Cursussen

Periode 1

Publieke prestaties: Prestatiemanagement en publieke waarden (verplicht)

Deze eerste cursus van het masterprogramma Publiek Management richt zich op publieke praktijken in bijvoorbeeld zorg, welzijn, veiligheid en onderwijs. We analyseren de prestaties die professionele organisaties met een publieke functie moeten leveren, tegen de achtergrond van bredere voor B&O relevante maatschappelijke en bestuurlijke transities. In de afgelopen dertig jaar zijn aan deze organisaties vooral bedrijfsmatige eisen gesteld: ‘value for money’, transparantie, efficiëntie en effectiviteit,. Dit wordt wel samengevat in de term New Public Management (NPM), die tegenover de term Old Public Administration (OPA) wordt geplaatst.

Politici zetten in geval van NPM de grote lijnen uit; organisaties als ziekenhuizen, rechtbanken en scholen krijgen de (relatieve) vrijheid om dit naar eigen inzicht uit te voeren. Achteraf volgt de controle via monitoring, inspecties en andere vormen van toezicht. Ondernemingszin is binnen NPM onontbeerlijk. NPM kent echter op zichzelf ook weer een aantal nadelen. Die nadelen uiten zich via te veel aandacht voor klantwensen ten koste van andere maatschappelijke belangen; het najagen van ‘targets’ die niet langer middel zijn, maar doel op zichzelf worden; en ook in een te grote en als weinig zinvol ervaren administratie- en registratiedruk voor professionals.

Algemeen gezegd is er onder NPM te weinig aandacht voor grotere en hogere publieke waarden en te veel voor organisaties, klanten en organisatietargets. Als reactie op NPM is vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw daarom Public Value Management (PVM) ontwikkeld, vaak in nauwe relatie gezien met netwerksamenwerking: New Public Governance (NPG). Dit wordt gekenmerkt door het centraal stellen van de ‘waartoe-vraag’, boven vragen over ‘hoe’ zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Hierbij gaat veel aandacht naar de vraag hoe in de praktijk publieke waarde gecreëerd kan worden – denk aan gezondheid, veiligheid of leren – en of dat inderdaad steeds beter gebeurt. We zullen daarbij kritisch reflecteren op ‘voor wie’ en ‘onder welke voorwaarden’ dat zo is.

In deze cursus laten we om te beginnen in deel I zien hoe NPM functioneert in de publieke praktijk en wat de effecten hiervan zijn. Vervolgens laten we in deel II zien wat PVM en NPG bijdragen. We relateren dit vanuit Bestuurs- en Organisatiewetenschap en organisaties met een publieke functie aan bredere academische discussies in het PAGO domein (public administration, governance and organizational sciences) waarin presterende organisaties met een publieke functie vanuit verschillende invalshoeken kritisch worden geanalyseerd. Voor- en nadelen van meerdere academische perspectieven worden onderzocht. We bekijken hoe in de praktijk wordt omgegaan met de spanning tussen Old Public Administration, New Public Management, New Public Governance, en Public Value Management en welke innovatieve vormen ontwikkeld worden.

Deze cursus begint met een intensieve week waarin je in teams werkt aan casus. Op deze manier leer je de belangrijkste thema’s in Publiek Management via concrete praktijken kennen. Je leert daarnaast ook met je team samen te werken.

Deze mastercursus wordt in de eerste weekhelft geroosterd.

Advieskunde

Na je master aan de slag als adviseur? In deze cursus maak je zowel praktisch als theoretisch kennis met organisatieadvieswerk in de publieke sector. Je doet dat door in een adviesteam met medestudenten een adviesopdracht uit te voeren voor een publieke organisatie.

Drie belangrijke onderdelen in het adviesproces - de intake, de offerte en het adviesgesprek - vormen de leidraad van de cursus. Aan de hand hiervan train je adviesvaardigheden. Zo doe je onder andere ervaring op in het voeren van een intakegesprek met een (echte) opdrachtgever en oefen je met gespreksvaardigheden die gericht zijn op het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de offerte en het eindproduct. Je doet dat in samenwerking met medestudenten in je adviesteam. In de bijeenkomsten gaan we inhoudelijk in op het vak van adviseur en trainen we adviesvaardigheden. Tot slot reflecteer je grondig op je eigen handelen in de rol van adviseur en het handelen als adviesteam, ondersteund door feedback van medestudenten, de begeleidend docent en de opdrachtgever.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Beleidsvaardigheden

Professionals die te maken hebben met de ontwikkeling en uitvoering van beleid krijgen op verschillende manieren en in verschillende rollen te maken met het verzamelen, bewerken, beoordelen en interpreteren van informatie. De vaardigheden die beleidsmedewerkers nodig hebben in de verschillende stappen van het ontwerpen en beoordelen van beleid vormen het uitgangspunt van de cursus Beleidsvaardigheden.

