Tracks

Track description: 

Een track maakt onderdeel uit van de profileringsruimte van de master. Op het diplomasupplement (cijferlijst) komt te staan welke track je gedaan hebt. Je hebt keuze uit vijf tracks:

Track title: 
Track verdieping gezelschapsdieren

Track description: 

De track verdieping gezelschapsdieren (klinisch) bouwt voort op het gedifferentieerd coassistentschap Gezelschapsdieren en is gericht op meer klinische verdieping, zowel in vaardigheden als ook in praktisch toepasbare kennis. In deze fase van de opleiding voer je volledig zelfstandig klinische activiteiten uit. Je speelt in deze laatste fase van de master een leidende rol in de kliniek en bent verantwoordelijk voor een groep van eigen patiënten.

De track bestaat uit:

  • Verplichte weken die voor elke student hetzelfde zijn. In deze periode rouleer je tussen verschillende disciplines in de Universiteitkliniek voor Gezelschapsdieren (UKG).
  • Keuzeweken waarin je zelf een onderwijsprogramma kunt samenstellen, binnen de faculteit / UKG of buiten de faculteit in binnen- of buitenland (praktijkstages).

De track verdieping gezelschapsdieren is alleen toegankelijk voor studenten in het masterprogramma Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Je meldt je aan via Onderwijs- en studentenzaken.

Track title: 
Track bestuur en beleid

Track description: 

De track bestuur en beleid is interessant voor je als je belangstelling hebt voor organisaties in de maatschappij die zich op een of andere wijze bezighouden met dieren en diergeneeskunde, maar ook als je politiek geïnteresseerd bent en inzicht wil krijgen in de invloed van de politiek op de diergeneeskunde.

Je stelt je eigen studieplan samen en stemt dit af met de verantwoordelijke docent. Je werkt zelfstandig in diverse organisaties en verwerkt, analyseert en interpreteert bestuurs- en beleidsrelevante informatie.In de minor bestuur en beleid is één verplichte cursus waarin je de principes van bestuurlijke organisaties bestudeert.

De dierenarts die de track bestuur en beleid heeft gedaan is toegerust met een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag dat hem bij uitstek geschikt maakt om mee te denken over diergeneeskundige vraagstukken op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Ook is hij of zij in staat deze te vertalen naar de veterinaire ‘werkvloer’. Je kunt nog steeds als practicus aan de slag. Er is zeker behoefte aan practici die meer inzicht hebben in bestuurlijke vraagstukken en weten hoe processen in organisaties en de politiek verlopen.

De track bestuur en beleid kun je verlengen (vooraf!) met de keuzeruimte. Je kunt ook het onderwerp van de onderzoeksstage in de richting van bestuur en beleid doen. De track is toegankelijk voor alle studenten in de master Diergeneeskunde. Je meldt je aan bij Onderwijs- en studentenzaken.

Track title: 
Track onderzoek

Track description: 

De track onderzoek is mogelijk je eerste stap in de opleiding tot onderzoeker. Een onderzoeker die veterinair en biomedisch relevante thema's kan integreren, vraagstellingen op dit terrein kan formuleren en onderzoek zelfstandig kan uitvoeren.

Je voert een onderzoeksproject uit dat past binnen het onderzoeksprogramma van een groep en daardoor aansluit bij de facultaire en universitaire speerpunten. Je maakt voor een periode deel uit van een onderzoeksgroep. Supervisie door een erkende onderzoeker ter plaatse en (mede-)begeleiding door promovendi en laboratoriummedewerkers garandeert een optimale communicatie en interactie met de onderzoekomgeving. Je ervaart zo ook de sfeer bij een onderzoeksafdeling. Je volgt een aantal cursussen voor het verkrijgen van algemene en specifieke vaardigheden (3 weken).

De track onderzoek kun je verlengen (vooraf!) met de onderzoeksstage en/of keuzeruimte. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk deze variant te koppelen aan een promotietraject. De dierenarts die de track onderzoek, mogelijk verlengd met de onderzoeksstage en de keuzeruimte, heeft gedaan is toegerust met een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag dat hem bij uitstek geschikt maakt te functioneren in (veterinair) biomedisch onderzoek.

Door de combinatie van enerzijds specifiek diersoortoverschrijdend pathobiologisch, populatiebiologisch inzicht en anderzijds kennis en ervaring op het gebied van biomedisch onderzoek ben je geschikt om als intermediair op te treden tussen het biomedisch onderzoeksveld en de (praktische / toegepaste) diergeneeskunde.

De track is toegankelijk voor alle studenten in de master Diergeneeskunde. Je meldt je aan bij Onderwijs- en studentenzaken.

Track title: 
Track One Health

Track description: 

When you complete the One Health track within one of the animal-specific tracks (your major), you will be equipped with the knowledge and skills to function in the expanding sector where veterinary medicine intersects with animal owners, society, the environment, and the economy. The track addresses the prevention of infectious and non-infectious diseases in the Netherlands and abroad related to the cohabitation of animals and humans. The course content takes into account environmental, social, ecological, and economical aspects.

The One Health track consist of 20 weeks of courses combined with an internship of 20 weeks. The coursework consists of two periods: 10 weeks of core compulsory courses and 10 weeks of electives. During the internship, you will work on a research project for 12 weeks. In the remaining eight weeks of the internship period, you will study One Health subjects related to the internship, such as disaster preparedness and food quality assurance systems. You will also write a thesis on a topic of your choice.

Track title: 
Track Animal Welfare Management

Track description: 

The master track Animal Welfare Management is developed in order to allow veterinarians to function in the rapidly developing part of the profession, situated at the interplay between animals, their owners, society, the environment, the economy and politics. Veterinarians who have completed the track will be able to perform a structured analysis of animal welfare issues, write Animal Welfare Management plans and advice involved parties on setting up sustainable Animal Welfare Management solutions.

The track consists of 20 weeks of courses on specific topics combined with an research internship of 19 weeks (track equine: 17 weeks). The course based education period will be divided in a compulsory core program (10 weeks) and an elective program (10 weeks).