Cursussen

Vakspecifieke verplichte cursussen

Cities, States, and Citizenship

Institutions shape human lives and human history. Without rules and organizations, societies disintegrate and the results are usually terrifying (think of Iraq or Syria today). One type of institutions that is seen as crucial for the well-being of societies, is civic organisations, with citizenship sitting in the middle. Citizenship has a long history in Europe, where it originated in cities and then shifted to the level of the state after the French Revolution (citoyen). Other civilisations did not use the concept, but did have similar citizenship ‘practices’. This course investigates this very long-term history, focusing on a series of episodes in the institutional history of citizenship and civil society, starting with Europe’s late medieval cities.

Students are allowed to take their exams in Dutch or English. Please discuss your preference with your teacher at the beginning of the course.

Please note Only students from the MA History of Politics and Society and the MA Geschiedenis: educatie en communicatie are allowed to register for this course. All other students have to contact the programme coordinator.

Public history, herinnering en werelderfgoed. Naar een coöperatieve historische cultuur

Historians built their discipline on the assumption that the past is a ‘foreign country’ and that any understanding of this country requires experts with special knowledge and skills, that is: trained historians. Never, however, have academic historians owned the past. Many people engage with the past, through heritage sites, museums and historical theme parks, history education, commemorative rituals, or historical infotainment shaped as novels, movies, reenactments, computer games and the like. In this course we will engage with these public uses of the past in order to assess the role of (cultural) historians in a ‘participatory historical culture’.

Arbeidsmarktoriëntatie
a. excursies / excursions
b. het analyseren van concrete (erfgoed-)instellingen in opdrachten/analysis of practices of heritage-institutions

LET OP! Alleen studenten van de MA Geschiedenis: educatie en communicatie mogen zich als bijvakker via hun tutor voor deze cursus inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coördinator.

The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Toolbox voor vergelijkend historisch onderzoek

Deze cursus traint studenten in het ontwikkelen van relevante en nauwkeurige onderzoeksvragen en het selecteren en toepassen van relevante methoden en technieken om deze vragen te beantwoorden. De cursus bouwt voort op de algemene basis die tijdens de bachelorfase is gelegd: de al aanwezige onderzoeksvaardigheden worden aangescherpt en verdiept.
Naast de ontwikkeling van een onderzoeksvraag die terdege is ingebed in het academisch debat en de systematische operationalisering van die vraag, gaat het vooral om het opdoen van vaardigheden in het doen van comparatief en lange termijn historisch onderzoek. Studenten maken kennis met de methoden die hiervoor bestaan, leren die methoden toe te passen en leren ook kritisch te reflecteren op de beperkingen van deze methoden. Dit gebeurt aan de hand van twee opdrachten waarbij inzichten uit methodologische literatuur worden toegepast op concrete voorbeelden van historisch onderzoek over uiteenlopende politieke en maatschappelijke thema’s.

Geschiedenis & Educatie

In deze cursus analyseer je hoe wetenschappelijke en historiografische inzichten over historische periodes, gebeurtenissen en personen vertaald worden naar educatieve producten.
Je krijgt colleges over de historiografische stand van zaken t.a.v. een belangrijke periode of gebeurtenis zoals de Verlichting. Als voorbereiding lees je geselecteerde stukken uit recente literatuur en handboeken over deze persoon of periode.

Vervolgens kijken we hoe deze inzichten vertaald worden naar educatieve producten als schoolboeken, examenprogramma’s, populaire geschiedwerken en tentoonstellingen. Daartoe zijn opdrachten geformuleerd die onder begeleiding of zelfstandig gemaakt worden.

Voor de eindopdracht kies je een historische persoon, periode of gebeurtenis uit. Dit mag een onderwerp zijn dat al in de colleges aan bod is geweest. Je maakt een analyse van hoe de historiografische inzichten vertaald zijn of getransformeerd in een specifiek educatief product. Dit product kan een hoofdstuk uit een schoolboek, examenprogramma, educatief product van een museum of een didactisch product van je stageschool zijn.

(Im-)materieel erfgoed en identiteit

NB 1 Deze cursus zal studenten vertrouwd maken met centrale theoretische concepten, methoden en voorbeelden uit de erfgoedstudies. Door inzichten uit de antropologie, geschiedenis en antropologie moet hen toelaten om op een interdisciplinaire manier erfgoed en publieksgeschiedenis te bestuderen in de 21ste eeuw. Een eeuw waar niet enkel geschiedenis wordt gebruikt door de natiestaat bij het creëren en legitimeren van collectieve gemeenschapen. Ook multinationals en internationale organisaties gebruiken vandaag de dag cultureel erfgoed om hun neoliberale agenda’s en diplomatiek netwerken te normaliseren. Doorheen de verschillende lessen en voorbeelden zullen we niet alleen onderzoeken hoe contemporaine socioculturele processen, institutionele structuren en identiteitspolitiek de beleving en bewaring van het verleden in het heden beïnvloedt. Door erfgoed en cultureel geheugen als een culturele tekst te zien die hermeneutisch kan worden ontleed, zullen we ook bestuderen hoe de studie van erfgoedpolitiek innovatieve inzichten kan verschaffen over het culturele heden.

Arbeidsmarktoriëntatie
a. excursies / excursions
b. het analyseren van concrete (erfgoed-)instellingen in het binnen- en buitenland

Democratie en Democratisering

De staat van de democratie bevindt zich in een paradoxale situatie. Enerzijds lijkt er sinds 1989 geen alternatief als regeringsvorm meer over en claimen politieke regimes over de hele wereld democratisch te zijn. Anderzijds lijkt de democratie, met name in Europa, zich in een diepe crisis te bevinden waarin het vertrouwen van burgers in vertegenwoordigende instituties snel afneemt. Kortom: het vertrouwen in de democratie is groot, maar partijen, parlementen en politici worden gewantrouwd. Deze cursus geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van democratie en theorieën van democratisering en draagt zo bij aan een beter begrip van de huidige democratische crisis.

In deze cursus richten we ons op twee aspecten van dit debat over de staat en kenmerken van de democratie: de intellectuele wortels van ons modern democratiebegrip vanuit het perspectief van de politieke ideeëngeschiedenis; en theorieën over democratie en democratisering vanuit het perspectief van de politieke wetenschappen.
 