We simuleren een situatie waarin je als beleidsprofessional werkt voor een bestuurder, zoals een wethouder, minister of directielid van een organisatie met een publieke functie. Je komt steeds in een andere fase in het beleidsproces en van daaruit krijg je een concrete opdracht. Deze opdrachten worden wekelijks in feedbackgroepen door medestudenten en de docent becommentarieerd. In de gezamenlijke bijeenkomsten introduceren we de achtergrond en kenmerken van de opdrachten. Dit mondt uit in een beleidsadvies dat je voor je bestuurlijke opdrachtgever schrijft.

Het beknopt schrijven van notities, die inhoudelijk en analytisch van niveau zijn en bruikbaar in een politiek-bestuurlijke context, staat centraal in deze cursus. Naast het beleidsadvies breng je dit in de praktijk door het schrijven van een Kamerbrief namens een minister of staatssecretaris, gebaseerd op een actuele casus.

We bediscussiëren de literatuur op bruikbaarheid voor beleidsprofessionals. Dit komt ter sprake in de wekelijkse bespreking van de artikelen en in het take home tentamen. Tot slot geven verschillende gastdocenten een kijkje in de keuken van het werk van beleidsprofessionals en gaan we op werkbezoek bij verschillende publieke organisaties.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Managementvaardigheden

Wil je je voorbereiden op een rol als manager? Dan ben je bij de cursus Managementvaardigheden aan het juiste adres. Tijdens deze cursus verplaats je je in de rol van manager in een organisatie en ga je aan de slag met verschillende vaardigheden en interventiemogelijkheden die bij het managementvak komen kijken. De volgende onderdelen staan hierbij centraal:

 • persoonlijke effectiviteit: reflectie op persoonlijke stijl, vragen en geven van feedback;
 • gesprekstechnieken die nodig zijn voor bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek of functioneringsgesprek;
 • groepsgericht leidinggeven: van instrueren tot delegeren, stijlen van invloed uitoefenen;
 • derde partij-interventies: bemiddelen in conflicten, begeleiden van processen.

De vaardigheden, inzichten en kennis die je opdoet in de cursus dragen bij aan je effectiviteit als manager en geven bovendien zicht op je eigen professionele houding in deze rol. Hierover schrijf je een leerverslag. Daarnaast maak je ook in de praktijk kennis met de rol van manager. Je loopt een dag mee met een manager in een publieke organisatie en schrijft hierover een verslag waarin je observaties verbindt met bestudeerde literatuur.
Aan het eind van de cursus organiseer je met medestudenten een workshop over een zelfgekozen, relevant thema op het gebied van management, waarmee je je kennis en vaardigheden nog verder kunt vergroten.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Organisatiedynamiek

De vaardighedencursus Organisatiedynamiek legt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van toekomstige professionals in leiderschaps- en adviesrollen. In deze cursus maak je kennis met de theorie en praktijk van de psychodynamische en systemische benadering van organisaties. Het uitgangspunt van deze benadering is dat er naast de bewuste en bedoelde gebeurtenissen in organisaties ook een andere, onbedoelde dynamiek meespeelt, of men zich daarvan bewust is of niet. Door een bewustzijn te ontwikkelen van deze verborgen ‘onbewuste’ motieven en processen, kun je de kwaliteit van het leiderschap en de effectiviteit van organisaties verbeteren.

In deze cursus maak je kennis met basisbegrippen uit deze benadering zoals systeem en systeemgrenzen, Organization-in-the-mind, rol, weerstand, projectie, overdracht, work- en basic-assumptiongroups, en ga je aan de slag met een intensieve vorm van ervaringsonderwijs. Zo werk je onder andere met je eigen voorbeelden van organisatiedynamiek uit werk- of studiesituaties, en leer je van je ervaringen in de leergroep. Door op deze ervaringen te reflecteren en door het ontwikkelen van werkhypothesen over onderliggende groeps- en organisatiedynamiek leer je jezelf en groepen beter te begrijpen. Op deze manier ontwikkel je het vermogen om leiderschap te nemen en te interveniëren op procesniveau.

De cursus bestaat uit:

 • een tweedaagse mini-conferentie ”Organizational Role Analysis”
 • organisatieobservaties en verwerkingen
 • een tweedaagse mini-conferentie “leerprocessen in organisaties”
 • literatuur besprekingen.

