Profiel

Albert Gootjes obtained his Ph.D. in historical theology from Calvin Theological Seminary (Grand Rapids, MI) in 2012, spending nearly three years doing archival work in Geneva at the Institut d'histoire de la Réformation. His research focused on developments in seventeenth-century French Protestantism, particularly the so-called 'Saumur theology'. His dissertation was published under the title Claude Pajon (1626-1685) and the Academy of Saumur: The First Controversy over Grace (Leiden: Brill, 2014).

In 2014 he joined the Department of Philosophy and Religious Studies at Utrecht University as a postdoctoral researcher in the 'Spinoza's Web'-project led by prof.dr. Piet Steenbakkers and funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). He is currently working on an intellectual biography of the physician, philosopher and theologian Lambertus van Velthuysen (1622-1685) and his Utrecht Cartesian network (i.e., the 'Collegie der sçavanten') in the context of their relationship to Spinoza.

He serves as one of the founding members on the executive board of the 'Post-Reformation Digital Library', and as a member of the 'Research-Group Classic Reformed Theology' also participates in the Synopsis purioris theologiae-theme project supported by the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER).

Gegenereerd op 2018-08-21 04:10:48
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2018). The First Orchestrated Attack on Spinoza - Johannes Melchioris and the Cartesian Network in Utrecht. Journal of the History of Ideas, 79 (1), (pp. 23-43) (21 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Gootjes, A.J. (2017). Review of Alexander X. Douglas, Spinoza and Dutch Cartesianism: Philosophy and Theology (O.U.P., 2015). Church History and Religious Culture, 97 (1), (pp. 139-141) (3 p.).
Gootjes, A.J. (2017). Review of Olivier Fatio, Louis Tronchin: Une transition calvinienne (Paris: Classiques Garnier, 2015). Riforma e Movimenti Religiosi: Rivista della Società di Studi Valdesi , 2017 (1), (pp. 378-381).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2016). Sources inédites sur Spinoza: la correspondance entre Johannes Bouwmeester et Johannes Georgius Graevius. Archives de Philosophie, 79 (4), (pp. 817-819) (3 p.). This brief text appeared in the "Bulletin de bibliographie spinoziste" of the Archives de philosophie..
  2016 - Overige resultaten
A.J. Gootjes (06-05-2016) How to Refute the Theological-Political Treatise? The Anti-Spinoza Campaign of the Utrecht Cartesians
A.J. Gootjes (20-08-2016) Paper title: 'Finding the Disputation Pamphlets of the Leiden Synopsis: A Worthy Cause?’
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2015). Le réseau cartésien d'Utrecht face au Tractatus theologico-politicus: esquisses d'une campagne anti-spinoziste. Bulletin annuel de l’Institut d’histoire de la Réformation, 36, (pp. 49-54) (6 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Gootjes, A.J. (2015). Review of Jennifer Powell McNutt, Calvin Meets Voltaire. The Clergy of Geneva in the Age of Enlightenment, 1685-1798 (Ashgate, 2013). Church History and Religious Culture, 95 (4), (pp. 549-50) (2 p.).
  2015 - Overige resultaten
A.J. Gootjes (11-12-2015) Facing the Spinoza Crisis: The Polemical Strategies of the Utrecht Cartesian Network
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2014). John Cameron and the French Universalist Tradition. In Martin I. Klauber (Eds.), The Theology of the French Reformed Church: From Henri IV to the Revocation of the Edict of Nantes (pp. 169-196). Grand Rapids: Reformation Heritage Books.
Gootjes, A.J. (2014). Polemics, Rhetoric, and Exegesis: Claude Pajon (1626-1685) on Rom. 8:7. In Martin I. Klauber (Eds.), The Theology of the French Reformed Church: From Henri IV to the Revocation of the Edict of Nantes (pp. 296-320) (25 p.). Grand Rapids: Reformation Heritage Books.
Gootjes, A.J. (2014). Scotland and Saumur: The Intellectual Legacy of John Cameron in Seventeenth-Century France. In Aaron C. Denlinger (Eds.), Reformed Orthodoxy in Scotland: Essays on Scottish Theology 1560-1775 (pp. 175-190). Edinburgh: Bloomsbury T&T Clark.
  2014 - Overige resultaten
A.J. Gootjes (30-10-2014) Paper title: 'Where it all Began: John Cameron (ca. 1579-1625) and the Saumur Universalist Tradition'
A.J. Gootjes (01-12-2014) Response to Antonella del Prete, "La Bible en question. Comment réfuter Spinoza en défendant Descartes: Lambert van Velthuysen et Regnerus van Mansvelt."
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2013). A Smattering of the New Philosophy”: Étienne Gaussen (ca. 1638-1675) and the Cartesian Question at Saumur. In Jordan J. Ballor, David S. Sytsma & Jason Zuidema (Eds.), Church and School in Early Modern Protestantism: Studies in Honor of Richard A. Muller on the Maturation of a Theological Tradition (pp. 583-596). Leiden: Brill.
Gootjes, A.J. (2013). Claude Pajon (1626-1685) and the Academy of Saumur: The First Controversy over Grace. Leiden: Brill.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2011). Calvin and Saumur: The Case of Claude Pajon (1626-1685). Calvin and Saumur: The Case of Claude Pajon (1626–1685) (pp. 203-214).
Gootjes, A.J. (2011). L’héritage de John Cameron en France au XVIIe siècle: Les origines de la pensée de Claude Pajon (1626-1685). Bulletin annuel de l’Institut d’histoire de la Réformation, 32, (pp. 51-70).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Gootjes, A.J. (2010). Un épisode méconnu de la vie de la communauté réformée au milieu du XVIIe siècle: la première controverse pajoniste sur la grâce. Bulletin de la Societe de l'Histoire du Protestantisme Francais, 156 (2), (pp. 211-229).
  0 - Overige resultaten
A.J. Gootjes () Lias
A.J. Gootjes () Revue d'histoire du protestantisme
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 04:10:48

