Cursussen

Het masterprogramma Professioneel vertalen bestaat uit taaloverstijgende en taalspecifieke vertaalcursussen, een cursus beroepsoriëntatie, een stage en een afstudeerproject (vertaalproject en scriptie). Lees meer over de studieopbouw.

 

Taaloverstijgend

Vertaalmethoden en -ethiek (verplicht)

In de cursus worden modellen van vertaalrelevante tekstanalyse besproken waarbij de vertaalopdracht en de analyse van vertaalproblemen voorop staat. Daarnaast worden kwesties van integriteit en ethiek binnen het vertaalproces besproken. Studenten maken kennis met een functionele benadering van vertalen en vertaalwetenschap en met de verschillende methoden en technieken voor het oplossen van vertaalproblemen. In de colleges wordt relevante literatuur besproken en bediscussieerd en worden door de docent nagekeken opdrachten besproken waarin de academische reflectie van studenten wordt getoetst. Studenten houden een referaat over vertaalproblematiek in verband met een specifieke tekstsoort of een specifiek genre

Vertaaltechnologie: tools en terminologie (verplicht)

Deze cursus is gericht op de verwerving van basisvaardigheden voor de vertaling van gespecialiseerde teksten. Het gaat hierbij om de benodigde kennis op het gebied van CAT tools, information mining en terminologie.
Studenten leren hoe ze bij het vertalen van gespecialiseerde teksten gebruik kunnen maken van digitale documentatietechnieken, vertaalgeheugens en meertalige databases voor terminologiebeheer

Vertaalkritiek, revisie en editing (verplicht)

Studenten maken kennis met verschillende vormen van vertaalevaluatie. Zij leren een onderscheid te maken tussen evaluatieve fasen tijdens het vertaalproces en erna. Revisie en post-editing worden als onderdeel van het kwaliteitsborgingsproces tijdens de vertaling geïntroduceerd. Vertaalkritiek wordt getypeerd als een evaluatieve activiteit die na de publicatie van de vertaling plaatsgrijpt. In de cursus wordt een vertaalkritisch kader voor het vertalen ontwikkeld waarmee actuele vertaalopvattingen kunnen worden geanalyseerd en geëvalueerd. Tijdens de cursus worden modellen, procedures en criteria van vertaalkritiek en -revisie, post-editing en algemene kwaliteitsbewaking besproken. Uitgangspunt bij alle evaluatieve fasen is de toetsing van wenselijkheid van vertaaloplossingen aan de hand van mogelijke alternatieve vertalingen. De (methodisch) te analyseren en te bekritiseren vertalingen die tijdens de les worden behandeld, zijn doorgaans vertalingen in het Nederlands

Research Seminar Professioneel Vertalen (verplicht)

Het Researchseminar Professioneel Vertalen is op de verwerving van onderzoeksvaardigheden gericht. Die vaardigheden kunnen de student helpen bij het verrichten van onderzoek en het schrijven van een scriptie. Tijdens de werkcolleges zal aan de hand van gerichte lees- en werkopdrachten inzicht in vertaalwetenschappelijk onderzoek worden verschaft, met het doel een onderzoeksvoorstel uit te werken. De focus ligt op drie belangrijke onderzoeksmethoden: corpusmethoden, experimenteel onderzoek en survey-onderzoek.

Taalspecifiek: Duits

Gespecialiseerd vertalen Duits 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen Duits 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel. Studenten Professioneel Vertalen oefenen met het gebruik van CAT-tools.
Deze cursus bouwt voort op Duits Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Kultur und Kommunikation im deutschen Kontext (verplicht)