Op deze manier traceren we de conceptuele ontwikkeling van democratie over een lange termijn; analyseren we de belangrijkste politieke instituties van democratie in het heden; en vergelijken we verschillende wetenschappelijke verklaringen voor democratisering. We doen dit steeds vanuit een internationaal vergelijkend perspectief en waarbij we voortdurend het verband opzoeken tussen geschiedenis en actuele ontwikkelingen zoals de diplomademocratie; referenda en directe democratie; de opkomst van het populisme; en recente democratiseringsgolven binnen en buiten Europa.

De staat van de democratie bevindt zich in een paradoxale situatie. Enerzijds lijkt er sinds 1989 geen alternatief als regeringsvorm meer over en claimen politieke regimes over de hele wereld democratisch te zijn. Anderzijds lijkt de democratie, met name in Europa, zich in een diepe crisis te bevinden waarin het vertrouwen van burgers in vertegenwoordigende instituties snel afneemt. Kortom: het vertrouwen in de democratie is groot, maar partijen, parlementen en politici worden gewantrouwd. Deze cursus geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van democratie en theorieën van democratisering en draagt zo bij aan een beter begrip van de huidige democratische crisis.

In deze cursus richten we ons op twee aspecten van dit debat over de staat en kenmerken van de democratie: de intellectuele wortels van ons modern democratiebegrip vanuit het perspectief van de politieke ideeëngeschiedenis; en theorieën over democratie en democratisering vanuit het perspectief van de politieke wetenschappen.
 
Op deze manier traceren we de conceptuele ontwikkeling van democratie over een lange termijn; analyseren we de belangrijkste politieke instituties van democratie in het heden; en vergelijken we verschillende wetenschappelijke verklaringen voor democratisering. We doen dit steeds vanuit een internationaal vergelijkend perspectief en waarbij we voortdurend het verband opzoeken tussen geschiedenis en actuele ontwikkelingen zoals de diplomademocratie; referenda en directe democratie; de opkomst van het populisme; en recente democratiseringsgolven binnen en buiten Europa.

Vakspecifieke keuzecursus

Stage Geschiedenis: educatie en communicatie

De stage op masterniveau moet inhoudelijk relevant zijn in het kader van de Master Geschiedenis: educatie en communicatie. Het is mogelijk stage en thesis met elkaar te verbinden, maar het is tevens mogelijk de stage te beschouwen als alternatief voor een (keuze)cursus. Beoordeling van stage-instelling en stage-plan in overleg met de contactpersoon/docent.

Er moet voldaan zijn aan de cursussen die deel uitmaken van het eerste beroepsvoorbereidende en het eerste vakinhoudelijke deel van de opleiding.

High Art: een cultuurgeschiedenis

'Schrijf geen muziek alleen voor de 10% ware kenners, maar vergeet ook het zogenaamde populaire niet, dat de lange oren van de overige 90% kietelt ...". Deze goede raad gaf vader Leopold Mozart aan zijn zoon Wolfgang Amadeus in 1780, maar 238 jaar later gaat het debat over hoog en laag, elite en massa, serieus en populair onverminderd voort.

Hoe interpreteerden historici, sociologen en cultural studies-theoretici dit debat? Wat is de relatie tussen de (post-) moderniteit en de hoge en lage cultuur? Wat was de invloed van 'nieuwe' media - vanaf Mozart's tijd tot en met het internet? T.S. Elliot, Herbert Gans, Frederic Jameson en Pierre Bourdieu zijn enkele namen die aan de orde zullen komen.

Arbeidsmarktoriëntatie
Studenten verwerven culturele bagage en historisch besef over het debat tussen hoge en lage cultuur en daarnaast (door het bijwonen en recenseren van verschillende manifestaties van hoge en lage kunst) kennis van de veranderende maatschappelijke context van dit debat.

Keuzecursus B: Omgaan met voedselcrises

De kwetsbaarheid van samenlevingen voor crises van allerlei aard (van natuurramp tot financiële ineenstorting) staat momenteel volop in de belangstelling. Waarom lukt het sommige samenlevingen om problemen op te vangen en snel te herstellen, terwijl elders een vergelijkbare situatie leidt tot een neerwaartse spiraal? Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in de wijze waarop de samenleving is ingericht.

In deze cursus wordt de aandacht gericht op een specifiek type crises: voedselcrises. Er komen verschillende theorieën en modellen aan de orde die gebruikt worden om de kwetsbaarheid van samenlevingen voor dergelijke crises te analyseren. Aan de hand daarvan bestuderen we diverse voedselcrises, vooral in de 19e en 20e eeuw, maar soms ook eerder, in Europa en daarbuiten. Dat gebeurt vanuit een vergelijkend perspectief, waarbij zowel gebieden als perioden met elkaar vergeleken worden. Gekeken wordt naar de inrichting en het functioneren van de markt, maar ook naar de rol van niet-commerciële instituties: de overheid, hulporganisaties, informele lokale netwerken en familierelaties. Welke factoren maakten dat samenlevingen in staat waren om te voorkomen dat voedseltekorten uitgroeiden tot dramatische hongersnoden? De lijn wordt doorgetrokken naar het heden: welke lessen zijn hieruit te leren voor de wijze waarop we heden ten dage omgaan met voedselcrises, en met crises in het algemeen?

Keuzecursus A: Growth and Inequality, 1000-2000

This course presents an overview of the global processes which have occurred over the past millennium culminating in the distribution of unequal economic prosperity found today. Already before 1800 several predominantly rural regions transitioned into highly urbanized societies where benevolent politics, market institutions, and new technologies facilitated economic growth and development. The course sketches these developments, and links them to the genesis of the Industrial Revolution, while highlighting different measures of growth and inequality. The second part of the course focuses on the diffusion of modern economic growth and institutional constellations to other parts of the world. The main aim of this course is to analyze this long-term process of economic and institutional change by distinguishing multiple theoretical perspectives on its ultimate and proximate causes, as well as the vast global inequalities that came with it.

