Cursussen

Verplicht

Vertaalmethoden en -ethiek (verplicht)

In de cursus worden modellen van vertaalrelevante tekstanalyse besproken waarbij de vertaalopdracht en de analyse van vertaalproblemen voorop staat. Daarnaast worden kwesties van integriteit en ethiek binnen het vertaalproces besproken. Studenten maken kennis met een functionele benadering van vertalen en vertaalwetenschap en met de verschillende methoden en technieken voor het oplossen van vertaalproblemen. In de colleges wordt relevante literatuur besproken en bediscussieerd en worden door de docent nagekeken opdrachten besproken waarin de academische reflectie van studenten wordt getoetst. Studenten houden een referaat over vertaalproblematiek in verband met een specifieke tekstsoort of een specifiek genre

Theorie en praktijk: literair vertalen (verplicht)

De cursus is erop gericht om inzicht te verwerven in de grillige, wondere werkelijkheid van het literair vertalen: door middel van reflectie op de problematiek van het literair vertalen én door zelf te ervaren hoe het is om literatuur te vertalen. Er is aandacht voor het vertalen van proza, poëzie, toneel en literaire non-fictie. Onder meer komen de volgende kwesties aan de orde: hoe zitten literaire teksten en literaire vertaling in elkaar? Wat doet een literair vertaler, ook in zijn sociale setting, zijn ´veld´? Welke vertaalstrategieën kun je in gegeven gevallen inzetten en wat kunnen daarvan de effecten zijn?

Lezingenreeks Literair Vertalen (verplicht)

De lezingenreeks bestaat uit maximaal tien lezingen over literair vertalen. Deze lezingen worden gegeven door literair vertalers, maar ook door vertaalwetenschappers, vertaalde auteurs, medewerkers van literaire fondsen en uitgeverijen, enz. De lezingen worden zowel in Nederland als in Vlaanderen aangeboden en over het algemeen steeds aan het einde van de middag gehouden. Studenten dienen zich voor een lezing van te voren aan te melden.
Naast het bijwonen van lezingen wordt er van de student verwacht dat hij bij elke lezing waar je je voor aanmeldt een opdracht maakt. Deze opdracht bestaat uit het voorbereiden van de lezing (o.a. door het lezen van door de organisatie aangeleverde teksten) en het schrijven van een essay van 1500-2000 woorden.
Van de aangeboden lezingen moeten er 6 worden gevolgd en afgerond met een essay.

Vertaalkritiek, revisie en editing (verplicht)

Studenten maken kennis met verschillende vormen van vertaalkritiek en –revisie in literaire en professionele contexten. In de cursus wordt een vertaalkritisch kader voor het vertalen ontwikkeld waarin actuele vertaalopvattingen worden geanalyseerd en geëvalueerd. De cursus bespreekt modellen, procedures en criteria van vertaalkritiek en –revisie en kwaliteitsbewaking en confronteert reële vertaaloplossingen met mogelijke oplossingen voor vertaalproblemen aan de hand van concrete vertalingen. De (methodisch) te analyseren en te bekritiseren vertalingen zijn doorgaans vertalingen in het Nederlands en uit de talen die in de master vertegenwoordigd zijn.

Ondernemerschap voor Geesteswetenschappers (verplicht)

De cursus biedt drie soorten kennis aan:
1. Kennis over het starten van een onderneming in financiëel en administratief opzicht. Deze kennis wordt aangevuld met diverse praktische vaardigheden, zoals hoe je je netwerk opdoet en onderhoudt, hoe intellectueel eigendom werkt etc.
2. Kennis over de positionering en de ontwikkelingen van het wetenschappelijke vakgebied in de maatschappij. Deze kennis wordt opgedaan middels het bestuderen van voorbeelden (best practices) en het doen van literatuuronderzoek.
3. Kennis omtrent persoonlijke kwaliteiten vraagstukken en hoe deze te vertalen naar een in persoonlijk opzicht zinvolle onderneming. Deze kennis wordt opgedaan door het diepgaand bevragen van de eigen wensen, doelen en motivaties, zowel in samenhang met de doelen van de onderneming zelf, als aan de hand van zelfgekozen historische voorbeelden.
Professionals komen gastcolleges geven, waarin zij inzichten en praktische tips geven op basis van hun eigen ervaring

Literaire stilistiek voor vertalers (verplicht)

In de cursus worden diverse stilistische theorieën behandeld en getoetst op hun relevantie voor het literair vertalen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de rol van stijl bij een vertaalrelevante tekstanalyse; lees- en schrijftheorieën; vertaalopties en hun effect; stilistische theorieën in de praktijk; analyses van verschillende vertaalstijlen; literaire en niet-literaire schrijfopdrachten.

