Cursussen

Hier vind je de cursusbeschrijvingen van Geschiedenis van politiek en maatschappij. Het programma bestaat uit verplichte cursussen, keuzecursussen, een stage en een masterscriptie. Lees meer over het studieprogramma.

Verplichte vakken

Cities, States, and Citizenship (verplicht)

Institutions shape human lives and human history. Without rules and organizations, societies disintegrate and the results are usually terrifying (think of Iraq or Syria today). One type of institutions that is seen as crucial for the well-being of societies, is civic organisations, with citizenship sitting in the middle. Citizenship has a long history in Europe, where it originated in cities and then shifted to the level of the state after the French Revolution (citoyen). Other civilisations did not use the concept, but did have similar citizenship ‘practices’. This course investigates this very long-term history, focusing on a series of episodes in the institutional history of citizenship and civil society, starting with Europe’s late medieval cities.

Students are allowed to take their exams in Dutch or English. Please discuss your preference with your teacher at the beginning of the course.

Please note Only students from the MA History of Politics and Society and the MA Geschiedenis: educatie en communicatie are allowed to register for this course. All other students have to contact the programme coordinator.

Toolbox voor vergelijkend historisch onderzoek (verplicht)

Deze cursus traint studenten in het ontwikkelen van relevante en nauwkeurige onderzoeksvragen en het selecteren en toepassen van relevante methoden en technieken om deze vragen te beantwoorden. De cursus bouwt voort op de algemene basis die tijdens de bachelorfase is gelegd: de al aanwezige onderzoeksvaardigheden worden aangescherpt en verdiept.
Naast de ontwikkeling van een onderzoeksvraag die terdege is ingebed in het academisch debat en de systematische operationalisering van die vraag, gaat het vooral om het opdoen van vaardigheden in het doen van comparatief en lange termijn historisch onderzoek. Studenten maken kennis met de methoden die hiervoor bestaan, leren die methoden toe te passen en leren ook kritisch te reflecteren op de beperkingen van deze methoden. Dit gebeurt aan de hand van twee opdrachten waarbij inzichten uit methodologische literatuur worden toegepast op concrete voorbeelden van historisch onderzoek over uiteenlopende politieke en maatschappelijke thema’s.

Challenges of the Welfare State (verplicht)

The welfare state is perhaps the greatest achievement of the industrialized world. By providing a series of welfare schemes, governments have seriously reduced a host of risks that used to make the lives of all but the wealthiest classes miserable. In this course, students will learn about the various shapes of the welfare state in a range of industrialized European countries. The purpose of this exercise in comparative history is, however, not only to learn more about the history of the welfare state, but also to prepare for a career in one of its institutions, or some other public institution. Students will familiarize themselves with policies, and policy-making instruments, and be asked to write two policy documents for such institutions.

Career orientation:
This course explicitly prepares students for their professional careers by teaching them skills in the writing of policy documents. The course moreover prepares them for their internship (or skills lab) in the second semester since they are expected to write a project plan and a quality improvement plan.

Thema's in de geschiedenis van politiek en maatschappij (verplicht)

In deze cursus ontwikkelen de studenten het ontwerp voor hun eigen thesis. Hiertoe worden de studenten ingedeeld in kleine groepen die ieder een specifiek thema binnen de geschiedenis van politiek en maatschappij bestrijken. Binnen dat thema bepalen de studenten het onderwerp van hun thesis, die een comparatieve historische analyse of lange-termijn analyse dient te omvatten. Op basis van een gedegen studie van de secundaire literatuur over het thema en over hun eigen onderwerp daarbinnen, formuleren de studenten beantwoordbare onderzoeksvragen. Zij identificeren relevante methoden, casussen, bronnen en technieken om die bronnen te analyseren en stellen een realistische tijdplanning op voor hun onderzoek. Hierbij maken zij gebruik van de vaardigheden verworven bij de cursus ‘Toolbox voor Vergelijkend Historisch Onderzoek’.

Ingangseis: Om deel te nemen aan deze cursus dien je GKMV17015 Ges-Toolbox afgerond te hebben.

