Cursussen

Hier vind je de cursusbeschrijvingen van Nederlandse literatuur en cultuur. Het programma bestaat uit verplichte cursussen, keuzecursussen, een stage en een masterscriptie. Lees meer over het studieprogramma.

Verplicht

Theorie & methode: Sleutelbegrippen in de letterkunde (verplicht)

In deze cursus lezen studenten enkele cruciale literatuur- en cultuurwetenschappelijke publicaties uit binnen en buitenland en leren ze hoe te reflecteren op de gemaakte theoretische en methodische keuzes. In een referaat bespreken zij één toegewezen publicatie. In de eindnota positioneren zij zichzelf ten opzichte van een breder theoretisch en methodisch debat.

Om belangrijke theoretische begrippen scherp te krijgen, worden ook iedere week lemma's uit het handboek Critical Terms for Literary Study besproken. Belangrijke theoretisch begrippen die in ieder geval aan de orde komen zijn: Interpretatie (gerelateerd aan close-, distant- en surface reading) en Ideologie (gerelateerd aan de literaire canon, klasse en imperialisme/nationalisme). De methodische discussie zal worden toegespitst op de vraag hoe de omvang van een corpus de representativiteit van een onderzoek mede bepaalt. En ook: wordt de vraag groter en relevanter naarmate het corpus groter wordt? Wanneer wel en niet? En welke rol kunnen digitale middelen hierbij spelen?

Nederland gelezen via de kunsten I: de Moderne Tijd (verplicht)

Literaire ontwikkelingen voltrekken zich niet in een vacuüm. Maar hoe verloopt dat dan concreet? In deze cursus onderzoeken we hoe het moderne Nederlandse kunstbegrip tot stond komt in een dialoog tussen de kunsten en maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De focus ligt op drie momenten waarop de Nederlandse kunst ook internationaal naam maakt, zij het niet in elke kunsttak in dezelfde mate:

- Tachtig/De Nieuwe Gids/Van Gogh/Berlage
- De Stijl
- de naoorlogse avant-garde (Cobra/Vijftig/Zestig/Zero)

Aan elk moment worden twee weken besteed, waarbij in de eerste sessie het primaire materiaal centraal staat en in de tweede de onderzoekstradities. De cursus leert de studenten verschillende vormen van kunst lezen en analyseren als representaties van politieke, maatschappelijke en kunsttheoretische processen.

Humanities Today (verplicht)

In Humanities Today, students from different ICON research master programs are invited to explore the current state of the Humanities, the questions, concepts, and methodologies that animate our respective fields. What are some of the common concerns and interests among Humanities disciplines? What are some of the important differences? What can be gained from inter-disciplinary dialogue within the Humanities, and what are some of the major obstacles? What can we learn about our own field by engaging in conversation with students and scholars from other, related fields? Each week is structured around a plenary lecture by one of the core faculty members in the participating RMA programs. In preparation for the lecture we will discuss, in interdisciplinary groups, a series of key texts.

Career orientation:
Students are familiarized with contemporary research, which is helpful for shaping their future research profile on the academic job market and beyond.

Literatuur: tussen het globale en lokale (verplicht)

Meer dan ooit functioneert de literaire cultuur vandaag in een transnationale context. Druk bezochte literaire festivals, zoals Poetry International en International Literature Festival Utrecht (ILFU), brengen auteurs uit alle continenten samen op een podium. Het Nederlandse Letterenfonds draagt dan weer actief bij aan de vertaling en de verspreiding van Nederlandse literaire werken in het buitenland. Internationale boekenbeurzen zoals de Frankfurter Buchmesse spelen in deze transnationale uitwisseling een cruciale rol. Tegelijk ontstaat als reactie op de economische, politieke en culturele globalisering een hernieuwde belangstelling voor het lokale: voor het culturele en economische belang van steden, maar ook voor local history en lokaal cultuurhistorisch erfgoed. In deze cursus onderzoeken we hoe deze spannende wisselwerking tussen het globale en het lokale doorwerkt in de hedendaagse literatuur. De nadruk ligt daarbij op de institutionele context. Vanuit een institutioneel en literair-sociologisch perspectief bestuderen we hoe literaire organisaties, culturele events en cultuurpolitieke initiatieven de transnationale uitwisseling van literatuur stimuleren en stroomlijnen. Behalve deze centrifugale ontwikkeling komt in deze cursus de centripetale tendens aan bod: de belangstelling voor het lokale in de thematiek en het institutionele functioneren van literatuur.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Kennis van belangrijke literaire instituties (festivals, uitgeverijen, agents, Buchmesse e.d.) + gesprekken met vertegenwoordigers van een of meerdere van deze instituties.