Research Seminar Literair vertalen (verplicht)

Tijdens een reeks werkcolleges zal aan de hand van gerichte lees- en werkopdrachten zicht gegeven worden op verschillende aspecten en richtingen van vertaalwetenschappelijk onderzoek.

Het veld van literair vertalen (verplicht)

In deze cursus staan de loopbaan van de literair vertaler en de positie van de vertaler als actor in het literaire vertaalveld centraal. Er is aandacht voor de vertaler vanuit historisch-descriptief en sociologisch perspectief, maar ook vanuit het praktische perspectief van de aspirant-vertaler. Aan de hand van literatuur krijgen studenten een beeld van de verschillende actoren in het veld, van de krachten die de dynamiek van het veld bepalen en van de posities die vertalers kunnen innemen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe verlopen vertalersloopbanen? Welke opvattingen over literair vertalen leven in het veld? Wat zijn de criteria die gebruikt worden bij het toekennen van vertaalprijzen?
Als aspirant-vertaler zal de student ook in praktische zin (d.m.v. gastcolleges en opdrachten) een beeld krijgen van hoe hij of zij toegang kan krijgen tot het veld. Relevante vragen daarbij zijn: Hoe bereid ik mij voor op de arbeidsmarkt? Hoe kom ik aan opdrachten? Hoe benader ik uitgeverijen?

Arbeidsmarktoriëntatie:
Studenten krijgen inzicht in werking arbeidsmarkt en zullen d.m.v. gerichte opdrachten werken aan een plan voor het verwerven van vertaalopdrachten.

Track: Duits

Gespecialiseerd vertalen Duits 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen Duits 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Duits Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Deutsche Gegenwartsliteratur (verplicht)

Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stehen literarische Texte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und ihre kulturellen, medialen und politischen Kontexte. Im Tutorial werden ausgewählte Werke verschiedener Gattungen aus literaturanalytischer, -theoretischer und -historischer Perspektive eingehend diskutiert.

Arbeitsmarktorientierung
Kenntnisse des literarischen Markts.

Intensieve cursus literair vertalen: Duits (verplicht)

In deze cursus wordt twee weken lang fulltime (van 9.00 tot 17.00 uur) en intensief literair vertaald, dagelijks aangevuld met vertaalwetenschappelijke en vertaalrelevante hoor/werkcolleges, voorafgegaan door een (onbegeleide) collectieve vertaalsessies. Bij de vertaalateliers worden de studenten ook begeleid door professionele vertalers; voor de hoor/werkcolleges worden gastdocenten uitgenodigd; een van de onderdelen is arbeidsmarktoriëntatie. Er is tevens een avondprogramma met extra activiteiten, indien mogelijk gekoppeld aan literaire festivals of andere culturele events. De studenten krijgen verschillende docenten, die allemaal hun eigen vertaalopvattingen en specialismen inbrengen; de opdrachten die daaruit voortkomen worden inclusief de opdrachten die voor de hoor/werkcolleges gemaakt moeten worden, ondergebracht in een portfolio; het portfolio bevat een zelfreflectie na afronding van de cursus.

Arbeidsmarktoriëntatie:
In de cursus worden professionele vertalers ingezet; er is een onderdeel waarin vertegenwoordigers uit het veld (van vakverenigingen en vertaalfondsen etc) voorbereiden op en informeren over de arbeidsmarkt.

Track: Engels

Gespecialiseerd vertalen Engels 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd Vertalen Engels 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Engels Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Intensieve cursus literair vertalen: Engels (verplicht)

In deze cursus wordt twee weken lang fulltime (van 9.00 tot 17.00 uur) en intensief literair vertaald, dagelijks aangevuld met vertaalwetenschappelijke en vertaalrelevante hoor/werkcolleges, voorafgegaan door een (onbegeleide) collectieve vertaalsessies. Bij de vertaalateliers worden de studenten ook begeleid door professionele vertalers; voor de hoor/werkcolleges worden gastdocenten uitgenodigd; een van de onderdelen is arbeidsmarktoriëntatie. Er is tevens een avondprogramma met extra activiteiten, indien mogelijk gekoppeld aan literaire festivals of andere culturele events. De studenten krijgen verschillende docenten, die allemaal hun eigen vertaalopvattingen en specialismen inbrengen; de opdrachten die daaruit voortkomen worden inclusief de opdrachten die voor de hoor/werkcolleges gemaakt moeten worden, ondergebracht in een portfolio; het portfolio bevat een zelfreflectie na afronding van de cursus.

Arbeidsmarktoriëntatie:
In de cursus worden professionele vertalers ingezet; er is een onderdeel waarin vertegenwoordigers uit het veld (van vakverenigingen en vertaalfondsen etc) voorbereiden op en informeren over de arbeidsmarkt.

