Mijn onderzoek is een zoektocht naar creatieve oplossing voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijden waar nodig. Vanaf februari 2013 doe ik dit als lid van (voorheen: programmaleider van) UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht

Onderzoeksbelangstelling

Ivo Giesen verricht onderzoek op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, het schadevergoedingsrecht, het burgerlijk procesrecht, de rechtspleging, (methoden van) rechtsvorming, (zelf)regulering, en juridische methoden. Hij doet dat veelal op rechtsvergelijkende basis. Daarnaast heeft hij een warme belangstelling voor multi- of interdisciplinair onderzoek. Daarbij worden vooral inzichten uit de (sociale en cognitieve) psychologie en de (rechts)economie als inspiratie gebruikt.