Nederland gelezen via de kunsten II:vroegmoderne tijd (verplicht)

Na de inrichting van de Republiek in de late zestiende eeuw brak voor Nederland een periode van enorme economische en culturele welvaart aan. De Republiek kreeg een dominante positie op de wereldzeeën, kende een grote wetenschappelijke bloei en een immense productie van literatuur en schilderkunst. Maar ook was er sprake van massale migratie, religieuze conflicten en oorlogen die de maatschappelijke orde bedreigden. In deze cursus verkennen we de bronnen die zicht geven op de cultuurhistorische aspecten van al die ontwikkelingen vanuit de vraag wat ze aan die ontwikkelingen bijdroegen: door erop te reflecteren, of door consumenten die boeken, schilderijen, muziekvoorstellingen, gebouwen ed. bekostigden tot actie aan te zetten. Hoe werd het nog jonge Nederland zo in en door de kunsten gevormd?

De cursus leert de studenten verschillende vormen van kunst lezen en analyseren als representaties van politieke, maatschappelijke en kunsttheoretische processen.

Distant Reading. Digital Tools and Textual Analysis (verplicht)

In recent years new digital analytic techniques have generated much interest as well as discussions among literary scholars. The concept ‘Distant Reading’, introduced by Franco Moretti served as a catalyst of these discussions and his approach is the starting point of this course. What are the techniques that comprise ‘Distant Reading’, and what are the analytic powers ascribed to these techniques? These techniques have been applied in worldwide research, not only conducted by literary scholars but also by cultural historians and media scholars. These disciplines for instance intersect in research into conceptual shifts in textual cultures, or in research into shifts in stylistic trends in textual styles. This course is therefore open not only for student in the RMA's Comparative Literary Studies and ‘Nederlandse literatuur en cultuur’, but also for those students from other RMA programs interested in new ways of analysing forms of textual cultures. We will not only discuss these topics in theory, but enhance the students' learning by offering them training in relevant tools and techniques currently used in data and text analysis.

Career orientation
This Distant Reading course will offer students training in the most prominent tools and techniques in data and text analysis that are currently used. Together with a critical reflection on these tools, this will prepare them for computational work outside and inside academia.

Meester/gezel: onderzoek in de praktijk (verplicht)

Studenten lopen in kleine groepjes mee met een Meester (docent) in zijn/haar lopende onderzoek. Studenten voeren zelf een deelonderzoek uit in de context van het al lopende onderzoek. Zij leren hun eigen deelonderzoek in te kaderen binnen de bestaande onderzoekstraditie.

Arbeidsmarktoriëntatie
Deze cursus functioneert als voorbereiding voor een PhD aanstelling in de geesteswetenschap. Het vak helpt ook bij de voorbereiding voor niet-academische carrière paden door het trainen van studenten in vaardigheden die in bredere contexten bruikbaar zijn: organisatie en planning van het onderzoek, projectmanagement en samenwerking.

