Profiel

Profiel
Rechtspleging en rechterlijke organisatie
Conflictoplossing
Empirisch onderzoek
Sociaalwetenschappelijke benadering van het recht 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41
Curriculum vitae

Curriculum Vitae
Hilke Grootelaar studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In 2014 rondde zij de master Legal Research cum laude af. Binnen deze tweejarige onderzoeksmaster deed zij onder meer empirisch onderzoek naar rechterlijk gedrag op comparities na antwoord en resultaatgericht werken bij Officieren van Justitie. Ook liep zij stage op de afdeling Onderzoek en Strategie van de Raad voor de rechtspraak. Naast haar studie was zij werkzaam als student-assistent van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing en werkte zij als buitengriffier bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland. In 2014 werd Hilke met twee mede-studenten genomineerd voor de Katadreuffe-prijs voor studenten met karakter van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Sinds november 2014 is Hilke werkzaam als promovenda bij het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. Hilke doet onderzoek naar de relatie tussen ervaren procedurele rechtvaardigheid en vertrouwen in instituties zoals de rechtspraak. Daarnaast is zij betrokken bij de vakken Grondslagen van Recht, Rechtssociologie, Methodology Round Table en de ULC-module Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Ook is Hilke lid van de Faculteitsraad REBO en werkt zij als redactiesecretaris bij het tijdschrift voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht: Recht der Werkelijkheid. 

Samen met Marij Swinkels en Elena Valbusa zette Hilke het project InclUUsion binnen de Universiteit Utrecht op om vluchtelingen op een laagdrempelige wijze gratis toegang te geven tot het hoger onderwijs. Hiervoor wonnen zij de Maatschappelijke Impactprijs 2016 van de Faculteit REBO.

Hilke Grootelaar geeft verschillende workshops en lezingen aan externen. Zo trad zij onder meer op tijdens het Landelijk Congres Prettig Contact met de Overheid (PCMO), de Tweedaagse studiebijeenkomst van de rechtbank Midden-Nederland en de landelijke conferentie '10 jaar Staat van het Bestuur', georganiseerd door het ministerie van BZK. Ook gaf zij lezingen bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, het ministerie van VenJ en bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID), 

 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41

Wetenschappelijke publicaties 

H.A.M. Grootelaar & K. van den Bos. 'Denken + meten = weten' in: Ars Aequi, 64, november 2015, pp. 858-860.

H.A.M. Grootelaar, T.A. Waterbolk & J. Winkels, 'The Relationship between Role Conception, Judicial Behaviour and Perceived Procedural Justice. Some Explorative Remarks in the Context of Dutch Post-Deference Hearings' in: Utrecht Law Review, Volume 10, Issue 4, 2014, pp. 147-161.

H.J. van Harten & H.A.M. Grootelaar, 'Doorwerking van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de Nederlandse rechtspraak: een kwantitatieve stand van zaken' in: Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin, jaargang 39, 2014, nr. 2, pp. 181-199.

Bijdrages en boekhoofdstukken

A.F.M. Brenninkmeijer & H.A.M. Grootelaar, 'De strijd om de rechterlijke macht' in: Rechtstreeks, 2, 2016, pp. 12-45. 

H.A.M. Grootelaar & K. van den Bos, 'Naar meer ervaren legitimiteit van de Nederlandse rechtspraak' in: R. Ortlep, F. Groothuijse, J. Kiewiet & R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016, pp. 275-298.

Redactioneel

H.A.M. Grootelaar, ‘Empirische rechtswetenschap: Fad, Feud or Fellowship?’ in: Recht der Werkelijkheid, 1, 2017, pp. 3-8. 

Rapporten

H.A.M. Grootelaar, L. Venderbos, S.A.H. Vromen & H.J. van Harten, Toegang tot het recht: een actueel portret. Een verkennend onderzoek naar relevante Nederlandse overheidsmaatregelen sinds 2008 en de gevolgen daarvan voor rechtzoekenden. Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, september 2014. 