Cultural Crossovers in Literature: Circulation, Translation, Reception

Since the 1990s, globalization and digitalization have had a significant impact on the production and circulation of literary texts. The literary market today is double-layered: language-based, on the one hand (readers mostly enjoy reading in their own language) and translation-driven, on the other (readers are eager to read across languages and cultures, accessing texts in translation). Already since the 1960s, writers from postcolonial contexts express their discontent with Eurocentric cultural perspectives and challenge the reading public, as well as literary critics and scholars, to broaden their frameworks. With these transformations in mind, the course examines the contemporary transnational and cross-cultural exchange of literature, focussing on the key parameters of circulation, translation and reception, all of which help to spread literature across the globe.

Literatuur: tussen het globale en lokale

Meer dan ooit functioneert de literaire cultuur vandaag in een transnationale context. Druk bezochte literaire festivals, zoals Poetry International en International Literature Festival Utrecht (ILFU), brengen auteurs uit alle continenten samen op een podium. Het Nederlandse Letterenfonds draagt dan weer actief bij aan de vertaling en de verspreiding van Nederlandse literaire werken in het buitenland. Internationale boekenbeurzen zoals de Frankfurter Buchmesse spelen in deze transnationale uitwisseling een cruciale rol. Tegelijk ontstaat als reactie op de economische, politieke en culturele globalisering een hernieuwde belangstelling voor het lokale: voor het culturele en economische belang van steden, maar ook voor local history en lokaal cultuurhistorisch erfgoed. In deze cursus onderzoeken we hoe deze spannende wisselwerking tussen het globale en het lokale doorwerkt in de hedendaagse literatuur. De nadruk ligt daarbij op de institutionele context. Vanuit een institutioneel en literair-sociologisch perspectief bestuderen we hoe literaire organisaties, culturele events en cultuurpolitieke initiatieven de transnationale uitwisseling van literatuur stimuleren en stroomlijnen. Behalve deze centrifugale ontwikkeling komt in deze cursus de centripetale tendens aan bod: de belangstelling voor het lokale in de thematiek en het institutionele functioneren van literatuur.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Kennis van belangrijke literaire instituties (festivals, uitgeverijen, agents, Buchmesse e.d.) + gesprekken met vertegenwoordigers van een of meerdere van deze instituties.

Track: Frans

Gespecialiseerd vertalen Frans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel

Gespecialiseerd vertalen Frans 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Frans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Littérature contemporaine française (verplicht)

En France, on a souvent parlé de la « crise » de la littérature française contemporaine pour mieux exprimer une certaine nostalgie du « roman français », celui qui de Diderot à Proust, en passant par Balzac et Hugo avait contribué à la renommée des lettres françaises et suscité la jalousie des nations européennes. Pourtant, la « situation » de la littérature française contemporaine est loin d’être « critique ». Quelques 600 romans sont publiés chaque année au moment de la rentrée littéraire et la filière du livre reste la première économie de l’industrie culturelle française. Des écrivains aussi différents que François Bon, Amélie Nothomb, Jean Echenoz, Annie Ernaux, Patrick Modiano, Michel Houellebecq sont édités, lus et commentés en France comme à l’étranger.

Arbeidsmarktoriëntatie

Connaissance du domaine littéraire et du monde des livres (éditeur, revue, bibliothèque). Compétences d'analyse littéraire. Compétences préalable en littérature française et langue française (niveau minimal : C1). Cours ouvert aux étudiants en échange.
1 Écoute : C1
2 Lecture : C1
3 Passer des appels : C1
4 Parler : C1
5 Écrire : C1

Intégrité scientifique requise : les étudiant.e.s prennent acte que ne pas indiquer les sources de son texte, faire passer pour personnel un travail qui ne l’est pas et voler le texte des autres est considéré comme du plagiat.

Intensieve cursus literair vertalen: Frans (verplicht)

In deze cursus wordt twee weken lang fulltime (van 9.00 tot 17.00 uur) en intensief literair vertaald, dagelijks aangevuld met vertaalwetenschappelijke en vertaalrelevante hoor/werkcolleges, voorafgegaan door een (onbegeleide) collectieve vertaalsessies. Bij de vertaalateliers worden de studenten ook begeleid door professionele vertalers; voor de hoor/werkcolleges worden gastdocenten uitgenodigd; een van de onderdelen is arbeidsmarktoriëntatie. Er is tevens een avondprogramma met extra activiteiten, indien mogelijk gekoppeld aan literaire festivals of andere culturele events. De studenten krijgen verschillende docenten, die allemaal hun eigen vertaalopvattingen en specialismen inbrengen; de opdrachten die daaruit voortkomen worden inclusief de opdrachten die voor de hoor/werkcolleges gemaakt moeten worden, ondergebracht in een portfolio; het portfolio bevat een zelfreflectie na afronding van de cursus.