Vergelijkende Neerlandistiek: Nationalisme in Nederland en Vlaanderen (verplicht)

De moderne Nederlandse cultuur ontstaat begin 19de eeuw, wanneer ook de moderne staten Nederland en België worden gevormd. Bij de vorming van die 'verbeelde gemeenschappen' (B. Anderson) speelden literatuur en cultuur een bepalende rol, maar deze cursus zoomt in op wat er nadien, na het ontstaan van het moderne Nederland gebeurde. De Nederlandse cultuur lijkt sindsdien een vanzelfsprekendheid: het land is onafhankelijk en de cultuur lijkt - anders dan in duidelijk nationalistische culturen als de Vlaamse, Ierse of Schotse - even autonoom. In internationaal verband bekeken is dat echter relatief: de Vlaamse cultuur definieert zichzelf tegenover een "Franse vijand", onder meer door terug te grijpen op een vermeend roemrijk middeleeuws verleden; maar ook Nederland definieert zichzelf via het verleden, de Gouden Eeuw. Dat doet het in crisismomenten zoals (na) de Twee Wereldoorlogen, maar ook in het politiek onrustige klimaat in de 21ste eeuw. Als dus ook de Nederlandse cultuur een sterk nationalistisch karakter heeft, zou dat dan mede kunnen verklaren waarom die cultuur het zo moeilijk lijkt te hebben met het aanvaarden van Surinaamse en andere (post-)koloniale uitingen als vanzelfsprekende onderdelen van de eigen cultuur en het Nederlandse zelfbeeld? Deze kwesties staan centraal in deze cursus. Na inleiding waarin belangrijke theorieën over het nationalisme worden bestudeerd, reconstrueert de cursus de ontwikkeling van de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse literatuur en cultuur door in te zoomen op de genoemde sleutelmomenten.

Getoetst wordt: a. gedegen overzicht van de wetenschapsbeoefening op het vakgebied van nationalismestudie in Neerlandistiek en daarbuiten; gedegen overzicht van de interdisciplinaire en transnationale onderzoeksperspectieven op dit gebied; b. het vermogen een eigen casus te onderzoeken vanuit een vraagstelling ingebed in het nationalisme-onderzoek; c. het vermogen om een comparatief onderzoek op te zetten en uit te voeren; d. het vermogen om de onderzoeksresultaten om te zetten in een publicabel artikel.
Toelichting op paper: studenten voeren in tweetallen een vergelijkend onderzoek uit over een casus op het gebied van de Nederlandse literatuur (in brede zin: Nederland versus Vlaanderen, Nederland versus Suriname etc), en doen verslag van het onderzoek in de vorm van een artikel, waarin beide subcasussen worden geanalyseerd vanuit een overkoepelende vraagstelling en vervolgens met elkaar in verband gebracht. Het cijfer is specifiek als volgt opgebouwd:

  • 40 % analyse van de eigen casus binnen het artikel
  • 40 % confrontatie tussen de twee casussen
  • 20 % structuur, stijl, scherpte

Hierbij wordt ook meegenomen of studenten (peer) feedback goed hebben verwerkt.

Nederland semiotisch gelezen: van Albert Heijn tot Batavia (verplicht)

In zijn Mythologieën geeft Roland Barthes een semiotische lezing van 'typisch Franse' verschijnselen zoals de Eiffeltoren en rode wijn. In deze cursus willen we die methode toepassen op Nederlandse culturele verschijnselen die in hoge mate een associatie met 'Nederlandsigheid oproepen of zelfs expliciet nationalistisch zijn. Doel is om te ontdekken op welke manier zaken die volstrekt vanzelfsprekend en dus onproblematisch lijken, ideologisch geladen zijn.

Studenten wordt vervolgens gevraagd zich te verdiepen in het publieke debat over nationalisme in Nederland, en na te denken over de wijze waarop hun semiotische lezing ook bij zou kunnen dragen aan dat debat. Ze werken toe naar een wetenschappelijke lezing (die uitgeschreven wordt in een paper) waarin deze maatschappelijke context nadrukkelijk wordt meegenomen.

Studenten organiseren zelf het eindcongres, en zoeken naar referenten die kunnen reageren op hun paper.