Afgesloten projecten

Project:
Het web van Spinoza 01-03-2014 tot 15-07-2017
Algemene projectbeschrijving

Het project Spinoza’s Web gaat onderzoek doen naar de Nederlandse wijsgeer Benedictus de Spinoza (1632–1677): zijn leven en werken, alsmede de netwerken waarvan hij deel uitmaakte. In de receptie en duiding van het denken van Spinoza heeft men steeds een onlosmakelijke samenhang gezien tussen zijn werken, zijn karakter en reputatie, en zijn levensverhaal. Elke tijd vormt zich aldus een beeld van Spinoza, en meer dan bij enige andere filosoof speelt dat beeld mee in de wijze waarop men zijn denken begrijpt. In dit project worden instrumenten ontwikkeld om Spinoza’s leven, werken en werking zo volledig mogelijk te documenteren, en wordt zijn filosofische invloed inzichtelijk gemaakt door de context waarin hij zich heeft kunnen ontplooien in kaart te brengen. We volgen daarbij vier onderzoekslijnen, die elk een eigen eindproduct opleveren.


Deelproject 1: The Spinoza Web


Om te beginnen is er een deelproject dat zich ten doel stelt alle documenten en gegevens die over Spinoza te achterhalen zijn bijeen te brengen in een gratis toegankelijk website, The Spinoza Web. Daar worden alle bronnen opgeslagen die betrekking hebben op Spinoza’s leven, werken, brieven, correspondenten en netwerken. Veel materiaal is al bekend, maar er zal ook nog grondig en gericht gezocht moeten worden in bibliotheken en archieven. In het geval van Spinoza ziet het historisch onderzoek zich voor speciale hindernissen geplaatst, door de geheimzinnigheid die veel van zijn leven omgeeft. Omdat zowel aanhangers als tegenstanders zijn teksten verzamelden, duiken er soms onbekende stukken op op plaatsen waar men die niet direct zou verwachten, zoals het onlangs gevonden zeer vroege afschrift van de Ethica in het Vaticaan.


Deelproject 2: A Bibliography of Spinoza’s Works from 1663 to 1796


Spinoza’s werken circuleerden in handschriften en in gedrukte vorm, en werden zowel bejubeld als verafschuwd. Ze zijn dan ook verboden, maar zelfs voordat dat formeel het geval was, hadden zijn ideeën al een gevaarlijke, clandestiene reputatie. Publicatie was een riskante zaak, en dat had gevolgen voor de manier waarop zijn boeken circuleerden: veelal anoniem verschenen, met valse titelpagina’s en misleidende uitgeversinformatie. Om dit alles in kaart te brengen, gaat een tweede deelproject een uitputtende beschrijving maken van alle gedrukte werken van Spinoza (inclusief vertalingen) die in de zeventiende en achttiende eeuw zijn verschenen: A Bibliography of Spinoza’s Works from 1663 to 1796.


