Profiel

Cora van de Poppe is promovenda in het project Language Dynamics in the Dutch Golden Age. Dit interdisciplinaire project onderzoekt taalvariatie binnen vroegmoderne auteurs vanuit een taal- en letterkundig perspectief (intra-auteur variatie). Cora is geïnteresseerd in de literaire en culturele effecten van taalvariatie. In de eerste maanden van het project heeft zij onderzoek gedaan naar variatie in het gebruik van de genitief door vroegmoderne auteurs. Op dit moment focust haar onderzoek zich op de manier waarop taalvariatie bijdroeg aan de constructie van herinneringen in de vroegmoderne samenleving. In de eerste helft van de zeventiende eeuw leidden de politieke en religieuze conflicten tussen remonstranten en contraremonstranten tot de totstandkoming van een tekstuele herinneringscultuur, die werd vormgegeven door zowel hoogopgeleide auteurs als memoristen uit de lagere klassen van de samenleving. Cora onderzoekt hoe deze vroegmoderne schrijvers de mogelijkheden van hun taalsysteem benutten in het construeren van herinneringen. 

 

Gegenereerd op 2018-06-22 13:09:14
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
van den Noort, C.J. (10-03-2018) Invited speaker Women and Religion Conference Belfast (09-03-2018 - 10-03-2018) Martyrdom and citizenship in seventeenth-century Arminian women writings
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van den Noort, C.J. (13-04-2017) Organiser Historical Literary Variation as a Mirror for Language Change Utrecht (13-04-2017)
van de Poppe, C.J. (2017). Nach dem Holländischen Jost van Vondels - De zeventiende-eeuwse Maria Stuart-vertaling van de Saksische advocaat Christoph Kormart. Nederlandse Letterkunde, 22 (1), (pp. 1-23).
  2017 - Populariserende publicaties
van de Poppe, C.J. (03-10-2017). Was het Nederlands in de 17e eeuw echt zo anders? Deel 1: werkwoordverdubbeling. neerlandistiek.nl
  2017 - Overige resultaten
Schraagen, M.P., Dietz, F.M., van Koppen, J.M., van Engeland, J. & van de Poppe, C.J. (02-02-2017). Language Sciences Day: Language Dynamics in the Dutch Golden Age - linguistic and socio-cultural aspects of intra-author variation.
  2016 - Overige resultaten
Dietz, F.M., van Koppen, J.M., van Engeland, J., van de Poppe, C.J. & Schraagen, M.P. (07-10-2016). Language Dynamics in the Dutch Golden Age - Linguistic and socio-cultural aspects of intra-author variation. (1 p.).
van de Poppe, C.J. (28-10-2016). Nederlands als wetenschapstaal in de zestiende eeuw.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-22 13:09:14
Project:
Taaldynamiek in de Nederlandse Gouden Eeuw: Taalkundige en sociaal-culturele aspecten van variatie binnen auteurs
01-09-2016 tot 01-09-2020
Algemene projectbeschrijving 

De Nederlandse Gouden Eeuw was een dynamisch tijdperk waarin er vernieuwingen plaatsvonden op vele terreinen, zoals cultuur, religie, wetenschap en handel. Ook de taal was volop in beweging. Het Nederlands, de eenheidstaal van de nieuwe Republiek, werd in steeds meer domeinen van de samenleving gebruikt (zoals het religieuze en wetenschappelijke domein) en er werden vele pogingen ondernomen om de positie van de moedertaal te versterken en de taal te standaardiseren. Zo kwamen medewerkers aan de Statenvertaling, afkomstig uit verschillende regio’s, formele taalafspraken overeen. Ook natuurlijke taalontwikkelingen hadden een impact op het Nederlands: steeds meer eigenschappen uit het Middelnederlands (bijvoorbeeld naamval) verdwenen om plaats te maken voor nieuwe eigenschappen (zoals het gebruik van voorzetselgroepen).


Deze taalontwikkelingen resulteerden in veel variatie binnen het taalgebruik van auteurs. Het taalsysteem van een zeventiende-eeuwer bevatte bijvoorbeeld drie manieren om uit te drukken dat vader een broek bezit: vaders broek, de broek des vaders en de broek van vader. Dit project gaat in op de vraag waarom in een bepaalde situatie een van deze opties werd gebruikt. Hing dat samen met de regels van het genre, de afspraken die werden gemaakt in het Statenbijbelproject of de sociale achtergrond van het beoogde publiek?


Dit project onderzoekt deze nog zo weinig bestudeerde intra-author variation, en wil begrijpen welke factoren die variatie tot stand brachten: hoe ontstond de intra-author variation in het zeventiende-eeuws Nederlands? Onze hypothese is dat de variatie het resultaat was van een dynamische interactie tussen het interne taalsysteem van taalgebruikers enerzijds en hun sociaal/literair-culturele context anderzijds. Het taalsysteem van een taalgebruiker maakte variatiemogelijkheden beschikbaar, die vervolgens door een taalgebruiker systematisch en vaak strategisch werden ingezet, afhankelijk van bijvoorbeeld het publiek of de doelstellingen en literaire vormgeving van zijn tekst.