The Experience of Modernity

Modernity is commonly defined as a novel kind of society that emerged in the West during the eighteenth and nineteenth centuries, characterized by social, political, economic and cultural “modernization”, i.e. industrialization, democratization, mass culture, etc. This course discusses the everyday experience of these profound transformations, using historical case studies such as Fin de Siècle Paris, Weimar-era Berlin, the Holocaust and Cold-War Europe. Students will learn how we can access the experiences of common people who lived through these times, using approaches like microhistory and Alltagsgeschichte (history of the everyday). There will be a strong focus on the role modern technology (including mass media like the cinema, the telegraph, radio and TV) played in shaping these experiences of modernity.
The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Keuzecursus D: Civil Society in the 19th and 20th Century

What is civil society? Is it a myth; or does it really exist? Is it an ideologically normative or an analytically descriptive category? This course shall provide students with a critical and historical perspective on the concept and evolvement of ‘civil society’, which is often thought of as the 'ham in the sandwich' between the private sphere and the state. The aim of this course is to discuss ‘civil society’ in a historical context and to get a better understanding of the ways historians and social scientists have historicized its transformations over time. Students will become familiar with some theories of ‘civil society’ and explore some closely related social and political categories (such as public sphere and counter public-sphere; nationalism, liberalism and democracy; middle class and Bürgertum, social movements and participation). The course concludes with a contemporary and global perspective: to what extent is (the concept of) civil society still relevant in today’s global, urban and digital societies, and how does it differ from its past appearances? At the end of the course, students will be able to defend their own definition and apply it to a selected case study in the history of civil society.

Career orientation
Students work with diverse historical sources and case studies to critically engage with classic and current theories of civil society. Students will be expected to apply historical insights to contemporary problems, which will be discussed in class. This will prepare them for employment in areas where civil society engagement, local and national politics, or social and political theory plays a role. The entrance requirements for Exchange Students will be checked by the International Office and the Programme coordinator. Acceptance is not self-evident.

Erfgoededucatie

De cursus “Erfgoededucatie” biedt een introductie op het fenomeen erfgoed, en op de omgang met materieel en immaterieel erfgoed in samenleving en onderwijs. Aan bod komen de plaats van erfgoed in de samenleving, de omgang met erfgoed door de overheid, de infrastructuur ervan, alsook de vormgeving van formele en informele erfgoededucatie in de klas en in situ: in musea, monumenten, historische binnensteden, landschappen, etcetera. Tijdens de cursus creëren studenten als aankomend docenten hun eigen visie op erfgoed en erfgoededucatie. Hoe kan ik dat op een zinvolle wijze in mijn schoolvak - en in connecties met andere vakken –vormgeven? Deze cursus staat open voor alle studenten aan de lerarenopleidingen die interesse hebben in erfgoed en willen verkennen wat zij er in hun lespraktijk mee zouden kunnen doen.

Masterscriptie vakinhoudelijk deel

Masterscriptie (verplicht)

In de masterscriptie komt zowel de opleiding tot eerstegraadsdocent geschiedenis en staatsinrichting in het voortgezet onderwijs als de opleiding tot historicus op masterniveau naar voren. Het verband tussen geschiedenisonderwijs en historisch onderzoek kan op verschillende manieren vorm krijgen, maar in alle gevallen zal een praktijkrelevante onderzoeksvraag geformuleerd worden vanuit vakdidactisch, publiekshistorisch of historisch-educatief perspectief. Het onderwerp van de scriptie hangt bij voorkeur samen met een binnen het programma gevolgde werkgroep of stage. In de scriptie wordt rekenschap gegeven van de relevante historiografische traditie. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een onderzoeksvraag en methode die is goedgekeurd door de begeleider en een tweede beoordelaar.

Arbeidsmarktoriëntatie: De gekozen thematiek van de masterscriptie verhoudt zich op relevante wijze tot de onderwijspraktijk of maatschappelijke actualiteit.

Beroepsvoorbereidend: kerncurriculum

PRAKTIJKERVARING VIA STAGE OF BAAN

Het onderwijs van de lerarenopleiding van de GST is georganiseerd in drie onderdelen: Praktijk (stage/baan), Pedagogiek, Vakdidactiek en keuzecursussen. Het kerncurriculum wordt gevormd door de cursussen Professional in Praktijk, Vakdidactiek en Pedagogiek. Tijdens de cursus Professional in de Praktijk doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit uitwisselen over deze ervaringen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Je kunt de praktijkervaring opdoen middels een stage of middels een baan als (onbevoegd) docent. Zie verder onder ‘Stagevariant’ en ‘Baanvariant’.  De pedagogische en vakdidactische cursussen richten zich op de rol van de docent, de leerling, de school en op het ontwerpen en uitvoeren van lessen. In het onderdeel Keuzecursussen krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in specifieke aspecten van het leraarsberoep zoals bijvoorbeeld burgerschapseducatie of het gebruik van ICT in het onderwijs. 

Stagevariant

De opleiding kent drie onderwijsstages: 1A, 1B en 2. Bij stage 1A en 1B loop je minstens 6 dagdelen per week stage op school, verspreid over 4 dagen. In stage 1A verzorg je 25 lessen en observeer je lessen. In stage 1B verzorg je 40 lessen. In stage 2 verzorg je ten minste 60 lessen in eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo) en neem je deel aan buitenschoolse activiteiten. Bij beide stages neem je deel aan activiteiten buiten de lessen. Stage 1A en 1B worden op dezelfde school gedaan. Houd er rekening mee dat je in verband met de schoolroosters geacht wordt fulltime beschikbaar te zijn naast de colleges op de universiteit. De stageschool wordt geregeld door de universiteit. Gedurende je stages krijg je ondersteuning tijdens begeleidingsbijeenkomsten. Deze colleges zijn gericht op intervisie, het ondersteunen van het praktijkproces en de voortgang van je studie.

Omdat wij ons onderwijs starten in de laatste week van de zomervakantie (regio Midden), kun je direct meedraaien op je stageschool. Ook bij een start in februari begin je direct met je stage.

Baanvariant

Wij geven de voorkeur aan de stagevariant, omdat leren via een stage iets minder verantwoordelijkheden kent dan wanneer je direct via een aanstelling als docent de gehele verantwoordelijkheid over klassen hebt. In de huidige arbeidsmarkt komt het echter steeds vaker voor dat studenten, met name in de tekortvakken, al werkzaam zijn als docent in het voortgezet onderwijs.  Mits de baan geschikt is, kan deze worden ingezet voor de praktijkuren die je tijdens de opleiding moet maken. Sommige studenten starten in de stagevariant en stappen na stage PiP1b over naar de baanvariant als dit met de rest van de opleiding gecombineerd kan worden. De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig vinden van een geschikte baan.

