Curriculum vitae
 • Wetgevings- en beleidsjurist bij voormalig Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 • Promotie op onderzoek Afvalstoffenwetgeving en normstelling
 • (Hoofd)docent staats- en bestuursrecht Universiteit Utrecht
 • Hoogleraar bestuursrecht en goed bestuur Universiteit Utrecht, U-fonds
 • Gastdocentschappen in San José (Costa Rica) en Surabaya (Indonesië)
 • Diverse onderwijs en onderzoeksprojecten op het gebied van bestuursrecht, goed bestuur en mensenrechten in Guatemala, Rwanda, Uganda, Tanzania. Vietnam en Indonesië
Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:00

English

 • Study on Innovation of Legal Means for Eliminating Corruption in the Public Service in the Netherlands (met J.B.J.M. ten Berge), in: J.H.M. van Erp and L.P.W. van Vliet (eds.), Netherlands reports to the seventeenth international congress of comparative law, Intersentia: Antwerpen – Oxford 2006, p. 379 – 419 (ISBN 90-5095-579-7)
 • The Ombudsman as the Fourth Power, in: F.Stroink & E. van der Linden (eds.), On the Foundations of Ombudsman Law from a Comparative Perspective, in: Judicial Lawmaking and Administrative Law, Intersentia: Antwerpen – Oxford 2005, p.269 - 302 (ISBN 90-5095-463-40)
 • Principles of Good Governance, Lessons from Administrative Law, in: Deirdre M. Curtin and Ramses Wessel (eds.), Good Governance and the European Union. Reflections on concepts, institutions and substance, Intersentia: Antwerp – Oxford – New York 2005, p. 21 – 48 (ISBN 90-5095-381-6)

Nederlandstalig

 • Algemene Beginselen van Goed Bestuur. Van behoorlijk naar goed bestuur: een verbreding en verdieping, Utrecht, verschenen in readervorm juli 2006 (323 p.), verschijnt in boekvorm in 2009
 • Goed bestuur: een norm voor het bestuur of een recht van de burger?, in:Grensverleggend bestuursrecht (ed. G.H. Addink c.s.), Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008, p.3-25
 • Over Algemene beginselen van goed bestuur en het transparantiebeginsel, in Th.G. Drupsteen e.a. (red.) Weids Water, Sdu: Den Haag 2006, p.255-282
 • Algemene beginselen van goed bestuur en de toepassing door de Algemene Rekenkamer, NTB nr. 6, juni 2005, p.169 – 183 (ISSN 0921-3554)
 • De kwaliteit van het overheidsbestuur, in: J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), Kwaliteit van overheidsbestuur, Kluwer: Deventer 2000, p.153- 164
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Kluwer: Deventer 1999 (386p.)

Spaanstalig

 • Analisis comparativo de las instituciones del Ombudsman en America Central y Holanda. Las Defensorias del Pueblo: Un enfoque comparado desde Centroamerica y Europa incluyendo a los Paises Bajos, San José (Costa Rica), 2002.
Sleutelpublicaties

Addink, G.H. (2008). Goed bestuur: een norm voor het bestuur of een recht van de burger?. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht (pp. 3-25) (22 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Addink, G.H. & ten Berge, J.B.J.M. (2007). Over algemene beginselen van goed bestuur en het transparantiebeginsel. In Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water. Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 255-282) (28 p.). Den Haag: SDU, Deze publicatie is niet in het jaarverslag 2006 opgenomen.

Addink, G.H., ten Berge, J.B.J.M., Graat, P.A.M.J., Langbroek, Ph.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Uitleiding: De kwaliteit van het overheidsbestuur. In G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, P.A.M.J. Graat & P.M. Langbroek (Eds.), Kwaliteit van overheidsbestuur (pp. 153-164) (167 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

