Cursussen

Hieronder vind je de cursusbeschrijvingen van Interculturele communicatie. Het programma bestaat uit verplichte cursussen, verplichte keuzecursussen, een masterscriptie en een stage. Lees meer over de studieopbouw. Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende tracks
 

Track: Meertalig

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Kultur und Identität im deutschen Kontext

Gegenstand des Kurses ist die Analyse von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Kulturvergleich zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Studenten beschäftigen sich mit der Beschreibung und kontrastiven Analyse kulturspezifischer Phänomene des niederländischen und deutschen Sprachraums. Aktuelle Themen und Diskurse werden anhand der dazugehörigen Texte verschiedenen Ursprungs (bspw. literarisch, politisch, gesellschaftlich) in verschiedenen Formen (Kommentare, Websites, Filme, Broschüren, Kurzgeschichten, Romane etc.) diskutiert, wobei auch kulturhistorische Perspektiven fokussiert werden. Dabei werden Fragen der Bildformung und der sprachlichen und kulturellen Identitätskonstruktion aufgeworfen und kritisch betrachtet, um auf diese Weise das Bild der eigenen kulturellen Identität nuancieren zu können und den Umgang mit dem Anderen (interkulturelle Mediation) und Fremdverstehen möglich zu machen.

Dieser Kurs gehört zu mehreren Masterstudiengängen. Studierende erhalten Aufgaben, die auf den jeweiligen Masterstudiengang ausgerichtet sind.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

Kultur und Kommunikation im deutschen Kontext

Gegenstand des Kurses ist die Vermittlung von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Unter anderem auf der Basis des „Linguistic awareness of cultures“-Modells von Müller-Jacquier (2000) wird untersucht, inwiefern scheinbare Kulturunterschiede auf unterschiedliche Strategien des kommunikativen Handelns zurückgeführt werden können. Anschließend wird auch die Interaktion in einem mehrsprachigen Kontext fokussiert und werden diese interkulturellen Interaktionen analysiert.
Desweiteren werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung von Kultur(en), Kulturinhalten und Kulturunterschieden behandelt. Studierende erarbeiten im Kurs selbständig Vermittlungsformen für spezifische Interaktionsmuster unter Bezugnahme auf spezifische Segmente einer fremden Kultur bzw. untersuchen Auswirkungen von bestimmten Vermittlungsformen. Hierzu kann unter anderem das ICC-Modell von Byram herangezogen werden. Dies erfolgt theoretisch und/oder praktisch und in Bezug auf unterschiedliche Kontexte (Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung/interkulturelles Training, interne und externe Kommunikation von Firmen).

Dieser Kurs gehört zu mehreren Masterstudiengängen. Studierende erhalten Aufgaben, die auf den jeweiligen Masterstudiengang ausgerichtet sind.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

English and Cultural Identity

Students will analyse present-day representations of cultural or national identity. These will be viewed against the backdrop of literary and historical representations. In doing so, students will read research in media studies, (post)colonial studies, intercultural communication, anthropology, imagology, discourse analysis and linguistics. We will review media coverage of topical issues, advertisements and commercials.The role of English as a lingua franca in its different manifestations is a recurrent element. In the final weeks of the course students are encouraged to explore additional fields of their preference and formulate research proposals. Students with an interest in teaching will be given the opportunity to propose lesson plans.

English and Cultural Diversity

The many varieties of English worldwide include not only native varieties, but also many nativised or non-native Englishes. Using appropriate sociolinguistic methodology and terminology, this course will survey a selection of these World Englishes, analysing differences in the prestige each has in different multilingual and/or multicultural settings. In addition, the question will be raised to what extent these Englishes are embedded in their particular cultures and ideologies.

Faced with an abundance of varieties of English, millions of non-native users have to decide if they should adopt any particular one, or continue to use their own non-native English. There is perhaps another option -- some kind of "international English" or English as a Lingua Franca. Choices of this sort will inevitably be affected by factors such as effective communication, instrumental or integrative motivation, identity and cultural orientation, social and geo-political questions and, of course, down-to-earth practical considerations. Is it actually possible to adopt a neutral version of English without taking on the baggage of a particular culture?

Textes et cultures

Les discours sur la diversité linguistique, « les récits de soi » et « les discours sur l’autre », les débats identitaires en France et en Europe, les études postcoloniales et les études francophones, pour autant qu’on puisse les rassembler, mettent en évidence et caractérisent des stratégies de communication, ils interrogent enfin les représentations identitaires. Plutôt que de s’intéresser à une seule période ou à un seul point de vue, ce cours développe un panorama de méthodes et d’enquêtes à partir du grand domaine de la francophonie (la France bien-sûr mais aussi la France coloniale et postcoloniale). De nombreux débats de société engagent les notions d’identité et d’interculturel telles que les questions de l’intégration, du racisme, de la représentation des communautés, de l’exclusion, de la discrimination positive, de l’acculturation et bien d’autres enjeux aux aspects multiples.

