Prof. dr. mr. Eddy Bauw
e.bauw@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10


Leeropdracht
Privaatrecht, i.h.b Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging
Leerstoel van Hoogleraar Privaatrecht, i.h.b. Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging
Benoemingsdatum 01-05-2014
Profiel

Het recht kan niet los worden gezien van zijn maatschappelijke functie. Eddy Bauw houdt zich daarom in zijn werk primair bezig met de vraag welke bijdrage het aansprakelijkheidsrecht en de rechtspleging leveren en zouden kunnen leveren aan het functioneren van de samenleving. Het spreekt in deze benadering voor zichzelf dat daarbij juridische inzichten worden gecombineerd met die uit andere wetenschappelijke disciplines. Dit is ook de benadering van de onderzoeksinstituten waaraan hij is verbonden: UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing.

 

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Legal Research Onderzoeksmaster
Wetenschappelijke expertises
Aansprakelijkheidsrecht
Rechterlijke organisatie
Rechtspleging
Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10
Curriculum vitae

Eddy Bauw is hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 januari 2016 is hij Directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing en sinds 1 september 2016 bestuursvoorzitter van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht aan de UU. Daarnaast is hij sinds 2009 hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam (oratie 'Rechtspraak in tijden van crisis, 2011) en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag (v.a. 2013) en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (v.a. 2004).  Voordien was hij vanaf 1994 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

Tot en met december 2015 was hij raadadviseur en hoofd van de Afdeling Strategie bij de Raad voor de rechtspraak. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de wetgevingsadviezen van de Raad, internationale samenwerking, juridische kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek.

Van 1993 tot en met 2002 werkte Bauw als wetgevingsjurist en (vanaf 1996) raadadviseur voor het Privaatrecht bij eerst de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het ministerie van Justitie, later de Sector Privaatrecht van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Van 1988-1992 was Eddy Bauw onderzoeker en docent bij de Vakgroep Privaatrecht en het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam. In 1994 promoveerde hij cum laude aan deze Universiteit op het proefschrift 'Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging'.

Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Bauw, E. & Voet, Stefaan (23-01-2017). Van stok achter de deur tot keurslijf? Een eerste verkenning van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Nederlands Juristenblad, 2017 (4), (pp. 240-247) (8 p.).
  2016 - Artikelen
Bauw, E. & Van der Linden, Tess (25-11-2016). Claimorganisaties tussen wildgroei en regulering. Tijdschrift voor Ondernemingsrechtpraktijk (7), (pp. 26-33) (8 p.).
Bauw, E. (01-04-2016). KEI, een gamechanger voor de civiele en bestuursrechtspraak?. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 177 (2), (pp. 55-61) (7 p.).
Bauw, E. (01-02-2016). Ondernemerschap in de rechtspleging - Over de kansen van een Netherlands Commercial Court. Ars aequi, 65 (02), (pp. 93-98) (6 p.).
Bauw, E. (01-06-2016). Procederen in internationale handelszaken bij een Netherlands Commercial Court. Trema, 39 (6), (pp. 180-186) (7 p.).
Bauw, E. & van der Linden, Tess (23-09-2016). Schone slaapsters - Pleidooi voor een actievere rol van toezichthouders bij collectief schadeverhaal. Nederlands Juristenblad, 91 (32), (pp. 2310-2314).
  2016 - Boeken
Bauw, E., van Dongen, E.G.D., van Kogelenberg, M. & van Rede, M.M.P. (25-11-2016). Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland. (224 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bauw, E., Böhler, B., de Meijer, M.E. & Westerveld, M. (01-08-2016). Togadragers in de rechtsstaat - De juridische professies en de toegang tot het recht. (404 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Websites / portals
Bauw, E., van Kogelenberg, M., van Dongen, E.G.D. & van Rede, M.M.P. (25-11-2016). Limburgs erfenis? Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning.
  2015 - Artikelen
Bauw, E. (2015). De ZM in stroomversnelling - Tien jaar zittende magistratuur, Jubileumnummer: tien jaar Mr.. Mr., het magazine voor juristen (12), (pp. 56-57).
  2015 - Boeken
Bauw, E. (2015). Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken. (128 p.). Deventer: Kluwer.
  2015 - Websites / portals
  2014 - Artikelen
Bauw, E. (01-01-2014). Digitalisering en het gezag van de rechter – food for thought. Rechtstreeks, 2014 (3), (pp. 46-52) (7 p.).
Bauw, Eddy, van Dijk, F. & Sonnemans, J. (2014). Judicial error by groups and individuals. Journal of Economic Behavior and Organization, 108, (pp. 224-235 ).
van Dijk, Frans, Sonnemans, Joep & Bauw, Eddy (01-12-2014). Judicial error by groups and individuals. Journal of Economic Behavior and Organization, 108, (pp. 224-235) (12 p.).
Bauw, E., Uniken Venema, H.Æ., Hammerstein, F., Van der Meer, Herman, Bolt, H. & Tempelman, Y. (2014). Rechtspraakbrede toetsing civiele vonnissen: de meest gestelde vragen. Trema (April), (pp. 121-127) (7 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Bauw, Eddy (2014). De invloed van het Europese recht op het Nederlandse milieuprivaatrecht. In A.S. Hartkamp (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (pp. 553-582 ). Deventer: Kluwer.
  2013 - Artikelen
Bauw, E., van Dijk, F. & Sonnemans, J. (2013). De waarde van meervoud - De bijdrage van meervoudig beslissen aan de kwaliteit van rechtspraak. Nederlands Juristenblad (6), (pp. 356-363) (8 p.).
Bauw, E. (2013). Onbekend maakt onbemind. Naar betere communicatie tussen wetgever en rechter. RegelMaat (4), (pp. 216-226) (10 p.).
  2013 - Boeken
Westerveld, M., Bohler, B. & Bauw, E. (2013). Togadragers in de rechtsstaat. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2013 - Rapporten
van Dijk, F., Sonnemans, J. & Bauw, E. (2013). Judicial error by groups and individuals. Amsterdam: University of Amsterdam, February 2013.
  2013 - Prijzen
E. Bauw (29-05-2013) Prijs voor beste cursus voor rechters en raadsheren tijdens de SSR zesdaagse 2013 (innovatie kennisoverdracht en training). Titel cursus 'Beslissen en motiveren door rechters'.
  2011 - Artikelen
Bauw, E. (2011). Wat te denken van wraking?. Ars aequi, 60 (3), (pp. 202-206) (5 p.).
  2011 - Inaugurele rede
Bauw, E. (2011). Rechtspraak in tijden van crisis: over bedreigingen en kansen voor rechtspraak, economie en rechtsstaat. Amsterdam: Vossiuspers UvA, Event: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Rechtspleging..
  2010 - Artikelen
Bauw, E., van Dijk, F. & van Tulder, F. (2010). Een stille revolutie? De gevolgen van de invoering van kostendekkende griffierechten. Nederlands Juristenblad, 85 (39), (pp. 2528-2536) (9 p.).
Bauw, E. (2010). Ruim baan voor de consument: achtergronden en gevolgen van de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2010 (6), (pp. 251-257) (7 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Bauw, E. (2010). De rechterlijke macht. In R. van Otterlo (Eds.), Organisatie van professional services: handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein (pp. 43-72) (30 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bauw, E. (2010). Kansen voor versnelling van civiele procedures. In M.N. Boeve & R. Uylenburg (Eds.), Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht (pp. 403-414) (12 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Van den Emster, E. & Bauw, E. (2010). Zeven jaar na dato: over de vruchten van de modernisering van de rechtspraak in Nederland en de uitdagingen voor de toekomst. In A. Hondeghem, D. Van Daele, J. Maesschalck & B. Broucker (Eds.), Een decennium justitiǮle hervormingen in BelgiǮ: Octopus revisited (pp. 113-128) (16 p.). Brugge: Vanden Broele.
  2010 - Artikelen in bundels / proceedings
van den Emster, F.W.H. & Bauw, E. (2010). Iudex populi? Drie stellingen over de wenselijkheid van de invoering van de buurtrechter. In E. von Bóné (Eds.), De vrederechter alias de buurtrechter? Bijdragen in het kader van het symposium 'De buurtrechter alias de vrederechter: terug van weggeweest?' gehouden op 'De Doelderdag', vrijdag 9 oktober 2009 op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law (pp. 41-52) (12 p.). Rotterdam: Erasmus Universiteit, School of Law.
  2009 - Artikelen
Bauw, E., van Dijk, F. & van Tulder, F. (2009). Recessie en rechtspraak. Economisch Statistische Berichten, 94 (4565), (pp. 468-471) (4 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Emster, F.W.H., Bauw, E., Bouman, E.C.M. & Hartendorp, R.C. (2009). Rechtspreken in ketens: over de bijzondere positie van de rechter bij ketensamenwerking, in het bijzonder in de strafrechtsketen. In M. Vanderhallen, E. Jaspaert & G. Vervaeke (Eds.), De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank (pp. 231-241) (11 p.). Antwerpen: Maklu.
  2003 - Boeken
Bauw, E. & Brans, Edward (2003). Milieuprivaatrecht. (472 p.). Deventer: Kluwer.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10
Project:
Wisselwerking tussen de rechter en andere staatsinstellingen
01-09-2017 tot 02-03-2020
Algemene projectbeschrijving 

