Profiel

Jessy Emaus is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij doceert op het gebied van het privaatrecht en verricht onderzoek binnen de Utrechtse onderzoekscentra Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) en Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE).

Jessy Emaus heeft recent haar promotieonderzoek afgerond. In dat onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze het aansprakelijkheidsrecht kan bijdragen aan de handhaving van fundamentele rechten. Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft Emaus karakteristieken geschetst van het huidige Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het recht onder het EVRM. De karakteristieken leggen wezenlijke verschillen tussen de beide regelingen bloot. Die verschillen brengen Emaus tot de conclusie dat een nieuwe figuur in het aansprakelijkheidsrecht voor de handhaving van fundamentele rechten meest recht doet aan de eigen aard van het recht onder het EVRM. Die figuur heeft zij in haar dissertatie geintroduceerd en de fundamentele rechtsschending genoemd. 

Als promotor is opgetreden prof. mr. A.L.M. Keirse, hoogleraar Burgerlijk Recht, in het bijzonder Contractenrecht. Het proefschrift is uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers: J.M. Emaus, Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013 (ISBN 978-90-8974-747-1).

Betrokken bij de opleiding(en)

Dissertatie

Seminar Jonge NJV 2010

Promotieplechtigheid

Promotieplechtigheid
Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:39
Curriculum vitae

Jessy Emaus (1985) heeft zowel haar bachelor (Nederlands Recht, 2004-2006) als haar master (Legal Research, 2006-2008) aan de Universiteit Utrecht afgerond. Zij raakte aan het einde van haar bachelor in de ban van het aansprakelijkheidsrecht en schreef haar afstudeerwerk over het Wetsvoorstel Affectieschade. Haar master sloot zij af met een scriptie over proportionele werkgeversaansprakelijkheid. In het kader van de master Legal Research heeft Jessy Emaus verder onderzoek verricht op het gebied van de limieten in het vervoersrecht in het licht van het EVRM en op het gebied van publieke contracten. Naast haar studie heeft Emaus het recht in de praktijk gebracht als vrijwilliger bij Stichting Acta Rechtshulp. Zij deed dat bovendien als student-stagiaire bij Houthoff Buruma en gedurende twee jaar als student-assistent Staatsrecht bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.

Jessy Emaus is verbonden aan de Ius Commune Onderzoeksschool. Zij is voorts als redactiesecretaris verbonden aan het tijdschrift Contracteren en als redactielid aan het tijdschrift Letsel & Schade. Emaus trad in 2010 op als pre-essayist voor de De Jonge NJV tijdens het Jonge NJV Seminar, is als buitengriffier werkzaam geweest voor het Gerechtshof Arnhem (2009-2011) en heeft als lid deelgenomen in de REBO promovendiraad (2008-2011) en PrOUt, het Promovendi Overleg Utrecht (2009-2011).