Interviews

'Van recht doen naar rechtvaardigen', Recht in onderzoek, in: Mr. 3, 2016, pp. 77-81. 

Blogs

H.A.M. Grootelaar, Een wereld van verschil. Blog van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. gepubliceerd op 22 februari 2017. 

H.A.M. Grootelaar & K. van den Bos, Leidt mediation tot minder druk op de rechtspraak? NRC Handelsblad Rubriek Mensenkenners op www.nrc.nl/rechtenbestuur, gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2015. 

 

 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41

Sommige rechtzoekenden zoeken de rechter op omdat zij het ergens niet mee eens zijn, anderen moeten verplicht voor de rechter verschijnen omdat zij worden verdacht van een strafbaar feit. Wat al deze rechtzoekenden gemeen hebben, is dat zij de komst naar de rechtbank doorgaans als ingewikkeld en onplezierig zullen ervaren en dat zij over het algemeen zenuwachtig en gespannen zullen zijn. Veel mensen beleven hun day in court als een emotionele en belangrijke dag. Uit onderzoek blijkt dat op het moment dat justitiabelen de rechtbank binnenkomen, hun verwachtingen hooggespannen kunnen zijn (nu kan ik eindelijk mijn gelijk gaan halen) en mensen houden zich bezig met allerlei vragen: hoe gaat het aflopen? Welke straf zal de rechter opleggen? Zal er mij iets gevraagd worden? Op het moment dat rechtzoekenden de rechtszaal verlaten zullen zij een oordeel vormen over hetgeen daar zojuist heeft plaatsgevonden. Wat vind ik van deze uitkomst? Ben ik tevreden over de gang van zaken? Vond ik dat de rechter mij eerlijk behandelde?

Ik ben in mijn promotieonderzoek geïnteresseerd in de manier waarop rechtzoekenden tot hun rechtvaardigheidsoordelen komen. Een rechtvaardigheidsoordeel geeft aan hoe legitiem rechtzoekenden de rechter en de rechtspraak vinden. Wanneer vindt de rechtzoekende de rechter te vertrouwen en de rechtspraak een legitiem instituut? Wanneer is hij bereid de uitspraak van de rechter te accepteren? Is het de behandeling door de rechter die hier een grote invloed op heeft, of gaat het mensen uiteindelijk gewoon om gelijk krijgen en winnen? 

In mijn onderzoek staat de vraag centraal wat welke rol procedures én uitkomsten spelen in het uiteindelijke vertrouwensoordeel van rechtzoekenden. De verhouding tussen procesoverwegingen enerzijds en uitkomstoverwegingen anderzijds wordt in verschillende typen rechtszaken onderzocht. De rechtzoekenden die in dit onderzoek worden betrokken, verschillen niet alleen in leeftijd, sekse, opleidingsniveau en proceservaring, maar ook in de manier waarop zij omgaan met onzekere situaties zoals een rechtbankbezoek en in de mate waarin de uitkomst van belang is voor hun financiële en psychische welzijn. Onderzocht wordt of deze factoren van invloed zijn op de manier waarop deze rechtzoekenden tot hun rechtvaardigheidsoordeel komen en op de rol die zowel procesoverwegingen als uitkomstoverwegingen daarin spelen. 

 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41

Grondslagen van Recht 
Rechtssociologie 
Methodology Round Table (Legal Research Master)
Rechterswetenschappelijk Onderzoek (Module Utrecht Law College) 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41
Nevenfuncties

Redactiesecretaris van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid 

Buitengriffier bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland 

Debattrainer bij Het Debatbureau 

Lid van de Faculteitsraad REBO 2015-2017

 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41
Volledige naam
Mr. H.A.M. Grootelaar BA Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 1.13
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6538
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:41
Laatst bijgewerkt op 17-10-2017