Hieronder vind je de cursusbeschrijvingen van Interculturele communicatie. Het programma bestaat uit verplichte cursussen, keuzecursussen, een stage en een masterscriptie. Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende tracks. Lees meer over de studieopbouw.

Track: Meertalig

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Leeronderzoek: Interculturele communicatie (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele / meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het opzetten van case-studies, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS.

NB:.Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie.

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track.Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het ederlands of in het Engels op C1

Kultur und Identität im Deutschen Kontext

Gegenstand des Kurses ist die Analyse von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Kulturvergleich zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Studenten beschäftigen sich mit der Beschreibung und kontrastiven Analyse kulturspezifischer Phänomene des niederländischen und deutschen Sprachraums. Aktuelle Themen und Diskurse werden anhand der dazugehörigen Texte verschiedenen Ursprungs (bspw. literarisch, politisch, gesellschaftlich) in verschiedenen Formen (Kommentare, Websites, Filme, Broschüren, Kurzgeschichten, Romane etc.) diskutiert, wobei auch kulturhistorische Perspektiven fokussiert werden. Dabei werden Fragen der Bildformung und der sprachlichen und kulturellen Identitätskonstruktion aufgeworfen und kritisch betrachtet, um auf diese Weise das Bild der eigenen kulturellen Identität nuancieren zu können und den Umgang mit dem Anderen dem Ander (interkulturelle Mediation) und Fremdverstehen möglich zu machen.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

Kultur und Kommunikation im Deutschen Kontext

Gegenstand des Kurses ist die Vermittlung von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Unter anderem auf der Basis des „Linguistic awareness of cultures“-Modells von Müller-Jacquier (2000) wird untersucht, inwiefern scheinbare Kulturunterschiede auf unterschiedliche Strategien des kommunikativen Handelns zurückgeführt werden können. Anschließend wird auch die Interaktion in einem mehrsprachigen Kontext fokussiert und werden diese interkulturellen Interaktionen analysiert.
Desweiteren werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung von Kultur(en), Kulturinhalten und Kulturunterschieden behandelt. Studierende erarbeiten im Kurs selbständig Vermittlungsformen für spezifische Interaktionsmuster unter Bezugnahme auf spezifische Segmente einer fremden Kultur bzw. untersuchen Auswirkungen von bestimmten Vermittlungsformen. Hierzu kann unter anderem das ICC-Modell von Byram herangezogen werden. Dies erfolgt theoretisch und/oder praktisch und in Bezug auf unterschiedliche Kontexte (Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung/interkulturelles Training, interne und externe Kommunikation von Firmen).
 
NB: Studenten van de individuele masterprogramma’s, waarvan deze cursus deel uitmaakt, krijgen (verwerkings)opdrachten die op het betreffende masterprogramma gericht zijn.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt
 

English and Cultural Identity

Students will analyse present-day representations of cultural or national identity. These will be viewed against the backdrop of literary and historical representations. In doing so, students will read research in media studies, (post)colonial studies, intercultural communication, anthropology, imagology, discourse analysis and linguistics. We will review media coverage of topical issues, advertisements, websites, commercials and e-mail.The role of English as a lingua franca in its different manifestations is a recurrent element.  In the final weeks of the course students are encouraged to explore additional fields of their preference and formulate research proposals. Students with an interest in teaching will be given the opportunity to propose lesson plans.

English and Cultural Diversity

The many varieties of English worldwide include not only native varieties, but also many nativised or non-native Englishes. Using appropriate sociolinguistic methodology and terminology, this course will survey a selection of these World Englishes, analysing differences in the prestige each has in different multilingual and/or multicultural settings. In addition, the question will be raised to what extent these Englishes are embedded in their particular cultures. Is it true, as Oscar Wilde (and others) have claimed, that England and America are "divided by a common language"? Faced with such an abundance of accents, millions of non-native users of English have to decide if they should adopt any particular one, or continue to use their own non-native English. There is perhaps another option -- some kind of "international English" or English as a Lingua Franca. Choices of this sort will inevitably be affected by factors such as effective communication, instrumental or integrative motivation, identity and cultural orientation, social and geo-political questions and, of course, down-to-earth practical considerations. Is it actually possible to adopt a neutral version of English without taking on the baggage of a particular culture? 
 

Textes et cultures

Comment les mondes de l'Afrique et de l'Europe se sont-ils rencontrés aux Antilles ? Et comment se sont négociés les rapports compliqués entre les langues et les identités ? Existe t-il seulement un "texte francophone" des Antilles ?
Une telle enquête nécessite un large corpus.
Les discours sur la diversité linguistique, les études postcoloniales et les études francophones, pour autant qu’on puisse les rassembler, mettent en évidence des stratégies de communication et caractérisent des représentations identitaires liées à la pratique linguistique.
Nous verrons que les textes et les cultures ne sont pas des formes idéales et neutres mais des vecteurs sémiotiques intensément politiques, des prises sur l’histoire par lesquelles s’actualisent des mémoires, des affects, des expériences passées et futures. En particulier, « les récits de soi » et « les discours sur l’autre » des locuteurs francophones témoignent de la complexité et de la diversité des identités qui cohabitent dans la francophonie et en particulier dans les littératures francophones des Caraïbes. Leurs présupposés et leurs manifestations interculturelles seront analysés dans la communication sociale et littéraire où s’articulent des stratégies spécifiques à l’épreuve de et dans le cadre de la mondialisation.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Kennis van het literaire veld en de boekwereld (werken bij een uitgever, een bibliotheek), redactie- en analysevaardigheden (teksten redigeren, schrijven van verslagen).