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:39
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Kool, R.S.B. & Emaus, J.M. (2017). Actuele opvattingen inzake civiel schadeverhaal via het strafproces. PROCES, 96 (1), (pp. 7-18).
Emaus, J.M. (2017). Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?. Letsel & schade (2), (pp. 3-5) (3 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, J.M. (2017). Van aardbeving naar aansprakelijkheid - Pleidooi voor invoering van ‘de fundamentele rechtsschending’ naar aanleiding van Rechtbank Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat). In C.C. de Kluiver, M.Th. Beumers, L.S.A. Trapman, A.M. Overheul & F.Q. van de Pol (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW - Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 231-237). Nijmegen: Ars Aequi.
  2017 - Annotaties
Emaus, J.M. & Gijselaar, E.C. (2017). Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen - Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat). (6 p.).
  2017 - Websites / portals
  2017 - Voordrachten / lezingen
J.M. Emaus (21-04-2017) 16th Annual Conference on European Tort Law
J.M. Emaus (07-04-2017) Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. De Nederlandse praktijk getoetst aan het EVRM Wie is aansprakelijk voor personenschade als gevolg van politiegeweld? De zaak Bouyid tegen België bij het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09 (Bouyid/België)) was voor Jessy Emaus aanleiding om in haar annotatie om stil te staan bij de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van politiegeweld binnen het Nederlands recht. Dit vormt ook de basis voor de Themasessie “Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld. De Nederlandse praktijk getoetst aan het EVRM”.
J.M. Emaus (24-02-2017) European Co- and Self-regulation and Fundamental Rights Protection
J.M. Emaus (19-05-2017) From too Big too Be Governed to not too Big to Be Responsible?
J.M. Emaus (17-02-2017) The Victim's Right to Intervene as an Injured Party in Criminal Proceedings: A Multidimensional Assessment of Dutch Legal Practice
  2016 - Artikelen
Emaus, J.M. (2016). Reactie bij N. Benaissa, 'Discriminatie in de Nederlandse letselschadepraktijk: het topje van de ijsberg'. Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk, 2016 (2), (pp. 26-28).
  2016 - Boeken
Kool, R.S.B., Backers, P.W., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., van Uhm, D.P. & van Gelder, Emma (2016). Civiel schadeverhaal via het strafproces - Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij. (374 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07-07-2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2016). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2015 (pp. 401-429) (29 p.). Berlin: De Gruyter.
Emaus, J.M. (2016). Van Brussel tot Straatsburg - over harde en softe Europese invloeden op het Nederlandse schadevergoedingsrecht. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Letselschade en Europa - Internationale invloeden op de Nederlandse letselschadepraktijk (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridisch.
  2016 - Annotaties
Emaus, J.M. (2016). Aansprakelijkheid voor schade door politiegeweld - Annotatie bij EHRM (Grote Kamer) 28 september 2015, nr. 23380/09. (8 p.).
  2016 - Websites / portals
  2016 - Voordrachten / lezingen
J.M. Emaus (06-07-2016) European co-regulation and the protection of fundamental rights
J.M. Emaus (21-09-2016) University of Pretoria Second International Consumer Law Conference
  2015 - Artikelen
Emaus, J.M. (2015). Rechten, beginselen en horizontale directe werking van grondrechten uit het EU-Handvest. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2015 (3), (pp. 67-76).
Emaus, J.M. (2015). Verboden onderscheid op grond van geslacht bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding - blik op Canada. Letsel & schade, 2015 (3), (pp. 6-23) (18 p.). Copyright Intersentia.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, J.M. (2015). Damages for Fundamental Rights Infringements: Dutch Perspectives. In Ewa Bagínska (Eds.), Damages for Violations of Human Rights - A Comparative Study of Domestic Legal Systems (pp. 241-258). Cham: Springer International Publishing.
van Eijken, H., Emaus, Jessy, Luchtman, M.J.J.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order. In Ton van den brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 249-298) (49 p.). Antwerp: Intersentia.
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2015). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C Steininger (Eds.), European Tort Law Yearbook 2014 (pp. 411-438). Berlin: De Gruyter.
  2015 - Annotaties
Emaus, J.M. (2015). Case Note of ECtHR - Stolk v. The Netherlands.
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
J.M. Emaus (30-06-2015) 15th International Conference on Consumer Law 'Virtues and Consumer Law'
J.M. Emaus (05-10-2015) 9e Gronings Letselschadecongres: 'Letselschade en Europa'
J.M. Emaus (10-04-2015) UCALL Conference: Law in the Risk Society
  2014 - Artikelen
Gijselaar, Ellen, Rijnhout, Rianka & Emaus, Jessy (2014). Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM. Ars aequi, (pp. 801-813).
Emaus, Jessy (2014). Recht op vergoeding van affectieschade. Letsel & schade, 2014 (2), (pp. 3-4).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, Jessy (2014). De sterke partij in het aansprakelijkheidsrecht. Een verkenning naar machtige private partijen en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 35-72). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Publiek wordt privaat: een tussenstand in zeven vragen. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 307-321). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Keirse, Anne & Emaus, Jessy (2014). The Netherlands. In E. Karner & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law (pp. 442-465) (24 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
Emaus, Jessy, Enneking, Liesbeth & Giesen, Ivo (2014). Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 17-34) (18 p.). Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Boekredactie
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Annotaties
Emaus, Jessy (2014). Case Note of ECtHR - Moor e.a. v. Switzerland. (5 p.).
Emaus, Jessy (2014). Case Note of ECtHR - Brincat e.a. v. Malta. (6 p.).
Emaus, Jessy (2014). Case Note of ECtHR - Tešić v. Serbia. (5 p.).
  2014 - Websites / portals
Emaus, J.M. (28-08-2014). Recht op vergoeding van affectieschade.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Emaus, J.M. (2013). Drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6994, (pp. 974-976) (3 p.).
Emaus, J.M. & Rijnhout, R. (2013). Naasten, fundamentele rechten en het Nederlandse limitatief en exclusief werkende 6:108 BW: één probleem, twee perspectieven. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 4, (pp. 108-119) (12 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2013). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2012 (pp. 469-500) (32 p.). Berlijn/Boston: De Gruyter.
  2013 - Annotaties
Emaus, J.M. (25-06-2013). Trévalec tegen België - case note.
  2013 - Voordrachten / lezingen
J.M. Emaus (29-09-2013) Lid organisatie Legal Reasoning
J.M. Emaus (18-12-2013) Spreker Seminar Horizontale werking van grondrechten
  2012 - Annotaties
Emaus, J.M. (18-12-2012). G.B. en R.B. tegen Moldavië - case note.
  2011 - Artikelen
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2011). EVRM en privaatrecht. Een bespreking van de preadviezen 2011 van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 9, (pp. 497-504) (8 p.).
Emaus, J.M. (2011). Geen actie, reactie? Over de handhaving van positieve verplichtingen onder artikel 2 EVRM. Letsel & schade, 1, (pp. 28-40) (13 p.).
Emaus, J.M. (2011). Proportionele aansprakelijkheid. Vooruitgang in het (burgerlijk) contractenrecht?. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 5, (pp. 16-19) (4 p.).
  2010 - Artikelen
Emaus, J.M. (2010). Op jacht naar de opperste gerechtigheid. Nederlands Juristenblad (43), (pp. 2758-2765) (8 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, J.M. & Zwart, T. (2010). Going Dutch on Public Contracts. In C. Twigg-Flesner (Eds.), Comparative Law on Public Contracts Treatise (pp. 741-757) (17 p.). Brussel: Bruylant.
Emaus, J.M. (2010). Verkenningen in en rondom the borderland between private and public acts. Enkele opmerkingen bij het door Engelhard besprokene. In L Besselink & R Nehmelman (Eds.), De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid (pp. 59-69) (11 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2009 - Artikelen
Emaus, J.M. (2009). Van boeven en broeders hoeder-plichten. Een impressie van de discussie tijdens het congres ’10 jaar Contracteren’. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 4 (2009), (pp. 141-144) (3 p.).
  2007 - Artikelen
Giesen, I. & Emaus, J.M. (2007). Limitering van aansprakelijkheid in het personenvervoer in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Verkeersrecht, 11, (pp. 369-375) (6 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:39