Er wordt van je verwacht dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.
Aan het eind van de cursus lever je een portfolio in. Dit bestaat uit:

 • een reflectie op de ervaringen tijdens de mini-conferentie Organizational Role Analysis;
 • een reflectie op de ervaringen tijdens de mini-conferentie Leerprocessen in organisaties en het eigen leerproces;
 • een recensie van twee artikelen;
 • een kritische reflectie op het psychodynamisch-systeem perspectief op organisatiedynamiek.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Bedrijfsvoering in de publieke sector: getting things done!

Publieke organisaties zoals scholen, ziekenhuizen, de Belastingdienst en sociale diensten zijn interessante studieobjecten door hun positie midden in de samenleving en het politieke debat. Maar het zijn ook gewoon hardwerkende bedrijven met concrete taken die efficiënt moeten worden uitgevoerd.

In de cursus Bedrijfsvoering krijg je inzicht in de praktische instrumenten die managers van publieke organisaties gebruiken om hun organisatie van dag tot dag te besturen. Je leert werken met de meetindicatoren, managementtaal, en rapportages die managers gebruiken. Concreet oefenen we met managementinstrumenten die inzicht geven op vier verschillende onderdelen van een organisatie:

 • operationele processen, zoals de afhandeling van klanten of het leveren van diensten;
 • planning en control van prestaties, zoals het opstellen van prestatie-indicatoren en het beoordelen van geboekte successen;
 • financieel beheer, zoals het lezen van een begroting, het opstellen van een balans en het sturen op financiële gezondheid;
 • informatiehuishouding, zoals het inrichten van IT-systemen en het verspreiden van informatie onder stakeholders.

In deze cursus werken we samen met een publieke organisatie in Utrecht, bijvoorbeeld UMC Utrecht, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente. Elke week pas je de geleerde instrumenten toe op echte bedrijfsmatige vraagstukken van deze organisaties. Zo kijk je wekelijks in groepen naar de efficiëntie van de patiëntenzorg, de informatieveiligheid binnen het OM, of de maatschappelijke prestaties van de gemeente.
Het effectief overbrengen van de verkregen inzichten is een kernfunctie van bedrijfsvoering. Teksten zijn daarbij vaak ontoereikend. Daarom leer je in deze cursus je conclusies over te brengen in de vorm van visuele managementrapportages met schema’s, grafische hulpmiddelen en slides. De rapportages die je wekelijks met je groepje maakt, worden beoordeeld door de docent zodat je steeds beter wordt in het overbrengen van je bevindingen. Als eindopdracht maak je uiteindelijk individueel een managementrapportage.

Gedurende de cursus reflecteren we op de werkelijke waarde en betekenis van al deze managementinstrumenten. Bedrijfsvoering kan echt inzicht geven in het functioneren van organisaties, maar woorden als ‘cash flow’ en ‘lean production’ geven managers ook macht. Je leert de instrumenten te gebruiken als analyse-instrument en te zien als taal. Door deze cursus leer je die taal zelf te gebruiken, waar nodig te ontmaskeren en waar nuttig toe te passen.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Strategisch human resource management vaardigheden

De cursus Strategisch Human Resource Management vaardigheden is bedoeld voor toekomstige HR business partners, strategy consultants en leidinggevenden op het gebied van HR. De cursus richt zich op het kennismaken en oefenen met effectief ‘evidence based’ advies binnen de HR praktijk in organisaties. Het gaat hierbij om het kunnen toepassen van een context sensitieve benadering, waarin HR-inzichten uit de praktijk en wetenschap vertaald worden naar de daadwerkelijke praktijk in organisaties.

In deze cursus staan de volgende interne organisatie issues centraal:

 • de link tussen HRM en organisatie- en medewerker performance;
 • het overbruggen van de kloof tussen beleidsretoriek en werkelijkheid door toepassing van de Evidence Based Management (EBM) methodiek in het advies;
 • de inrichting van het HR-systeem van de organisatie.

Het accent van de cursus ligt op analyseren, adviseren en praktijkleren. Je maakt individueel een wetenschappelijk adviesrapport over een hedendaagse casus op basis van een HR Strategy Scan. Hierbij leer je HR interventies in kaart brengen en te bepalen of de HR praktijk goed aansluit op de interne en externe organisatie context. Daarnaast leer je in teamverband een business case op te stellen van een actueel en relevant HR-thema bij een organisatie in de praktijk. Hierin leer je de opbrengst van een HR praktijk/investering te kwantificeren aan de hand van de Evidence Based Management (EBM) en Evidence Based HRM (EBHRM) methodiek. De eindrapportage van de business case houd je in de vorm van een presentatie. Je presenteert de teamopdracht aan je collega studenten en docenten, waarbij de docenten zowel beoordelen op de kwaliteit van het advies als de gespreks- en presentatietechnieken. Omdat de opdracht een ‘real-life’ adviesopdracht is kan het zo zijn dat je gevraagd wordt de presentatie ook aan de klant te geven. In voorgaande jaren is het voorgekomen dat het gepresenteerde advies van studenten ook daadwerkelijk door de organisatie werd geïmplementeerd.