Plurilinguisme, discours et identité

Plurilinguisme et communication interculturelle sont des phénomènes que la globalisation ne nous permet plus d’ignorer quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons : qu’il soit scolaire, universitaire, entrepreneurial ou politique. Ensemble, nous analyserons les dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion qui se manifestent dans la communication plurilingue et pluriculturelle en croisant les approches.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt
 

Interculturalità nella letteratura di viaggio

In questo corso si leggeranno e analizzeranno testi del Medioevo (Polo), Rinascimento (viaggiatori di scoperta), Barocco (missionari, ambasciatori, Della Valle), Illuminismo e Romanticismo (De Amicis) nonché autori moderni (Borgese, Moravia, Pasolini) e contemporanei. Inoltre si esamineranno e fenomeni di turismo letterario, writer's houses e parchi letterari. Questi ultimi saranno argomento delle presentazioni degli studenti, che seguiranno qui il profilo del loro MA: Letteratura oggi o, invece, ICC.

Career Orientation:
Presentazione, lavoro indipendente, collaborazione collegiale

Plurilinguismo e Interculturalità

In questo corso si esaminano gli aspetti linguistici di alcuni concetti chiave nella cultura italiana confrontandoli poi con concetti simili nella cultura olandese e utilizzando recenti approcci teorici e metodologie di ricerca.Scegliendo la metodologia appropriata (tra quelle presentate durante il corso) lo studente sarà in grado di descrivere in modo oggettivo un fenomeno tipico della cultura italiana e di prevedere come esso verrà visto e interpretato attraverso il filtro della cultura olandese.
 

Binnen- en buitenblik op Nederland

In de cursus reflecteren studenten op representaties van de Nederlandse cultuur in een binnen- en een buitenperspectief, dus zowel de manier waarop Nederlanders zichzelf zien als ook de manier waarop zij door anderen gezien worden. Diverse gastsprekers belichten vanuit hun specifieke invalshoek binnen- en/of buitenperspectief op Nederland, als ook de spanning daartussen. Zo komen onder andere de receptie van Nederlandse literatuur in het buitenland, de historische canon van Nederland, de positie van postkoloniale migranten en het maatschappelijk discours rond culturele, etnische en religieuze diversiteit aan bod. We bespreken daarbij telkens de verschillen tussen binnen- en buitenperspectief, de oorzaken daarvan en de gevolgen die dat mogelijk heeft voor een goede interculturele verstandhouding.

Nederlands in een Europese context

Internationalisering, toegenomen mobiliteit en Europese eenwording leiden tot structurele veranderingen van de Europese natie-staat. Communicatie tussen landen en tussen burgers en bedrijven in Europa is enorm toegenomen. Dat zie je in alle Europese landen, ook in Nederland. De cursus bouwt voort op de inzichten uit de cursus 'Binnen- en buitenblik op Nederland' en besteedt aandacht aan de analyse van verschillende talige formuleringen van binnen- en buitenperspectief op Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld in de manier waarop nieuwkomers en buitenlanders (bijv. buitenlandse journalisten) het ‘vreemde’ van de Nederlandse cultuur belichten en in interculturele communicatie hanteren.  Door middel van 'publieksdiplomatie' proberen Nederlandse ambassades in het buitenland de beeldvorming van en over Nederland te beïnvloeden. Gastsprekers bespreken de verschillen tussen ‘binnen- ‘en ‘buitenperspectief’ op de Nederlandse (nationale) taal en cultuur. In werkcolleges worden documenten uit de Nederlandse taal en cultuur (o.a. krantenartikelen, video's, films, voorlichting, lesmethodes, websites) geanalyseerd.
 

Encuentros culturales

Ofrecemos, en este curso, un aproximación imagológica a diferentes fenómenos de contacto intercultural causados por movimientos de movilidad y migración. Para ello, esbozamos primero el marco teórico de la imagología. Después seleccionamos contextos  concretos en los cuales diferentes procesos crean una dinámica intercultural. Los estudiantes elaboran, en este marco, estudios de caso concretos sobre fenómenos de internet (foros, blogs, páginas), textos periodísticos, textos turísticos, obras cinematográficas u obras literarias. Desde una perspectiva imagológica, los estudiantes analizan cuál es la imagen del “otro” que se proyecta en los diversos discursos analizados y se preguntan cómo esta imagen contribuye a romper o perpetuar el prejuicio o los estereotipos.

Early exit option
Students who are required to return to their home university by the end of December, are allowed to complete the course by 'distance learning' (extra assignments, papers etc) in the month of January, receiving 5 ECTS for the course. Students must always make individual arrangements with the course coordinator before the start of the course.