Arbeidsmarktoriëntatie
Kennis van het literaire veld en de boekwereld (werken bij een uitgever, een bibliotheek), redactie- en analysevaardigheden (teksten redigeren, schrijven van verslagen).

Plurilinguisme, discours et identité

Dans le cadre de ce cours, les approches discursives et sociolinguistique se complètent pour mettre en évidence les stratégies de communication et caractériser les représentations identitaires liées à la pratique linguistique, dans l'interaction. Plurilinguisme et communication interculturelle sont des phénomènes que la globalisation ne nous permet plus d’ignorer quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons: qu’il soit scolaire, universitaire, entrepreneurial ou politique. Ensemble, nous analyserons les dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion qui se manifestent dans la communication plurilingue et pluriculturelle en croisant les approches.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden. Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt.

Interculturalità nella letteratura di viaggio

In questo corso si leggeranno e analizzeranno testi del Medioevo (Polo), Rinascimento (viaggiatori di scoperta), Barocco (missionari, ambasciatori, Della Valle), Illuminismo e Romanticismo (De Amicis) nonché autori moderni (Borgese, Moravia, Pasolini) e contemporanei. Inoltre si esamineranno e fenomeni di turismo letterario, writer's houses e parchi letterari. Questi ultimi saranno argomento delle presentazioni degli studenti, che seguiranno qui il profilo del loro MA: Letteratura oggi o, invece, ICC.

Career Orientation
Presentazione, lavoro indipendente, collaborazione collegiale

Luistertaal:
il corso è aperto a studenti con una conoscenza passiva dell'italiano, che possono quindi fare le presentazioni e scrivere compiti e paper in olandese,afrikaans, inglese, francese o tedesco.

Plurilinguismo e Interculturalità

In questo corso si esaminano gli aspetti linguistici di alcuni concetti chiave nella cultura italiana confrontandoli poi con concetti simili nella cultura olandese e utilizzando recenti approcci teorici e metodologie di ricerca. Scegliendo la metodologia appropriata (tra quelle presentate durante il corso) lo studente sarà in grado di descrivere in modo oggettivo un fenomeno tipico della cultura italiana e di prevedere come esso verrà visto e interpretato attraverso il filtro della cultura olandese.

Binnen- en buitenblik op Nederland

In de cursus reflecteren studenten op representaties van de Nederlandse natie in een binnen- en een buitenperspectief, dus zowel de manier waarop Nederlanders zichzelf zien als ook de manier waarop zij door anderen gezien worden. Om te beginnen overwegen we de schijnbaar tegengestelde karakteriseringen in hetero images van Nederland in historische context, en bespreken actuele beelden en hoe/waar deze tot stand komen. Vervolgens komt het Nederlandse zelfbeeld aan de orde, in de natievorming in de 19de eeuw en meer recentelijk in discussies rond de Canon van Nederland. Tot slot beschouwen we culturele, etnische en religieuze diversiteit in Nederland, onder andere in de positie van postkoloniale migranten in de 20ste eeuw en het actuele maatschappelijk discours rond Islam in Nederland. We letten daarbij telkens op de verschillende perspectieven, de dynamiek daartussen en de gevolgen die dat mogelijk heeft voor een goede interculturele verstandhouding in het maatschappelijk discours. Diverse gastsprekers belichten vanuit hun specifieke invalshoek relevante aspecten rond de Nederlandse natie en nationale identiteit.

Nederlands in een Europese context

Internationalisering, toegenomen mobiliteit en Europese eenwording leiden tot structurele veranderingen van de Europese natie-staat. Communicatie tussen landen en tussen burgers en bedrijven in Europa is enorm toegenomen. Dat zie je in alle Europese landen, ook in Nederland. De cursus bouwt voort op de inzichten uit de cursus 'Binnen- en buitenblik op Nederland' en besteedt aandacht aan de analyse van verschillende talige formuleringen van binnen- en buitenperspectief op Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld in de manier waarop nieuwkomers en buitenlanders (bijv. buitenlandse journalisten) het ‘vreemde’ van de Nederlandse cultuur belichten en in interculturele communicatie hanteren. Door middel van 'publieksdiplomatie' proberen Nederlandse ambassades in het buitenland de beeldvorming van en over Nederland te beïnvloeden. Gastsprekers (o.a. Geert Buelens en Paul Wackers) bespreken de verschillen tussen ‘binnen- ‘en ‘buitenperspectief’ op de Nederlandse (nationale) taal en cultuur. In werkcolleges worden documenten uit de Nederlandse taal en cultuur (o.a. krantenartikelen, video's, films, voorlichting, lesmethodes, websites) geanalyseerd.

