waarin de wijsbegeerte een veel belangrijker rol speelde dan men zich doorgaans realiseert. De nieuwe wijsbegeerte van denkers als Bacon, Descartes en Hobbes, vond er weerklank. Spinoza’s filosofische ideeën veroorzaakten een schokgolf, zelfs bij tijdgenoten die de nieuwe wijsbegeerte enthousiast omarmden. Zo werd Spinoza van atheïsme beschuldigd door een Utrechtse arts en politicus, Lambert van Velthuysen, die zelf de reputatie had een gevaarlijke nieuwlichter te zijn. Hij was de spil van een genootschap van republikeinse cartesianen, dat het ‘Collegie der Sçavanten’ werd genoemd. Deze groepering had een aantal hoogleraren in haar gelederen, en ontleende haar samenhang mede aan een gemeenschappelijke tegenstander, de geduchte orthodoxe calvinist Gisbertus Voetius. Deze kring had wel contact met Spinoza, en fungeerde tevens als doorgeefluik voor allerlei radicale ideeën, waaronder die van Spinoza, maar distantieerde zich ook van hem. Van Velthuysen had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de nieuwe wijsbegeerte in Nederland, en het wordt tijd dat zijn rol en het netwerk om hem heen goed in kaart worden gebracht. Dat is het doel van het derde deelproject, Van Velthuysen and His Circle.


Deelproject 4: Weaving the Web: The Development of Spinoza’s System


Een vierde onderzoek wil de voorgaande lijnen samenbrengen in een synthetiserend overzicht van Spinoza’s filosofische ontwikkeling. Hoewel zijn denken gekenmerkt wordt door een sterk systematische opzet, waarbij alle onderdelen naar elkaar verwijzen, is het voor latere generaties lastig gebleken die samenhang ook helder te aanschouwen. Dat heeft er toe geleid dat men zijn werken als ondoorgrondelijk en inconsistent beoordeelde, en veronderstelde dat hij voortdurend aan zijn teksten sleutelde. Op grond van een nauwkeurig onderzoek naar zowel de interne logica van Spinoza’s filosofische ontwikkeling, als de interactie met zijn omgeving en naar de wijze waarop de afzonderlijke werken tot stand zijn gekomen en overgeleverd, worden in Weaving the Web: The Development of Spinoza’s System de stadia van zijn denken gepresenteerd, in samenhang met de historische context.


Wijdere betekenis


Een bijzonder aspect van Spinoza’s filosofie is dat deze een veel groter publiek aanspreekt dan alleen vakfilosofen. Wetenschappers die in andere disciplines werken laten zich door zijn ideeën inspireren, maar ook buiten de academische setting is er opvallend veel belangstelling voor Spinoza. Dat blijkt uit de verkoop van zijn werken, het aantal aan Spinoza gewijde populaire publicaties en websites, en de organisaties die zich met zijn gedachtegoed bezig houden. In Nederland is dit nog sterker dan elders. Dit project wil hoogwaardige en wetenschappelijk goed onderbouwde onderzoeksresultaten aanbieden in toegankelijke vormen. Het is zo opgezet dat hiervan niet alleen de directe vakgenoten zullen profiteren, maar ook het grote publiek met een algemene interesse in Spinoza’s filosofie.


Uitvoering


Geplande uitvoering: maart 2014 – maart 2018, aan de Universiteit Utrecht. Projectleider: Piet Steenbakkers, universitait hoofddocent geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de Vereniging Het Spinozahuis. Voor de uitvoering van het project worden verder twee postdocs aangesteld. 


 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO, Geesteswetenschappen, Vrije competitie
Projectleden

Spinoza’s Web

An Outline of the Research Project at its Launch, as from February 2014

 

Summary

The significance of Spinoza (1632–1677) for the history of philosophy does not stand in need of

documentation. He constructed his philosophy as a comprehensive, all-embracing system, weaving

an intricate theoretical web of his own. While he did so, networks sprang up in which his ideas were

hotly debated. Spinoza was part and parcel of the intellectual landscape of the Dutch Golden Age, in

which philosophy played a much more vital role than is commonly appreciated.

 

This project is based on the thesis that in the reception and interpretation of Spinoza’s thought

his works, reputed character and biography are inextricably linked. It wants to develop scholarly tools

for the study of his life, works and influence, and to clarify his philosophical impact by bringing out

the context in which he flourished. The lines of research will result in four products:

 

• The Spinoza Web, an online data repository of all sources relating Spinoza’s life, works, letters,

correspondents and networks;

 

• A Bibliography of Spinoza’s Works from 1663 to 1796, an exhaustive description of all early editions

and translations;

 

• Van Velthuysen and His Circle, a monograph on a pivotal intellectual and his network;

 

• Weaving the Web: The Development of Spinoza’s System, an integrated presentation of the stages of Spinoza’s thought, in connection with the historical context.

 

Spinoza’s thought has always exercised an attraction well beyond the groves of academe. The project

will meet the highest standard of scholarship, but it is designed to be of service to a much larger

audience, too.

Gegenereerd op 2018-06-18 09:55:53
Nevenfuncties

Geen nevenfuncties.

Gegenereerd op 2018-06-18 09:55:53
Volledige naam
dr. J.M.M. van de Ven Contactgegevens
Gegenereerd op 2018-06-18 09:55:53
Laatst bijgewerkt op 27-11-2016