Wanneer kun je de baanvariant van deze opleiding doen?

 • Je werkt in het reguliere voortgezet onderwijs (i.t.t. particulier en/of speciaal onderwijs) als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen.
 • Voor de eerste stage (PiP1a/b) verzorg je tenminste 65 lessen in zowel onder- als bovenbouw. Bij PiP2 verwachten we dat je tenminste een bovenbouwklas hebt en in totaal 60 lesuren geeft.
 • Je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden.
 • Je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt (indien nodig moet je je lesrooster op school kunnen aanpassen).
 • De eisen die aan een baan worden gesteld zijn een minimum van zes lesuren (50 minuten) per week en een maximum aanstelling van 0,5fte.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de hoeveelheid benodigde stageplaatsen. De exacte datum staat in voorwaardelijke toelatingsbeschikking die je krijgt via bureau Mastertoelating.

Professional in Praktijk 1a/b

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Afhankelijk van het traject dat de student volgt doet hij/zij deze individueel of in 2-of 3-tallen in respectievelijk baan- of stagevariant. De student is tenminste 2½ dag per week op school en heeft minimaal 120 schoolcontacturen. De student geeft minimaal 65 lessen zelfstandig in vooral onder- en soms ook bovenbouw (uitgaande van lesuren van 50 minuten).* Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider.
De docent van de cursus bezoekt minimaal één les en bespreekt deze na.
Naast de stagebegeleiding op de school zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten (in Utrecht) in een vaste basisgroep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling.
Meer concreet:

 • integreren studenten in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en maken zij een start met het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie
 • wisselen zij eigen ervaringen uit en verwerken doelgericht feedback
 • expliciteren zij de eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelen deze aan Theorie
 • stellen zij leerdoelen op
 • analyseren zij eigen professionele ontwikkeling en wordt er (middels een portfolio) gewerkt aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.

Het is verplicht de cursussen Professional in de praktijk 1, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 naast elkaar te volgen. De lessen in Utrecht zijn altijd op maandag.

Als je start met deze cursus in blok 1, begint het onderwijs met een verplichte voltijd startweek in de week van 24 augustus 2020, de laatste week van de schoolvakantie in regio Midden. Bij een start per februari (blok 3) is er een startweek die begint op 1 februari 2021.

* Gedetailleerde richtlijnen voor de stage zijn vastgelegd in de stagebrochure.

Professional in Prakijk 2

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Deze stage is een individuele eindstage met een duur van 20 weken. Deze praktijkperiode kan ook middels een baan worden gedaan, de student moet dan zelf voor een geschikte baan zorgen. 

Gedurende deze tweede praktijkperiode moeten minimaal 60 lessen (uitgaande van lessen van 50 minuten) in eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo) worden gegeven. De student is tenminste full-time voor de opleiding beschikbaar. Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider.
De docent van de cursus of de docent vakdidactiek bezoekt minimaal één les en bespreekt deze na.
Naast de stagebegeleiding op de school zijn er regelmatig bijeenkomsten (in Utrecht) in een vaste basisgroep. In dit gedeelte reflecteren de studenten op hun docentgedrag, ontwikkelen zij een eigen docentstijl en een eigen praktijktheorie. De in Professional in praktijk 1A/B opgedane integratie van diverse kennisbronnen en kennis over het leren van docenten, gelden als basis voor het ontwikkeling van de praktijktheorie.

Meer concreet:

 • stellen zij leerdoelen op
 • wisselen zij eigen ervaringen uit, geven en verwerken doelgericht feedback
 • ontwikkelen studenten een professionele identiteit
 • krijgen zij inzicht in hun eigen leren en koppelen dat aan het leren van docenten in algemene zin
 • integreren studenten in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en ontwikkelen een eigen praktijktheorie.
 • analyseren zij hun eigen professionele ontwikkeling en werken (middels een portfolio) gewerkt aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
 • expliciteren zij de eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelen deze aan Theorie
 • verwerven vaardigheden voor toekomstige leerlingbegeleiding, de student krijgt ervaring en (werk)vormen om leerlingbegeleiding en stimuleren eigen groei van de leerling.

Het is verplicht om naast Professional in de praktijk 2, de cursussen Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 inclusief het Vakdidactisch onderzoek te volgen. De bijeenkomsten in Utrecht zijn altijd op de dinsdag.

Vakdidactiek 1

In het eerste beroepsvoorbereidende semester ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Het is verplicht om de cursussen Professional in Praktijk 1A/B, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 naast elkaar te volgen.

Vakdidactiek 2

In het tweede beroepsvoorbereidende semester ligt de focus op het leren van de leerling. Een centrale vraag is: wat hebben leerlingen nodig en hoe organiseer ik dat? Naast de onmiddellijke onderwijssituatie is er ook aandacht voor de bredere curriculaire en maatschappelijke context waarin dat leren plaatsvindt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het adequaat begeleiden van leerlingen bij het doorlopen van het bovenbouwprogramma op vak- en profielniveau, leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken en systematisch een vakspecifiek leerprobleem of curriculumprobleem onderzoeken, gericht op verbetering van de praktijk.

Het is verplicht om de cursussen Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 2 en Pedagogiek 2 naast elkaar te volgen.

Pedagogiek 1

In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de leraar, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling.

Pedagogiek 2

In de cursus Pedagogiek 2 wordt de focus uitgebreid naar de school en de samenleving, waarbij vragen rond de rol van de leraar in de school als morele gemeenschap en het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de leraar aan de orde zijn. 

Een van de keuzecursussen die je in blok 3 of blok 4 gaat kiezen zal moeten passen in de pedagogische leerlijn, zoals bijvoorbeeld burgerschapseducatie, interculturele educatie of leerlingzorg.