Encuentros culturales

Ofrecemos, en este curso, un aproximación imagológica y transcultural a diferentes fenómenos de contacto intercultural causados por movimientos de movilidad y migración. Para ello, analizamos primero las diferentes concepciones sobre la cultura y las nociones de identidad, alteridad, representación cultural e imagen. Después seleccionamos contextos concretos en los cuales diferentes procesos crean una dinámica intercultural. Los estudiantes elaboran, en este marco, estudios de caso concretos sobre fenómenos de internet (foros, blogs, páginas), textos periodísticos, textos turísticos, obras cinematográficas u obras literarias. Desde una perspectiva imagológica y transcultural, los estudiantes analizan cuál es la imagen del “otro” que se proyecta en los diversos discursos analizados y se preguntan cómo esta imagen contribuye a romper o perpetuar el prejuicio o los estereotipos.

Early exit option
Students who are required to return to their home university by the end of December, are allowed to complete the course by 'distance learning' (extra assignments, papers etc) in the month of January, receiving 5 ECTS for the course. Students must always make individual arrangements with the course coordinator before the start of the course.

Encuentros lingüísticos

En este curso se estudiarán casos de encuentros plurilingües en el mundo hispanohablante. Después de una introducción al tema de las actitudes lingüísticas, se tratarán la política lingüística y sus consecuencias en diferentes ámbitos de la enseñanza, tanto en España como en el continente americano. Este curso contribuye a profundizar el conocimiento de la sociolingüística en el mundo hispanohablante y fomenta la competencia mediadora intercultural, al aumentar la sensibilidad del estudiante a las diferentes valoraciones lingüísticas en contextos variados.

Masterlanguage Interculturele communicatie

Binnen het masterprogramma Interculturele communicatie kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Een Masterlanguage-cursus kan in semester 2 in de plaats komen van 5 of 10 EC van de stage. In geval de Masterlanguage cursus (5 EC) in blok 3 wordt gekozen, kan de scriptie uitlopen in blok 4. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Italiaans
Blok 3: La lingua italiana nel mondo

Spaans
Blok 2: La imagen del mundo hispánico en Europa
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/ic/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Stage Interculturele Communicatie (verplicht)

De stage biedt een oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. Middels de stage verwerft de student competenties op het terrein van interculturele communicatie in de praktijk van een internationaal bedrijf/organisatie in Nederland of in het buitenland. De student leert de structuur en communicatieprocessen kennen, en leert daarin te functioneren. Voor een 15 ects stage doet de student een praktijkgericht onderzoek naar een taalkundig/cultureel/organisatorisch aspect van communicatie in het bedrijf/de organisatie, en geeft daarvan een academische reflectie op basis van wetenschappelijke documentatie. De student schrijft een stageverslag van zijn/haar bevindingen in de studietaal. Daarnaast schrijft de student een onderzoeksverslag.

Tlc-Scriptie ICC (verplicht)

Het afstudeerproject fungeert als 'proeve van bekwaamheid' van wat de master student in het programma heeft geleerd. De student laat zien dat hij/zij weet hoe een onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd, en dat hij/zij over de resultaten ervan een goed, wetenschappelijk verantwoord verslag kan maken op hoog academisch niveau, met een tekst die op adequate wijze is opgesteld (daar waar van toepassing in de (vreemde) taal die geldt voor de taalspecifieke invulling van het programma).
Studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling worden beschreven in het Programmaboek dat studenten aan het begin van hun studie krijgen uitgereikt.

Track: Duits

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Kultur und Identität im deutschen Kontext (verplicht)

Gegenstand des Kurses ist die Analyse von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Kulturvergleich zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Studenten beschäftigen sich mit der Beschreibung und kontrastiven Analyse kulturspezifischer Phänomene des niederländischen und deutschen Sprachraums. Aktuelle Themen und Diskurse werden anhand der dazugehörigen Texte verschiedenen Ursprungs (bspw. literarisch, politisch, gesellschaftlich) in verschiedenen Formen (Kommentare, Websites, Filme, Broschüren, Kurzgeschichten, Romane etc.) diskutiert, wobei auch kulturhistorische Perspektiven fokussiert werden. Dabei werden Fragen der Bildformung und der sprachlichen und kulturellen Identitätskonstruktion aufgeworfen und kritisch betrachtet, um auf diese Weise das Bild der eigenen kulturellen Identität nuancieren zu können und den Umgang mit dem Anderen (interkulturelle Mediation) und Fremdverstehen möglich zu machen.

Dieser Kurs gehört zu mehreren Masterstudiengängen. Studierende erhalten Aufgaben, die auf den jeweiligen Masterstudiengang ausgerichtet sind.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

Kultur und Kommunikation im deutschen Kontext (verplicht)

Gegenstand des Kurses ist die Vermittlung von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Unter anderem auf der Basis des „Linguistic awareness of cultures“-Modells von Müller-Jacquier (2000) wird untersucht, inwiefern scheinbare Kulturunterschiede auf unterschiedliche Strategien des kommunikativen Handelns zurückgeführt werden können. Anschließend wird auch die Interaktion in einem mehrsprachigen Kontext fokussiert und werden diese interkulturellen Interaktionen analysiert.
Desweiteren werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung von Kultur(en), Kulturinhalten und Kulturunterschieden behandelt. Studierende erarbeiten im Kurs selbständig Vermittlungsformen für spezifische Interaktionsmuster unter Bezugnahme auf spezifische Segmente einer fremden Kultur bzw. untersuchen Auswirkungen von bestimmten Vermittlungsformen. Hierzu kann unter anderem das ICC-Modell von Byram herangezogen werden. Dies erfolgt theoretisch und/oder praktisch und in Bezug auf unterschiedliche Kontexte (Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung/interkulturelles Training, interne und externe Kommunikation von Firmen).