Voor het schrijven van een individueel paper zoek je zelf minimaal 5 wetenschappelijke artikelen die je in je paper gebruikt.

De docenten van de cursus zorgen voor het koppelen van de studententeams aan organisaties met relevante HR vraagstukken.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Intercultural skills

The world is globalizing at high speed: societies and organizations become more and more international. When we live or work together with people of different backgrounds, we realize that our own culturally determined behavior is no longer self-evident and that other people can have different ways of solving problems and organizing a meeting e.g. We realize that it is important to develop skills like managing uncertainty and intercultural communication, that can help us understand and handle this kind of interactions.

This course is especially interesting and helpful for students who would like to gain insight in the complexity of working together in diverse organizations, for students who are ready to explore their own actual intercultural competences and willing to invest in training and developing their skills.

In this course we will work with an academically recognized model: the Intercultural Readiness (IRC) Check, that distinguishes four competences:

1. Intercultural sensitivity
The degree to which a person takes an active interest in others: their cultural background, needs and perspectives and how they express themselves.

2. Building commitment
The degree to which people actively try to influence their social environment, based on a concern for building relationships and integrating different people and their concerns.

3. Intercultural communication
The degree to which a person actively monitors how he or she communicates.

4. Managing uncertainty
The degree to which a person sees the uncertainty and complexity of culturally diverse environments as an opportunity for personal development.

Students will write a reflection report on these 4 intercultural competences of IRC.

We will discuss scientific articles and we will have small-group discussions on topics related to intercultural skills in the work environment, like hierarchy, power, gender, conflict management etc.

Meetings
Meetings take a seminar form, with intensive discussions of the literature, both practical and theoretical assignments, in groups and individual, student presentations and simulation- games. You will also actively visit intercultural settings outside the classroom and reflect on the acquired experiences. You will meet and interact with people having other backgrounds from whom you can learn and with whom you can practice and train your skills.

The teaching methods of this course might possibly change due to the legal restrictions caused by the COVID-19 pandemia.

Periode 2

Publieke professionaliteit: Professionals, managers en leiderschap (verplicht)

Deze cursus gaat over professionals en het managen van professionals in en rond publieke dienstverlening, tegen de achtergrond van toenemende verzakelijking, stevige prestatie-eisen en complexe maatschappelijke opgaven.

Professionals en leidinggevenden worden geconfronteerd met ambivalente verwachtingen. Zij moeten prestaties boeken, maar tevens maatschappelijke impact realiseren. Het is de vraag hoe zij met dit spanningsveld omgaan, hoe dit verschilt van sector tot sector, en hoe dit anders en beter kan. Moeten professionals worden weggehouden van economisering en verzakelijking, of moet hun werk daaraan gekoppeld worden? Voor welke maatschappelijke opgaven staan professionele dienstverleners eigenlijk? Wat is hedendaagse publieke professionaliteit? Hoe kunnen managers hier het beste leiding aan geven en is dat dan ‘leiderschap’, of iets anders? Wat is professioneel management c.q. leiderschap?

In het eerste deel van deze cursus besteden we aandacht aan wat en wie professionals zijn en op grond van welke kenmerken we professionals van niet-professionals onderscheiden, en van experts en kenniswerkers. We staan ook stil bij professionalisering, d.w.z. hoe professionals ‘gemaakt’ worden. Hierbij benadrukken we verschillen tussen professionele praktijken – veiligheid, onderwijs, zorg, et cetera. Vervolgens staan we stil bij de effecten van verzakelijking en prestatiemanagement op professionals en publieke professionaliteit; wat gebeurt er als zij gedwongen worden meetbare kwaliteit te boeken, terwijl die kwaliteit lastig meetbaar is? Wat zijn eigentijdse professionele vermogens?

In het tweede deel van de cursus richten we ons op het management en het managen van professionals en experts, en professionele organisaties. We starten bij (veronderstelde) spanningen tussen managers en professionals en bekijken hoe dat feitelijk uitpakt. Is er altijd strijd, of valt dat wel mee? We kijken daarna naar wijzen waarop die spanningen meer verfijnd geanalyseerd kunnen worden en hoe de vervlechting van ‘managerial’ en ‘professional logics’ plaats kan vinden. Hierbij gaan we in op reorganisaties van professionele dienstverlening en op de principes van meer en minder krachtig management c.q. leiderschap. Dit relateren we tevens aan de professionalisering van managers, inclusief de ontwikkeling van publiek leiderschap.

