Projecten
Project
All-Risk
Algemene projectbeschrijving

Dit NWO TTW project onderzoekt manieren om het risico op overstromingen beter te voorspellen en te voorkomen. Meer kennis over de risico’s kunnen de aanstaande miljardeninvesteringen in met name waterkeringen een stuk efficiënter maken. Onderzoekers, bedrijven en overheden gaan wetenschappelijke kennis koppelen aan de praktijk en aan de wet- en regelgeving. Het onderzoek richt zich onder andere op waterkeringen, het modelleren van extreme waterstanden en golven, het schatten van faalkansen, de ondergrond, kettingreacties bij dijkdoorbraken en wie op welk moment waarvoor verantwoordelijk is. Het project sluit aan bij het hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk en de waterschappen

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Afgesloten projecten
Project
NWO SCHALIEGAS EN WATER 01-12-2014 tot 30-11-2018
Algemene projectbeschrijving

In dit multidisciplinaire project wordt door UCWOSL (faculteit REBO, UU) samengewerkt met de faculteit geowetenschappen (UU) KWR Watercycle research Institute, Wageningen UR, Brabant Water N.V., Oasen N.V. en N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de risico's van schaliegaswinning in Nederland en vanuit juridisch perspectief welke Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke regelgeving relevant is voor schaliegaswinning en de bescherming van grondwater en drinkwaterbronnen. Onderzocht wordt waar deze regelgeving hiaten vertoont en hoe omgegaan kan worden met (onzekere) risico's, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO NWO en Topsector Water