https://orcid.org/0000-0002-1594-2901 

project "Het versterken van de leeservaring van jongeren met YAL" (met Cathelein Aaftink), 2024, Youth Education & Life Skills, Dynamcis of Youth

 

Projecten
Project
Professionele ontwikkeling door vakdidactische innovatie (ProVi) - Een studie onder (toekomstige) docenten Duits 01-09-2023 tot 31-08-2028
Algemene projectbeschrijving

Hoe kan het ontwikkelen van vakdidactische innovaties bijdragen aan de duurzame professionele ontwikkeling van (toekomstige) docenten Duits?

De volgende deelvragen zijn geformuleerd om zicht te krijgen op factoren die invloed hebben op de professionele ontwikkeling tot vakdocent:

(1)    Wat is het beoogde en feitelijke handelingsrepertoire van de deelnemende (toekomstige) docenten m.b.t. de didactiek van vrij lezen?
(2)    Hoe nemen startende docenten mvt hun professionele vakdidactische ontwikkeling waar? Hoe nemen (aankomende/ervaren) docenten Duits hun vakdidactische mogelijkheden in de praktijk waar?
(3)    Wat is het feitelijke handelingsrepertoire van de (toekomstige/startende/ervaren) docenten Duits?
(4)    Welke rol speelt de deelname en/of het uitvoeren van vakdidactische onderwijsinnovatie voor de professionele ontwikkeling van docenten Duits?
(5)    Hoe kan collegiale samenwerking tussen aankomende, startende en ervaren docenten Duits en opleidingsinstituten worden vormgegeven om duurzame innovatieve expertiseontwikkeling te bevorderen?

Rol
Promotor
Individuele projectbeschrijving

promovenda: Doris Abitzsch

 

Financiering
2e geldstroom - overig
Project
Sprekend literatuuronderwijs. De integratie van mondelinge taalvaardigheid en literatuur in het vreemdetalenonderwijs 01-09-2022 tot 01-09-2027
Algemene projectbeschrijving

In hoeverre kan een communicatieve benadering van literatuuronderwijs bijdragen aan de mondelinge taalvaardigheid van havo/vwo-leerlingen in het vreemdetalenonderwijs?

Rol
Promotor
Financiering
2e geldstroom - NWO Promotiebeurs voor leraren
Afgesloten projecten
Project
Hoe lezen ze? Over het begrijpen en verbeteren van poëtisch tekstbegrip in de bovenbouw havo/vwo 01-09-2018 tot 01-01-2024
Algemene projectbeschrijving

Over de taalverwervingsprocessen tijdens het literaire lezen is weinig empirische kennis beschikbaar. Dit geldt meer in het bijzonder voor de interactie tussen scholieren en gedichten. Tegelijkertijd is in de bovenbouw havo/vwo van motiverend en effectief poëzieonderwijs nauwelijks sprake, ondanks het belang dat docenten hieraan zouden hechten (Oberon 2016). Leesvaardigheidsonderwijs is in de Nederlandse onderwijscontext het leren lezen van zakelijke teksten, met een zwaar accent op leesstrategieën. De beoogde havo- en vwo-eindtermen voor literatuur, het kunnen lezen, begrijpen, interpreteren en evalueren van (redelijk) complexe literaire teksten, worden voor poëzie over het algemeen niet gehaald.
Door te onderzoeken en beschrijven hoe leerlingen in havo 4/5 en vwo 4/5/6 poëzie lezen, in contrast met zakelijke en verhalende teksten, hoop ik nieuwe aanknopingspunten te vinden voor een effectieve en motiverende poëziedidactiek, waarmee docenten kunnen worden geprofessionaliseerd en het literaire lezen door leerlingen kan worden ontwikkeld en verdiept.
Het onderzoeksproject bestaat uit een beschrijvend onderzoek en een ontwerponderzoek. Het beschrijvende onderzoek bestaat uit twee studies, een leesonderzoek en een oogbewegingsstudie, waarin leesdata worden verzameld over het lezen en begrijpen van authentieke prozateksten en gedichten.
Er wordt vervolgens een didactisch leesprogramma voor poëzie ontwikkeld, quasi-experimenteel en erna op grotere schaal getest.

Rol
Promotor
Financiering
2e geldstroom - NWO NWO Promotiebeurs leraren

PROMOVENDI

2023- Doris Abitzsch: Werken aan professionele ontwikkeling van (toekomstige) docenten Duits (met prof. dr. Rick de Graaff)
2022- Jaron Toonen: Hoe kunnen literaire teksten bijdragen aan de spreek-/gespreksvaardigheid van leerlingen in het vreemdetalenonderwijs? (NWO Promotiebeurs voor Leraren, met prof. dr. Rick de Graaff)
2024 Corina Breukink: Hoe lezen ze? Over het begrijpen en verbeteren van poëtisch tekstbegrip in de bovenbouw (NWO Promotiebeurs voor Leraren, met prof. dr. Huub van den Bergh)
2022 Esther Schat: Integrating intercultural literary competence: An intervention study in foreign language education (DUDOC-ALFA) (met prof. dr. Rick de Graaff)
2020 Nadja Hilgers: Das forschende Gedicht. Über Ernst Meisters lyrischen Umgang mit Nietzsches Philosophie (met prof. dr. Ton Naaijkens)
2020 Elisabeth Lehrner-te Lindert: Fremdsprachliches Lesen mit literarischen Texten. Zur Entwicklung von Leseverstehen und literarischer Kompetenz im DaF-Unterricht der niederländischen Sekundarstufe I (DUDOC-ALFA) (met prof. dr. Rick de Graaff)
2016- Joël Giskes: Das politische Sonett im 19. Jahrhundert
2012 Robert Haak: Der Sonderweg in der Postmoderne. Zum Identitätsdiskurs in bundesdeutschen Romanen bis 1989 (met prof. dr. Hans Bertens & dr. Frans Ruiter) (NWO)