De werkvormen zijn hoorcolleges, gastcolleges, werkcolleges en werkbezoeken. Aanwezigheid en actieve deelname zijn belangrijk in deze cursus. De toetsing bestaat uit drie onderdelen, te weten een groepsopdracht (paper en presentatie), een individueel paper en een tentamen.

Deze mastercursus wordt in de eerste weekhelft geroosterd.

Advieskunde

Na je master aan de slag als adviseur? In deze cursus maak je zowel praktisch als theoretisch kennis met organisatieadvieswerk in de publieke sector. Je doet dat door in een adviesteam met medestudenten een adviesopdracht uit te voeren voor een publieke organisatie.

Drie belangrijke onderdelen in het adviesproces - de intake, de offerte en het adviesgesprek - vormen de leidraad van de cursus. Aan de hand hiervan train je adviesvaardigheden. Zo doe je onder andere ervaring op in het voeren van een intakegesprek met een (echte) opdrachtgever en oefen je met gespreksvaardigheden die gericht zijn op het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de offerte en het eindproduct. Je doet dat in samenwerking met medestudenten in je adviesteam. In de bijeenkomsten gaan we inhoudelijk in op het vak van adviseur en trainen we adviesvaardigheden. Tot slot reflecteer je grondig op je eigen handelen in de rol van adviseur en het handelen als adviesteam, ondersteund door feedback van medestudenten, de begeleidend docent en de opdrachtgever.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Arbeidsrecht

Kennis, begrip en vaardigheden op arbeidsrechtelijk terrein zijn van groot belang voor Human Resource Management en beleid van organisaties. In deze cursus staan daarom de mogelijkheden en beperkingen voor het voeren van werving- en aanstellingsbeleid van een organisatie centraal. Er wordt zowel aandacht besteed aan de procedurele als aan de inhoudelijke aard van het beleid. Je raakt als niet-jurist bekend met de plaats van arbeidsrecht in het Nederlandse rechtssysteem en de actoren en rechtsbronnen die vanuit arbeidsrechtelijk perspectief een rol kunnen spelen bij het voeren van HR beleid.
De cursus kent een praktische en thematische aanpak waarin onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, zoals individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, de rol van vakbonden, medezeggenschap in organisaties en sociale zekerheid aan de orde komen.

De cursus bestaat uit drie hoofdthema’s: flexibiliteit, gezondheid en veiligheid en organisatie en reorganisatie.
Bij flexibiliteit gaan we in op de interne en externe flexibiliteit van organisaties. In het tweede thema wordt aandacht besteed aan re-integratie- en zorgverplichtingen die werkgevers hebben ten aanzien van werknemers. Tot slot bespreken we in het laatste thema de arbeidsrechtelijke kaders van onder meer ontslagbeleid, reorganisatieplannen, en herstructureringen.

Het accent van deze cursus ligt op het verwerven van vaardigheden om in de praktijk arbeidsrechtelijke mogelijkheden en beperkingen te herkennen en om in concrete gevallen oplossingen binnen de arbeidsrechtelijke kaders te bedenken. We vullen de bijeenkomsten in met theoretische uiteenzettingen, afgewisseld met verschillende werkvormen waarin je actief aan de slag gaat met de verkregen kennis. Zo presenteer je onder andere oplossingen in een concrete casus en ben je deelnemer aan een ‘moot court’, waarin een rechtszaak wordt gesimuleerd.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Managementvaardigheden

Wil je je voorbereiden op een rol als manager? Dan ben je bij de cursus Managementvaardigheden aan het juiste adres. Tijdens deze cursus verplaats je je in de rol van manager in een organisatie en ga je aan de slag met verschillende vaardigheden en interventiemogelijkheden die bij het managementvak komen kijken. De volgende onderdelen staan hierbij centraal:

 • persoonlijke effectiviteit: reflectie op persoonlijke stijl, vragen en geven van feedback;
 • gesprekstechnieken die nodig zijn voor bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek of functioneringsgesprek;
 • groepsgericht leidinggeven: van instrueren tot delegeren, stijlen van invloed uitoefenen;
 • derde partij-interventies: bemiddelen in conflicten, begeleiden van processen.