Vakdidactisch onderzoek

Het  Vakdidactisch onderzoek in onderdeel van de cursus Vakdidactiek 2. Je werkt aan een leeronderzoek binnen een schoolrelevant thema, waarin delen van het  onderzoek al voor je zijn bepaald, en dat aangeboden wordt door experts op het gebied van dat thema. Andere delen van het onderzoek voer je –onder begeleiding van een docent- zelf uit. Dit mondt uit in een onderzoeksverslag dat beoordeeld zal worden. Je kunt ook werken aan een onderzoeksdossier dat je zelf hebt ingebracht. In overleg stel je vast welke onderdelen van het dossier jij zelf gaat uitvoeren.

Beroepsvoorbereidend: Pedagogische keuzecursussen

Leerpsychologie

Tijdens deze cursus zal vanuit een leerpsychologisch perspectief een antwoord geformuleerd worden op de centrale vraag: Onder welke omstandigheden leren mensen het beste? Om dit complexe vraagstuk te doorgronden moet je weten hoe mensen eigenlijk leren, hoe je er als docent voor kan zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk presteren, maar ook, hoe ze gemotiveerd blijven en zichzelf leren reguleren tijdens het leerproces. Door verschillende, deels zelfgekozen, bronnen te bestuderen, zal niet alleen theoretisch inzicht ontstaan van de (on)mogelijkheden van ons leren, maar komt ook de praktische vertaling naar lesgeven in de klas aan bod.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Burgerschap en educatie

Alle Nederlandse scholen zijn wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen en docenten van alle schoolvakken hebben daarin een rol. Dat vraagt veel van jouw professionaliteit als docent en de keuzes die je maakt op het gebied van vak-inhoud, didactiek en de manier waarop je omgaat met je leerlingen. Hoe leid je leerlingen bijvoorbeeld naar zelfstandigheid terwijl je ook verwacht dat ze zich aanpassen aan de regels van jou, de klas, de school en de samenleving?

Die uitdaging staat centraal in deze keuze-cursus. We verkennen de betekenissen van burgerschap, toegespitst op de relatie met onderwijs, en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken het spanningsveld tussen socialisatie en emancipatie, tussen aanpassing en zelfstandig worden. Kernthema’s zijn: ‘Bildung’, ‘Liberal Education’, canonvorming, democratie, vrijheid van onderwijs, het gezag van de leraar, democratie op school, burgerschap in een informatiesamenleving, religie en radicalisering.
De cursus heeft 9 bijeenkomsten met elk een eigen thema. Ieder thema bereid je voor op basis van (keuze)literatuur. Na de bijeenkomsten werk je het thema burgerschap uit voor je eigen vak en je eigen onderwijs. In de loop van de cursus ontwikkel je zo je eigen perspectief op burgerschap en onderwijs.

Als afsluiting van de cursus schrijf je een integrerend essay.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Interpersoonlijk leraarsgedrag

Wat er in de klas gebeurt kan vanuit verschillende oogpunten worden beschreven, bijvoorbeeld:
Welke kennis komt aan bod? Welke leeractiviteiten? Maar ook: wat gebeurt er interpersoonlijk tussen docent en leerlingen? Interpersoonlijke processen in de klas hangen aan de ene kant samen met leeropbrengsten van leerlingen (hoe goed presteren leerlingen, maar ook hoe leuk vinden leerlingen een vak) en aan de andere kant met opbrengsten van docenten. Hoeveel stress ervaren docenten en hoe gemotiveerd zijn zij voor hun berope? Basisbeginsel van het interpersoonlijke perspectief is dat een klas een sociaal systeem is, waarin docent en leerlingen elkaars gedrag wederzijds beïnvloeden en dat al het gedrag dat een docent in de klas vertoont een interpersoonlijke betekenis heeft. Deze betekenis beschrijven we met de mate van invloed van een docent (d.w.z. dominantie of sturing) en de mate van nabijheid (de warmte in het contact met leerlingen).
In dit keuzevak wordt een begrippenkader aangereikt waarmee interpersoonlijke aspecten van lesgeven, zoals relaties met leerlingen en interactie in de klas kunnen worden beschreven.
Studenten leren de wetmatigheden van interpersoonlijke processen kennen en leren hun gedrag als instrument in de klas in te zetten. We leggen uit waarom je wél moet 'lachen voor de kerst'.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Pedagogisch Onderzoek

Inhoud en werkwijze

De student zal een keuze maken uit een vijftal pedagogische dossiers (met een dossierbegeleider) waarbinnen hij/zij het onderzoek zal uitvoeren. De studenten hebben dan een startpunt en startliteratuur, de dossierbegeleider de nodige expertise.

Tijdens intervisiebijeenkomsten zullen studenten onder begeleiding van een intervisor hun onderzoek opzetten en uitvoeren en daarbij feedback krijgen van medestudenten. Dit mondt uit in een presentatie en een onderzoeksartikel. Het onderzoeksartikel wordt summatief getoetst.

Pedagogiek en passend onderwijs

De invoering van de wet Passend Onderwijs heeft als doel zoveel mogelijk leerlingen met gedrag- en leerproblemen onderwijs te laten volgen op een reguliere school. Dit betekent in de praktijk dat in de klassen steeds meer leerlingen zitten met autisme, ADHD, externaliserend gedrag, leerproblemen, hoge intelligentie, etc. De cursus richt zich op kennis over deze leerlingen en hoe je als docent met deze leerlingen om kunt gaan. Wat heeft deze specifieke leerling nodig in de school en van docenten? Hoe zorg je dat de leerling een goede werkhouding krijgt voor je vak? Wat is de rol van ouders bij deze leerling?

Onderwerpen die aan bod zullen komen: de leerling met autisme en/of ADHD, de regelovertredende leerling, de leerling met angst en stress klachten, de ongemotiveerde en/of verzuimende leerling, de hoog-intelligente leerling, de leerling met leerproblemen en de gepeste of pestende leerling. Deze onderwerpen worden geplaatst binnen het HandelingsGericht Werken en het beleid van Passend Onderwijs.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Cultural Diversity & Social Inclusion in Education

Developing inclusive, multicultural educational settings is a goal shared by many schools and universities, but actually achieving this goal in everyday classroom practice is often hard to do. The goal of this teaching module is to address the key challenges and concerns in implementing multicultural education in both culturally diverse as well as ethnically homogeneous classrooms and schools. Within this general theme we address from a multicultural perspective three domains of teaching: 1) curriculum and instruction, 2) relationships, and 3) classroom management (Kennedy, 2012). We synthesize scientific literature addressing these domains. You will use recommendations derived from this literature to address your own (multicultural) teaching dilemmas.