Gegenstand des Kurses ist die Vermittlung von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Unter anderem auf der Basis des „Linguistic awareness of cultures“-Modells von Müller-Jacquier (2000) wird untersucht, inwiefern scheinbare Kulturunterschiede auf unterschiedliche Strategien des kommunikativen Handelns zurückgeführt werden können. Anschließend wird auch die Interaktion in einem mehrsprachigen Kontext fokussiert und werden diese interkulturellen Interaktionen analysiert.
Desweiteren werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung von Kultur(en), Kulturinhalten und Kulturunterschieden behandelt. Studierende erarbeiten im Kurs selbständig Vermittlungsformen für spezifische Interaktionsmuster unter Bezugnahme auf spezifische Segmente einer fremden Kultur bzw. untersuchen Auswirkungen von bestimmten Vermittlungsformen. Hierzu kann unter anderem das ICC-Modell von Byram herangezogen werden. Dies erfolgt theoretisch und/oder praktisch und in Bezug auf unterschiedliche Kontexte (Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung/interkulturelles Training, interne und externe Kommunikation von Firmen).

Gespecialiseerd vertalen Duits 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Duits 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein. Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad. De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera). Deze realistische werkomstandigheden brengen ook het gebruik van verschillende computerondersteunde vertaalhulpmiddelen met zich mee.

Dit onderdeel wordt verzorgd in samenwerking met docenten van de KU Leuven. Studenten krijgen inleidende colleges, waarin de aanpak gedemonstreerd wordt en een eerste vertaling gemaakt wordt en van feedback wordt voorzien; zij werken vervolgens zelfstandig en ontvangen individuele begeleiding en feedback op hun vertalingen van teksten uit het vakgebied van ongeveer 1000 woorden, via blended learning.

Vertaalproject Professioneel Vertalen Duits (verplicht)

Student vertaalt één of meerdere vaktalige bronteksten. De totale omvang van de bronteksten bedraagt 6.000 woorden. De vertaling(en) moet(en) gebaseerd zijn op een (of meerdere) tot op heden onvertaalde tekst(en) uit een niet-literair domein naar keuze. Student dient gebruikt te maken van computerondersteunde vertaal- en terminologietools, op voor het specifieke project relevante manieren en in overleg met de begeleider.

Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse voorafgaan aan de hand van Christiane Nords Translating as a Purposeful Activity (Manchester: St. Jerome, 1997). De analyse gaat in elk geval in op de eventuele verschillen tussen de door de brontekst te realiseren functie en de door de doeltekst beoogde functie en tussen het doelpubliek van de brontekst en het beoogde doelpubliek van de vertaling en op de in de tekst(en) voorkomende terminologie en fraseologie. De analyse eindigt in het vaststellen van de te verwachten vertaalproblemen en de te volgen vertaalstrategieën. Deze vertaalproblemen worden besproken aan de hand van relevante vertaalwetenschappelijke bronnen.
De eigen vertaalopvattingen, geldig voor deze vertaling, worden expliciet geformuleerd en eventueel afgezet tegen andere bestaande of mogelijke vertaalopvattingen.
Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin de gekozen vertaaloplossingen worden beargumenteerd. Desgewenst worden verworpen opties vermeld en gewogen.
De vertaling(en) wordt/worden afgesloten met een verantwoording waarin conclusies getrokken worden uit de voetnoten en waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden. De tekstanalyse en verantwoording moeten ongeveer 3.000 woorden bedragen. Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen uit parallelle of comparatieve corpora gebruikt werden, moeten die ook worden vermeld.

Scriptie Professioneel Vertalen Duits (verplicht)

De scriptie vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van vertalen en vertaalwetenschap. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.
De scriptie heeft de vorm van een schriftelijk verslag.

Taalspecifiek: Engels

Gespecialiseerd vertalen Engels 1 (verplicht)

Studenten maken geannoteerde vertalingen van teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en leveren daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Attitudes, Ideologies and Variation in English around the World (verplicht)

The content of this course focuses on the reality of the many varieties of English worldwide (in first language, second language and other language contexts). Using appropriate sociolinguistic methodology and terminology, this course will survey a selection of these Englishes, analysing differences in the prestige each has in different multilingual and/or multicultural settings. Personal as well as policy level choices for choosing particular English varieties in different contexts will inevitably be affected by factors such as effective communication, instrumental or integrative motivation, identity and cultural orientation, social and geo-political questions and, of course, down-to-earth practical considerations. We will address questions about the possible intended and un-intended consequences of adopting and using particular varieties of English to communicate in different (multilingual) contexts (including education and translation contexts) with respect to cultural identities, language attitudes, and language ideologies. The issues involved in adopting some form of international or lingua franca English will also be examined.