Onderzoeksschool I (verplicht)

Vanaf het begin van het eerste jaar schrijven studenten zich in bij een landelijke onderzoeksschool naar keuze, zoals het Huizinga Instituut of de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. In deze ruimte kunnen studenten cursussen naar keuze volgen die door de onderzoeksschool worden aangeboden. Door deze cursussen krijgt de student de kans om zich buiten het vaste curriculum te oriënteren en specialiseren, en ook om nieuwe deskundigen uit het vakgebied te ontmoeten, evenals internationale studenten. De cursussen variëren van 2,5, 5, 7,5 tot 10 ECTS

Onderzoeksschool II (verplicht)

Vanaf het begin van het eerste jaar schrijven studenten van deze master zich in bij een landelijke onderzoeksschool naar keuze, zoals het Huizinga Instituut of de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. In deze ruimte kunnen studenten cursussen naar keuze volgen die door de onderzoeksschool worden aangeboden. Door deze cursussen krijgt de student de kans om zich buiten het vaste curriculum te oriënteren en specialiseren, en ook om nieuwe deskundigen uit het vakgebied te ontmoeten, evenals internationale studenten. De cursussen variëren van 2,5, 5, 7,5 tot 10 ECTS.

Study Abroad / Across the Border (verplicht)

In order to apply for an exchange, you have to prepare a study plan which must be approved by the programme coordinator of your Master programme.
You should be aware that application for studying abroad is a complicated and time-consuming process and that you should start the process on time.

For more information:
http://students.uu.nl/en/academics/study-abroad
http://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/faculty-information/humanities

Stage RMA Nederlandse literatuur en cultuur (verplicht)

Studenten oefenen en ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden in een werkomgeving.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Training in geschreven en mondelinge presentatie van onderzoek

Research MA Scriptie Nederlandse literatuur en cultuur (verplicht)

In hun masterthesis laten studenten zien dat zij zelfstandig wetenschappelijke problemen op hun onderzoeksterrein kunnen signaleren, formuleren en interpreteren. Zij tonen aan dat zij gerichte onderzoeksvragen kunnen formuleren en zelfstandig passende wetenschappelijke methoden kunnen inzetten om die vragen te beantwoorden. In de scriptie rapporteren de studenten helder en volgens de wetenschappelijke standaarden over het uitgevoerde onderzoek.

Verplichte keuze

Cultural transfer I: Premodern Sources in Modern Contexts

This course offers a practical, hands-on approach to the many modern uses to which premodern textual and material sources and the scholarship surrounding them can be put in terms of knowledge transfer, with emphasis on how to reach wide audiences. Students train their writing and presentational skills in Dutch (and/or English) in order to be able to address various audiences in various formats and media. Every student selects a historic text or object that is specific to their track within AMR and on which they have worked previously (e.g. as part of a course or as part of a tutorial on translation). It is on that text or object that students will work during the course.

During the course the participants explore the different media that can be used for academic valorization, specifically online. We will discuss different examples from a variety of backgrounds and attain practical experience in making and applying different media such as online portals, videos and podcasts. To that end, every student will build a personal website on which (s)he presents the historic text or object of choice through a variety of media, textual and audio-visual.

Career orientation
This course trains students in composing Dutch or English texts that are geared towards presenting premodern source material (linguistic or otherwise) and the scholarship surrounding it for modern audiences.

Cultural Transfer II: Tangible and Intangible Heritage

In seminars the students will develop a small exhibition about medieval sources, intended for the Utrecht University Museum (a staff member of the museum will be one of the guest lecturers). In workshops the students will visit current projects of educational and heritage institutions (museums, archives, municipal services). The term 'heritage' will be interpreted in a broad sense (not only buildings and artefacts but also stories and songs (intangible cultural heritage)).

Career orientation
Students will get to know several institutions in the field of cultural heritage (e.g. museums, archive). They become acquainted with the policies of those institutions and will learn how these institutions get funding.The student will get an idea of the job market in the field of heritage education.

Histories, Archaeologies, Archives

Screens, projections, displays, sound technologies, together with many other aspects of our experience of media, media arts, and performances today do have a history. In this course, students will conduct research into various aspects of this history, either by formulating their own research question within the thematic field defined by the supervisor.
Students will situate their research within a theoretical and/or historiographic framework, explicitly state their research method and strategy, identify relevant source material in archives and museums, but also in online databases, select, critically analyse and interpret their sources.
The course aims to provide training in historical research methods, using traditional (analogue) but also digital source material. It will be offered every block, possible research subjects per block have to be linked to the thematic fields listed above.