Arbeidsmarktoriëntatie:
In de cursus worden professionele vertalers ingezet; er is een onderdeel waarin vertegenwoordigers uit het veld (van vakverenigingen en vertaalfondsen etc) voorbereiden op en informeren over de arbeidsmarkt.

Track: Italiaans

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel

Gespecialiseerd vertalen Italiaans 2 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Italiaans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Intensieve cursus literair vertalen: Italiaans (verplicht)

In deze cursus wordt twee weken lang fulltime (van 9.00 tot 17.00 uur) en intensief literair vertaald, dagelijks aangevuld met vertaalwetenschappelijke en vertaalrelevante hoor/werkcolleges, voorafgegaan door een (onbegeleide) collectieve vertaalsessies. Bij de vertaalateliers worden de studenten ook begeleid door professionele vertalers; voor de hoor/werkcolleges worden gastdocenten uitgenodigd; een van de onderdelen is arbeidsmarktoriëntatie. Er is tevens een avondprogramma met extra activiteiten, indien mogelijk gekoppeld aan literaire festivals of andere culturele events. De studenten krijgen verschillende docenten, die allemaal hun eigen vertaalopvattingen en specialismen inbrengen; de opdrachten die daaruit voortkomen worden inclusief de opdrachten die voor de hoor/werkcolleges gemaakt moeten worden, ondergebracht in een portfolio; het portfolio bevat een zelfreflectie na afronding van de cursus.

Arbeidsmarktoriëntatie:
In de cursus worden professionele vertalers ingezet; er is een onderdeel waarin vertegenwoordigers uit het veld (van vakverenigingen en vertaalfondsen etc) voorbereiden op en informeren over de arbeidsmarkt.

Masterlanguage Vertaalwetenschap (verplicht)

Binnen de opleiding Vertaalwetenschap zijn de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) opgenomen. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Le défi de la traduction

Italiaans
Blok 3: I classici italiani in traduzione

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de programmacoordinator en de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website.

Track: Spaans

Gespecialiseerd Vertalen Spaans 1 (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden.
Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.

Gespecialiseerd vertalen 2 Spaans (verplicht)

Studenten vertalen teksten of tekstfragmenten uit verschillende domeinen en maken daarbij vertaalrelevante tekstanalyses die gericht zijn op probleembewustzijn en oplossingsvaardigheden. Studenten maken opdrachten die zijn gericht op academische reflectie over het vertaalproces en het bestuderen van vertaling als cultureel en professioneel verschijnsel.
Deze cursus bouwt voort op Spaans Gespecialiseerd Vertalen 1 en onderscheidt zich daarvan door de hogere moeilijkheidsgraad van de te vertalen teksten.

Literatura hispánica actual (verplicht)

Los estudiantes deberán leer varios textos para familiarizarse con las tendencias actuales de la literatura hispánica. A continuación, se centrarán en un estudio de caso, sobre el que presentarán un trabajo de investigación de forma oral y escrita. Al mismo tiempo, reflexionarán sobre la interrelación entre lo local y lo global, y analizarán críticamente la construcción de identidades (trans)culturales. Finalmente, aprenderán a cuestionar los objetivos y alcances de su quehacer como estudiosos de la literatura.

Intensieve cursus literair vertalen: Spaans (verplicht)

In deze cursus wordt twee weken lang fulltime (van 9.00 tot 17.00 uur) en intensief literair vertaald, dagelijks aangevuld met vertaalwetenschappelijke en vertaalrelevante hoor/werkcolleges, voorafgegaan door een (onbegeleide) collectieve vertaalsessies. Bij de vertaalateliers worden de studenten ook begeleid door professionele vertalers; voor de hoor/werkcolleges worden gastdocenten uitgenodigd; een van de onderdelen is arbeidsmarktoriëntatie. Er is tevens een avondprogramma met extra activiteiten, indien mogelijk gekoppeld aan literaire festivals of andere culturele events. De studenten krijgen verschillende docenten, die allemaal hun eigen vertaalopvattingen en specialismen inbrengen; de opdrachten die daaruit voortkomen worden inclusief de opdrachten die voor de hoor/werkcolleges gemaakt moeten worden, ondergebracht in een portfolio; het portfolio bevat een zelfreflectie na afronding van de cursus.

Arbeidsmarktoriëntatie:
In de cursus worden professionele vertalers ingezet; er is een onderdeel waarin vertegenwoordigers uit het veld (van vakverenigingen en vertaalfondsen etc) voorbereiden op en informeren over de arbeidsmarkt.