Gespecialiseerd Vertalen Engels 2 (verplicht)

Studenten maken geannoteerde vertalingen van teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en leveren daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Engels Gespecialiseerd Vertalen 1.

Gespecialiseerd vertalen Engels 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Engels 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein. Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad. De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera). Deze realistische werkomstandigheden brengen ook het gebruik van verschillende computerondersteunde vertaalsituaties met zich mee.

Dit onderdeel wordt verzorgd in samenwerking met docenten van de KU Leuven. Studenten krijgen inleidende colleges, waarin de aanpak gedemonstreerd wordt en een eerste vertaling gemaakt wordt en van feedback wordt voorzien; zij werken vervolgens zelfstandig en ontvangen individuele begeleiding en feedback op hun vertalingen van teksten uit het vakgebied van ongeveer 1000 woorden, via blended learning.

Vertaalproject Professioneel Vertalen Engels (verplicht)

Student vertaalt één of meerdere vaktalige bronteksten of fragmenten, uit één specifiek vertaalveld (techniek, economie, rechtsgeleerdheid, geneeskunde…). De totale omvang van de bronteksten bedraagt ongeveer 10.000 woorden. De vertaling(en) moet(en) gebaseerd zijn op een tot op heden onvertaalde tekst/corpus van keuze. Uitgangspunt is het leveren van een vertaling die voldoet aan professionele eisen en zou door een professionele vertaler aan een klant geleverd kunnen worden.
Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse voorafgaan. In die analyse worden de bron en diens vaktalige categorie voorgesteld voor zover relevant voor de vertaling. Ook wordt er een reflectie geleverd over hoe de vertaalopdracht voor deze specifieke tekst(en) uitgelegd dient te worden.
De vertaalrelevante tekstanalyse eindigt in het vaststellen van de te verwachten vertaalproblemen en de te volgen vertaalstrategieën. Deze vertaalproblemen worden besproken aan de hand van relevante vertaalwetenschappelijke bronnen.
De eigen vertaalopvattingen, geldig voor deze vertaling, worden expliciet geformuleerd en eventueel afgezet tegen andere bestaande of mogelijke vertaalopvattingen.
Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin de gekozen vertaaloplossingen worden beargumenteerd. Desgewenst worden verworpen opties vermeld en gewogen.
De vertaling(en) wordt/worden afgesloten met een verantwoording waarin conclusies getrokken worden uit de voetnoten en waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden.
Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen gebruikt werden (voorbeelden uit vergelijkbare bronnen) dienen deze ook vermeld te worden.

Scriptie Professioneel Vertalen Engels (verplicht)

De scriptie vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van vertalen en vertaalwetenschap. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.

Taalspecifiek: Frans

Gespecialiseerd vertalen Frans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel

Gespecialiseerd vertalen Frans 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Frans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Gespecialiseerd Vertalen Frans 3: Professioneel Vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Frans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein.
Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad, van ongeveer 1000 woorden.
De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera).

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Frans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein. Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad, van ongeveer 1000 woorden. De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera). Deze realistische werkomstandigheden brengen ook het gebruik van verschillende computerondersteunde vertaalhulpmiddelen met zich mee.

Plurilinguisme, discours et identité (verplicht)

Dans le cadre de ce cours, les approches discursives et sociolinguistique se complètent pour mettre en évidence les stratégies de communication et caractériser les représentations identitaires liées à la pratique linguistique, dans l'interaction. Plurilinguisme et communication interculturelle sont des phénomènes que la globalisation ne nous permet plus d’ignorer quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons: qu’il soit scolaire, universitaire, entrepreneurial ou politique. Ensemble, nous analyserons les dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion qui se manifestent dans la communication plurilingue et pluriculturelle en croisant les approches.