NB: Studenten van de individuele masterprogramma’s, waarvan deze cursus deel uitmaakt, krijgen (verwerkings)opdrachten die op het betreffende masterprogramma gericht zijn.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

Masterlanguage Interculturele communicatie

Binnen het masterprogramma Interculturele communicatie kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Een Masterlanguage-cursus kan in semester 2 in de plaats komen van 5 of 10 EC van de stage. In geval de Masterlanguage cursus (5 EC) in blok 3 wordt gekozen, kan de scriptie uitlopen in blok 4. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Italiaans
Blok 3: La lingua italiana nel mondo

Spaans
Blok 2: La imagen del mundo hispánico en Europa
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/ic/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Masterarbeit ICC Deutsch (verplicht)

Die Masterarbeit dient als Qualifikationsnachweis auf dem Gebiet der interkulturellen Kommunikation. Studenten zeigen, dass sie in der Lage sind, einen Aspekt des Fachgebietes zu erforschen und im Licht der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion zu beurteilen. Die Masterarbeit berichtet auf wissenschaftliche Weise über diese Untersuchung und ist genau, überprüfbar und systematisch. Studenten belegen damit ihe Fähigkeit, die Ergebnisse ihrer Untersuchung effektiv zu präsentieren. Mehr Information über Form und Inhalt der Masterarbeit ist auf der Website des Masterstudiengangs ICC zu finden.

Arbeitsaufwand, Betreuung, Ablauf und Beurteilung sind den „Program book “ zu entnehmen, die auf der Website des Masterstudiengangs ICC verfügbar sind.

Studenten, die die Eintragung „Deutsch“ auf dem Masterzeugnis erhalten wollen, müssen sich für diese Form der Masterarbeit ICC einschreiben. Im Rahmen der sprachspezifischen Variante des Masterstudiengangs muss die Arbeit auf Deutsch geschrieben sein und muss mindestens einer der Betreuer ein qualifizierter Prüfer der Abteilung „Duitse taal en cultuur“ sein, der den sprachspezifischen Charakter der Arbeit beurteilt.

Meer informatie over vorm en inhoud van van de masterscriptie is te lezen in het programmaboek van het masterprogramma en op de website van het masterprogramma Interculturele communicatie > studieprogramma > masterscriptie.
Studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling worden beschreven in de Richtlijnen Masterthesis, te downloaden vanaf de website van het masterprogramma Interculturele communicatie > studieprogramma > masterscriptie.

Praktikum ICC Deutsch (verplicht)

Das Praktikum bietet eine Orientierung in Bezug auf eine mögliche berufliche Tätigkeit und die Mitwirkung im Arbeitsprozess. Im Praktikum erwerben Studenten Kompetenzen auf dem Gebiet der interkulturellen Kommunikation innerhalb eines internationalen Unternehmens / einer internationalen Organisation in den Niederlanden oder im Ausland. Studenten lernen Strukturen und Kommunikationsprozesse kennen und lernen, sich in diese einzugliedern. Im Falle eines Praktikums für 15 ECTS führen Studenten eine praxisorientierte Untersuchung in Bezug auf einen sprachlichen, kulturellen oder organisatorischen Aspekt der Kommunikation innerhalb des Unternehmens / der Organisation aus und verfassen darüber eine Reflexion auf Basis wissenschaftlicher Literatur. Studenten schreiben auf Deutsch einen Praktikumsbericht, in dem sie über ihre Ergebnisse berichten, sowie einen Forschungsbericht.

Nur zugänglich für Studenten des Masterstudiengangs ICC.

Track: Engels

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

English and Cultural Identity (verplicht)

Students will analyse present-day representations of cultural or national identity. These will be viewed against the backdrop of literary and historical representations. In doing so, students will read research in media studies, (post)colonial studies, intercultural communication, anthropology, imagology, discourse analysis and linguistics. We will review media coverage of topical issues, advertisements and commercials.The role of English as a lingua franca in its different manifestations is a recurrent element. In the final weeks of the course students are encouraged to explore additional fields of their preference and formulate research proposals. Students with an interest in teaching will be given the opportunity to propose lesson plans.

Attitudes, Ideologies and Variation in English around the World (verplicht)

The many varieties of English worldwide include not only native varieties, but also many nativised or non-native Englishes. Using appropriate sociolinguistic methodology and terminology, this course will survey a selection of these World Englishes, analysing differences in the prestige each has in different multilingual and/or multicultural settings. In addition, the question will be raised to what extent these Englishes are embedded in their particular cultures and ideologies.