Career orientation:
The course trains skills in historical analysis of media, art and performance; in working with live, analogue or digital source materials; in comparing and reflecting on contemporary and historical practices of collecting, archiving and presenting media, art and performance; in professional and academic argumentation and presentation, all of which can be applied to a variety of professional fields (cultural institutions such as museums and archives, academia, media, education, etc.).

This course is for students in the RMA programmes in the Humanities; students from other MA programmes should check with the course coordinator before enrolling. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by International Office and the Programme coordinator. You do not have to contact the Programme coordinator by yourself.

Rules of Play

In contemporary media and culture, play is no longer an activity limited to games. Rather, it has become a key characteristic of the use of social media, apps, mobile technology, educational software and so on. Through their design, these media technologies invite, even urge, users to participate playfully. The process of play, however, also involves practices which defy, break, transgress or in other ways negotiate or appropriate the rules of play. This results not just in new media practices but also in new forms of collaboration as well as potential contention between users, and between users and producers. To understand play and in particular counterplay as essential aspects of contemporary media culture, in this course we aim to examine how these practices challenge the rules in playful participatory media like games in all its forms but also as well as gamified media in a more general sense. We will engage with theory and methods from the interdisciplinary field of game studies to study and conceptualize play and counterplay in order to better understand the playful nature of our increasingly ludic media and contemporary cultural practices. Through this focus, we aim to expose underlying assumptions and ideologies of contemporary playful media culture and see how deviant play might provide more control and agency over these media.

This course is for students in the RMA programmes in the Humanities and the EFMS programme. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by International Office and the Programme coordinator. You do not have to contact the Programme coordinator by yourself.

Art History I: Knowledge, Technologies, and Material Culture

The general theme of this seminar is art as knowledge. The fundamental questions include: what sort of knowledge is produced in the making of art? how do artists communicate this knowledge? what is the epistemic function of materials and techniques? which role do objects and collections play in the production and consumption of knowledge? How do artists conceptualize their knowledge-making?

The seminar deals with a diversity of objects of knowledge (from colour and perspective to the anatomy of the human body), epistemic practices (from observation to classification), and fields of knowledge (geography, optics, natural history, mathematics, medicine). It brings art history in to conversation with material culture studies, the history of the book, the history of collecting, and the history of science. Every other year the course is also part of the Technical Art History MA programme (University of Amsterdam).

Art History students are obliged to take this course for 10 EC. However, students from other Utrecht RMA programmes can take this course for 5 EC.

The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Case study Nederlandse literatuur: Das Magazin

Wie de voorbije jaren de Nederlandse literatuur een beetje heeft gevolgd, zal het niet zijn ontgaan: het spectaculaire succes van Das Magazin. Wat enkele jaren geleden begon als een bescheiden literair tijdschrift, is ondertussen uitgegroeid tot een ambitieus bedrijf dat behalve dit tijdschrift ook romans uitgeeft en literaire evenementen (zoals leesclubs en literaire festivals) organiseert. Tegelijk functioneert Das Magazin als hub voor succesvolle jonge auteurs als Joost de Vries en Niña Weijers en als label voor een literaire generatie. In deze casuscursus behandelen we Das Magazin als literair bedrijf én als literaire generatie. We bestuderen Das Magazin op institutioneel niveau, als tijdschrift, organisator en uitgever, waarbij we onder meer de institutionele redenen voor het succes onderzoeken. Daarnaast bestuderen we deze casus op literair-historisch niveau, als verzamelnaam voor een reeks literaire werken van jonge Nederlandse auteurs. Daarbij gaan we op zoek naar wat deze werken – in al hun verscheidenheid – vertellen over de hedendaagse Nederlandse samenleving en cultuur.

Cultural Memory and Citizenship

The interdisciplinary field of cultural memory studies brings together researchers with a scholarly interest in the cultural production of memory and its role in shaping collective identities and values. In this seminar, we survey the most recent theoretical literature on these issues and examine the changing memory cultures of the modern period against the background of war and societal change.