Encuentros lingüísticos

Entry Requirements: Alleen toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau B2. Conocimientos básicos de la sociolingüística.
 
En esta asignatura se estudiarán los procesos de estandarización y normalización de las lenguas minoritarias, tanto en España como en América. Partiendo de estudios sobre el prestigio de las lenguas minoritarias, se demostrará cómo mediante la estandarización y la normalización, entre otras cosas mediante su presencia en el sistema escolar, se trata de aumentar el prestigio de las lenguas minoritarias y fomentar su uso.  Temas concretas que se tratarán son, entre otros, el prestigio del español en EE.UU., y los procesos de estandarización y normalización del catalán y del quechua. Este curso contribuye a desarrollar la competencia mediadora intercultural al aumentar la sensibilidad del estudiante a las diferentes valoraciones que se hacen de diferentes variantes lingüísticos en el mundo hispanohablante.
 

Stage ICC (verplicht)

De stage biedt een oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. Middels de stage verwerft de student competenties op het terrein van interculturele communicatie in de praktijk van een internationaal bedrijf/organisatie in Nederland of in het buitenland. De student leert de structuur en communicatieprocessen kennen, en leert daarin te functioneren. Voor een 15 ects stage doet de student een praktijkgericht onderzoek naar een taalkundig/cultureel/organisatorisch aspect van communicatie in het bedrijf/de organisatie, en geeft daarvan een academische reflectie op basis van wetenschappelijke documentatie. De student schrijft een stageverslag van zijn/haar bevindingen in de studietaal. Daarnaast schrijft de student een onderzoeksverslag.

Tlc-Afstudeerproject ICC (verplicht)

Het afstudeerproject fungeert als 'proeve van bekwaamheid' van wat de master student in het programma heeft geleerd. De student laat zien dat hij/zij weet hoe een onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd, en dat hij/zij over de resultaten ervan een goed, wetenschappelijk verantwoord verslag kan maken op hoog academisch niveau, met een tekst die op adequate wijze is opgesteld (daar waar van toepassing in de (vreemde) taal die geldt voor de taalspecifieke invulling van het programma).Studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling worden beschreven in het Programmaboek dat studenten aan het begin van hun studie krijgen uitgereikt.

Track: Duits

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Leeronderzoek: Interculturele communicatie (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele / meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het opzetten van case-studies, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS.

NB:.Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie.

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track.Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het ederlands of in het Engels op C1

Kultur und Identität im Deutschen Kontext (verplicht)

Gegenstand des Kurses ist die Analyse von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Kulturvergleich zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Studenten beschäftigen sich mit der Beschreibung und kontrastiven Analyse kulturspezifischer Phänomene des niederländischen und deutschen Sprachraums. Aktuelle Themen und Diskurse werden anhand der dazugehörigen Texte verschiedenen Ursprungs (bspw. literarisch, politisch, gesellschaftlich) in verschiedenen Formen (Kommentare, Websites, Filme, Broschüren, Kurzgeschichten, Romane etc.) diskutiert, wobei auch kulturhistorische Perspektiven fokussiert werden. Dabei werden Fragen der Bildformung und der sprachlichen und kulturellen Identitätskonstruktion aufgeworfen und kritisch betrachtet, um auf diese Weise das Bild der eigenen kulturellen Identität nuancieren zu können und den Umgang mit dem Anderen dem Ander (interkulturelle Mediation) und Fremdverstehen möglich zu machen.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt

Kultur und Kommunikation im Deutschen Kontext (verplicht)

Gegenstand des Kurses ist die Vermittlung von Elementen einer fremden Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Unterschiede zwischen dem niederländischen und dem deutschen Sprachraum. Unter anderem auf der Basis des „Linguistic awareness of cultures“-Modells von Müller-Jacquier (2000) wird untersucht, inwiefern scheinbare Kulturunterschiede auf unterschiedliche Strategien des kommunikativen Handelns zurückgeführt werden können. Anschließend wird auch die Interaktion in einem mehrsprachigen Kontext fokussiert und werden diese interkulturellen Interaktionen analysiert.
Desweiteren werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung von Kultur(en), Kulturinhalten und Kulturunterschieden behandelt. Studierende erarbeiten im Kurs selbständig Vermittlungsformen für spezifische Interaktionsmuster unter Bezugnahme auf spezifische Segmente einer fremden Kultur bzw. untersuchen Auswirkungen von bestimmten Vermittlungsformen. Hierzu kann unter anderem das ICC-Modell von Byram herangezogen werden. Dies erfolgt theoretisch und/oder praktisch und in Bezug auf unterschiedliche Kontexte (Schule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung/interkulturelles Training, interne und externe Kommunikation von Firmen).
 