Arbeidsmarktoriëntatie
De studenten ontwikkelen praktische vaardigheden om historisch onderzoek te doen naar politieke en maatschappelijke thema’s in een lange termijn- en vergelijkend perspectief.

Keuzevakken

Keuzecursus A: Growth and Inequality, 1000-2000

This course presents an overview of the global processes which have occurred over the past millennium culminating in the distribution of unequal economic prosperity found today. Already before 1800 several predominantly rural regions transitioned into highly urbanized societies where benevolent politics, market institutions, and new technologies facilitated economic growth and development. The course sketches these developments, and links them to the genesis of the Industrial Revolution, while highlighting different measures of growth and inequality. The second part of the course focuses on the diffusion of modern economic growth and institutional constellations to other parts of the world. The main aim of this course is to analyze this long-term process of economic and institutional change by distinguishing multiple theoretical perspectives on its ultimate and proximate causes, as well as the vast global inequalities that came with it.

Keuzecursus B: Omgaan met voedselcrises

De kwetsbaarheid van samenlevingen voor crises van allerlei aard (van natuurramp tot financiële ineenstorting) staat momenteel volop in de belangstelling. Waarom lukt het sommige samenlevingen om problemen op te vangen en snel te herstellen, terwijl elders een vergelijkbare situatie leidt tot een neerwaartse spiraal? Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in de wijze waarop de samenleving is ingericht.

In deze cursus wordt de aandacht gericht op een specifiek type crises: voedselcrises. Er komen verschillende theorieën en modellen aan de orde die gebruikt worden om de kwetsbaarheid van samenlevingen voor dergelijke crises te analyseren. Aan de hand daarvan bestuderen we diverse voedselcrises, vooral in de 19e en 20e eeuw, maar soms ook eerder, in Europa en daarbuiten. Dat gebeurt vanuit een vergelijkend perspectief, waarbij zowel gebieden als perioden met elkaar vergeleken worden. Gekeken wordt naar de inrichting en het functioneren van de markt, maar ook naar de rol van niet-commerciële instituties: de overheid, hulporganisaties, informele lokale netwerken en familierelaties. Welke factoren maakten dat samenlevingen in staat waren om te voorkomen dat voedseltekorten uitgroeiden tot dramatische hongersnoden? De lijn wordt doorgetrokken naar het heden: welke lessen zijn hieruit te leren voor de wijze waarop we heden ten dage omgaan met voedselcrises, en met crises in het algemeen?

Keuzecursus C: Ges-Democratie en Democratisering

De staat van de democratie bevindt zich in een paradoxale situatie. Enerzijds lijkt er sinds 1989 geen alternatief als regeringsvorm meer over en claimen politieke regimes over de hele wereld democratisch te zijn. Anderzijds lijkt de democratie, met name in Europa, zich in een diepe crisis te bevinden waarin het vertrouwen van burgers in vertegenwoordigende instituties snel afneemt. Kortom: het vertrouwen in de democratie is groot, maar partijen, parlementen en politici worden gewantrouwd. Deze cursus geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van democratie en theorieën van democratisering en draagt zo bij aan een beter begrip van de huidige democratische crisis.

In deze cursus richten we ons op twee aspecten van dit debat over de staat en kenmerken van de democratie: de intellectuele wortels van ons modern democratiebegrip vanuit het perspectief van de politieke ideeëngeschiedenis; en theorieën over democratie en democratisering vanuit het perspectief van de politieke wetenschappen.

Op deze manier traceren we de conceptuele ontwikkeling van democratie over een lange termijn; analyseren we de belangrijkste politieke instituties van democratie in het heden; en vergelijken we verschillende wetenschappelijke verklaringen voor democratisering. We doen dit steeds vanuit een internationaal vergelijkend perspectief en waarbij we voortdurend het verband opzoeken tussen geschiedenis en actuele ontwikkelingen zoals de diplomademocratie; referenda en directe democratie; de opkomst van het populisme; en recente democratiseringsgolven binnen en buiten Europa.