Faced with an abundance of varieties of English, millions of non-native users have to decide if they should adopt any particular one, or continue to use their own non-native English. There is perhaps another option -- some kind of "international English" or English as a Lingua Franca. Choices of this sort will inevitably be affected by factors such as effective communication, instrumental or integrative motivation, identity and cultural orientation, social and geo-political questions and, of course, down-to-earth practical considerations. Is it actually possible to adopt a neutral version of English without taking on the baggage of a particular culture?

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Thesis ICC English (verplicht)

The final project tests the student’s exit level in the field of Intercultural Communication. The student shows s/he is able to conduct research on an aspect of ICC and to place his/her work within the context of earlier research and the public debate. The final product is a report of the student’s research that has to meet academic standards. The report must be detailed, verifiable and systematic. The student shows s/he is able to present results effectively. Futher details regarding form and content of the final project can be found in the ICC program book and on the web site for the MA programme in ICC: Interculturele communicatie >studieprogramma >masterscriptie.

Course load, duration, supervision, procedure and assessment are described in the Richtlijnen Masterthesis, which can be downloaded from the web site for the MA programme in ICC: Interculturele communicatie > studieprogramma > masterscriptie.

Students wanting to qualify for the English stream should register for the English programme in ICC. Their final papers should be written in English and at least one of their supervisors should be in the English Department, monitoring the language specific requirements.

Stage Interculturele Communicatie Engels (verplicht)

The internship enables students to familiarise themselves with the professional field and the labour market.Through the internship students acquire intercultural competences in the work environment of an international company or organisation in the Netherlands or abroad. Students become familiar with its structure and communicative processes and learn to function in such an environment. For a 15 ECTS internship students conduct applied research in linguistic, cultural or organisational aspects of business communication, and reflect on this in an academic paper. Students write their internship reports in the language of study. In addition, students write research reports. Only students who have been admitted to the relevant MA programme can register for an internship.

Track: Frans

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Textes et cultures (verplicht)

Les discours sur la diversité linguistique, « les récits de soi » et « les discours sur l’autre », les débats identitaires en France et en Europe, les études postcoloniales et les études francophones, pour autant qu’on puisse les rassembler, mettent en évidence et caractérisent des stratégies de communication, ils interrogent enfin les représentations identitaires. Plutôt que de s’intéresser à une seule période ou à un seul point de vue, ce cours développe un panorama de méthodes et d’enquêtes à partir du grand domaine de la francophonie (la France bien-sûr mais aussi la France coloniale et postcoloniale). De nombreux débats de société engagent les notions d’identité et d’interculturel telles que les questions de l’intégration, du racisme, de la représentation des communautés, de l’exclusion, de la discrimination positive, de l’acculturation et bien d’autres enjeux aux aspects multiples.

Arbeidsmarktoriëntatie
Kennis van het literaire veld en de boekwereld (werken bij een uitgever, een bibliotheek), redactie- en analysevaardigheden (teksten redigeren, schrijven van verslagen).

Plurilinguisme, discours et identité (verplicht)

Dans le cadre de ce cours, les approches discursives et sociolinguistique se complètent pour mettre en évidence les stratégies de communication et caractériser les représentations identitaires liées à la pratique linguistique, dans l'interaction. Plurilinguisme et communication interculturelle sont des phénomènes que la globalisation ne nous permet plus d’ignorer quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons: qu’il soit scolaire, universitaire, entrepreneurial ou politique. Ensemble, nous analyserons les dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion qui se manifestent dans la communication plurilingue et pluriculturelle en croisant les approches.

Arbeidsmarktoriëntatie
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden. Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt.

Masterlanguage Interculturele communicatie

Binnen het masterprogramma Interculturele communicatie kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Een Masterlanguage-cursus kan in semester 2 in de plaats komen van 5 of 10 EC van de stage. In geval de Masterlanguage cursus (5 EC) in blok 3 wordt gekozen, kan de scriptie uitlopen in blok 4. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Italiaans
Blok 3: La lingua italiana nel mondo

Spaans
Blok 2: La imagen del mundo hispánico en Europa
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/ic/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Projet de fin d’études ICC français (verplicht)

Le projet de fin d’études est la preuve de la compétence de l’étudiant qui a suivi le programme de master. L’étudiant montre ainsi qu’il est en mesure de mettre en place une recherche sur un aspect de la communication interculturelle et de l’évaluer à la lumière de discussions scientifiques et sociétales. Le produit final est un compte-rendu de cette recherche remplissant les conditions académiques qui lui sont attachées. Le résultat est précis, contrôlable et systématique. L’étudiant montre ainsi qu’il est en mesure de présenter ses résultats de manière efficace. Pour obtenir plus d’informations sur la forme et le contenu du projet de fin d’études, merci de consulter la page web du master de communication interculturelle > studieprogramma > masterscriptie.
Vous pouvez télécharger les renseignements supplémentaires a partir du site web du master de communication interculturelle > studieprogramma > masterscriptie.
Les étudiant(e)s qui voudrait obtenir la mention ‘Français’ sur leur diplôme, doivent s’ inscrire pour le projet de fin d’études de communication interculturelle. Le mémoire doit alors être rédigé en français et l’un des examinateurs est issu du département de français. Il/ elle est charge d’évaluer le niveau de français du mémoire en question.