How do cultural memory and collective identity work together? How does commemoration shape notions of citizenship, of who 'belongs' and who doesn't? How do remembering and forgetting shape ideas about the future? How do new counter-memory narratives emerge in society? What role do the arts, literature in particular, play in these processes? Our seminar will provide an introduction to theoretical debates and current research in the interdisciplinary field of cultural memory studies. Our approach will be comparative and multimedial. While paying special attention to literature, we will look at creative writing alongside and in interaction with the other media and artistic practices through which the past is publicly remembered (monuments, movies, rituals, museums, family albums).

This seminar is a compulsory part of the Research MA Comparative Literary Studies; and is an elective for students in the following Research master programmes: Gender Studies; Media and Performance, Religious Studies.

Career orientation:
This course helps prepare for a PhD training in the Humanities; it also offers training in transferable skills that are valuable in non-academic careers (critical writing, comparative analysis of a broad range of cultural media; data collection and management).

Ecologies of Curation

Ecologies of curation entails the trans- and interdisciplinary study of the interaction between spectators, artworks/performances and the spatial, social and media environments wherein the objects and acts are staged, produced, situated. Taking the etymological roots of curating as ‘care-taking’ into account, we will explore how curators can and should respond to transformational practices that increasingly cross and bend institutional borders. How does curating produce the type of ecologies in which media, contemporary art and performance projects can actually perform their potential, and where acts of mediation, interfacing or staging function as accelerators of the perceptual and performative strategies that are embedded in these works? Next to investigating current trends in discourse in relation to their historical context, we will jointly visit and critically analyse several curatorial projects, addressing media, contemporary art and performance works but with a focus on trans- and cross-disciplinary approaches. Based on these various strands of research, students write a critical evaluation of a curatorial project of their own choosing, hereby actively addressing the relation between curation and art ecologies.

Career orientation:
Knowledge of curation in the field of media, art and performance. Knowledge of the curatorial profession and ways of working as well as curatorial strategies, approaches and methodologies. Knowledge of curatorial networks and institutional ways of working within several ecologies of curation.

This course is for students in the RMA programmes in the Humanities and the EFMS programme. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by International Office and the Programme coordinator. You do not have to contact the Programme coordinator by yourself.

Literature Across Cultures: Transculturality and New Comparativism

This course studies literature as a transnational phenomenon that crosses and helps re-define and shift cultural borders. Students gain theoretical, historical, and methodological insights with respect to the study of the role of literature, both as it is written and read, as a mediator between cultures. The areas covered include exchanges within the international fields of European, American, African and Asian cultures and literature. Among issues to be addressed are the concepts and methodolocial challenges of comparison, recent debates around new comparativism, planetarity and world literature; processes of cultural transfer and translation; transnational and transcultural poetics; as well as postcolonial perspectives. Students will be expected to engage actively in the discussions on all these issues and then specialize in one while preparing the final assignment.

This seminar is a compulsory part of the Research MA Comparative Literary Studies; and is an elective for students in the following Research master programmes: Gender Studies; Media and Performance; Religious Studies.

Career orientation
This course serves as preparation for a PhD program in the Humanities, as well as for non-academic careers, by offering training in the following transferable skills: conducting and planning research, critical thinking and writing, communication and presentation skills.

Media and Persuasion in Premodern Europe

Persuasion is a crucial but also an elusive force in European premodern history. This course explores how individuals created, developed and applied forms of persuasion through different media of communication. It focuses in particular on textual, visual and oral media and the significance of the rhetorical tradition, for example preaches, songs, gossip, drama, pamphlets and images. We will address questions such as: how did rulers, writers, artists and preachers try to persuade their audiences? What is the significance of charisma? How can we study the persuasive power of historical sources?

Throughout the weeks, we will focus on a specific case study, i.e. the persuasive role of media in the Protestant Reformation. What persuaded 16th century people to follow this religious movement? To give this case study a broader historical framework, we will consider how medieval people dealt with persuasion in the late middle ages. All students will be invited to reflect actively on how media and persuasion are useful notions to analyse in relation to sources and situations pertaining to their own period and topic of specialisation.