NB: Studenten van de individuele masterprogramma’s, waarvan deze cursus deel uitmaakt, krijgen (verwerkings)opdrachten die op het betreffende masterprogramma gericht zijn.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt
 

Masterarbeit ICC Deutsch (verplicht)

Die Masterarbeit dient als Qualifikationsnachweis auf dem Gebiet der interkulturellen Kommunikation. Studenten zeigen, dass sie in der Lage sind, einen Aspekt des Fachgebietes zu erforschen und im Licht der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion zu beurteilen. Die Masterarbeit berichtet auf wissenschaftliche Weise über diese Untersuchung und ist genau, überprüfbar und systematisch. Studenten belegen damit ihe Fähigkeit, die Ergebnisse ihrer Untersuchung effektiv zu präsentieren. Mehr Information über Form und Inhalt der Masterarbeit ist auf der Website des Masterstudiengangs ICC zu finden. 
Arbeitsaufwand, Betreuung, Ablauf und Beurteilung sind den „Richtlijnen Masterthesis“ zu entnehmen, die auf der Website des Masterstudiengangs ICC verfügbar sind.
 
Studenten, die die Eintragung „Deutsch“ auf dem Masterzeugnis erhalten wollen, müssen sich für diese Form der Masterarbeit ICC einschreiben. Im Rahmen der sprachspezifischen Variante des Masterstudiengangs muss die Arbeit auf Deutsch geschrieben sein und muss mindestens einer der Betreuer ein qualifizierter Prüfer der Abteilung „Duitse taal en cultuur“ sein, der den sprachspezifischen Charakter der Arbeit beurteilt. 
 
Meer informatie over vorm en inhoud van het afstudeerproject is te lezen in het programmaboek van het masterprogramma en op de website van het masterprogramma Interculturele communicatie  >studieprogramma >afstudeerproject.
Studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling worden beschreven in de Richtlijnen Masterthesis, te downloaden vanaf de website van het masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >afstudeerproject.

Track: Engels

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Stage Interculturele Communicatie Engels (verplicht)

The internship enables students to familiarise themselves with the professional field and the labour market.Through the internship students acquire intercultural competences in the work environment of an international company or organisation in the Netherlands or abroad. Students become familiar with its structure and communicative processes and learn to function in such an environment. For a 15 ECTS internship students conduct applied research in linguistic, cultural or organisational aspects of business communication, and reflect on this in an academic paper. Students write their internship reports in the language of study. In addition, students write research reports. Only students who have been admitted to the relevant MA programme can register for an internship. 

Stage Interculturele Communicatie Engels (verplicht)

The internship enables students to familiarise themselves with the professional field and the labour market.Through the internship students acquire intercultural competences in the work environment of an international company or organisation in the Netherlands or abroad. Students become familiar with its structure and communicative processes and learn to function in such an environment. For a 15 ECTS internship students conduct applied research in linguistic, cultural or organisational aspects of business communication, and reflect on this in an academic paper. Students write their internship reports in the language of study. In addition, students write research reports. Only students who have been admitted to the relevant MA programme can register for an internship. 

Stage Interculturele Communicatie Engels (verplicht)

The internship enables students to familiarise themselves with the professional field and the labour market.Through the internship students acquire intercultural competences in the work environment of an international company or organisation in the Netherlands or abroad. Students become familiar with its structure and communicative processes and learn to function in such an environment. For a 15 ECTS internship students conduct applied research in linguistic, cultural or organisational aspects of business communication, and reflect on this in an academic paper. Students write their internship reports in the language of study. In addition, students write research reports. Only students who have been admitted to the relevant MA programme can register for an internship. 

Stage Interculturele Communicatie Engels (verplicht)

The internship enables students to familiarise themselves with the professional field and the labour market.Through the internship students acquire intercultural competences in the work environment of an international company or organisation in the Netherlands or abroad. Students become familiar with its structure and communicative processes and learn to function in such an environment. For a 15 ECTS internship students conduct applied research in linguistic, cultural or organisational aspects of business communication, and reflect on this in an academic paper. Students write their internship reports in the language of study. In addition, students write research reports. Only students who have been admitted to the relevant MA programme can register for an internship. 

Stage Interculturele Communicatie Engels (verplicht)

The internship enables students to familiarise themselves with the professional field and the labour market.Through the internship students acquire intercultural competences in the work environment of an international company or organisation in the Netherlands or abroad. Students become familiar with its structure and communicative processes and learn to function in such an environment. For a 15 ECTS internship students conduct applied research in linguistic, cultural or organisational aspects of business communication, and reflect on this in an academic paper. Students write their internship reports in the language of study. In addition, students write research reports. Only students who have been admitted to the relevant MA programme can register for an internship. 

Thesis ICC English (verplicht)

The final project tests the student’s exit level in the field of Intercultural Communication. The student shows s/he is able to conduct research on an aspect of ICC and to place his/her work within the context of earlier research and the public debate. The final product is a report of the student’s research that has to meet academic standards. The report must be detailed, verifiable and systematic. The student shows s/he is able to present results effectively. Futher details regarding form and content of the final project can be found in the ICC program book  and on the web site for the MA programme in ICC: Interculturele communicatie  >studieprogramma >afstudeerproject.

Course load, duration, supervision, procedure and assessment are described in the Richtlijnen Masterthesis, which can be downloaded from the web site for the MA programme in ICC: Interculturele communicatie > studieprogramma > afstudeerproject.
 
Students wanting to qualify for the English stream should register for the English programme in ICC. Their final papers should be written in English and at least one of their supervisors should be in the English Department, monitoring the language specific requirements.