Stage Interculturele Communicatie Frans (verplicht)

Le stage permet une orientation sur les différentes possibilités d’exercices professionnels et d’emplois. Grace au stage l’étudiant acquiert des compétences sur le terrain de la communication interculturelle dans la pratique et dans le cadre d’une organisation aux Pays-Bas et a l’étranger. L’étudiant apprend a connaître la structure et les processus de communication tout en montrant sa capacité a s’y intégrer. Pour un stage de 15 ECTS l’étudiant conduit une recherche pratique sur un aspect linguistique, culturel ou structurel de la communication au sein de l’entreprise et réfléchit au phénomène sur la base d’une documentation scientifique. L’étudiant(e) écrit un rapport de stage auquel il/elle inclut les résultats de son stage d’une part, et de sa recherche d’autre part, dans la langue de ses études. Seuls les étudiants qui possèdent une permission spécifique pour le programme de master peuvent suivre ce cours.

Track: Italiaans

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Interculturalità nella letteratura di viaggio (verplicht)

In questo corso si leggeranno e analizzeranno testi del Medioevo (Polo), Rinascimento (viaggiatori di scoperta), Barocco (missionari, ambasciatori, Della Valle), Illuminismo e Romanticismo (De Amicis) nonché autori moderni (Borgese, Moravia, Pasolini) e contemporanei. Inoltre si esamineranno e fenomeni di turismo letterario, writer's houses e parchi letterari. Questi ultimi saranno argomento delle presentazioni degli studenti, che seguiranno qui il profilo del loro MA: Letteratura oggi o, invece, ICC.

Career Orientation
Presentazione, lavoro indipendente, collaborazione collegiale

Luistertaal:
il corso è aperto a studenti con una conoscenza passiva dell'italiano, che possono quindi fare le presentazioni e scrivere compiti e paper in olandese,afrikaans, inglese, francese o tedesco.

Plurilinguismo e Interculturalità (verplicht)

In questo corso si esaminano gli aspetti linguistici di alcuni concetti chiave nella cultura italiana confrontandoli poi con concetti simili nella cultura olandese e utilizzando recenti approcci teorici e metodologie di ricerca. Scegliendo la metodologia appropriata (tra quelle presentate durante il corso) lo studente sarà in grado di descrivere in modo oggettivo un fenomeno tipico della cultura italiana e di prevedere come esso verrà visto e interpretato attraverso il filtro della cultura olandese.

Masterlanguage Interculturele communicatie

Binnen het masterprogramma Interculturele communicatie kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Een Masterlanguage-cursus kan in semester 2 in de plaats komen van 5 of 10 EC van de stage. In geval de Masterlanguage cursus (5 EC) in blok 3 wordt gekozen, kan de scriptie uitlopen in blok 4. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Italiaans
Blok 3: La lingua italiana nel mondo

Spaans
Blok 2: La imagen del mundo hispánico en Europa
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/ic/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Stage Interculturele Communicatie Italiaans (verplicht)

Il tirocinio ha lo scopo di offrire agli studenti un orientamento su possibili sbocchi nel mondo del lavoro. Tramite il tirocinio lo studente acquisisce capacità ed esperienza in campo interculturale nella pratica di una ditta o organizzazione internazionale operante in Olanda o all´estero. Lo studente impara a conoscere la struttura e i processi della comunicazione e impara ad utilizzarli.
Per un tirocinio di 15 crediti lo studente deve svolgere anche una ricerca pratica su un aspetto linguistico, culturale o organizzativo della comunicazione all´interno della ditta o dell´organizzazione presso cui avviene il tirocinio e deve farne un´analisi critica utilizzando le nozioni teoriche apprese durante il corso di studi. Sia per il tirocinio di 10 che per quello di 15 crediti lo studente consegnerà una relazione scritta (in italiano) in cui riporterà e valuterà criticamente le attività svolte. Nel caso del tirocinio di 15 crediti, lo studente scriverà anche una relazione (in italiano) sulla ricerca svolta.

Tesi ICC italiana (verplicht)

Il progetto tesi è la prova finale con cui lo studente dimostrerà di essere in grado di analizzare in modo critico ed autonomo un fenomeno di comunicazione interculturale inquadrandolo nell´attuale dibattito sociale en affrontandolo secondo i criteri della ricerca scientifica.

Ulteriori informazioni sulla forma e il contenuto del progetto tesi si possono trovare sulla pagina web del ICC programmaboek e master ICC: masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >masterscriptie.

Informazioni su crediti, durata del progetto, relatore, procedure e giudizio si possono trovare nel documento Richtlijnen Masterthesis, scaricabile dalla pagina web del programma master ICC: masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >masterscriptie.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een taalspecifieke aantekening Italiaans op hun diploma dienen zich in te schrijven voor dit afstudeerproject Interculturele communicatie. In het kader van een taalspecifieke invulling van het MA programma moet de masterscriptie geschreven zijn in het Italiaans en is minstens een van de begeleiders een gekwalificeerd examinator in de opleiding Italiaans die het taalspecifieke karakter van de scriptie bewaakt.