The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Media Materialities

Concepts such as materiality, mediality and intermediality are widely circulated, and the critical energy which propels them can be attributed to an increasing consciousness of the degree to which modern culture has been embedded in a range of different technologies; and specifically in the form of those media forms through which the specifically human has materialised over the last century or so.

This course aims to provide a basic knowledge of the fundamental connections between literature and the technologies that have framed and disseminated it, from the Enlightenment onwards. Examining a variety of media, ancient and modern, in relation to texuality, the module explores those moments of transition when technologies were not yet defined in relation to institutions of literature.

Travelling beyond the mere history of cultural and technological innovations, the course considers how the devices and desires of communication can frame a collective idea of public and private; examines the proposition that human interaction and identity formation thus cannot be thought independently of surrounding media and technology. and suggests how such conceptions inform our understanding of the materialisations of the 'Real'.

This seminar is a compulsory part of the Research MA Comparative Literary Studies; and is an elective for students in the following Research master programmes: Gender Studies; Media and Performance; Religious Studies.

Career orientation
Specifically: students are made aware of the professionalisation of culture, both in theory and practice. Generally: this course serves as preparation for a PhD program in the Humanities as well as for non-academic careers, by training the following transferable skills: critical thinking and writing, discourse analysis, peer-review and advanced language skills.

Art History II: Global and Transcultural Art History

The course explores Netherlandish art from the early modern period to the present day through the lens of the new approach of “Global Art History”.

In the first half of the course, participants will set out to explore the ways in which Netherlandish art testifies to the increased interconnectivity of the Early Modern world. The Low Countries were an essential node during “First Globalization”: Antwerp and Amsterdam became global capitals while the ‘world’s first multinational’, the Dutch East India Company, heralded the age of classical capitalism. Fortuitous factors, including successful mercantile logistics, the geographical reach of the Jesuit mission, and the thriving publishing and translation industry made the area a crucible of cultural exchange. Everyday lives changed as foreign luxuries, and local copies, became widely available. Eventually, Dutch imitations of Chinese porcelain found their way to colonists in Surinam.

In the second half of the course the time line will be extended to the global art world of the 20th-21st centuries and contemporary approaches of global art history. Themes that will play a role are, amongst others, global versus local; the agency of material culture; Orientalism and the exotic; cultural appropriation and hybridity; and cross-mediality.
The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

History of the Early Modern Book

This course provides a knowledge and skills base for RMA-students seeking to work with the early modern printed book in Europa. It gives a general overview of the advent, development and impact of the printing press, and introduces the students to different book historical debates, approaches and research fields. It will also show the importance of book historical research for other fields of early modern history. The course will be built around the three main fields of book historical research (production, distribution and consumption) and will explore, discuss and apply the current standards of research. It will deal, among other things, with the materiality of print, the reconstruction of print runs, the dissemination of knowledge via the printed book and the challenges of reconstructing readership. The course will also elaborate on relevant institutions (research libraries; book historical organisations), electronic tools (bibliographies; databases; search tools) and publications (journals; handbooks).

Please note:
Students from the RMA programme History and Philosophy of Science are welcome to participate in this course: please register in Osiris during the registration period in June. Students who are not admitted to either the RMA programme Ancient, Medieval and Renaissance Studies or the RMA History and Philosophy of Science are in general not permitted to take this course without approval of the course coordinator.

The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Career orientation:
Bibliography (research libraries); Heritage; Publishing; Research

Urban Interfaces

This course actively teams up with ongoing research of MCW's research group [urban interfaces]. [urban interfaces] investigates urban transformations and the role of mobile and locational art, media and performance in urban contexts (see https://urbaninterfaces.sites.uu.nl)

Since the beginning of the 20th century, cultural researchers have been concerned with how transport and communication technologies, rapid urbanization and massive social upheavals impact social mobility, civic engagement and modes of belonging. Today, globalization, the spread of information technologies in the urban domain, and the debate on participatory culture and civic engagement spur a further mobilization of urban culture, identity and publics. Both scholars as well as artists and designers enquire into how urban spaces invite collaborative and playful practices of resistance, appropriation and/or engagement. By productively exploring mutual similarities and differences in concerns, methods, concepts, and skills, [urban interfaces] seeks to investigate urban transformations in a methodologically innovative manner.