Class sessions are framed within a paradigm of asset-based teacher thinking, thereby focusing on empowering students, instead of deficit-based teacher thinking where diverse student perspectives and behaviors are seen as problems to be solved. The course literature will focus on the United States and Dutch contexts as well as on other (international) contexts from a comparative perspective. In this course you will learn to think and act as an academic professional and learn to translate theory to practice and vice versa. Another important goal of this course is to become aware of your own epistemological and normative positions as a professional in the field of education. We will work with realistic case studies based on everyday experiences of teachers.

Please note:
You can only follow this course if you also teach in a school during the course! All assignments are directly related to your classroom practices. If you do not teach at the same time that the course is offered, you cannot register.

N.B.: Students who are registered for GSTPED2 (Teaching methodology 2) , GSTVAKD2 (Subject teaching methodology 2) and GSTPIP2 (Teaching practice 2) have priority to allow them to complete their programme.

Excellence and differentiation in secondary education

The goal of education is to support and challenge all students. But in every secondary school class some students can and want more than the regular curriculum offers. They either consistently show excellent performance, or their performance has faded over time, but as a teacher you can tell that their potential exceeds the outcome. If the learning environment is not challenging enough, thes students may miss the opportunity for continuous development. They may even lose all interest in the subject. In this course, we focus on precisely these students. The course addresses the ways a subject teacher can recognize these students, challenge them to give and to continue to give excellent performance, illustrated with teaching materials from the various school subjects.

N.B.: Students need to have educational practice when following this course.

N.B.: Students who are registered for GSTPED2 (Teaching methodology 2) , GSTVAKD2 (Subject teaching methodology 2) and GSTPIP2 (Teaching practice 2) have priority to allow them to complete their programme.

Beroepsvoorbereidend: algemene keuzecursussen

Complexiteit van educatieve teksten

Educatieve teksten verschillen in moeilijkheid. Kinderen in groep 4 lezen korte teksten met korte zinnen, veel hoogfrequente woorden en alledaagse onderwerpen. Studenten lezen lange teksten met langere zinnen, moeilijkere woorden en abstractere onderwerpen. In deze cursus bekijken we welke factoren de complexiteit van educatieve teksten beïnvloeden, leren we evidence-based schrijfadviezen te formuleren, en gaan we educatieve teksten optimaliseren.
Eerst bekijken we de waarde van leesbaarheidsformules, die vaak woordlengte, zinslengte en het percentage hoogfrequente woorden meewegen. Anderson en Davison (1988) hebben laten zien dat dergelijke leesbaarheidsformules niet optimaal zijn.
Vervolgens bestuderen we teksten uit de middelbareschoolpraktijk, waar uitgevers per richting (vmbo, havo, vwo) andere tekstversies uitgeven. We lezen werk van o.a. Van Silfhout en collega’s (2014), die hebben aangetoond dat uitgeversintuïties om teksten te vereenvoudigen niet altijd het gewenste effect sorteren.
Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based schrijfadviezen voor leerteksten en toetsvragen. Via studentpresentaties komt een variëteit aan concrete tekstkenmerken aan bod, op het gebied van woordkeuze, zinsbouw, tekststructuur en het gebruik van afbeeldingen. We bestuderen hun (positieve of negatieve) effecten op het tekstverwerkingsproces en/of het uiteindelijke tekstbegrip. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens een evaluatie van de begrijpelijkheid van educatieve materialen (van de middelbare school of een andere educatieve praktijk).

Trends in Education and Communication

Science is a human activity evoking a number reactions such as curiosity, enthusiasm, disinterest, and resistance among the general public and relevant stakeholders. On the one hand, scientific developments find their way into society and (might) affect our daily lives, while on the other hand societal demands (might) influence the future research agenda and the development of new and innovative science products and events. Proper communication and education is of critical importance to bring forward the intended messages to the target audience, or to develop in co-creation with segments of the public the relevant and needed knowledge and products. Examples of topical issues and developments that take a prominent place in current debates are, among others, diversity & inclusion (e.g. how to organize science such that everybody feels welcome to participate and becomes engaged), democratizing science & public engagement (e.g. how to involve the general public in the formulation of the future research agenda), implementing teaching approaches (such as integrated science, context-based science curricula or realistic mathematics education) or new communication interventions to address socio-scientific issues (such as sustainability, climate change or feeding the world population). Through studying case studies from recent history dealing with issues as described above we will gain insight in the dynamics of such processes. We can ask ourselves, what, in retrospect, can we learn from these initiatives? What could be reasons for failure, or for unexpected results or successes? We will discuss the relative strengths and weaknesses of a variety of initiatives and strategies taking into account the role of the different actors, from the policy level down to the general public, including (where appropriate) school management, individual teachers and science communicators.

Toetsing en Beoordeling

Op vele manieren en momenten in het onderwijs wordt er getoetst en beoordeeld, om na te gaan hoeveel leerlingen van het onderwijs hebben opgestoken, om hen feedback en aanwijzingen te geven, om te bepalen welk niveau ze op een bepaald moment hebben bereikt of welk vervolg passend zou zijn, etc.
Voor docenten is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er komt kijken bij goede toetsing. Wat en hoe leerlingen leren wordt vooral bepaald door hetgeen wordt beoordeeld of getoetst, maar het maken van goede toetsen is niet eenvoudig.

In deze cursus komt een aantal aspecten van toetsing aan bod: diverse vormen van toetsing, hun sterke en zwakke kanten, werkwijzen voor de cyclus van toetsconstructie tot evaluatie achteraf, methoden om de kwaliteit van toetsen te analyseren, het bepalen van zak-slaag grenzen en cijfers, en de onderliggende theorieën. Er wordt bovendien ingegaan op ontwikkelingen in het VO op terrein van toetsing (zoals RTTI) en op de nationale en internationale context (centrale examens, cve, cito, PISA).

Het organiseren van leren. De leraar in de context van schoolorganisatie en onderwijsbeleid.