Vertaalproject Professioneel Vertalen Frans (verplicht)

Student vertaalt één of meerdere vaktalige bronteksten of fragmenten, uit één specifiek vertaalveld (techniek, economie, rechtsgeleerdheid, geneeskunde…). De totale omvang van de bronteksten bedraagt ongeveer 10.000 woorden. De vertaling(en) moet(en) gebaseerd zijn op een tot op heden onvertaalde tekst/corpus van keuze. Uitgangspunt is het leveren van een vertaling die voldoet aan professionele eisen en zou door een professionele vertaler aan een klant geleverd kunnen worden.
Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse voorafgaan. In die analyse worden de bron en diens vaktalige categorie voorgesteld voor zover relevant voor de vertaling. Ook wordt er een reflectie geleverd over hoe de vertaalopdracht voor deze specifieke tekst(en) uitgelegd dient te worden.
De vertaalrelevante tekstanalyse eindigt in het vaststellen van de te verwachten vertaalproblemen en de te volgen vertaalstrategieën. Deze vertaalproblemen worden besproken aan de hand van relevante vertaalwetenschappelijke bronnen.
De eigen vertaalopvattingen, geldig voor deze vertaling, worden expliciet geformuleerd en eventueel afgezet tegen andere bestaande of mogelijke vertaalopvattingen.
Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin de gekozen vertaaloplossingen worden beargumenteerd. Desgewenst worden verworpen opties vermeld en gewogen.
De vertaling(en) wordt/worden afgesloten met een verantwoording waarin conclusies getrokken worden uit de voetnoten en waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden.
Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen gebruikt werden (voorbeelden uit vergelijkbare bronnen) dienen deze ook vermeld te worden.

Scriptie Professioneel Vertalen Frans (verplicht)

De scriptie vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van vertalen en vertaalwetenschap. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.

Taalspecifiek: Italiaans

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Italiaans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.
In het kader van de kwaliteitsgelden speelt terugvoer een belangrijke rol bij de beoordeling van de opdrachten. Deze zal deels de aard hebben van peer-review en deels van feedback door de docent.

Bij gebrek aan ruimte onder Toetsing hier nadere toelichting hierover:

deel IT-NL (Speelman): 50%, als gemiddelde van de beoordeling van de wekelijkse opdrachten tijdens de cursus en de eindtoets;

deel NL-IT en vertaalkundige hulpmiddelen (Cascio): 50%, als gemiddelde van de beoordeling van de wekelijkse opdrachten (gewoonlijk vertaalwetenschappelijk, bibliografisch, lexicografisch e.d.) tijdens de cursus en de eindtoets. In het geval van Italiaanse studenten komt de nadruk hier op de vertaalkwaliteit te liggen. Zo kunnen studenten met 2 moedertalen gelijkelijk worden opgevangen en vergelijkbaar beoordeeld.

Plurilinguismo e Interculturalità (verplicht)

In questo corso si esaminano gli aspetti linguistici di alcuni concetti chiave nella cultura italiana confrontandoli poi con concetti simili nella cultura olandese e utilizzando recenti approcci teorici e metodologie di ricerca. Scegliendo la metodologia appropriata (tra quelle presentate durante il corso) lo studente sarà in grado di descrivere in modo oggettivo un fenomeno tipico della cultura italiana e di prevedere come esso verrà visto e interpretato attraverso il filtro della cultura olandese.

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Italiaans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein. Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad, van ongeveer 1000 woorden. De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera). Deze realistische werkomstandigheden brengen ook het gebruik van verschillende computerondersteunde vertaalhulpmiddelen met zich mee.