De vaardigheden, inzichten en kennis die je opdoet in de cursus dragen bij aan je effectiviteit als manager en geven bovendien zicht op je eigen professionele houding in deze rol. Hierover schrijf je een leerverslag. Daarnaast maak je ook in de praktijk kennis met de rol van manager. Je loopt een dag mee met een manager in een publieke organisatie en schrijft hierover een verslag waarin je observaties verbindt met bestudeerde literatuur.
Aan het eind van de cursus organiseer je met medestudenten een workshop over een zelfgekozen, relevant thema op het gebied van management, waarmee je je kennis en vaardigheden nog verder kunt vergroten.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Normatieve beleidsanalyse

Op veel plaatsen in de (semi-)publieke sector moeten functionarissen normatieve betogen kunnen schrijven. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een beleidsambtenaar op een ministerie die een standpunt moet kunnen innemen en beargumenteren over een politieke kwestie, over ‘oud’ beleid of over een rapport van een adviesorgaan. Hij moet toespraken schrijven voor de minister die deze kan voorlezen bijvoorbeeld bij de opening van een conferentie;
 • personen die werken bij een belangengroep die, namens die belangengroep, een opiniebijdrage schrijven voor de krant;
 • Medewerkers van adviesorganen die een mening moeten ontwikkelen over onderwerpen als intergenerationele solidariteit (hoe eerlijk is het pensioenstelsel?), selectie in het hoger onderwijs, topinkomens in het bedrijfsleven, bezuinigingen op de gezondheidszorg of de grenzen van vrijheid van meningsuiting.

Hoe vorm je je een oordeel over dit soort kwesties en hoe breng je dat oordeel vervolgens overtuigend onder woorden in een krantenartikel, een advies of een notitie voor de minister?

Tijdens deze cursus lezen we een aantal politiek-filosofische teksten om enkele klassieke argumenten over belangrijke beleidsvraagstukken te leren kennen. Aan de hand van On Liberty denken we na over vrijheid van meningsuiting en ‘slachtofferloze delicten’. Met behulp van Setting Limits discussiëren we over keuzen in de zorg en via het boek The Rhetoric of Reaction maken we kennis met een aantal vaste argumenten pro en contra beleidswijzigingen.
Je schrijft in de loop van de cursus enkele keren een korte normatieve beschouwing over een opgegeven onderwerp aan de hand van de bestudeerde teksten. Deze notities worden besproken in intervisie groepjes. Ook bereid je twee keer een mondelinge bijdrage voor. Het geheel van korte notities en enkele mondelinge bijdragen heet in de toetsing bij deze cursus ‘het vaardighedenpracticum’.

Voor je eindpaper kies je een eigen onderwerp. De eindopdracht bestaat uit twee onderdelen: 1) een column van 800 woorden voor een krant of website naar keuze en 2) een langere tekst (ongeveer 2000 woorden) in een zelf te kiezen genre, bijvoorbeeld een fractienotitie voor een Kamerfractie, een notitie voor een wethouder of minister, een kort advies voor een adviesorgaan, of een langere toespraak.

Deze vaardighedencursus wordt in de tweede weekhelft, vanaf woensdagmiddag, geroosterd.

Projectmanagement

Veel uitdagende klussen in de publieke sector worden projectmatig aangestuurd. Er wordt een tijdelijk verband met een specifieke groep mensen opgericht om samen met beperkte middelen een min of meer uniek en concreet resultaat te behalen.
Wil je meer weten over hoe je als toekomstig professional deze essentiële methodiek kunt beheersen? Maak in deze cursus dan kennis met de uitgangspunten van projectmanagement en leer hoe je deze in de praktijk kunt toepassen.
We behandelen onder andere thema’s als structuur, fasering, projectbeheersing, organisatie, opdrachtgeverschap, cultuur, communicatie en risico’s. Je wordt gedurende de cursus begeleidt door docenten met jarenlange ervaring als projectmanager.

De cursus bestaat uit twee delen: in het eerste deel maak je aan de hand van een casus kennis met de theoretische achtergronden van projectmanagement. Dit deel wordt afgesloten met een individuele ‘projectanalyse’ van een werkelijk projectplan.
In het tweede deel ga je in een team daadwerkelijk aan de slag met concrete opdrachtgevers van de gemeente Utrecht. Elke student is één keer in the lead van een simulatiegesprek met de opdrachtgever van zijn of haar team. In die gesprekken laat je jouw individuele projectmanagement vaardigheden zien. De uitkomsten van alle gesprekken ligt aan de basis van het opstellen van het ‘projectcontract’.

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Coaching in Organisaties

De vaardighedencursus ‘Coaching in Organisaties’ legt een belangrijke basis voor je ontwikkeling in de rol van coach. In deze cursus maak je kennis met de praktijk en theorie van coaching van medewerkers in organisaties en leer je te werken vanuit het psychodynamisch en systemisch perspectief op het coachingsproces.

We werken met de methodiek Organizational Role Analysis, zoals die door The Grubb Institute en anderen is ontwikkeld. Centraal in deze methodiek voor coaching en consulting staat de analyse van de ervaringen van de gecoachte medewerker in zijn/haar rol in een organisatie en een procesgerichte advisering.

