Cursussen

Het programma Professioneel vertalen bestaat uit verplichte cursussen, keuzecursussen, een stage en een masterscriptie. Lees meer over het de studieopbouw bij Studieprogramma.

 

Verplicht

Vertaalmethoden en -ethiek (verplicht)

In de cursus worden modellen van vertaalrelevante tekstanalyse besproken waarbij de vertaalopdracht en de analyse van vertaalproblemen voorop staat. Daarnaast worden kwesties van integriteit en ethiek binnen het vertaalproces besproken. Studenten maken kennis met een functionele benadering van vertalen en vertaalwetenschap en met de verschillende methoden en technieken voor het oplossen van vertaalproblemen. In de colleges wordt relevante literatuur besproken en bediscussieerd en worden door de docent nagekeken opdrachten besproken waarin de academische reflectie van studenten wordt getoetst. Studenten houden een referaat over vertaalproblematiek in verband met een specifieke tekstsoort of een specifiek genre

Vertaaltechnologie: tools en terminologie (verplicht)

Deze cursus is gericht op de verwerving van basisvaardigheden voor de vertaling van gespecialiseerde teksten; het gaat om de benodigde kennis op het gebied van CAT tools, information mining en terminologie.
Studenten leren hoe ze bij het vertalen van gespecialiseerde teksten gebruik kunnen maken van digitale documentatietechnieken, vertaalgeheugens en meertalige databases voor terminologiebeheer

Vertaalkritiek, revisie en editing (verplicht)

Studenten maken kennis met verschillende vormen van vertaalkritiek en –revisie in literaire en professionele contexten. In de cursus wordt een vertaalkritisch kader voor het vertalen ontwikkeld waarin actuele vertaalopvattingen worden geanalyseerd en geëvalueerd. De cursus bespreekt modellen, procedures en criteria van vertaalkritiek en –revisie en kwaliteitsbewaking en confronteert reële vertaaloplossingen met mogelijke oplossingen voor vertaalproblemen aan de hand van concrete vertalingen. De (methodisch) te analyseren en te bekritiseren vertalingen zijn doorgaans vertalingen in het Nederlands en uit de talen die in de master vertegenwoordigd zijn.

Research Seminar Professioneel Vertalen (verplicht)

Tijdens een reeks werkcolleges zal aan de hand van gerichte lees- en werkopdrachten zicht gegeven worden op verschillende aspecten en richtingen van vertaalwetenschappelijk onderzoek. Corpusonderzoek zal specifieke aandacht krijgen.

Stage Vertalen (verplicht)

Voor stageplaatsen wordt door het masterprogramma nauw overlegd met vooraanstaande vertaalbureaus, leidende organisaties van vertaalbureaus, culturele instellingen en (nationale en Europese) overheden teneinde de hoogwaardigheid van de stageplaats te garanderen. In principe dienen studenten hun stageplaats zelf te regelen. Ben je van plan stage te lopen, neem dan tijdig contact op met de mastercoördinator.
Alleen toegankelijk voor studenten met een specifieke toelatingsbeschikking voor de opleiding waar de cursus deel van uit maakt.

Track: Duits

Gespecialiseerd vertalen Duits 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen Duits 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Duits Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Kultur und Kommunikation im deutschen Kontext (verplicht)

Gegenstand des Kurses ist die Vermittlung von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Unter anderem auf der Basis des „Linguistic awareness of cultures“-Modells von Müller-Jacquier (2000) wird untersucht, inwiefern scheinbare Kulturunterschiede auf unterschiedliche Strategien des kommunikativen Handelns zurückgeführt werden können. Anschließend wird auch die Interaktion in einem mehrsprachigen Kontext fokussiert und werden diese interkulturellen Interaktionen analysiert.
Desweiteren werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung von Kultur(en), Kulturinhalten und Kulturunterschieden behandelt. Studierende erarbeiten im Kurs selbständig Vermittlungsformen für spezifische Interaktionsmuster unter Bezugnahme auf spezifische Segmente einer fremden Kultur bzw. untersuchen Auswirkungen von bestimmten Vermittlungsformen. Hierzu kann unter anderem das ICC-Modell von Byram herangezogen werden. Dies erfolgt theoretisch und/oder praktisch und in Bezug auf unterschiedliche Kontexte (Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung/interkulturelles Training, interne und externe Kommunikation von Firmen).