Vertaalproject Professioneel Vertalen Italiaans (verplicht)

Student vertaalt één of meerdere vaktalige bronteksten of fragmenten, uit één specifiek vertaalveld (techniek, economie, rechtsgeleerdheid, geneeskunde…). De totale omvang van de bronteksten bedraagt ongeveer 10.000 woorden. De vertaling(en) moet(en) gebaseerd zijn op een tot op heden onvertaalde tekst/corpus van keuze. Uitgangspunt is het leveren van een vertaling die voldoet aan professionele eisen en zou door een professionele vertaler aan een klant geleverd kunnen worden.
Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse voorafgaan. In die analyse worden de bron en diens vaktalige categorie voorgesteld voor zover relevant voor de vertaling. Ook wordt er een reflectie geleverd over hoe de vertaalopdracht voor deze specifieke tekst(en) uitgelegd dient te worden.
De vertaalrelevante tekstanalyse eindigt in het vaststellen van de te verwachten vertaalproblemen en de te volgen vertaalstrategieën. Deze vertaalproblemen worden besproken aan de hand van relevante vertaalwetenschappelijke bronnen.
De eigen vertaalopvattingen, geldig voor deze vertaling, worden expliciet geformuleerd en eventueel afgezet tegen andere bestaande of mogelijke vertaalopvattingen.
Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin de gekozen vertaaloplossingen worden beargumenteerd. Desgewenst worden verworpen opties vermeld en gewogen.
De vertaling(en) wordt/worden afgesloten met een verantwoording waarin conclusies getrokken worden uit de voetnoten en waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden.
Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen gebruikt werden (voorbeelden uit vergelijkbare bronnen) dienen deze ook vermeld te worden.

Scriptie Professioneel Vertalen Italiaans (verplicht)

De scriptie vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van vertalen en vertaalwetenschap. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.

Taalspecifiek: Spaans

Gespecialiseerd Vertalen Spaans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen 2 Spaans (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Spaans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Encuentros lingüísticos (verplicht)

En este curso se estudiarán casos de encuentros plurilingües en el mundo hispanohablante. Después de una introducción al tema de las actitudes lingüísticas, se tratarán la política lingüística y sus consecuencias en diferentes ámbitos de la enseñanza, tanto en España como en el continente americano. Este curso contribuye a profundizar el conocimiento de la sociolingüística en el mundo hispanohablante y fomenta la competencia mediadora intercultural, al aumentar la sensibilidad del estudiante a las diferentes valoraciones lingüísticas en contextos variados.

Gespecialiseerd vertalen Spaans 3: Professioneel vertalen (verplicht)

De cursus Gespecialiseerd Vertalen Spaans 3 behelst een specificering, toespitsing en methodische aanscherping van het professionele, methodische vertalen, toegespitst op teksten uit het vaktalige domein. Er wordt gewerkt met vaktalige teksten van een hoge en specialistische moeilijkheidsgraad. De opdrachten worden gevarieerd en onder ‘reële’ condities aangeboden (met deadlines, documentatieopdrachten, redigeer- en reviseeropdrachten et cetera). Deze realistische werkomstandigheden brengen ook het gebruik van verschillende computerondersteunde vertaalhulpmiddelen met zich mee.

Dit onderdeel wordt verzorgd in samenwerking met docenten van de KU Leuven. Studenten krijgen inleidende colleges, waarin de aanpak gedemonstreerd wordt en een eerste vertaling gemaakt wordt en van feedback wordt voorzien; zij werken vervolgens zelfstandig en ontvangen individuele begeleiding en feedback op hun vertalingen van teksten uit het vakgebied van ongeveer 1000 woorden, via blended learning.

Vertaalproject Professioneel Vertalen Spaans (verplicht)

Student vertaalt één of meerdere vaktalige bronteksten. De totale omvang van de bronteksten bedraagt 6.000 woorden. De vertaling(en) moet(en) gebaseerd zijn op een (of meerdere) tot op heden onvertaalde tekst(en) uit een niet-literair domein naar keuze. Student dient gebruikt te maken van computerondersteunde vertaal- en terminologietools, op voor het specifieke project relevante manieren en in overleg met de begeleider.