Track: Frans

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Leeronderzoek: Interculturele communicatie (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele / meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het opzetten van case-studies, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS.

NB:.Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie.

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track.Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het ederlands of in het Engels op C1

Textes et cultures (verplicht)

Comment les mondes de l'Afrique et de l'Europe se sont-ils rencontrés aux Antilles ? Et comment se sont négociés les rapports compliqués entre les langues et les identités ? Existe t-il seulement un "texte francophone" des Antilles ?
Une telle enquête nécessite un large corpus.
Les discours sur la diversité linguistique, les études postcoloniales et les études francophones, pour autant qu’on puisse les rassembler, mettent en évidence des stratégies de communication et caractérisent des représentations identitaires liées à la pratique linguistique.
Nous verrons que les textes et les cultures ne sont pas des formes idéales et neutres mais des vecteurs sémiotiques intensément politiques, des prises sur l’histoire par lesquelles s’actualisent des mémoires, des affects, des expériences passées et futures. En particulier, « les récits de soi » et « les discours sur l’autre » des locuteurs francophones témoignent de la complexité et de la diversité des identités qui cohabitent dans la francophonie et en particulier dans les littératures francophones des Caraïbes. Leurs présupposés et leurs manifestations interculturelles seront analysés dans la communication sociale et littéraire où s’articulent des stratégies spécifiques à l’épreuve de et dans le cadre de la mondialisation.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Kennis van het literaire veld en de boekwereld (werken bij een uitgever, een bibliotheek), redactie- en analysevaardigheden (teksten redigeren, schrijven van verslagen).

Plurilinguisme, discours et identité (verplicht)

Plurilinguisme et communication interculturelle sont des phénomènes que la globalisation ne nous permet plus d’ignorer quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons : qu’il soit scolaire, universitaire, entrepreneurial ou politique. Ensemble, nous analyserons les dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion qui se manifestent dans la communication plurilingue et pluriculturelle en croisant les approches.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Opdrachten met arbeidsmarktvaardigheden
Opdrachten met transfer voor de arbeidsmarkt
 

Projet de fin d’études ICC français (verplicht)

Le projet de fin d’études est la preuve de la compétence de l’étudiant qui a suivi le programme de master. L’étudiant montre ainsi qu’il est en mesure de mettre en place une recherche sur un aspect de la communication interculturelle et de l’évaluer à la lumière de discussions scientifiques et sociétales. Le produit final est un compte-rendu de cette recherche  remplissant les conditions académiques qui lui sont attachées. Le résultat est précis, contrôlable et systématique. L’étudiant montre ainsi qu’il est en mesure de présenter ses résultats de manière efficace. Pour obtenir plus d’informations sur la forme et le contenu du projet de fin d’études, merci de consulter la page web du master de communication interculturelle > studieprogramma > afstudeerproject. Vous pouvez télécharger les renseignements supplémentaires a partir du site web du master de communication interculturelle > studieprogramma > afstudeerproject.   Les étudiant(e)s qui voudrait obtenir la mention ‘ Français’  sur leur diplôme, doivent s’ inscrire pour le projet de fin d’études de communication interculturelle. Le mémoire doit alors être rédigé en français et l’un des examinateurs est issu du département de français. Il/ elle est charge d’évaluer le niveau de français du mémoire en question.

Projet de fin d’études ICC français (verplicht)

Le projet de fin d’études est la preuve de la compétence de l’étudiant qui a suivi le programme de master. L’étudiant montre ainsi qu’il est en mesure de mettre en place une recherche sur un aspect de la communication interculturelle et de l’évaluer à la lumière de discussions scientifiques et sociétales. Le produit final est un compte-rendu de cette recherche  remplissant les conditions académiques qui lui sont attachées. Le résultat est précis, contrôlable et systématique. L’étudiant montre ainsi qu’il est en mesure de présenter ses résultats de manière efficace. Pour obtenir plus d’informations sur la forme et le contenu du projet de fin d’études, merci de consulter la page web du master de communication interculturelle > studieprogramma > afstudeerproject. Vous pouvez télécharger les renseignements supplémentaires a partir du site web du master de communication interculturelle > studieprogramma > afstudeerproject.   Les étudiant(e)s qui voudrait obtenir la mention ‘ Français’  sur leur diplôme, doivent s’ inscrire pour le projet de fin d’études de communication interculturelle. Le mémoire doit alors être rédigé en français et l’un des examinateurs est issu du département de français. Il/ elle est charge d’évaluer le niveau de français du mémoire en question.

Track: Italiaans

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Leeronderzoek: Interculturele communicatie (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele / meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het opzetten van case-studies, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS.

NB:.Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie.

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track.Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het ederlands of in het Engels op C1

Interculturalità nella letteratura di viaggio (verplicht)

In questo corso si leggeranno e analizzeranno testi del Medioevo (Polo), Rinascimento (viaggiatori di scoperta), Barocco (missionari, ambasciatori, Della Valle), Illuminismo e Romanticismo (De Amicis) nonché autori moderni (Borgese, Moravia, Pasolini) e contemporanei. Inoltre si esamineranno e fenomeni di turismo letterario, writer's houses e parchi letterari. Questi ultimi saranno argomento delle presentazioni degli studenti, che seguiranno qui il profilo del loro MA: Letteratura oggi o, invece, ICC.