Alle publicaties
  2016 - Websites / portals
  2016 - Invited talk
Addink, G.H. () Invited speaker Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg Rechtsstaat, Democratie en Goed Bestuur
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2015). Beginselen van goede bestuursrechtspraak - Over het concept van de goede procesorde en de uitwerking van het verdedigingsbeginsel in het bestuursprocesrecht. In A.T. Marseille, A.C.M. Meuwese, F.C.M.A. Michiels & J.C.A. de Poorter (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht (pp. 251-266). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Addink, G.H. (2015). Good Governance: A Principle of International Law. In C. Ryngaert, E. Molenaar & S. Nouwen (Eds.), What's Wrong with International Law? Liber Amoricorum Alfred H.A. Soons (pp. 288-303). The Hague: Brill.
  2015 - Rapporten
Addink, G.H. (2015). Good Governance in the EU-Member States. (165 p.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2013). Governance and Norms: An Interdisciplinary Approach of Good Governance. Law & Governance. Beyond The Public – Private Law (pp. 241-272) (32 p.). The Hague: Eleven international publishing.
van den Broek, M. & Addink, G.H. (2013). Prevention of money laundering and terrorist financing from a good governance perspective. In B. Unger & D. van der Linde (Eds.), Research Handbook on Money Laundering (pp. 368-378) (11 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2013 - Rapporten
Addink, G.H. (2013). Publieke waarden. De beginselen van goed bestuur in de dagelijkse praktijk van ziekenhuis en gemeente. (32 p.). Den Haag: Ministerie van BZK.
Ferwerda, Joras, van den Broek, Melissa, Addink, Gerrit, Deleanu, Ioana, Unger, Brigitte & Walker, John (2013). The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Policy in the EU (ECOLEF). European Commission.
  2013 - Invited talk
Addink, G.H. (17-05-2013) Invited speaker Bijeenkomst openbaarheid van bestuur (Ministerie van BZK) (17-01-2013) Europese Awb
Addink, G.H. (2013) Invited speaker Conferentie organisatie van nationale raad van staten (Den Haag) (01-01-2013) Europese Awb
Addink, G.H. (2013) Invited speaker Conferentie Luxemburg over de Europese Awb (Universiteit Luxemburg) (01-01-2013) Europese Awb
Addink, G.H. (05-12-2013) Invited speaker Expert-meeting Goed Bestuur georganiseerd door BZK in het kader van hun onderzoeksprogramma (05-01-2013) Incompany training Awb en goed bestuur, Algemene Rekenkamer
Addink, G.H. (28-01-2013) Invited speaker Jaarlijkse studiebijeenkomst Academisch Genootschap Aanbesteden (28-01-2013)
Addink, G.H. (07-05-2013) Invited speaker Studiebijeenkomst Oxford (07-01-2013) Paul Craig, Eerhard Schmid Aszmann, comparative public law
Addink, G.H. (17-09-2013) Invited speaker Bijeenkomst Ministerie BZK inzake presentatie resultaten onderzoek Publiek Waarden (17-01-2013) Presentatie resultaten onderzoek Publiek Waarden
Addink, G.H. (2013) Invited speaker Colleges Principles of Good Governance (Universiteit van Sint Maarten) (01-01-2013) Principles of Good Governance
  2013 - Membership of committee
Addink, G.H. (2013) Member Academisch Genootschap Aanbesteden (External organisation) Lid
Addink, G.H. (2013) Member Landelijk Colloquium Goed Bestuur (External organisation) Lid Landelijk Colloquium Goed Bestuur
Addink, G.H. (2013 2015) Member Maandelijks onderzoeksoverleg Good Governance (External organisation) Lid
Addink, G.H. (2013) Member Nederlandse Oganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (External organisation) Lid
  2012 - Artikelen
Addink, G.H. (2012). Is er behoefte aan een algemene wettelijke regeling voor aanbesteden door de overheid en, zo ja, welke publieke belangen maken een dergelijke regeling wenselijk?. Statig (Uitgave van Studentenvereniging Politeia), (pp. 13-16) (4 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2012). Buen Gobierno: Un deber de la administracion o un derecho ciudadano. In Universidad de San Carlos de Guatemala (Eds.), Libro colectivo, Proyecto Cunoc – Utrecht (pp. 127-147) (21 p.). Guatemala: Cunoc.
Addink, G.H. (2012). De toepassing van het concept van goed bestuur in het EU-handvest van de Grondrechten. In H. Kummeling (Eds.), Integriteit (pp. 1-15) (15 p.). Nijmegen: Wolf.