Dieser Kurs gehört zu mehreren Masterstudiengängen. Studierende erhalten Aufgaben, die auf den jeweiligen Masterstudiengang ausgerichtet sind.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

Gespecialiseerd vertalen Duits 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein. Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad. De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera). Dit onderdeel wordt verzorgd in samenwerking met docenten van de KU Leuven. Studenten krijgen inleidende colleges, waarin de aanpak gedemonstreerd wordt en een eerste vertaling gemaakt wordt en van feedback wordt voorzien; zij werken vervolgens zelfstandig en ontvangen individuele begeleiding en feedback op hun vertalingen van teksten uit het vakgebied van ongeveer 1000 woorden, via blended learning.

Track: Engels

Gespecialiseerd vertalen Engels 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Attitudes, Ideologies and Variation in English around the World (verplicht)

The many varieties of English worldwide include not only native varieties, but also many nativised or non-native Englishes. Using appropriate sociolinguistic methodology and terminology, this course will survey a selection of these World Englishes, analysing differences in the prestige each has in different multilingual and/or multicultural settings. In addition, the question will be raised to what extent these Englishes are embedded in their particular cultures and ideologies.

Faced with an abundance of varieties of English, millions of non-native users have to decide if they should adopt any particular one, or continue to use their own non-native English. There is perhaps another option -- some kind of "international English" or English as a Lingua Franca. Choices of this sort will inevitably be affected by factors such as effective communication, instrumental or integrative motivation, identity and cultural orientation, social and geo-political questions and, of course, down-to-earth practical considerations. Is it actually possible to adopt a neutral version of English without taking on the baggage of a particular culture?

Gespecialiseerd Vertalen Engels 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Engels Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Gespecialiseerd vertalen Engels 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Engels 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein.

Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad.

De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera).

Dit onderdeel wordt verzorgd in samenwerking met docenten van de KU Leuven. Studenten krijgen inleidende colleges, waarin de aanpak gedemonstreerd wordt en een eerste vertaling gemaakt wordt en van feedback wordt voorzien; zij werken vervolgens zelfstandig en ontvangen individuele begeleiding en feedback op hun vertalingen van teksten uit het vakgebied van ongeveer 1000 woorden, via blended learning.

Track: Frans

Gespecialiseerd vertalen Frans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel

Gespecialiseerd vertalen Frans 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Frans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Gespecialiseerd Vertalen Frans 3: Professioneel Vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Frans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein.
Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad, van ongeveer 1000 woorden.
De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera).

Plurilinguisme, discours et identité (verplicht)

Dans le cadre de ce cours, les approches discursives et sociolinguistique se complètent pour mettre en évidence les stratégies de communication et caractériser les représentations identitaires liées à la pratique linguistique, dans l'interaction. Plurilinguisme et communication interculturelle sont des phénomènes que la globalisation ne nous permet plus d’ignorer quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons: qu’il soit scolaire, universitaire, entrepreneurial ou politique. Ensemble, nous analyserons les dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion qui se manifestent dans la communication plurilingue et pluriculturelle en croisant les approches.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden. Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt.

Track: Italiaans

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Italiaans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Plurilinguismo e Interculturalità (verplicht)

In questo corso si esaminano gli aspetti linguistici di alcuni concetti chiave nella cultura italiana confrontandoli poi con concetti simili nella cultura olandese e utilizzando recenti approcci teorici e metodologie di ricerca. Scegliendo la metodologia appropriata (tra quelle presentate durante il corso) lo studente sarà in grado di descrivere in modo oggettivo un fenomeno tipico della cultura italiana e di prevedere come esso verrà visto e interpretato attraverso il filtro della cultura olandese.

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Italiaans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein.
Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad, van ongeveer 1000 woorden.
De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera

Track: Spaans

Gespecialiseerd Vertalen Spaans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen 2 Spaans (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Spaans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Encuentros lingüísticos (verplicht)

En este curso se estudiarán casos de encuentros plurilingües en el mundo hispanohablante. Después de una introducción al tema de las actitudes lingüísticas, se tratarán la política lingüística y sus consecuencias en diferentes ámbitos de la enseñanza, tanto en España como en el continente americano. Este curso contribuye a profundizar el conocimiento de la sociolingüística en el mundo hispanohablante y fomenta la competencia mediadora intercultural, al aumentar la sensibilidad del estudiante a las diferentes valoraciones lingüísticas en contextos variados.

Gespecialiseerd vertalen Spaans 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Spaans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein.
Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad.
De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera).
Dit onderdeel wordt verzorgd in samenwerking met docenten van de KU Leuven. Studenten krijgen inleidende colleges, waarin de aanpak gedemonstreerd wordt en een eerste vertaling gemaakt en van feedback voorzien; zij werken vervolgens zelfstandig en ontvangen individuele begeleiding en feedback op hun vertalingen van teksten uit het vakgebied van ongeveer 1000 woorden, via blended learning.