Als docent maak je deel uit van een grotere context waarin verschillende partijen zich mengen in discussies over onderwijs, zoals ouders, collega’s, directie en de maatschappij. Deze partijen hebben vaak verschillende perspectieven op hoe onderwijs het best georganiseerd en verbeterd zou kunnen worden. Recent onderzoek toont aan dat onderwijsverbetering een complex proces is, waarbij schoolorganisatie, schoolcultuur, en leiderschap een belangrijke rol spelen.

In de cursus “Het organiseren van leren” ontwikkel je inzicht in verschillende perspectieven op onderwijs en de manieren waarop scholen georganiseerd en aangestuurd worden. Ook leer je meer over hoe onderwijsbeleid tot stand komt, over de rol van onderwijsadviseurs bij onderwijsverbetering, de maatschappelijke functie van onderwijs, en de rol van (aankomend) onderwijsprofessionals in deze context.

Duurzaamheidseducatie

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is een transitie naar een duurzame wereld. Dit vereist grote inspanning op wetenschappelijk, technologisch en politiek gebied en publieke steun en begrip zijn daarbij noodzakelijk. Onderwijs als motor voor verandering krijgt daarin een belangrijke rol toebedeeld. Daarom heeft UNESCO de periode 2005-2014 uitgeroepen tot ‘Decade of Education for Sustainable Development’. In deze cursus gaan we in op de grote uitdagingen in duurzaamheidseducatie en hoe deze zich verhouden tot onze eigen praktijk in onderwijs en educatie. Het doel hiervan is om uiteindelijk vanuit bestaande kennis en inzichten verantwoorde eigen keuzes te kunnen maken in onderwijs, educatie en communicatie.

Lezen en schrijven: onderwijs en toetsing

Deze cursus is alleen bestemd voor studenten die een Educatieve Master in een taal doen.

In het voortgezet onderwijs wordt lezen vaak opgevat als het maken van een tekst met vragen, terwijl schrijven vaak wordt geleerd door het maar te oefenen. Beide varianten zijn vanuit didactisch oogpunt vrij minimalistisch, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

In deze cursus staan we eerst stil bij enkele algemene didactische uitgangspunten voor het onderwijs in lees- en schrijfvaardigheid. Onderdeel hiervan is een workshop over de manier waarop je observerend leren kunt inzetten in het taalonderwijs.

Vervolgens kijken we naar het belang van taal in teksten en toetsen van andere vakken, en naar de toetsing van lezen en schrijven, met name de inzet van formatieve toetsing en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop schrijfproducten beoordeeld kunnen worden (o.a. holistisch vs. analytisch).

Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based adviezen voor de taalonderwijspraktijk. Via studentpresentaties komt een variëteit aan didactieken en werkvormen voor het lees- en schrijfonderwijs aan bod. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens de evaluatie en optimalisatie van een zelfgekozen lessenserie.

Kunst & Educatie

In deze mastercursus Kunst & Educatie worden studenten uitgedaagd hun kennis van de kunstgeschiedenis te relateren aan en verrijken met kennis van de kunsten van andere disciplines, namelijk muziek, drama en dans. In deze mastercursus worden op analytische wijze zes onderwerpen behandeld, voortkomend uit het examenprogramma van het schoolvak Kunst (algemeen), namelijk 'Cultuur van de kerk', 'Hofcultuur', 'Burgercultuur', 'Cultuur van de romantiek en het realisme', 'Cultuur van het moderne' en 'Massacultuur'. Deze onderwerpen worden door drie gastsprekers in hoorcolleges uitvoerig uitgediept, waarbij exemplarische voorbeelden uit deze tijdvakken worden geanalyseerd en het discipline-specifieke jargon wordt onderwezen. In de werkcolleges wordt de nieuw opgedane kennis toegepast in opdrachten waarbij de didactisering van de kunst- en cultuurgeschiedenis centraal staat.

Studenten die gestart zijn voor september 2018 kunnen deze cursus volgen voor 3,75 EC. In overleg met de cursuscoördinator maak je dan minder of minder grote opdrachten. Ook hierbij staat de didactisering van de vakinhoud centraal.

Arbeidsmarktoriëntatie
Ontwikkeling van didactische vaardigheden

History and Philosophy of Science for SEC

Science teachers, journalists and popularizers have a double task of explaining the specific conceptual content of scientific theories and of conveying a general image of how science works. In both cases, science educators can and should profit from the field of history and philosophy of science (HPS). HPS studies the conceptual content, development and foundations of science. Its level of analysis differs from the “scientists’ perspective”, and thus affords critical distance. It differs from science popularization in the sense that it doesn’t aim to simplify the content and practice of science. Instead, it emphasizes uncertainty over certainty, diversity over uniformity. HPS is a valuable resource for science educators and communicators both because of the perspectives it offers and because its case studies provide ample material to draw on.

Note: the content of this course focusses exclusively on science in the narrow sense of the word, i.e. natural science.

CKV-didactiek

In deze keuzecursus staat de didactiek van het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) centraal. Het doel is om kennis en inzichten te verwerven die je helpen verantwoorde en authentieke keuzes te maken in het vormgeven van het vak CKV. Als docent CKV heb je namelijk een belangrijke taak: het is aan jou leerlingen te motiveren en enthousiast te krijgen en hen te begeleiden in het vormen van een nieuwsgierige attitude wat betreft het ervaren en waarderen van culturele en kunstzinnige uitingen. In deze cursus onderzoeken we wat het vak (in praktijk en theorie) inhoudt, waarom er een nieuw examenprogramma ingevoerd is en hoe dat gestalte gegeven wordt op de scholen. Aan het eind weet (beter) je wat het van je vraagt om een goede docent CKV te zijn en welke rol ICT hierbij kan spelen.

Voor deze cursus is het van belang dat je toegang hebt tot de onderwijspraktijk (stage of baan op een school).

ICT in education

This course uses blended learning, which means that it is student-centered. This is reflected in the balance between face-to-face meetings and online education (e.g., web lectures and supervision by means of Skype or a similar technology). Student-centered in this course also means that you have the opportunity to choose in some degree the subjects (i.e., ICT themes) that you are interested in and that you deem to be relevant for an educational ICT application that you have to design. However, it does not mean that you will do all learning activities on your own: collaborative learning is paramount as well, because the ICT application will be designed and evaluated in groups of 3 or 4 students.