Addink, G.H. (2012). Integriteit, rechtmatigheid en goed bestuur (hoofdstuk 9). In L. Hubers (Eds.), Integriteit (pp. 1-17) (17 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Rapporten
Buijze, A. & Addink, G.H. (2012). An alternative legal take on transparency as a principle of good governance, Paper Second Global Conference on Transparency. (32 p.). Utrecht: Second Global Conference on Transparency.
van Rijswick, H.F.M.W., Addink, G.H., de Gier, A.A.J. & Oude Elferink, A.G. (2012). Een handreiking voor de beoordeling van de juridische kwaliteit van waterbeheer, juridisch deel van de multidisciplinaire assessment methode voor de beoordeling van waterbestuur en beheer. Water Governance Center.
  2012 - Invited talk
Addink, G.H. (19-11-2012) Invited speaker Delhi (19-01-2012) Lezing “Sustainable Good Governance” - in het kader van een bestuurlijke missie (met provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers) naar Delhi (India) - waarbij een op initiatief van het centrale niveau bij TERI India gehouden workshop die lezing is gegeven
Addink, G.H. (23-04-2012) Invited speaker Yogya (23-01-2012) Lezing over Ombudsmanrecht en Goed Bestuur voor de lokale ombudsmannen op Java
Addink, G.H. (05-12-2012) Invited speaker in het kader van de samenwerking tussen tussen Universidad Catholica in Lima (Peru) en Universiteit Utrecht (05-01-2012) Lezing Three dimensions of Good Governance bij een internationaal congres “Buen Gobierno y Derechos Humanos”
Addink, G.H. (2012) Invited speaker 13 en 14 februari 2012 (01-01-2012) Lezingen Sint Maarten terzake van ontwikkelingen bestuursrecht en goed bestuur
Addink, G.H. (2012) Invited speaker Paper website (Second Global Conference on Transparency), met A. Buijze (01-01-2012) paper wetenschappelijk conferentie (USBO)
Addink, G.H. (2012) Invited speaker 25 en 26 april 2012 (Solo) (01-01-2012) Twee lezingen inzake het belang van Good Governance in het kader van de vernieuwing van het bestuursrecht. Beide lezingen hebben plaatsgevonden gedurende een aan Indonesië
  2012 - Membership of committee
Addink, G.H. (2012) Member Euforum-leergangen Bestuursrecht en Milieurecht (External organisation) Redactielid Euforum-leergangen Bestuursrecht en Milieurecht
Addink, G.H. (2012) Member Kluwer Omgevingsrecht (External organisation) Redactielid Kluwer Omgevingsrecht
  2011 - Artikelen
Addink, G.H. (2011). Borgen van publieke waarden: behoorlijk of goed bestuur?. Bestuurskunde, 2, (pp. 12-23) (12 p.).
Addink, G.H. (2011). Is er behoefte aan een algemene wettelijke regeling voor aanbesteden door de overheid en, zo ja, welke publieke belangen maken een dergelijke regeling wenselijk?. Tijdschrift voor Bouwrecht, (pp. 1-3) (3 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2011). De doorbraak van het beginselenrecht in het bestuursrecht. In T. de Gier (Eds.), Goed verdedigbaar (pp. 3-16) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H. (2011). La importancia de la jurisprudencia ambiental para el desarrollo del derecho ambiental en Guatemala. In G.H. Addink, F.M. Battle Rio, G. Platero Midence & H.R. Lopez Romero (Eds.), La jurisprudencia ambiental de Guatemalaa: casos y comentarios, Guatemala (pp. 7-13) (7 p.). Universidad Mariano Galvez: Avance Edacutivo.
  2011 - Rapporten
  2011 - Invited talk
Addink, G.H. (2011) Invited speaker Oxford-Utrecht (01-01-2011) 14 en 15 december 2011, thema: Principles of Good Governance
Addink, G.H. (12-10-2011) Invited speaker Landelijk Colloquium Goed Bestuur (12-01-2011) Bijeenkomst
Addink, G.H. (2011) Invited speaker Vereniging voor bouwrecht naar aanleiding van preadviezen over het wetsvoorstel Aanbestedingswet (01-01-2011) interventie
Addink, G.H. (2011) Invited speaker korte presentaties gedurende onderzoeksverblijf in Oxford ter afronding van het boek “Good Governance: Concept and Context” (april-mei 2011) (Oxford) (01-01-2011) Principles of Good Governance
Addink, G.H. (2011) Invited speaker inzake het belang van Good Governance in het kader van de vernieuwing van het bestuursrecht (25 november Mataram, 28 november Makassar) (01-01-2011) Twee lezingen
  2010 - Boeken
Addink, G.H. (2010). Goed bestuur. (145 p.). Devener: Kluwer.
Addink, G.H., Anthony, G., Buyse, A.C. & Flinterman, C. (2010). Human Rights & Good Governance. (145 p.). Utrecht: SIM.