Track: Nederlands

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Binnen- en buitenblik op Nederland (verplicht)

In de cursus reflecteren studenten op representaties van de Nederlandse natie in een binnen- en een buitenperspectief, dus zowel de manier waarop Nederlanders zichzelf zien als ook de manier waarop zij door anderen gezien worden. Om te beginnen overwegen we de schijnbaar tegengestelde karakteriseringen in hetero images van Nederland in historische context, en bespreken actuele beelden en hoe/waar deze tot stand komen. Vervolgens komt het Nederlandse zelfbeeld aan de orde, in de natievorming in de 19de eeuw en meer recentelijk in discussies rond de Canon van Nederland. Tot slot beschouwen we culturele, etnische en religieuze diversiteit in Nederland, onder andere in de positie van postkoloniale migranten in de 20ste eeuw en het actuele maatschappelijk discours rond Islam in Nederland. We letten daarbij telkens op de verschillende perspectieven, de dynamiek daartussen en de gevolgen die dat mogelijk heeft voor een goede interculturele verstandhouding in het maatschappelijk discours. Diverse gastsprekers belichten vanuit hun specifieke invalshoek relevante aspecten rond de Nederlandse natie en nationale identiteit.

Nederlands in een Europese context (verplicht)

Internationalisering, toegenomen mobiliteit en Europese eenwording leiden tot structurele veranderingen van de Europese natie-staat. Communicatie tussen landen en tussen burgers en bedrijven in Europa is enorm toegenomen. Dat zie je in alle Europese landen, ook in Nederland. De cursus bouwt voort op de inzichten uit de cursus 'Binnen- en buitenblik op Nederland' en besteedt aandacht aan de analyse van verschillende talige formuleringen van binnen- en buitenperspectief op Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld in de manier waarop nieuwkomers en buitenlanders (bijv. buitenlandse journalisten) het ‘vreemde’ van de Nederlandse cultuur belichten en in interculturele communicatie hanteren. Door middel van 'publieksdiplomatie' proberen Nederlandse ambassades in het buitenland de beeldvorming van en over Nederland te beïnvloeden. Gastsprekers (o.a. Geert Buelens en Paul Wackers) bespreken de verschillen tussen ‘binnen- ‘en ‘buitenperspectief’ op de Nederlandse (nationale) taal en cultuur. In werkcolleges worden documenten uit de Nederlandse taal en cultuur (o.a. krantenartikelen, video's, films, voorlichting, lesmethodes, websites) geanalyseerd.

Masterlanguage Interculturele communicatie

Binnen het masterprogramma Interculturele communicatie kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Een Masterlanguage-cursus kan in semester 2 in de plaats komen van 5 of 10 EC van de stage. In geval de Masterlanguage cursus (5 EC) in blok 3 wordt gekozen, kan de scriptie uitlopen in blok 4. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Italiaans
Blok 3: La lingua italiana nel mondo

Spaans
Blok 2: La imagen del mundo hispánico en Europa
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/ic/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Stage Interculturele communicatie Nederlands (verplicht)

De stage biedt een oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. Middels de stage verwerft de student competenties op het terrein van interculturele communicatie in de praktijk van een internationaal bedrijf/organisatie in Nederland of in het buitenland. De student leert de structuur en communicatieprocessen kennen, en leert daarin te functioneren. Voor een 15 ects stage doet de student een praktijkgericht onderzoek naar een taalkundig/cultureel/organisatorisch aspect van communicatie in het bedrijf/de organisatie, en geeft daarvan een academische reflectie op basis van wetenschappelijke documentatie. De student schrijft een stageverslag van zijn/haar bevindingen in de studietaal. Daarnaast schrijft de student een onderzoeksverslag.

Scriptie Interculturele Communicatie Nederlands (verplicht)

Het afstudeerproject fungeert als 'proeve van bekwaamheid' van wat de master student in het programma heeft geleerd. De student laat zien dat hij/zij weet hoe een onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd, en dat hij/zij over de resultaten ervan een goed, wetenschappelijk verantwoord verslag kan maken op hoog academisch niveau, met een tekst die op adequate wijze is opgesteld (daar waar van toepassing in de (vreemde) taal die geldt voor de taalspecifieke invulling van het programma).

Studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling worden beschreven in het ICC programmaboek en bij de Richtlijnen Masterthesis, te downloaden vanaf de website van het masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >afstudeerproject

Studenten die in aanmerking willen komen voor een taalspecifieke aantekening Nederlands op hun diploma dienen zich in te schrijven voor dit afstudeerproject Interculturele communicatie. In het kader van een taalspecifieke invulling van het MA programma moet de masterscriptie geschreven zijn in het Nederlands en is minstens een van de begeleiders een gekwalificeerd examinator in de opleiding Nederlands die het taalspecifieke karakter van de scriptie bewaakt.