Tijdens de cursus verkrijg je kennis en vaardigheden via concrete ervaringen en reflectie hierop. Om de specifieke vaardigheden van de coach aan te leren, krijg je onder andere training in gesprekstechnieken, in het werken met de methodiek, leer je hoe een coachingstraject eruit ziet, en zijn er literatuurbesprekingen. Daarnaast ga je ook zelf een coachingstraject uitvoeren met een externe cliënt waarin alle facetten (van intake tot afronding, de fasen van het coachingsproces, het belang van de coachingsrelatie en het omgaan met weerstand) aan bod komen. Je wordt hierin begeleid door ervaren coaches in de vorm van supervisie.

Aan het eind van de cursus lever je een portfolio in dat de volgende zaken bevat:

 • Een reflectie op de ervaringen tijdens de workshop Organizational Role Analysis; werken met de ‘organization-in-the-mind’. In deze reflectie worden de ervaringen beschreven en geduid aan de hand van de basisconcepten uit de ORA methodiek.
 • Een case beschrijving van het eigen coachingstraject met een externe client. De case beschrijving bestaat uit:
  • Een beknopte beschrijving van het traject;
  • Een reflectie op het eigen handelen in de rol van coach tijdens dit traject en op de feedback uit de supervisie. in de reflectie wordt gebruikgemaakt van de concepten uit de literatuur.
  • Een beschrijving van de ontwikkeling van eigen coachingsvaardigheden en attitude.
 • Een verdiepende bespreking van twee voor de studente relevante thema’s uit de literatuur;

NB Houd er rekening mee dat het onderwijs van deze cursus, door de opgelegde maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus, een andere vorm kan krijgen dan hierboven beschreven.

Periode 3

Publieke innovatie: vernieuwing in organisaties en netwerken (verplicht)

De continue veranderingsdynamiek in het publieke domein vraagt van professionals en managers dat zij de aanpak van maatschappelijke problemen steeds weten te innoveren. Verandering is de enige constante. Deze verandering betreft technologische dynamiek, maar ook nieuwe ideeën, veranderingen in de samenleving, verschuivende waarden, etc. Deze vernieuwing betreft zowel het continu doorlichten van de eigen organisatiepraktijk in het licht van ontwikkelingen in de relevante context, als het creëren van nieuwe samenwerkingsvormen in de omgeving. De vernieuwing van de aanpak beperkt zich immers slechts ten dele tot de interne organisatie en gaat veel meer over de wijze waarop publieke professionals weten samen te werken met andere (publieke en private) organisaties, in een veranderende context.
Om empirisch onderzoek te kunnen verrichten naar dergelijke processen – met name in je individuele scriptie – is grondige kennis van deze praktijk noodzakelijk. Veranderingsdynamiek en samenwerking in netwerken gelden als belangrijke context voor publiek management en een begrip van deze context is daarom van groot belang voor onderzoek naar publiek management. Ook is het ontwerpen van oplossingen belangrijk voor de aanbevelingen die je op basis van je scriptie gaat doen.
Deze cursus focust dan ook op de context voor het onderzoek dat je in het kader van het onderzoeksseminar uitvoert.

Onderdeel I: Innovatie in de publieke sector
In het eerste deel van deze cursus staat de innovatie in de publieke sector centraal. Publieke organisaties geven steeds nieuwe invulling aan hun werkzaamheden en taken in reactie op veranderende vragen van klanten, maar ook door nieuwe (technologische) mogelijkheden. Deze organisaties staan voor de opgave om vernieuwing constructief vorm te geven door de ontwikkeling van ideeën binnen de organisatie te stimuleren en ook de realisatie van deze ideeën te faciliteren.
In deze cursus behandelen we theorieën over innovatie in de publieke sector om het inzicht in de continue vernieuwing van publieke organisaties te versterken.
Hoe kunnen managers een omgeving creëren die innovatie stimuleert? Wat kunnen publieke professionals doen om steun te krijgen voor hun innovatieve ideeën? Op welke wijze draagt de politiek bij aan innovatie of ondermijnt deze juist? Hoe kunnen we publieke innovatie onderzoeken? Deze vragen komen aan de orde in het eerste deel van de cursus waarbij met name het ontwerpen van innovatieve oplossingen met behulp van de methode van design thinking centraal staat.

Onderdeel II: Internationale context van publieke innovatie
In deze cursus zullen we niet alleen kijken naar vraagstukken van innovatie in Nederland, maar bekijken we deze vraagstukken ook in andere landen. De invulling daarvan verzorg je zelf, met ondersteuning van docenten. Vanaf periode 1 denk je na over een internationaal bezoek waarvoor budget beschikbaar is. Dit bezoek zal in het tweede deel van periode 3 plaatsvinden.
Je houdt over dit bezoek een presentatie waarin je aangeeft welke lessen er uit dit bezoek kunnen worden getrokken over de internationale context van publieke innovatie.