Addink, G.H., Anthony, G., Buyse, A.C. & Flinterman, C. (2010). Sourcebook human rights & good governance. (235 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2010). Bestuursrechtelijke handhaving van omgevingsregelgeving. In G.H. Addink (Eds.), Omgevingsrecht (pp. 1-50) (50 p.). Eindhoven: Euroforum Uitgeverij.
Addink, G.H. (2010). Bewerking artikelen 5:21 – 5:26 Awb. In M. Scheltema (Eds.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht (pp. 1-74) (74 p.). Amsterdam: Elsevier, Reed Business Information.
Addink, G.H. (2010). Chapter 2: Effectiveness. First Delivery to the EU on Ecolef project (pp. 6-31) (26 p.). Utrecht: Utrecht University.
  2009 - Artikelen
Addink, G.H. (2009). The Transparency Principle in the Framework of the WTO. Jurnal Hukum Internasional, 1 (2009), (pp. 226-236) (10 p.).
  2009 - Boeken
Addink, G.H. (2009). Participation in Europe. (65 p.). Utrecht: Provincie Utrecht.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2009). Bestuursrechtelijke handhaving van omgevingsregelgeving. In G.H. Addink & E.J. de Valk (Eds.), Het nieuwe omgevingsrecht (pp. 1-50) (50 p.). Eindhoven: Euroforum.
  2009 - Rapporten
Addink, G.H. (2009). Buen Gobierno: ¿Un deber de la administración o un derecho ciudadano?. (26 p.). Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú .
  2008 - Artikelen
Addink, G.H. (2008). The Transparency Principle in the Framework of the WTO from an Administrative Law Perspective. Merkourios, 25 (67), (pp. 21-30) (9 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2008). Gemeenterecht en Awb. In J.B.J.M. ten Berge (Eds.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht (pp. 1-78) (78 p.). Den Haag: Elsevier, Reed Business Information.
Addink, G.H. (2008). Goed bestuur: een norm voor het bestuur of een recht van de burger?. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht (pp. 3-25) (22 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Addink, G.H. (2008). Transparent Administration and Public Participation as Principles of Good Governance. In R. Salman (Eds.), Hukum Tata Negara Hukum Lingkungan (pp. 218-263) (25 p.). Surabaya (Indonesia): Airlangga University Press.
Addink, G.H. (2008). Wet bibob. In G.H. Addink (Eds.), Cremers Milieurecht (pp. 1-50) (50 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Artikelen
Addink, G.H. (2007). Wet bibob: een wankel evenwicht tussen preventieve handhaving en recht?. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 1, (pp. 56-72) (17 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2007). Bestuursdwang. In G.H. Addink & E.J. de Valk (Eds.), Handhaving van bestuursrecht (58 p.). Eindhoven: Euroforum.
Addink, G.H. (2007). Bewerking artikelen 5:21 - 5:26. Awb-VUGA-bundel (pp. 1-24) (24 p.).
Addink, G.H. & ten Berge, J.B.J.M. (2007). Over algemene beginselen van goed bestuur en het transparantiebeginsel. In Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water. Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 255-282) (28 p.). Den Haag: SDU, Deze publicatie is niet in het jaarverslag 2006 opgenomen.
Addink, G.H. (2007). Preventieve handhaving. In G.H. Addink & E.J. de Valk (Eds.), Handhaving van bestuursrecht (pp. 1-66) (66 p.). Eindhoven: Euroforum.
  2006 - Boeken
Addink, G.H. (2006). Algemene Beginselen van Goed Bestuur. Van behoorlijk naar goed bestuur: een verbreding en verdieping. (232 p.). Utrecht: Staats- en Bestuursrecht (intern).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2006). Afvalstoffen. Handboek Milieurecht, volledige herziene 6e druk (pp. 181-222) (42 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H. & Jansen, O.J.D.M.L. (2006). Bestuurlijke handhaving en toezicht op de naleving. In G.H. Addink & E.J. de Valk (Eds.), Handhaving van bestuursrecht (66 p.). Eindhoven: Euroforum.
Addink, G.H. (2006). Bewerking Afdeling 3.4. Cremers Milieurecht (pp. losbl) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H. (2006). Bewerking Afdeling 3.4. Commentaar Awb (pp. losbl) (40 p.). Den Haag: Elsevier.
Addink, G.H. (2006). Bewerking wet bibob. Cremers Milieurecht (pp. losbl.) (24 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H. & ten Berge, J.B.J.M. (2006). Study on Innovation of Legal Means for Eliminating Corruption in the Public Service in the Netherlands. In J.H.M van Erp & L.P.W. van Vliet (Eds.), Netherlands reports to the seventeenth international congress of comparative law (pp. 379-419) (41 p.). Antwerpen-Oxford: Intersentia.