Career Orientation:
Presentazione, lavoro indipendente, collaborazione collegiale

Plurilinguismo e Interculturalità (verplicht)

In questo corso si esaminano gli aspetti linguistici di alcuni concetti chiave nella cultura italiana confrontandoli poi con concetti simili nella cultura olandese e utilizzando recenti approcci teorici e metodologie di ricerca.Scegliendo la metodologia appropriata (tra quelle presentate durante il corso) lo studente sarà in grado di descrivere in modo oggettivo un fenomeno tipico della cultura italiana e di prevedere come esso verrà visto e interpretato attraverso il filtro della cultura olandese.
 

Stage Interculturele Communicatie Italiaans (verplicht)

Il tirocinio ha lo scopo di offrire agli studenti un orientamento su possibili sbocchi nel mondo del lavoro. Tramite il tirocinio lo studente acquisisce capacità ed esperienza in campo interculturale nella pratica di una ditta o organizzazione internazionale operante in Olanda o all´estero. Lo studente impara a conoscere la struttura e i processi della comunicazione e impara ad utilizzarli. Per un tirocinio di 15 crediti  lo studente deve svolgere anche una ricerca pratica su un aspetto linguistico, culturale o organizzativo della comunicazione all´interno della ditta o dell´organizzazione presso cui avviene il tirocinio e deve farne un´analisi critica utilizzando le nozioni teoriche apprese durante il corso di studi. Sia per il tirocinio di 10 che per quello di 15 crediti lo studente consegnerà una relazione scritta (in italiano) in cui riporterà  e valuterà criticamente le attività svolte. Nel caso del tirocinio di 15 crediti, lo studente scriverà anche una relazione (in italiano) sulla ricerca svolta..

Afstudeerproject ICC Italiaans (verplicht)

Il progetto tesi è la prova finale con cui lo studente dimostrerà di essere in grado di analizzare in modo critico ed autonomo un fenomeno di comunicazione interculturale inquadrandolo nell´attuale dibattito sociale en affrontandolo secondo i criteri della ricerca scientifica.

Ulteriori informazioni sulla forma e il contenuto del progetto tesi si possono trovare sulla pagina web del ICC programmaboek e master ICC: masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >afstudeerproject.
 
Informazioni su crediti, durata del progetto, relatore, procedure e giudizio si possono trovare nel documento Richtlijnen Masterthesis, scaricabile dalla pagina web del programma master ICC: masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >afstudeerproject.  
Studenten die in aanmerking willen komen voor een taalspecifieke aantekening Italiaans op hun diploma dienen zich in te schrijven voor dit afstudeerproject Interculturele communicatie. In het kader van een taalspecifieke invulling van het MA programma moet de masterscriptie geschreven zijn in het Italiaans en is minstens een van de begeleiders een gekwalificeerd examinator in de opleiding Italiaans die het taalspecifieke karakter van de scriptie bewaakt.

Track: Nederlands

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Leeronderzoek: Interculturele communicatie (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele / meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het opzetten van case-studies, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS.

NB:.Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie.

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track.Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het ederlands of in het Engels op C1

Binnen- en buitenblik op Nederland (verplicht)

In de cursus reflecteren studenten op representaties van de Nederlandse cultuur in een binnen- en een buitenperspectief, dus zowel de manier waarop Nederlanders zichzelf zien als ook de manier waarop zij door anderen gezien worden. Diverse gastsprekers belichten vanuit hun specifieke invalshoek binnen- en/of buitenperspectief op Nederland, als ook de spanning daartussen. Zo komen onder andere de receptie van Nederlandse literatuur in het buitenland, de historische canon van Nederland, de positie van postkoloniale migranten en het maatschappelijk discours rond culturele, etnische en religieuze diversiteit aan bod. We bespreken daarbij telkens de verschillen tussen binnen- en buitenperspectief, de oorzaken daarvan en de gevolgen die dat mogelijk heeft voor een goede interculturele verstandhouding.

Nederlands in een Europese context (verplicht)

Internationalisering, toegenomen mobiliteit en Europese eenwording leiden tot structurele veranderingen van de Europese natie-staat. Communicatie tussen landen en tussen burgers en bedrijven in Europa is enorm toegenomen. Dat zie je in alle Europese landen, ook in Nederland. De cursus bouwt voort op de inzichten uit de cursus 'Binnen- en buitenblik op Nederland' en besteedt aandacht aan de analyse van verschillende talige formuleringen van binnen- en buitenperspectief op Nederland. Dat blijkt bijvoorbeeld in de manier waarop nieuwkomers en buitenlanders (bijv. buitenlandse journalisten) het ‘vreemde’ van de Nederlandse cultuur belichten en in interculturele communicatie hanteren.  Door middel van 'publieksdiplomatie' proberen Nederlandse ambassades in het buitenland de beeldvorming van en over Nederland te beïnvloeden. Gastsprekers bespreken de verschillen tussen ‘binnen- ‘en ‘buitenperspectief’ op de Nederlandse (nationale) taal en cultuur. In werkcolleges worden documenten uit de Nederlandse taal en cultuur (o.a. krantenartikelen, video's, films, voorlichting, lesmethodes, websites) geanalyseerd.
 

