Prof. dr. Jorg Huijding

Jorg Huijding is hoogleraar Maatschappelijke betrokkenheid in het hoger onderwijs en directeur van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. Hij werkt bij de afdeling Orthopedagogiek: psychosociale problemen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

 

Maatschappelijke betrokkenheid in het hoger onderwijs

De focus van zijn leerstoel "Community engagement in higher education" ligt op het versterken van de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij. Binnen de universiteit probeert hij hier op verschillende manieren aan bij te dragen.

Binnen de opleiding Pedagogische wetenschappen is hij nauw betrokken bij het pedagogisch Practicum, waarin bachelor studenten gedurende hun eerste jaar in een groepje, samen met een maatschappelijk partner werken aan een praktijkvraagstuk. Hierin wordt nu ook geprobeerd de verbinding te maken met de Hogeschool Utrecht.

Als ambassadeur voor community engaged learning binnen de faculteit Sociale Wetenschappen zet hij zich in om meer dialoog en interactie tussen studenten, maatschappelijk partners en docenten in het onderwijs te stimuleren en duurzaam in te bedden in de curricula.

Als lid van de UU brede programmaraad voor community engaged learning werkt hij mee aan het universitaire beleid rond community engagement. Vanuit de deze rol is hij namens de UU lid van het netwerkteam van de Innovatiehub Gezond Stedelijk Leven (gefinancierd vanuit de City Deal Kennismaken). In deze innovatiehub werkt de gemeente Utrecht samen met het ROC midden Nederland, de Hogeschool Utrecht en de UU samen om de opgaven van de stad structureel te verbinden aan het onderwijs, en het onderwijs meer te verbinden aan de plekken in de stad waar deze opgaven spelen. Hij is geïnteresseerd in onderzoek naar de opbrengsten van verschillende vormen van community engagement voor studenten, maatschappelijk partners en docenten.

Op 24 juni 2024 hield hij zijn oratie met de titel “Tijd voor betrokkenheid. Maatschappelijk engagement in het hoger onderwijs”. 

 

Andere werkzaamheden

Naast zijn taken in het onderwijs en onderzoek is Jorg betrokken bij een aantal commissies, werkgroepen en projecten binnen en buiten de universiteit.

Binnen de universiteit is hij lid van de onderwijscommissie Dynamics of Youth, van de klankbordgroep voor interdisciplinair onderwijs en van het facultaire Open Science team van FSW. Eerder was hij betrokken bij de werkgroep interdisciplinair onderwijs in de keuzeruimte, en de werkgroep diversiteit en inclusie.

Hij is voorzitter van de landelijke kamer Pedagogiek en vanuit die rol lid van de werkgroep aansluiting master-GZ van het landelijke programma Adaptieve Psychologische vervolg opleidingen.

Bij de beroepsvereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) is hij lid van de commissie wetenschap en namens de UU lid van de accreditatiecommissie basis.

Vergoedingen en vacatiegelden voor nevenwerkzaamheden komen ten bate van de universiteit.

 

Leeropdracht
Community Engagement in Higher Education