Keuzecursus D: Civil Society in the 19th and 20th Century

What is civil society? Is it a myth; or does it really exist? Is it an ideologically normative or an analytically descriptive category? This course shall provide students with a critical and historical perspective on the concept and evolvement of ‘civil society’, which is often thought of as the 'ham in the sandwich' between the private sphere and the state. The aim of this course is to discuss ‘civil society’ in a historical context and to get a better understanding of the ways historians and social scientists have historicized its transformations over time. Students will become familiar with some theories of ‘civil society’ and explore some closely related social and political categories (such as public sphere and counter public-sphere; nationalism, liberalism and democracy; middle class and Bürgertum, social movements and participation). The course concludes with a contemporary and global perspective: to what extent is (the concept of) civil society still relevant in today’s global, urban and digital societies, and how does it differ from its past appearances? At the end of the course, students will be able to defend their own definition and apply it to a selected case study in the history of civil society.

Career orientation
Students work with diverse historical sources and case studies to critically engage with classic and current theories of civil society. Students will be expected to apply historical insights to contemporary problems, which will be discussed in class. This will prepare them for employment in areas where civil society engagement, local and national politics, or social and political theory plays a role. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Praktijkonderdelen en onderzoeksproject

Stage Geschiedenis van Politiek en Maatschappij

Tijdens de stage voeren de studenten een zelfstandige opdracht op academisch niveau uit rondom een thema dat samenhangt met een van de kernthema's van het MA-programma. De stage dient een concreet en toetsbaar product opleveren, bijvoorbeeld een onderzoeksrapport, evaluatierapport of beleidsadvies (50% van het eindcijfer). Daarnaast schrijven de studenten een stageverslag waarin zij hun activiteiten tijdens de stage beschrijven en reflecteren op de mate waarin hun leerdoelen zijn bereikt (50%).

Arbeidsmarktoriëntatie:
De stage is er expliciet op gericht studenten de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen en kennis te maken met de arbeidsmarkt.

Om aan de stage te mogen beginnen, dienen de volgende cursussen te zijn afgerond:
GKMV17013 Ges-Cities, States and Citizenship
GKMV17014 Ges-Challenges of the Welfare State

Practicum Geschiedenis van Politiek en Maatschappij

De studenten werken in kleine groepen. Iedere groep kiest in overleg met de begeleider een actueel thema dat samenhangt met een van de kernthema's van het MA-programma. De studenten vergaren zelf informatie over dat thema, bijvoorbeeld door experts te interviewen of belanghebbenden te enquêteren. Het practicum dient een concreet en toetsbaar product op te leveren, zoals een onderzoeksrapport, evaluatierapport of beleidsadvies. Dat product bestaat uit een individueel gedeelte (40% van het eindcijfer) en een groepsgedeelte (20%). Daarnaast schrijven de studenten een verslag waarin zij hun activiteiten tijdens het practicum beschrijven en reflecteren op de mate waarin hun leerdoelen zijn bereikt (40%).

Arbeidsmarktoriëntatie:
Net als de stage is het practicum er expliciet op gericht studenten de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen en kennis te maken met de arbeidsmarkt.

Om aan de stage te mogen beginnen, dienen de volgende cursussen te zijn afgerond:
GKMV17015 Ges-Toolbox
GKMV17014 Ges-Challenges of the Welfare State

MA-Thesis Geschiedenis van Politiek en Maatschappij (verplicht)

Het onderwerp van de thesis (ca. 15.000 woorden) dient gerelateerd te zijn aan een van de kernthema's van het MA-programma. Studenten zal een keuze worden geboden uit een aantal thema’s, zoals democratie, burgerschap, collectieve actie, de verzorgingsstaat, civil society en kapitalisme/de markt. Verwacht wordt dat studenten de theorieën en methoden gebruiken die zij zich tijdens het MA-programma eigen hebben gemaakt. De voorbereidingen voor de thesis vinden plaats tijdens de cursus Thema’s in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij in het eerste semester: daar schrijven de studenten de opzet voor hun thesis.

Om aan de thesis te mogen beginnen dien je de volgende cursussen afgerond te hebben:
GKMV17013 GES-Toolbox
GKMV17015 GES-Cities, States and Citizenship
GKMV17016 GES-Thema’s in de geschiedenis van politiek en maatschappij