Stage ICC Nederlands (verplicht)

De stage biedt een oriëntatie op een mogelijke beroepsuitoefening en participatie in het arbeidsproces. Middels de stage verwerft de student competenties op het terrein van interculturele communicatie in de praktijk van een internationaal bedrijf/organisatie in Nederland of in het buitenland. De student leert de structuur en communicatieprocessen kennen, en leert daarin te functioneren. Voor een 15 ects stage doet de student een praktijkgericht onderzoek naar een taalkundig/cultureel/organisatorisch aspect van communicatie in het bedrijf/de organisatie, en geeft daarvan een academische reflectie op basis van wetenschappelijke documentatie. De student schrijft een stageverslag van zijn/haar bevindingen in de studietaal. Daarnaast schrijft de student een onderzoeksverslag.

Afstudeerproject Interculturele Communicatie (verplicht)

Het afstudeerproject fungeert als 'proeve van bekwaamheid' van wat de master student in het programma heeft geleerd. De student laat zien dat hij/zij weet hoe een onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd, en dat hij/zij over de resultaten ervan een goed, wetenschappelijk verantwoord verslag kan maken op hoog academisch niveau, met een tekst die op adequate wijze is opgesteld (daar waar van toepassing in de (vreemde) taal die geldt voor de taalspecifieke invulling van het programma).
Studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling worden beschreven in het ICC programmaboek en bij de Richtlijnen Masterthesis, te downloaden vanaf de website van het masterprogramma Interculturele communicatie >studieprogramma >afstudeerproject
 
Studenten die in aanmerking willen komen voor een taalspecifieke aantekening Nederlands op hun diploma dienen zich in te schrijven voor dit afstudeerproject Interculturele communicatie. In het kader van een taalspecifieke invulling van het MA programma moet de masterscriptie geschreven zijn in het Nederlands en is minstens een van de begeleiders een gekwalificeerd examinator in de opleiding Nederlands die het taalspecifieke karakter van de scriptie bewaakt.

Track: Spaans

Communicatie, diversiteit en organisatie (verplicht)

De rol van taal en cultuur in communicatieprocessen binnen een multiculturele / internationale organisatie staat in deze cursus centraal.
Het omgaan met "culturele diversiteit" op allerlei organisationele niveaus zowel in sociale, als economische en politieke contexten wordt bestudeerd.
Interculturele communicatieve verschijnselen worden geanalyseerd aan de hand van theorieën van organisatie en management in relatie tot meertaligheid  en cultuur, en vanuit de interactionele sociolinguïstiek en discoursanalyse. De cursus besteedt vooral aandacht aan interne communicatieprocessen waarbij de invloed van mondelinge, schriftelijke als digitale vormen wordt onderzocht.

NB: Deze cursus is alleen toegankelijk voor exchange studenten mits zij deze in combinatie doen met de cursus TLMV14328: Tlc-Leeronderzoek.

Meertalige competenties en interculturele mediation (verplicht)

Globalisering en technologische ontwikkelingen hebben intercultureel contact en samenwerking aanzienlijk makkelijker gemaakt. Interculturele contexten zijn steeds diverser waarbinnen gedragingen en identificaties van individuen steeds onvoorspelbaarder worden. Superdiverse contexten vragen om specifieke vaardigheden die niet direct gericht zijn op de omgang met één specifieke cultuur, maar met mensen uit andere culturen in het algemeen en met interculturele contexten waarbinnen een grote culturele diversiteit is. Vanwege technologische ontwikkelingen kunnen mensen over de hele wereld gemakkelijker samenkomen en -werken.
Het vermogen om succesvol te functioneren in interculturele contexten vereist specifieke vaardigheden. Gedurende deze cursus richten we ons zowel in theorie als praktijk op dergelijke competenties. Interculturele competenties kunnen het best in real-life interactie met ‘de ander’ verworven worden en door daar doorlopend op te reflecteren.
Gedurende deze cursus verwerf je kennis en daadwerkelijke ervaring in het werken in moderne interculturele contexten. Je werkt in een internationaal team en je organiseert meerdere vergaderingen met je groep en werkt gezamenlijk aan een slotopdracht. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op het vermogen te reflecteren op je eigen functioneren in een diverse context, zowel intercultureel, als ook institutioneel. Veel aandacht wordt daarin besteed aan je eigen interculturele bewustzijn en vaardigheden, als ook hoe internationale onderwijscontexten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.
 
De cursus Meertalige Competenties en Mediation is alleen toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot het masterprogramma Interculturele Communicatie.

Leeronderzoek: Interculturele communicatie (verplicht)

In de cursus doen de studenten een leeronderzoek naar interculturele / meertalige communicatie in internationale organisaties. Er is aandacht voor het afnemen van etnografisch interviews, het opzetten van case-studies, het maken en analyseren van audio-video/opnames, transcriberen, corpusanalyse, het analyseren van de organisatorisch inbedding van interculturele communicatie. Daarnaast leer je een vragenlijstonderzoek op te zetten, inclusief statistische verwerking met behulp van SPSS.