Aan de vertaling(en) moet een vertaalrelevante tekstanalyse voorafgaan aan de hand van Christiane Nords Translation as Purposeful Activity (Manchester: St. Jerome, 1997). De analyse gaat in elk geval in op de eventuele verschillen tussen de door de brontekst te realiseren functie en de door de doeltekst beoogde functie en tussen het doelpubliek van de brontekst en het beoogde doelpubliek van de vertaling en op de in de tekst(en) voorkomende terminologie en fraseologie. De analyse eindigt in het vaststellen van de te verwachten vertaalproblemen en de te volgen vertaalstrategieën. Deze vertaalproblemen worden besproken aan de hand van relevante vertaalwetenschappelijke bronnen.
De eigen vertaalopvattingen, geldig voor deze vertaling, worden expliciet geformuleerd en eventueel afgezet tegen andere bestaande of mogelijke vertaalopvattingen.
Aan de vertaling(en) worden voetnoten toegevoegd waarin de gekozen vertaaloplossingen worden beargumenteerd. Desgewenst worden verworpen opties vermeld en gewogen.
De vertaling(en) wordt/worden afgesloten met een verantwoording waarin conclusies getrokken worden uit de voetnoten en waarin de vraag beantwoord wordt of de gekozen vertaalstrategieën voldeden en in hoeverre de eigen vertaalopvattingen waargemaakt konden worden. De tekstanalyse en verantwoording moeten ongeveer 3.000 woorden bedragen. Aan het eind staat een bibliografie met de gebruikte literatuur en bronnen. Indien andere vertalingen uit parallelle of comparatieve corpora gebruikt werden, moeten die ook worden vermeld.

Scriptie Professioneel Vertalen Spaans (verplicht)

De scriptie vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van vertalen en vertaalwetenschap. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.

Beroepsoriëntatie

Stage Vertalen (verplicht)

Voor stageplaatsen wordt door het masterprogramma nauw overlegd met vooraanstaande vertaalbureaus, leidende organisaties van vertaalbureaus, culturele instellingen en (nationale en Europese) overheden teneinde de hoogwaardigheid van de stageplaats te garanderen. In principe dienen studenten hun stageplaats zelf te regelen. Ben je van plan stage te lopen, neem dan tijdig contact op met de mastercoördinator.

De precieze stappen die je moet zetten om je in te kunnen schrijven in Osiris (en dus studiepunten te krijgen) voor je stage, staan op de stagepagina van je opleiding op students.uu.nl . Lees ter voorbereiding op het zoeken en vastleggen van een stage ook altijd de handleiding op die pagina. Hierin staan tips voor het zoeken van een stage, het schrijven van je stagewerkplan en stageverslag, en worden alle afspraken en procedures uitgebreid uitgelegd.

Tlc-Beroepsoriëntatie voor Vertalers (verplicht)

In deze cursus doe je drie soorten kennis op:
1. kennis omtrent persoonlijke kwaliteiten vraagstukken en hoe deze kunnen worden vertaald in een in persoonlijk opzicht zinvolle onderneming. Deze kennis wordt opgedaan door het diepgaand bevragen van de eigen wensen, doelen en motivaties, zowel in samenhang met de doelen van de onderneming zelf, als aan de hand van zelfgekozen historische voorbeelden;
2. kennis van de talenmarkt (freelance zakelijk vertalen, vertalen in dienstverband en literair vertalen)
3. kennis over het starten en draaiende houden van een onderneming. Deze kennis wordt aangevuld met diverse praktische vaardigheden, zoals hoe je een netwerk uitbouwt, hoe een werkstroom kan worden ingericht, hoe met de opdrachtgever kan worden onderhandeld.

Professionals komen gastcolleges geven: zij geven praktische tips op basis van hun eigen ervaring.