Addink, G.H. & ten Berge, J.B.J.M. (2006). The Ombudsman-institutions in The Netherlands. Non-Judicial Enforcement of Human Rights and Good Governance: The Ombudsman and the Human Rights Commission in a comperative perspective (70 p.). Utrecht: Knaw Priority Programme on Legal Research Cooperation Indonesia-The Netherlands, draft.
  2005 - Artikelen
Addink, G.H. (2005). Algemene beginselen van goed bestuur en de toepassing door de Algemene Rekenkamer. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 6, (pp. 169-183) (15 p.).
Addink, G.H. (2005). Normering van gemeentelijk bestuursoptreden. Gemeente- en bestuursrecht, (pp. 1-50) (50 p.).
Addink, G.H. (2005). Principles of Good Governance. The Ugandan Law Review, 2, (pp. 156-179) (24 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2005). Principles of Good Governance: Lessons from Administrative Law. In D.M. Curin & R.A. Wessel (Eds.), Good Governance and the European Union, Reflections on Concepts, Institutions and Substance (pp. 21-48) (28 p.). Antwerp, Oxford, New York: Intersentia.
Addink, G.H. (2005). The Ombudsman as the fourth power. On the foundations of Ombudsmanlaw from a comparative perspective. In F. Stroink & E. van der Linden (Eds.), Judicial Lawmaking and Administrative Law (pp. 251-284) (34 p.). Antwerpen-Oxford: Intersentia.
  2004 - Artikelen
Addink, G.H. (2004). Afvalstoffenrechtspraak in vogelvlucht. Een overzicht van de afvalstoffenjurisprudentie over de periode 2000-2004. Milieu en Recht, 2004 (8), (pp. 470-482) (13 p.).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2004). Good Governance, Lessons from Administrative Law. In D. Curtin & R. Wessel (Eds.), Good Governance and the European Union. Concepts, Implications and Applications (pp. 1-29) (276 p.). Antwerpen / Groningen: Intersentia.
Addink, G.H. (2004). Openbaarheid, inspraak en toegang tot de rechter. Europees Milieurecht (pp. 1-67) (67 p.). Eindhoven: Euroforum.
  2004 - Artikelen in bundels / proceedings
Addink, G.H. (2004). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In G.H. Addink & E.J. de Valk (Eds.), Procedures in het Bestuursrecht (pp. 1-113) (113 p.). Eindhoven: Euroforum.
Addink, G.H. (2004). Bestuursdwang. In R.J. de Valk & G.H. Addink (Eds.), Handhaving bestuursrecht (negende editie) (pp. 1-56) (56 p.). Eindhoven: Euroforum.
  2004 - Rapporten
Addink, G.H. (2004). Onderzoeksrapport ProRail 'Ontdoenerschap afvalstoffen'. (26 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2003). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Procedures in het Bestuursrecht (1e en 2e editie) (113 p.). Eindhoven: Euroforum.
Addink, G.H. (2003). Bestuursdwang. Handhaving van bestuursrecht (6e herziene druk) (52 p.). Eindhoven: Euroforum, zesde herziene editie.
Addink, G.H., Arts, B. & Mol, A. (2003). Climate change policy in changing contexts: globalisation, political modernization and legal innovation. In E. Elgar (Eds.), Issues in International Climate Policy, Edward Elgar (pp. 75-94) (20 p.). Chelterham (UK), Northampton, MA (USA).
Addink, G.H. (2003). Verhouding Awb met het strafrecht. Elsevier-commentaar Algemene wet bestuursrecht, onderdeel verhouding tot andere rechtsgebieden (pp. C 4.2.1-C 4.2.22) (22 p.). Den Haag: Elsevier, losbladig, suppl. juni 2003.
  2002 - Artikelen
Pena-Neira, S., Dieperink, C. & Addink, G.H. (2002). Equitably sharing benefits from the utilization of natural genetic resources: the Brazilian interpretation of the Convention of Biological Diversity. Electronic Journal of Comparative Law, 6.3.
  2002 - Boeken
Addink, G.H., Duijkersloot, A.P.W. & Michiels, F.C.M.A. (2002). Bestuurlijke boeten in de wetgeving van Verkeer en Waterstaat. (194 p.). Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2002). Milieurechtspraak in twee instanties?. De beoordeling van milieugeschillen door de bestuursrechter (pp. 157-170) (14 p.). Den Haag: onbekend, Preadviezen Vereniging voor Milieurecht.
Addink, G.H. (2002). Milieurechtspraak in twee instanties?. De beoordeling van milieugeschillen door de bestuursrechter (pp. 11-16) (6 p.). Den Haag: onbekend, Preadviezen Vereniging voor Milieurecht.