NB:.Deze cursus staat open voor exchange studenten alleen in combinatie met de cursus TLMV14312: Cultuur, Diversiteit en Organisatie.

Intercultureel adviseren (verplicht)

In andere mastercursussen heb je je gericht op de samenhang tussen communicatie en organisatie in internationale settings enerzijds en op het verband tussen meertalige competenties en culturele bemiddeling anderzijds. In deze cursus gaan we na hoe je door middel van het opstellen van een advies kunt bijdragen aan het vergroten van interculturele begrip. De cursus behandelt verschillende benaderingen van communicatieadvisering en past deze toe op een casus. Alumni kunnen worden ingeschakeld bij het leveren van relevante informatie. Het eerste deel van de cursus is taaloverstijgend. Het tweede gedeelte is in de taal van studie.

Toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau C1 in de taal van gevolgde track.Plus taalvaardigheid voor het taaloverstijgende deel in het ederlands of in het Engels op C1

Encuentros culturales (verplicht)

Ofrecemos, en este curso, un aproximación imagológica a diferentes fenómenos de contacto intercultural causados por movimientos de movilidad y migración. Para ello, esbozamos primero el marco teórico de la imagología. Después seleccionamos contextos  concretos en los cuales diferentes procesos crean una dinámica intercultural. Los estudiantes elaboran, en este marco, estudios de caso concretos sobre fenómenos de internet (foros, blogs, páginas), textos periodísticos, textos turísticos, obras cinematográficas u obras literarias. Desde una perspectiva imagológica, los estudiantes analizan cuál es la imagen del “otro” que se proyecta en los diversos discursos analizados y se preguntan cómo esta imagen contribuye a romper o perpetuar el prejuicio o los estereotipos.

Early exit option
Students who are required to return to their home university by the end of December, are allowed to complete the course by 'distance learning' (extra assignments, papers etc) in the month of January, receiving 5 ECTS for the course. Students must always make individual arrangements with the course coordinator before the start of the course.

Encuentros lingüísticos (verplicht)

Entry Requirements: Alleen toegankelijk met receptieve en productieve taalvaardigheid op niveau B2. Conocimientos básicos de la sociolingüística.
 
En esta asignatura se estudiarán los procesos de estandarización y normalización de las lenguas minoritarias, tanto en España como en América. Partiendo de estudios sobre el prestigio de las lenguas minoritarias, se demostrará cómo mediante la estandarización y la normalización, entre otras cosas mediante su presencia en el sistema escolar, se trata de aumentar el prestigio de las lenguas minoritarias y fomentar su uso.  Temas concretas que se tratarán son, entre otros, el prestigio del español en EE.UU., y los procesos de estandarización y normalización del catalán y del quechua. Este curso contribuye a desarrollar la competencia mediadora intercultural al aumentar la sensibilidad del estudiante a las diferentes valoraciones que se hacen de diferentes variantes lingüísticos en el mundo hispanohablante.
 

Stage Interculturele Communicatie Spaans (verplicht)

CONTENIDO
Las prácticas ofrecen una orientación hacia el ejercicio profesional y la participación en el mundo laboral. Mediante las prácticas el estudiante adquiere habilidades en el campo de la comunicación intercultural en la práctica de una empresa/organización internacional en Holanda o en el extranjero. El estudiante llega a conocer la estructura y los procesos comunicativos y aprende a funcionar en un ambiente profesional. Si las prácticas corresponden a 15 ECTS, el estudiante realiza también una investigación sobre aspectos lingüísticos/culturales/organizacionales de la comunicación en la empresa/organización e incluye en el informe una reflexión académica, basada en documentación científica. El estudiante describe los resultados de sus experiencias en un informe de prácticas y en un informe de investigación. 

Las prácticas solamente son accesibles para estudiantes matriculados en el programa de ICC. 

Afstudeerproject ICC Spaans (verplicht)

CONTENIDO:
El trabajo final trata de un problema relacionado con la comunicación intercultural en base de una metodología académica que sea relevante tanto para el problema concreto de la comunicación intercultural, como para el debate académico. El trabajo presenta los resultados de manera sistemática, precisa y reproducible. 

Más información sobre la tesina final se encuentra en el sitio de red de la maestría ‘Comunicación intercultural’((Interculturele communicatie > studieprogramma > afstudeerproject).
Se pueden encontrar directrices en cuanto a la duración del proyecto, la supervisión, el protocolo de evaluación bajo ‘Richtlijnen Masterthesis’ en el sitio de red de la maestría ‘Comunicación intercultural’ (Interculturele communicatie > studieprogramma > afstudeerproject.)

Si el estudiante aspira a la consideración particular del trayecto hispánico (Taalspecifieke aantekening Spaans) de la maestría de ICC, debe matricularse en el presente curso. La consideración particular española requiere que la tesina final se redacte en español y que la supervisión esté a cargo de por los menos un examinador cualificado del programa de lengua y cultura hispánicas.