Deelproject 3: Van Velthuysen and His Circle


Spinoza maakte deel uit van het intellectuele landschap van de laatste decennia van de Nederlandse Gouden Eeuw, waarin de wijsbegeerte een veel belangrijker rol speelde dan men zich doorgaans realiseert. De nieuwe wijsbegeerte van denkers als Bacon, Descartes en Hobbes, vond er weerklank. Spinoza’s filosofische ideeën veroorzaakten een schokgolf, zelfs bij tijdgenoten die de nieuwe wijsbegeerte enthousiast omarmden. Zo werd Spinoza van atheïsme beschuldigd door een Utrechtse arts en politicus, Lambert van Velthuysen, die zelf de reputatie had een gevaarlijke nieuwlichter te zijn. Hij was de spil van een genootschap van republikeinse cartesianen, dat het ‘Collegie der Sçavanten’ werd genoemd. Deze groepering had een aantal hoogleraren in haar gelederen, en ontleende haar samenhang mede aan een gemeenschappelijke tegenstander, de geduchte orthodoxe calvinist Gisbertus Voetius. Deze kring had wel contact met Spinoza, en fungeerde tevens als doorgeefluik voor allerlei radicale ideeën, waaronder die van Spinoza, maar distantieerde zich ook van hem. Van Velthuysen had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de nieuwe wijsbegeerte in Nederland, en het wordt tijd dat zijn rol en het netwerk om hem heen goed in kaart worden gebracht. Dat is het doel van het derde deelproject, Van Velthuysen and His Circle.


Deelproject 4: Weaving the Web: The Development of Spinoza’s System


Een vierde onderzoek wil de voorgaande lijnen samenbrengen in een synthetiserend overzicht van Spinoza’s filosofische ontwikkeling. Hoewel zijn denken gekenmerkt wordt door een sterk systematische opzet, waarbij alle onderdelen naar elkaar verwijzen, is het voor latere generaties lastig gebleken die samenhang ook helder te aanschouwen. Dat heeft er toe geleid dat men zijn werken als ondoorgrondelijk en inconsistent beoordeelde, en veronderstelde dat hij voortdurend aan zijn teksten sleutelde. Op grond van een nauwkeurig onderzoek naar zowel de interne logica van Spinoza’s filosofische ontwikkeling, als de interactie met zijn omgeving en naar de wijze waarop de afzonderlijke werken tot stand zijn gekomen en overgeleverd, worden in Weaving the Web: The Development of Spinoza’s System de stadia van zijn denken gepresenteerd, in samenhang met de historische context.


Wijdere betekenis


Een bijzonder aspect van Spinoza’s filosofie is dat deze een veel groter publiek aanspreekt dan alleen vakfilosofen. Wetenschappers die in andere disciplines werken laten zich door zijn ideeën inspireren, maar ook buiten de academische setting is er opvallend veel belangstelling voor Spinoza. Dat blijkt uit de verkoop van zijn werken, het aantal aan Spinoza gewijde populaire publicaties en websites, en de organisaties die zich met zijn gedachtegoed bezig houden. In Nederland is dit nog sterker dan elders. Dit project wil hoogwaardige en wetenschappelijk goed onderbouwde onderzoeksresultaten aanbieden in toegankelijke vormen. Het is zo opgezet dat hiervan niet alleen de directe vakgenoten zullen profiteren, maar ook het grote publiek met een algemene interesse in Spinoza’s filosofie.


Uitvoering


Geplande uitvoering: maart 2014 – maart 2018, aan de Universiteit Utrecht. Projectleider: Piet Steenbakkers, universitait hoofddocent geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de Vereniging Het Spinozahuis. Voor de uitvoering van het project worden verder twee postdocs aangesteld. 


 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO, Geesteswetenschappen, Vrije competitie
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-21 04:10:48
Volledige naam
dr. A.J. Gootjes Contactgegevens
Janskerkhof 13a

Janskerkhof 13A
Kamer 2.03/04
3512 BL  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-08-21 04:10:48
Laatst bijgewerkt op 24-03-2015