Afgesloten projecten

Project:
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 01-12-2014 tot 18-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?


In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.


Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het WODC, in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:40

2016/2017
Programmacoördinator master Privaatrecht
Verdieping aansprakelijkheidsrecht II: aansprakelijkheid in internationale en Europese context
Onderzoeks- en scriptietraject

2015/2016
Verdieping aansprakelijkheidsrecht II: aansprakelijkheid in internationale en Europese context
Onderzoeks- en scriptietraject

2014/2015
Personen- en familierecht
Kernvak privaatrecht I (goederenrecht)

2013/2014
Personen- en familierecht
Kernvak privaatrecht I (goederenrecht)

2012/2013
Inleiding privaatrecht
Personen- en familierecht
Kernvak privaatrecht I (goederenrecht)

2009/2010
Capita Selecta Privaatrecht, 'De betekenis van artikel P1-1 EVRM voor het Nederlandse burgerlijk recht'

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:40
Nevenfuncties

Stafjurist Gerechtshof Den Haag (parttime)

Redactielid Letsel & Schade

Redactielid Contracteren, tijdschrift voor de contractspraktijk

Managing Editor European Review of Private Law

Lid research network "Public Contracts in Legal Globalisation"

Pre-essayist De Jonge NJV 2010

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:40
Volledige naam
Mr. dr. J.M. Emaus Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 12
Kamer V1.03
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7190
Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:40
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017