Track: Spaans

Communicatie, diversiteit en organisatie I: theoretische modellen (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal. Het omgaan met 'culturele diversiteit' op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.

Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

De studenten werken in een team aan opdrachten binnen een organisatie. Deze teams worden ook gebruikt in de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus Communicatie, diversiteit, organisatie (2).

Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.

Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.

Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

De cursus Meertaligheid en Mediation: Interculturele competentie is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie II: onderzoeksmethoden (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele/meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS. De inhoud en structuur van deze cursus is afgestemd met de cursus Communicatie, Diversiteit en Organisatie (1). Zie cursushandleiding.

NB: Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie (1).

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van ICC problemen en uitdagingen en past deze toe op een casus uit de praktijk. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track. Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het Nederlands of in het Engels op C1.

Encuentros culturales (verplicht)

Ofrecemos, en este curso, un aproximación imagológica y transcultural a diferentes fenómenos de contacto intercultural causados por movimientos de movilidad y migración. Para ello, analizamos primero las diferentes concepciones sobre la cultura y las nociones de identidad, alteridad, representación cultural e imagen. Después seleccionamos contextos concretos en los cuales diferentes procesos crean una dinámica intercultural. Los estudiantes elaboran, en este marco, estudios de caso concretos sobre fenómenos de internet (foros, blogs, páginas), textos periodísticos, textos turísticos, obras cinematográficas u obras literarias. Desde una perspectiva imagológica y transcultural, los estudiantes analizan cuál es la imagen del “otro” que se proyecta en los diversos discursos analizados y se preguntan cómo esta imagen contribuye a romper o perpetuar el prejuicio o los estereotipos.

Early exit option
Students who are required to return to their home university by the end of December, are allowed to complete the course by 'distance learning' (extra assignments, papers etc) in the month of January, receiving 5 ECTS for the course. Students must always make individual arrangements with the course coordinator before the start of the course.

Encuentros lingüísticos (verplicht)

En este curso se estudiarán casos de encuentros plurilingües en el mundo hispanohablante. Después de una introducción al tema de las actitudes lingüísticas, se tratarán la política lingüística y sus consecuencias en diferentes ámbitos de la enseñanza, tanto en España como en el continente americano. Este curso contribuye a profundizar el conocimiento de la sociolingüística en el mundo hispanohablante y fomenta la competencia mediadora intercultural, al aumentar la sensibilidad del estudiante a las diferentes valoraciones lingüísticas en contextos variados.

Masterlanguage Interculturele communicatie

Binnen het masterprogramma Interculturele communicatie kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Een Masterlanguage-cursus kan in semester 2 in de plaats komen van 5 of 10 EC van de stage. In geval de Masterlanguage cursus (5 EC) in blok 3 wordt gekozen, kan de scriptie uitlopen in blok 4. Je vindt meer info over masterlanguage op: www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Italiaans
Blok 3: La lingua italiana nel mondo

Spaans
Blok 2: La imagen del mundo hispánico en Europa
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/ic/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Stage Interculturele Communicatie Spaans (verplicht)

Las prácticas ofrecen una orientación hacia el ejercicio profesional y la participación en el mundo laboral. Mediante las prácticas el estudiante adquiere habilidades en el campo de la comunicación intercultural en la práctica de una empresa/organización internacional en Holanda o en el extranjero. El estudiante llega a conocer la estructura y los procesos comunicativos y aprende a funcionar en un ambiente profesional. Si las prácticas corresponden a 15 ECTS, el estudiante realiza también una investigación sobre aspectos lingüísticos/culturales/organizacionales de la comunicación en la empresa/organización e incluye en el informe una reflexión académica, basada en documentación científica. El estudiante describe los resultados de sus experiencias en un informe de prácticas y en un informe de investigación.

Las prácticas solamente son accesibles para estudiantes matriculados en el programa de ICC.

Tesis ICC Español (verplicht)

El trabajo final trata de un problema relacionado con la comunicación intercultural en base de una metodología académica que sea relevante tanto para el problema concreto de la comunicación intercultural, como para el debate académico. El trabajo presenta los resultados de manera sistemática, precisa y reproducible.

Más información sobre la tesina final se encuentra en el sitio de red de la maestría ‘Comunicación intercultural’ (Interculturele communicatie > studieprogramma > masterscriptie).
Se pueden encontrar directrices en cuanto a la duración del proyecto, la supervisión, el protocolo de evaluación bajo ‘Richtlijnen Masterthesis’ en el sitio de red de la maestría ‘Comunicación intercultural’ (Interculturele communicatie > studieprogramma > masterscriptie).

Si el estudiante aspira a la consideración particular del trayecto hispánico (Taalspecifieke aantekening Spaans) de la maestría de ICC, debe matricularse en el presente curso. La consideración particular española requiere que la tesina final se redacte en español y que la supervisión esté a cargo de por los menos un examinador cualificado del programa de lengua y cultura hispánicas.