Mr. dr. Esther Engelhard
e.engelhard@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14


Profiel

Mijn onderzoek gaat over aansprakelijkheid voor alledaagse ongevallen, beroepsfouten, rampincidenten, productiefouten en andere schade-incidenten. Waar schade ontstaat, ontstaat ook al gauw de vraag wie de rekening draagt: de veroorzaker of de gedupeerde? Ook de aansprakelijkheid van andere partijen kan daarbij in het geding komen: wat was/is de rol van toezichthouders en/of de Staat (bijvoorbeeld voor vermeende nalatigheid in hoedanigheid van wegbeheerder, wetgever of rechter)? Het betreft (hoofdzakelijk) civielrechtelijke aansprakelijkheid, waarbij in toenemende mate het Europees recht van invloed en van gewicht is.

Fundamentele vragen dienen zich aan: welke gezichtspunten zijn leidend voor de vraag wie de schade behoort te bepalen? Hoe vindt de belangenafweging plaats tussen de belangen van de gedupeerde(n) en de veroorzaker van de schade of (andere) aangesproken partijen? Welke rol komt daarbij toe aan de betrokken maatschappelijke belangen en in hoeverre dienen empirische inzichten mee te wegen? Mijn onderzoek richt zich op deze vragen. Zo schreef ik in 2015 met collega Rianka Rijnhout een monografie over de vergoeding van rampschade aan gedupeerden.

Een specifiek terrein van aansprakelijkheidsrecht dat zich aan het ontwikkelen is, betreft de schade veroorzaakt door (tests en het ontwikkelen van) geautomatiseerde systemen, in het bijzonder robottechniek en zelfrijdende voertuigen. In 2017 rondde ik, samen met collega Roeland de Bruin, een onderzoek af naar de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zelfrijdende auto’s, binnen een team met Rand Europe en Cambridge University, in opdracht van het Europees Parlement (EU). Dit betreft een analyse van de rol die de Europese Unie op dit punt, vanuit oogpunt van regulering, kan (en wat ons betreft: dient te) spelen.

Mijn onderzoek is zowel fundamenteel als praktijkgericht. Het berust veelal mede op transnationale inzichten, de rechtsvergelijkende methode en empirische inzichten.

Esther Engelhard is als onderzoeker, binnen de functie van universitair hoofddocent, verbonden aan Ucall, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Daarnaast zit Esther in het bestuur van Ucall en is tevens rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Midden-Nederland en raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Zij is auteur van vele nationale en internationale publicaties (waaronder boeken en preadviezen), medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) en zij was/is copromotor bij promotietrajecten en verzorgt cursussen (executiveonderwijs), lezingen en gastcolleges.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
schade en schadevergoeding
Europees aansprakelijkheidsrecht
letselschade
Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14
Curriculum vitae

Esther Engelhard is universitair hoofddocent aansprakelijkheidsrecht en als zodanig ook verbonden aan UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Zij is bestuurslid van Ucall en verricht onderzoek naar vraagstukken op het terrein van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Zij heeft ruime ervaring met contractonderzoek in opdracht van ministeries, het WODC en andere opdrachtgevers. Zij gaf jarenlang  eerstejaars hoorcolleges van het vak Inleiding Privaatrecht. Daarnaast was/is haar onderwijs gericht op de Europese en transnationale laag binnen het privaatrecht (European Tort Law, European Contract Law, European Private Law). Thans verzorgt zij de cursussen Tort Litigation en Verdieping Aansprakelijkheidsrecht 1 alsmede postdoctoraal onderwijs. Zij gaf verschillende gastcolleges aan andere faculteiten en is/was (co)promotor op verschillende promotietrajecten.

Eerder was Engelhard als aio, universitair docent en postdoc werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In 2003 promoveerde zij op een proefschrift getiteld “Regres. Een onderzoek naar het regresrecht van particuliere en sociale schadedragers” bij diezelfde faculteit. In 2010 verschenen er twee preadviezen van haar hand: over de invloed van het EVRM op overheidsaansprakelijkheid en over de positie van derden bij letselschade. Daarnaast is Engelhard (co)auteur van diverse andere (ook internationale) publicaties, waaronder (onder meer) de monografie ‘Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel’ (Deventer: Kluwer, samen met G.E. van Maanen), waarvan zij thans een tweede druk in bewerking heeft.

Engelhard is rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Midden-Nederland en raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14

Selectie van recente publicaties

  • The Influence of Institutions on the Development of Dutch Fault Liability (1850-2007), in: European Legal Developments, Prof. John Bell & Paul Mitchell (Eds.), Cambridge 2010, (met I. Giesen; in druk)
  • Compensation for the Loss of Housekeeping Capacity under Dutch Law, in: Vienna/New York: Springer, 2010 (met I. Giesen; in druk)
  • Medical Negligenc e in the Netherlands, in: Vienna/New York: Springer, 2010 (met I. Giesen; in druk)
  • E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (red.), Handhaving van en door het privaatrecht. Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: Bju, 2009
  • Handhaving van en door privaatrecht, in: E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (red.), Handhaving van en door het privaatrecht. Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: Bju, 2009, p. 11-48
  • Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel, Monografieën NBW Losdelig Handboek A-15, Deventer: Kluwer, 2008 (met G.E. van Maanen)
Sleutelpublicaties

Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Mahé, C.B.P. & Schaub, M.Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. (329 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Alle publicaties
  2015 - Boeken
Engelhard, E.F.D. & Rijnhout, R. (2015). Een regeling voor personenschade door rampen. (229 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2015). National report on Dutch Law. In Vernon Palmer (Eds.), The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law (pp. 111). Cambridge: Cambridge University Press.
  2014 - Artikelen
Engelhard, Esther, van den Broek, Berthy, de Jong, Ferry, Keirse, Anne & de Kezel, Evelien (2014). Let’s Think Twice before We Revise! ‘Égalité’ as the Foundation of Liability for Lawful Public Sector Acts. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 55-76) (22 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, Esther & Koudstaal, I. (2014). Directe actie. In M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht (pp. 471-498). Deventer: Kluwer.
Engelhard, Esther & Giesen, Ivo (2014). Veronderstellingen over de gronden voor aansprakelijkheid - Van Maanen revisited. In G-R. de Groot (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amicorum Gerrit van Maanen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (pp. 85-108) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Websites / portals
Engelhard, E.F.D. (29-09-2014). Waar is de ‘lagere’ rechtspraak in rechtswetenschappelijk onderzoek?.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. & Engelhard, Iris (2013). Shockschade. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 517-540) (24 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). Arzthaftung in den Niederlanden. In B.A. Koch (Eds.), Arzthaftung in Europa. Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich (pp. 195-238) (44 p.). Berlijn: ABW-Wissenschaftsverlag.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2012). Liability for Loss of Housekeeping in Dutch Law. In K. Oliphant (Eds.), Loss of Housekeeping Capacity (pp. 147-183) (37 p.). Berlijn: De Gruyter.
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). The Impact of Institutions and Professions in the Netherlands. In P. Mitchell (Eds.), The Impact of Institutions and Professions on Legal Development (pp. 142-168) (27 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2011 - Artikelen
Engelhard, E.F.D. (2011). Voorbij de grenzen van het wettelijk regresrecht van werkgevers en sociale risicodragers. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4, (pp. 175-182) (8 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2011). Directe actie en gevolg van erkenningen. In M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, serie Recht en Praktijk (pp. 405-433) (29 p.). Deventer: Kluwer.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2011). Medical Negligence in The Netherlands. In B.A. Koch (Eds.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions (pp. 361-410) (50 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2010). (Staats)aansprakelijkheid bij de schending van EVRM-rechten in het ‘grijze’ gebied, Preadvies Staatsrechtkring. In L Besselink & R Nehmelman (Eds.), De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid (pp. 11-58) (48 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Engelhard, E.F.D. (2010). Over het hek van de dam bij ‘derdenschade’. In D de Prins, B Drexhage, R Nehmelman, G Vermeulen, M Alink, J Wiarda, I Boone, B Wylleman & E.F.D. Engelhard (Eds.), Preadviezen 2010 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht Den-Haag: Bju?.
  2009 - Boeken
Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Mahé, C.B.P. & Schaub, M.Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. (329 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2009). Handhaven van en door het privaatrecht. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 11-48) (37 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Artikelen
Engelhard, E.F.D. (2008). Naar een nieuw criterium voor de vergoeding van derden: het Voorontwerp Inkomensschade en het wetsvoorstel Reïntegratiekosten. Verkeersrecht, 1 (2008), (pp. 1-6) (6 p.).
Engelhard, E.F.D. (2008). Opzettelijke levensberoving en shockschade. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 7 (2008), (pp. 307-309) (3 p.).
Engelhard, E.F.D. (2008). Visie op (recente rechtspraak over) de Taxibus-criteria conform recente klinische inzichten. Vermogensrechtelijke annotaties, 1 (2008), (pp. 20-46) (26 p.).
  2008 - Boeken
Engelhard, E.F.D. & van Maanen, G.E. (2008). Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel, Monografieën BW A-15. (109 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2008). Directe Actie en Gevolg van Erkenningen. In M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.H. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht Praktisch Belicht, Recht en Praktijk no. 137 (pp. 349-375) (26 p.). Deventer: Kluwer.
Engelhard, E.F.D. (2008). Schokschade. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht (pp. 227-244) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Engelhard, E.F.D. & Engelhard, I.M. (2008). Schokschade [Damages for emotional shock]. In I. Giessen, A.J. Verheij & W.H. van Boom (Eds.), Gedrag en Privaatrecht [Behaviour and Tort Law] (pp. 227-244) (18 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Artikelen
Engelhard, E.F.D. (2007). Gehele harmonisatie van het aansprakelijksrecht is onzin!. Ars aequi, 3, (pp. 227-229) (2 p.).
Engelhard, E.F.D. (2007). Kroniek Regres. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007 (5), (pp. 241-249) (8 p.).
Engelhard, E.F.D. (2007). Kroniek schadevergoedingsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, (pp. 14-28) (15 p.).
van Dam, C.C., Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2007). Third Party Losses in A Comparative Perspective. Utrecht Law Review, 3 (2).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2007). Background Analysis: The Concurrence of Compensation Schemes. In T. Hartlief & S. Klosse (Eds.), Shifts in Compensating Work Related Injuries and Diseases (pp. 9-82) (74 p.). Wenen/New York: Springer.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14

Onderzoeksbelangstelling

(Europees) aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (en contractenrecht); letselschade; Europees aansprakelijkheidsrecht; horizontale mensenrechtenbescherming; verzekeringsrecht; in het bijzonder vraagstukken van rechtsbescherming en grondslagen voor vergoeding bij schade en onzorgvuldig gedrag, Europees privaatrecht.

Esther Engelhard (Maastricht, 1972) doet onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht, in het bijzonder het (Europees) aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Haar onderzoeksbelangstelling ligt bij uiteenlopende aspecten van aansprakelijkheid, rechtsbescherming en schade, in het bijzonder letselschade.

Dit onderzoek vindt plaats voor UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law.

Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14
Nevenfuncties
  • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland
  • Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14
Volledige naam
Mr. dr. E.F.D. Engelhard Contactgegevens  

Fax (030) 253 72 03
Gegenereerd op 2017-10-17 04:07:14
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017