In moderne staatssystemen gaan we ervan uit dat er een soort ‘feedback loop’ bestaat tussen de staatsinstellingen. Zou de wetgever bijvoorbeeld een wet maken die niet verenigbaar is met een internationale verdragsbepaling, dan moet de rechter die wet herinterpreteren of zelfs buiten toepassing laten. Vervolgens is het aan de wetgever om daarop te reageren, bijvoorbeeld door de wet aan te passen of een nieuwe wet te introduceren. Die zou de rechter weer kunnen beoordelen op verenigbaarheid met verdragen, enzovoort. Het punt is alleen dat we niet weten of in de praktijk deze wisselwerking zo soepel verloopt als we veronderstellen. We weten vooral erg weinig van de terugkoppeling van de rechter naar andere staatsinstellingen. De rechter doet een uitspraak, maar wat gebeurt er dan?


Hoe raakt ‘de wetgever’ of ‘het bestuursorgaan’ daarvan op de hoogte? Wie zijn ‘de wetgever’ en ‘het bestuursorgaan’ eigenlijk? En hoe verloopt het proces als zij eenmaal kennis hebben gekregen? Welke factoren maken dat wel of niet wijzigingen worden doorgevoerd, en leren de staatsinstellingen van hun verbeterprocessen van de toekomst? Hoe kunnen tekortkomingen in de wisselwerking worden opgelost? Dit is het soort vragen dat het project wil beantwoorden. 

Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - overig: Fonds staatsman Thorbecke, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Projectleden
Project:
Corporate rule of law responsibility
02-01-2017 tot 01-07-2019
Algemene projectbeschrijving 

The ‘Corporate Rule of Law Responsibility’ (CRLR) project is part of the ‘resilient societies’ research theme of the Faculty of Law Economics and Governance, funded by the 2016 Research Impulse Fund. Within this research theme, studies focus on the shifting roles of, and relations between, various actors in a changing and challenging society. This shift requires resilient rule of law mechanisms, to prevent and redress violations of fundamental rights such as human rights. The CRLR project looks at corporations which, through globalization and privatization, have taken in dominant positions in present-day society. Through these positions, corporations run the risk of having adverse impacts on human rights.


Awareness about the possibilities of corporations to become involved in human rights violations has resulted in various governance mechanisms proposed to address these risks. These include, for example, 'naming and shaming' activities by civil society organizations, voluntary codes, corporate social responsibility (CSR) efforts, reporting obligations as well as calls to extend the jurisdiction of the international criminal court to include legal persons. Yet little empirical data is available on whether such efforts would actually change corporate behavior and/or prevent corporate contributions to the violation of human rights. Our aim is to close this gap in knowledge by investigating the effectiveness of governance mechanisms on corporate multinational activity.  


With an initial duration of 2,5 years, the CRLR project will conduct research on the empirical effects of legal and non-legal regulation of large multinational businesses. Taking an empirical approach, the project draws on legal, economic and governance theories and is explicitly interdisciplinary. The first stage of the project consists of a study into reputational damage as a regulatory mechanism for corporate (involvement in) human rights violations. In terms of impact, the aim is to develop high-quality research and add to (inter)national policy debates on how existing legal and non-legal mechanisms can be made (more) effective, making adequate use of existing forces & incentives within corporations. 


 

Rol: Onderzoeksleider Financiering
1e geldstroom: Dit project wordt gefinancierd vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organizatie
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Onderzoek naleving Claimcode 01-02-2016 tot 01-06-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Begeleider Financiering
Geen informatie beschikbaar
Projectleden
Project:
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland 01-10-2015 tot 15-02-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: Opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
Projectleden
Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10

Onderwijs op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht

Capita Selecta Collective Redress

Executive onderwijs Overheidsaansprakelijkheid

Overheidsprivaatrecht 

OST (begeleiding masterscripties)

Leergang Gerechtelijk deskundigen (Universiteit Leiden)

Wetgeving en Rechtstoepassing (Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen)

Aansprakelijkheidsrecht (Academie voor de Rechtspraktijk)

 

Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10
Nevenfuncties

Hoogleraar Rechtspleging Universiteit van Amsterdam

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leewarden

Docent Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen in Den Haag

Docent Academie voor de Rechtspraktijk

Docent SSR (opleidingsinstituut voor rechters en leden van het Openbaar Ministerie)

Bewerker uitgave 'Onrechtmatige Daad' (Kluwer)

Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10
Volledige naam
Prof. dr. mr. E. Bauw Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 12
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 7153
E-mail
e.bauw@uu.nl
Fax 030 253 7203
Postadres
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-10-21 08:09:10
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017