Addink, G.H. (2002). The Role of the Supreme Audit Institutions in developing Good Governance. The Supreme Audit Institutions in a Comparative Perspective: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, the Netherlands and the European Union (pp. 328-343) (16 p.). Utrecht: onbekend.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2001). Bestuursdwang. Handhaving van Bestuursrecht (2e druk) Eindhoven: Euroforum, bijdrage auteur 52 pp..
Addink, G.H. (2001). Hoofdstuk Afvalstoffen. Milieurecht (5e herziene druk) (pp. 181-226) (46 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H. (2001). Strafbaarheid van de centrale overheid vanuit bestuursrechtelijk perspectief. De Staat der Nederlanden als verdachte: Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de centrale overheid Utrecht.
  2001 - Annotaties
Addink, G.H. (06-03-2001). 2001, , (). ABRS 6-03-2001, ABRS 16-03-2001, ABRS 20-03-2001, ABRS 27-03-2001, ABRS 29-03-2001,Verzamelnoot getPages.
Addink, G.H. (13-03-2001). 2001, 47, ().
  2000 - Artikelen
Addink, G.H. (2000). Bemiddeling in bestuursrechtelijk rechtsvergelijkend perspectief: Een voorstel voor wettelijke regeling. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 119-127) (9 p.).
  2000 - Boeken
Addink, G.H., ten Berge, J.B.J.M., Langbroek, Ph.M. & Graat, P.A.M.J. (2000). Kwaliteit van overheidsbestuur. (167 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Addink, G.H. (2000). Bestuursdwang. Handhaving van Bestuursrecht (40 p.). Lelystad: Euroforum.
Addink, G.H. (2000). Commentaar op Afdelingen 3.4 en 3.5 Awb openbare voorbereidingsprocedure, herziening. Elsevier-commentaar Algemene wet bestuursrecht Den Haag: Elsevier, bijdrage betreft een supplement in een losbladige bundel.
Addink, G.H. (2000). De kwaliteit van het toezicht op de naleving van de bestuurswetgeving; een vergelijking met het toezicht door particuliere beveiligingsorganisaties. In G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, P.A.M.J. Graat & P.M. Langbroek (Eds.), Kwaliteit van overheidsbestuur (pp. 79-103) (167 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Addink, G.H. (2000). Een verkenning van ontwikkelingen in het agrarisch milieurecht. Agrarisch Milieurecht. Preadviezen voor de Vereniging voor Milieurecht Den Haag: Boom Juridisch.
Addink, G.H. (2000). Joint Working Group Compliance on the Kyoto Protocol: An overview of suggestions on compliance. El Protocol de Kyoto (pp. 21-95) (75 p.). San José (Costa Rica).
Addink, G.H. (2000). Several Aspects of the National ombudsman in the Netherlands. Yearbook Legal Cooperation Costa Rica - The Netherlands 1999-2000 (pp. 421-451) (31 p.). Utrecht: Institute of constitutional and administrative law.
Addink, G.H., ten Berge, J.B.J.M., Graat, P.A.M.J., Langbroek, Ph.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Uitleiding: De kwaliteit van het overheidsbestuur. In G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, P.A.M.J. Graat & P.M. Langbroek (Eds.), Kwaliteit van overheidsbestuur (pp. 153-164) (167 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2000 - Boekredactie
Addink, G.H. & Sanchez, R. (2000). Yearbook Legal Cooperation Costa Rica - The Netherlands 1999-2000. (466 p.). utrecht: Institute of constitutional and administrative law.
  2000 - Annotaties
Addink, G.H. (05-12-2000). 2001, , ().
  1999 - Artikelen
Addink, G.H. (1999). Algemene lijnen milieurechtspraak 1997. Jurisprudentie Milieurecht, (pp. 1-6) (6 p.).
Addink, G.H. & van Drumpt, M.V. (1999). De bestuurlijke waarborgsom; begrip plaats, inhoud en karakter. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 118-126) (7 p.).
  1999 - Boeken
Addink, G.H. (1999). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. (386 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H. (1999). Implementation and enforcement of the Kyoto Protocol after Buenos Aires november 1999. (22 p.). Trier: Insitut für Umwelt- und Technikrecht.
  0 - Prize (including medals and awards)
Addink, G.H. 2010 Recipient Focus & Massa Grant: Institutions, Multi-level transparantie: uitwerking en toepassing van transparantie op verschillende overheidsniveaus.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:01