Students will develop their own research in relation to current urban media, art and/or performance projects. In the course the potentials of collaborative research and of crossdisciplinary methodologies will be explored. The course includes a two-day workshop in which students work in teams on an assignment for critical design.

Career orientation:
The course actively engages students in ongoing research projects of the [urban interfaces] research group and current urban media, art and performance projects; students get acquainted with interdisciplinary approaches and crossdisciplinary collaborations with researchers, artists and designers relevant to the professional field of media, art and performance, and current cultural (urban) dynamics. The course also includes a two-day workshop in which students work in teams on an assignment for critical design.

This course is for students in the RMA programmes in the Humanities and the EFMS programme; students from other M.A. programmes should check with the course coordinator before enrolling. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by International Office and the Programme coordinator. You do not have to contact the Programme coordinator by yourself.

Corporeal Literacy

In this course, we will focus on movement and gesture as aspects of how we are corporeally literate that have for a long time been neglected in accounts of embodied meaning making but are currently gaining more prominence as the result of technological developments (movement becoming more and more part of what can be detected and shared by media as well as of ways of using media and interacting with them) and also the emergence of embodied, embedded and enactive understandings of perception and cognition. During the meetings we will discuss a panorama of historical and contemporary approaches to movement and gesture in relation to questions of (among others) affect, emotion, experience, spatiality, and memory. Students are invited to explore the potential of these readings for the analysis of encounters with objects, events and situations of different kinds.

Career orientation:
The course trains skills in critical reading and analysis of media, art and performance objects and allows students to develop rhetorical argumentation, which can be applied to a variety of professional fields (cultural institutions, academia, education, etc.).
Students also practice the skill of writing a response to a text/argumentation.

This course is for students in the RMA programmes in the Humanities and the EFMS programme; students from other MA programmes should check with the course coordinator before enrolling. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by International Office and the Programme coordinator. You do not have to contact the Programme coordinator by yourself.

The Body in Feminist Theory and Practice

This course familiarizes students with conceptual and theoretical approaches to analyzing the body, embodiment, and the embodied subject through its focus on the place of the corporeal in various interdisciplinary contexts (e.g., queer theory, visual studies, poststructuralist theory, affect theory, postcolonial studies). In approaching these thematics, the course will engage with a variety of different media, including literature, film, performance, and art. Throughout the course, emphasis will be placed on considerations of the body as a surface of inscription, as an object of representation, as the location of perception, as a site of affect, as a performative agent, and as a site of resistance. With a particular focus on queer and trans sexualities and genders, the course will be especially attuned to problematizing and destabilizing concepts of normality and abnormality. In addition, methodological concerns of doing research on the body from a feminist and queer critical perspective will be outlined through discussions and interrogations of the ways in which our own embodiment as researchers impinges on the work we do.

Career orientation:
This course allows students to develop important skills in critical analysis and rhetorical argumentation, which can then be applied to a variety of professional fields (e.g., media, politics, policy, academia, NGOs, etc.).

This course is for students in the RMA GS, CLS, MAP, RS and GEMMA. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by International Office and the Programme coordinator. You do not have to contact the Programme coordinator by yourself.

Zelfstudie Nederlandse literatuur en cultuur

Inhoud in overleg met de docent. Er zal een thema/onderzoeksspecialisme worden gekozen, dat uitgediept wordt via een leeslijst met primaire en secundaire literatuur, eventueel aangevuld met een eigen (deel)onderzoek.
Het is belangrijk om voor aanvang van de zelfstudie duidelijke afspraken over inhoud (het leeswerk, de verwerking) en toetsing te maken met de betreffende docent. De individuele zelfstudie is geschikt als voorbereiding op de scriptie.