A. (Amy) van der Ham

Minnaertgebouw
Leuvenlaan 4
Kamer 4.12
3584 CE Utrecht

A. (Amy) van der Ham

Management/Office-Assistent
Onderzoek- en Valorisatiebeleid
a.vanderham@uu.nl

Management / Office Assistant for the Centre for Complex Systems Studies (CCSS) and the Utrecht Bioinformatics Center (UBC).