Afgesloten projecten

Project:
EU financed project ECOLEF on the Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing in the 27 EU Member States 01-12-2009 tot 01-12-2012
Algemene projectbeschrijving

Een onderzoeksproject over de economische en juridische effectiviteit van antiwitwasbeleid en beleid tegen terrorisme financiering in de 27 EU lidstaten

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union, European Commission - Directorate-General Home Affairs: JLS/2009/ISEC/AG/087
Projectleden
Overige projectleden:
 • John Walker

Onderzoek

De ontwikkeling van de afzonderlijke beginselen van goed bestuur (behoorlijkheid, transparantie, participatie, effectiviteit, verantwoording alsmede mensenrechtenbescherming), de toepassing van deze beginselen in het openbaar bestuur zowel bij het toedelen als bij het uitvoeren van bestuurstaken en de handhaving van deze (rechts)beginselen niet alleen door bestuur en rechter maar ook door Nationale Ombudsman en Algemene Rekenkamer.
Daarmee verband houdende thema’s:

 • Voorkoming van corruptie en bevordering integriteit in nationale en internatonale context.
 • Overheidscontracten vanuit (rechtsvergelijkend) publiekrechtelijk perspectief alsmede het daarmee samenhangend (rechtsvergelijkend) publiekrechtelijk aanbestedingsrecht.
 • Uitvoering van (Europese) witwasregelgeving vanuit bestuursrechtelijk en economisch perspectief (in samenwerking met collega prof dr. Brigitte Unger)
Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:01

De ontwikkeling van de afzonderlijke beginselen van goed bestuur (behoorlijkheid, transparantie, participatie, effectiviteit, verantwoording alsmede mensenrechtenbescherming), de toepassing van deze beginselen in het openbaar bestuur zowel bij het toedelen als bij het uitvoeren van bestuurstaken en de handhaving van deze (rechts)beginselen niet alleen door bestuur en rechter maar ook door Nationale Ombudsman en Algemene Rekenkamer.
Daarmee verband houdende thema’s:

 • Voorkoming van corruptie en bevordering integriteit in nationale en internatonale context.
 • Overheidscontracten vanuit (rechtsvergelijkend) publiekrechtelijk perspectief alsmede het daarmee samenhangend (rechtsvergelijkend) publiekrechtelijk aanbestedingsrecht.
 • Uitvoering van (Europese) witwasregelgeving vanuit bestuursrechtelijk en economisch perspectief (in samenwerking met collega prof dr. Brigitte Unger)
 • Nederlandstalige en Engelstalige cursussen op het gebied van bestuursrecht en milieurecht in Nederland, in andere landen in Europa
 • In het kader van onderzoek- (KNAW) en onderwijsprojecten (NUFFIC) in Guatemala, Costa Rica, Rwanda, Uganda, Tanzania, Vietnam en Indonesië.
Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:01
Nevenfuncties

Voorzitter/redactielid van enkele tijdschriften, losbladige en schriftelijke uitgaven op het gebied van bestuursrecht en milieurecht.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:01
Volledige naam
Prof. dr. G.H. Addink Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 8074
Gegenereerd op 2018-06-20 17:06:01
Laatst bijgewerkt op 22-02-2018