De cursus kent een variëteit aan werkvormen, met steeds veel interactie. Aanwezigheid en actieve deelname zijn belangrijk. De werkvormen zijn afgestemd op een fase waarin je sterker in de ‘doe-stand’ staat omdat je bezig bent met je scriptie. Dit betekent dat je steeds actief wordt uitgenodigd om via discussies en presentaties koppelingen te maken tussen de bredere vraagstukken van innovatie en netwerksamenwerking en het onderzoek waarmee je zelf bezig bent.

Onderzoeksseminar Publiek management

Het onderzoeksseminar van het masterprogramma Publiek Management bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een individueel traject – waarbij wordt gewerkt met tutorgroepen – gericht op het schrijven van een scriptie;
 2. Een collectief traject gericht op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en tevens een oriëntatie op de arbeidsmarkt;

1. Schrijven van de scriptie
Je kiest in de loop van periode 2 een onderwerp voor je scriptie. Hiertoe worden onderwerpen aangedragen door docenten. Ook kun je met een eigen onderwerp komen. Het afstudeeronderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in de vorm van een onderzoeksstage bij een organisatie, maar dit is niet verplicht.
Je verricht zelfstandig empirisch onderzoek en rapporteert over de uitkomsten hiervan.
De onderzoeken worden gegroepeerd rondom thema’s. De tutorgroepen bestaan uit drie tot vijf studenten die scripties over vergelijkbare onderwerpen schrijven.
In de individuele begeleiding is er aandacht voor de ontwikkeling van competenties. Naast de bijeenkomsten in de tutorgroep, zijn er enkele individuele bijeenkomsten met begeleiders. Het zal hierbij gaan om een beperkt aantal momenten van individuele feedback: (1) commentaar op het onderzoeksvoorstel, (2) commentaar op de concept-scriptie. Verder is er rondom de bijeenkomsten van de tutorgroep ruimte om individuele vragen te stellen.

2. Onderzoeksvaardigheden en arbeidsmarktoriëntatie
Het cursorisch deel van dit onderzoeksseminar is gericht op het versterken van de vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethoden en –technieken. De stappen van een onderzoeksproces worden gezamenlijk doorgenomen en daarbij gaat het vooral om het mobiliseren van kennis die in eerdere cursussen is opgedaan. Indien nodig, kan voor specifieke onderzoekstechnieken aanvullend onderwijs worden verzorgd. Daarnaast oriënteer je je via één of twee bijeenkomsten op de praktijk en de arbeidsmarkt.

Periode 4

Onderzoeksseminar Publiek management (verplicht)

Het onderzoeksseminar van het masterprogramma Publiek Management bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een individueel traject – waarbij wordt gewerkt met tutorgroepen – gericht op het schrijven van een scriptie;
 2. Een collectief traject gericht op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en tevens een oriëntatie op de arbeidsmarkt;

1. Schrijven van de scriptie
Je kiest in de loop van periode 2 een onderwerp voor je scriptie. Hiertoe worden onderwerpen aangedragen door docenten. Ook kun je met een eigen onderwerp komen. Het afstudeeronderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in de vorm van een onderzoeksstage bij een organisatie, maar dit is niet verplicht.
Je verricht zelfstandig empirisch onderzoek en rapporteert over de uitkomsten hiervan.
De onderzoeken worden gegroepeerd rondom thema’s. De tutorgroepen bestaan uit drie tot vijf studenten die scripties over vergelijkbare onderwerpen schrijven.
In de individuele begeleiding is er aandacht voor de ontwikkeling van competenties. Naast de bijeenkomsten in de tutorgroep, zijn er enkele individuele bijeenkomsten met begeleiders. Het zal hierbij gaan om een beperkt aantal momenten van individuele feedback: (1) commentaar op het onderzoeksvoorstel, (2) commentaar op de concept-scriptie. Verder is er rondom de bijeenkomsten van de tutorgroep ruimte om individuele vragen te stellen.

2. Onderzoeksvaardigheden en arbeidsmarktoriëntatie
Het cursorisch deel van dit onderzoeksseminar is gericht op het versterken van de vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethoden en –technieken. De stappen van een onderzoeksproces worden gezamenlijk doorgenomen en daarbij gaat het vooral om het mobiliseren van kennis die in eerdere cursussen is opgedaan. Indien nodig, kan voor specifieke onderzoekstechnieken aanvullend onderwijs worden verzorgd. Daarnaast oriënteer je je via één of twee bijeenkomsten op de praktijk en de arbeidsmarkt.