We zullen een voorbeeld geven van het type verschijnselen waar we naar kijken, namelijk negatie. In het Middelnederlands werden zinnen ontkennend gemaakt door tweeledige negaties van het type en…niet (vergelijk het Franse ne…pas). In de zeventiende eeuw maakte deze vorm van negatie langzaam plaats voor eenledige negaties: ic en sal niet moghen gaen werd steeds vaker ik zal niet mogen gaan. Hooft gebruikte in zijn brieven eenledige en tweeledige negaties door elkaar. Was dat toeval of zit er systematiek achter zijn keuzes? Op basis van ons vooronderzoek denken wij dat in het interne taalsysteem van Hooft de twee typen negaties een verschillende lading kregen. Zo gaf Hooft zinnen van het type ‘niet dit, maar dat’ extra nadruk door de tweeledige ontkenning toe te voegen: ‘Ick en zoek de rouw niet, maer zij weet mij te vinden’ (Hooft 1624). Daarnaast lijkt de sociaal-culturele context relevant te zijn voor zijn keuzes. Juist in zijn brief aan zijn geliefde Eleonora Hellemans, waarin hij haar afwijzing betreurt, komen dubbele  negaties vaker voor dan in andere brieven.


Hooft bezit dus blijkbaar een ‘subgrammatica’ – ofwel een ‘register’ – met twee negatie-varianten dat hij inzet in bepaalde situaties. In andere gevallen gebruikt hij juist zijn register met alleen eenledige negaties. Hoe dat werkt, willen we in dit project onderzoeken via drie samenhangende deelprojecten, waarin teksten van verschillende auteurs worden onderzocht. We kijken bijvoorbeeld zowel naar zowel taalkunstenaars die het Nederlands actief wilden vernieuwen en verfraaien (zoals Bredero en Hooft) als naar taalgebruikers die geschreven taal inzetten als een praktisch communicatiemiddel (Michiel de Ruyter), en combineren mannen met vrouwen, en migranten met in de Republiek geboren en getogen auteurs.


De eerste twee deelprojecten, gericht op de kwalitatieve analyse van case studies, worden uitgevoerd door AiO’s. Deelproject 1 verklaart intra-author variation vanuit het interne taalsysteem en deelproject 2 vanuit de literair-culturele context. Het postdoc-project legt op grootschalige wijze patronen van intra-author variation bloot, om zo de resultaten van de andere deelprojecten te testen en nieuwe variatiepatronen op het spoor te komen. Om dit kwantitatieve onderzoek uit te voeren, zal de postdoc nieuwe tools ontwikkelen om teksten uit het zeventiende-eeuws Nederlands te voorzien van syntactische informatie en automatisch te doorzoeken op syntactische structuren. De resultaten van deze drie deelprojecten zullen worden samengebracht in een aantal synthetiserende studies.


Innovatief aan dit project is de interdisciplinaire aanpak: het combineert methodiek en theorievorming uit de theoretische taalkunde, historische sociolinguïstiek, computationele taalkunde en vroegmoderne letterkunde. De variatie binnen taalgebruikers wordt normaal gesproken door theoretisch taalkundigen verklaard vanuit het taalsysteem en binnen de historische sociolinguïstiek vanuit sociale variabelen zoals geslacht en sociale klasse. Dit project brengt de beide perspectieven samen, en voegt daar een letterkundige benadering aan toe, om op die manier beter inzicht te krijgen in de literaire aspecten van taalvariatie binnen auteurs (zoals genreconventies) en in het strategische en creatieve gebruik van taalvariatie. Daarnaast profiteert dit project van recente ontwikkelingen in de computationele taalkunde. Dankzij de vernieuwende interdisciplinaire aanpak werpt dit project licht op zowel de grammaticale kenmerken als de literaire en culturele factoren die taalvariatie tot stand brachten in een tijd van intensieve taalontwikkeling.


 


 

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Intra-auteur-variatie op het gebied van negatie: de brieven van P.C. Hooft 01-02-2017 tot 01-08-2017
Algemene projectbeschrijving

Within the dynamic linguistic situation of the Dutch Golden Age, we observe a type of language variation that has rarely been addressed before: variation within individual language users (intra-author variation). This becomes especially clear in the way 17th century authors use negation: they express negation in the Middle Dutch way (i.e. embracing negation, a combination of the negative clitic en and a negative particle niet; compare French ne…pas) as well as in the modern way (single negation: niet). In this Nederlab pilot project, we aim to describe and analyze in detail the linguistic and literary/rhetorical contexts in which these two variants of negation occur within the letters of the famous Dutch author and politician P.C. Hooft, written between 1600 and 1638. In this period, he used both forms of negation: as earlier research has demonstrated, Hooft stopped using embracing negation in 1638. This pilot project will enrich Hooft’s letters in the Nederlab corpus in such a way that we are able to search for grammatical properties that are specific for 17th century Dutch. We will then analyze in which linguistic, literary and sociolinguistic contexts specific types of negation and negation particles were used.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Nederlab
Projectleden
Gegenereerd op 2018-06-22 13:09:17
Op dit moment verzorgt Cora van de Poppe MA de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
NE1V17001 Ned-Literaire teksten V 1 7,5
NE1V13004 Ned-Vroegmoderne tijd V 1 7,5
Gegenereerd op 2018-06-22 13:09:17
Nevenfuncties

Cora van de Poppe is redactielid van VakTaal

Gegenereerd op 2018-06-22 13:09:17
Volledige naam
C.J. van de Poppe MA Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.65
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 2914
Gegenereerd op 2018-06-22 13:09:17
Laatst bijgewerkt op 27-03-2018