Data in de school

Binnen een school worden doorgaans veel data verzameld over leerlingen. Sterker nog, als docent verzamel je ook veel gegevens over je leerlingen; denk bijvoorbeeld maar aan toetsresultaten, leerlingvolgtoetsen, absentielijsten en misschien houd je wel huiswerkcontroles. In de praktijk worden die gegevens vaak nog niet optimaal benut om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of om het onderwijs goed af te stemmen op een specifieke groep leerlingen.
In de keuzecursus “Data in de school” ga je aan de slag met data van jouw leerlingen en leer je hoe je die kunt analyseren om tot verbeteracties te komen. Je zult hiertoe een aantal basistechnieken voor data-analyse leren/opfrissen, die nodig zijn voor datagestuurd werken. Daarnaast kijken we naar gegevens die op landelijk niveau beschikbaar zijn en hoe jouw (casus)school omgaat met het beoordelingskader van de onderwijsinspectie..

Erfgoededucatie

De cursus “Erfgoededucatie” biedt een introductie op het fenomeen erfgoed, en op de omgang met materieel en immaterieel erfgoed in samenleving en onderwijs. Aan bod komen de plaats van erfgoed in de samenleving, de omgang met erfgoed door de overheid, de infrastructuur ervan, alsook de vormgeving van formele en informele erfgoededucatie in de klas en in situ: in musea, monumenten, historische binnensteden, landschappen, etcetera. Tijdens de cursus creëren studenten als aankomend docenten hun eigen visie op erfgoed en erfgoededucatie. Hoe kan ik dat op een zinvolle wijze in mijn schoolvak - en in connecties met andere vakken –vormgeven? Deze cursus staat open voor alle studenten aan de lerarenopleidingen die interesse hebben in erfgoed en willen verkennen wat zij er in hun lespraktijk mee zouden kunnen doen.

Taalbeleid in onderwijs en maatschappij

Bijna alle leren op school verloopt via taal; daarom is taalbewustzijn en taalvaardigheid een voorwaarde voor schoolsucces. Docenten van alle vakken spelen een belangrijke rol bij de schooltaal- en vaktaalontwikkeling van leerlingen.
In de cursus Taalbeleid leer je vakonderwijs te versterken door een effectieve focus op taal (taalgericht vakonderwijs) en hoe je dat op school en in de maatschappij vakoverstijgend kunt aanpakken (taalbeleid). We richten ons zowel op de ondersteuning van taalzwakke en anderstalige leerlingen als op academische taalontwikkeling in de bovenbouw van havo/vwo. De cursus is nadrukkelijk gericht op docenten in opleiding in zowel exacte vakken, maatschappijvakken als talen, en opstudenten van het GW masterprogramma Taalverwerving en Meertaligheid.

In de cursus zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Taalbeleid; ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs
 • De taal van het leren en de taal van de vakken,
 • Taalgericht vakonderwijs: context, taalsteun, interactie,
 • Taalbeleid: afstemming binnen de school: rollen van vak- en taaldocenten,
 • Taalbeleid en tweetalig onderwijs: content and language integrated learning
 • Academische en vakspecifieke woordenschatontwikkeling, woordleerstrategieën,
 • Interactie in de klas; effectieve leerdialogen,
 • Leesvaardigheid als vakgerichte studievaardigheid
 • Schrijven om te leren in de vakken,
 • Feedback op taal en inhoud

Cursusmateriaal:

 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum, Coutinho.
 • Aanvullende onderzoeksliteratuur (wordt online beschikbaar gesteld)
 • Voorbeelden van lesmateriaal en videofragmenten, o.a. via www.taalgerichtvakonderwijs.nl; www.leoned.nl
 • Aanbevolen: O. Agirdag & E.R. Kambel (red.).Meertaligheid en onderwijs. Boom Uitgevers.

Science in Society

Many of the big developments in our current society are related to science and technology. We look at scientists to identify problems and propose solutions. New technologies have great impact on our daily lives, and often raise even bigger expectations about their future impact. At the same time, the position of (academic) science seems to be under pressure. The authority of scientists as public ‘experts’ is not self-evident anymore. Scientific knowledge has become a topic of public debates.
In this course we reflect on these changes and discuss the possible implications of these shifts for master students in their future professional life. We will use models and approaches of Science and Technology Studies (STS, a.k.a. Social Studies of Science) as the foundation for these discussions. At the end of this course you will be able to formulate an informed answer to questions like: why and how do controversies around science and technology evolve? How can we define expertise and what different types of expertise can be distinguished? What is the role of experts in public debates? How are scientific concepts and theories used in public arguments by different stakeholders? What does this mean for the role of scientists and universities? How do I envision my role as a communicative professional?

International Perspectives on Teaching

Contents

In this course you will start with studying some general literature on comparing educational systems and the Dutch National curriculum and that of the country you will visit during this course. Based on this first exploration of educational systems, you will choose a topic that you would like to focus on and submit a research proposal for a small scale comparative study. You can either choose a topic yourself or use one of the dossiers specifically designed for this course. A dossier is a pre-structured proposal about a topic which includes possible research questions, relevant Literature and instruments for data collection. At the moment three dossiers –focusing on comparing the foreign and Dutch systems - are available: ‘Classroom interaction’, ‘Multi-cultural teaching’, and ‘Pedagogical Climate at school’. More dossiers may follow.

After your proposal has been approved, you will visit a country abroad where you will collect data by means of classroom observations at one or more schools and interviews with members of staff of a school and/or teacher trainers. You will organise and finance the trip yourself. At present, the Graduate School of Teaching has contacts in Konstanz (Germany), Thurgau (Switzerland) and Singapore. Our partner institutes abroad will help you in making contacts with the schools and other people you would like to interview. Other contacts are being explored. The stay abroad is expected to last between three days and max two weeks. You are free to choose dates for you visit and align these with the receiving institution. Please note that the receiving institution needs to be informed about your visit at least 6 weeks prior to your visit and that certain dates are more convenient than other dates (schoolholidays, study periods at the university, etc. Please contact course coordinator for details.
After your stay abroad you write a short report about your experiences. As there are no classes and no time slots for this course, you will use online materials and formats, and during the course there will be two individual tutorials with the instructor of the course. One to discuss your tentative plans and a second one to discuss your research proposal. You will be assessed on your paper on comparing educational studies and the final report of your findings.