Cursussen

Vakinhoudelijk: taaloverstijgende cursussen

Literatuuronderwijs (verplicht)

In deze collegereeks komen centrale thema’s op het gebied van onderzoek en praktijk van het literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs aan de orde. In het bijzonder wordt het onderwijs aan de bovenbouw van havo en vwo, bij zowel Nederlands als de moderne vreemde talen belicht.

De vraagstelling in de cursus wordt gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek. Bijvoorbeeld: Welke ruimte is er voor literatuur, mede gelet op de exameneisen? Hoe kan literatuur onderdeel van taalvaardigheid zijn? Wat zijn de voor- en nadelen van literatuur per taal of met alle talen gezamenlijk? Welke andere constellaties zijn mogelijk?

Aan bod komen de literaire ontwikkeling, literatuurgeschiedenis en literaire begrippen; niveaukenmerken van leerlingen en literaire teksten; canondiscussies; culturele benaderingen; taalvaardige benaderingen; mogelijkheden van film voor het literatuuronderwijs.

Taalverwerving (verplicht)

De cursus gaat in op de vraag hoe taalleerprocessen tot stand komen. Meer specifiek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Het verschil tussen T1 en T2 verwerving;
 • Het verschil tussen spontane en gestuurde T2 verwerving;
 • Verschillen tussen leerders: leerderseigenschappen, tussentaal (interlanguage) en ‘ultimate attainment’;
 • Tweetaligheid en de invloed daarvan op het leren van een derde taal;
 • Taalleerstoornissen: hoe gaan bijvoorbeeld dyslectische leerlingen om met de eisen van het Moderne Vreemde Talenonderwijs? 

Taalonderwijs (verplicht)

In deze cursus staat effectief taalvaardigheidsonderwijs centraal. Welke concepten spelen daar vandaag de dag een belangrijke rol? Onderzoek naar lees- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en vreemde talen staat centraal. Hierbij ligt de nadruk op de leerder: welke kennis en vaardigheden moet hij of zij ontwikkelen om een vaardig lezer / schrijver te worden?

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop deze inzichten vertaald kunnen worden in het taalonderwijs. Hiervoor bestudeer je onderzoeksartikelen en je beoordeelt deze met het oog op de implicaties voor - en de bruikbaarheid in - het eigen onderwijs. Je rapporteert schriftelijk over de (mogelijke) toepassing van de theorie uit de artikelen in het onderwijs in de klas.

Taal en literatuur in de educatieve praktijk (verplicht)

In deze cursus besteden we aandacht aan kernconcepten van het taalonderwijscurriculum, aan noties van leerganganalyse en toetsing, en de relatie tussen de lespraktijk en het onderwijsbeleid. Theorie en inzichten uit de cursussen Literatuuronderwijs, Taalverwerving en Taalonderwijs worden aan de praktijk getoetst en in een bredere onderwijscontext geplaatst.

De cursus is bedoeld om gericht de context van de taalonderwijspraktijk te leren kennen en begrijpen, en fungeert daarmee als een contextualisering voor Masterstage 1 en 2. In de bijeenkomsten en in observatie- en ontwerpopdrachten ga je in op (een selectie van) de volgende vragen:

 • Waaruit bestaan de curricula Nederlands en vreemde talen (mvt) op het havo-vwo?
 • Hoe is de onderlinge afstemming tussen de curricula?
 • Hoe worden tussendoelen en eindtermen bepaald?
 • Hoe worden het Europees Referentiekader (ERK) en Referentieniveaus Taal gebruikt?
 • Wat is de relatie tussen leerdoelen/eindtermen, inhouden en toetsen?
 • Hoe zit het PTA voor de talen in elkaar? Wat is de rol van Cito, SLO, CvTE enz.?
 • Hoe zijn leerlijnen en eindtermen zichtbaar in leergangen?
 • Hoe worden kennis en vaardigheden in leergangen opgebouwd?
 • Welke typen opdrachten worden ingezet voor welk type leerdoelen?
 • Welke keuzes maken docenten en talensecties in het taalonderwijsprogramma, op basis van leergang, curricula, eindtermen, praktische randvoorwaarden en wettelijke regelingen?

Vakinhoudelijk: taalspecifieke keuzecursussen

Over de taalspecifieke keuzecursussen

Je kiest gedurende je masterprogramma ten minste één cursus van minimaal 5 EC op het gebied van de letterkunde en één cursus van minimaal 5 EC op het gebied van de taalkunde. Iedere cursus heeft een omvang van 5 EC, behalve de cursussen van Masterlanguage. Die kun je voor 5 of 10 EC afsluiten.

 

Learning English

Studenten die voor September 2018 zijn begonnen kunnen deze cursus ook voor 3,75 EC volgen. Neem in dat geval voor aanvang van de cursus contact op met de cursuscoördinator.

This course deals with the acquisition of English as a foreign language (EFL) in instructed settings. The key questions addressed in the course include the following: What are the advantages and disadvantages of explicit and implicit instruction? What are the typical errors made by Dutch learners of English? How can these errors be explained and effectively targeted in teaching interventions? How can positive transfer be effectively supported in EFL classrooms?​

Career orientation:
Developing teaching interventions; making didactic choices on the basis of relevant research on language acquisition and language education; developing presentation and writing skills.

English and Cultural Identity

Students will analyse present-day representations of cultural or national identity. These will be viewed against the backdrop of literary and historical representations. In doing so, students will read research in media studies, (post)colonial studies, intercultural communication, anthropology, imagology, discourse analysis and linguistics. We will review media coverage of topical issues, advertisements and commercials.The role of English as a lingua franca in its different manifestations is a recurrent element. In the final weeks of the course students are encouraged to explore additional fields of their preference and formulate research proposals. Students with an interest in teaching will be given the opportunity to propose lesson plans.

Rewarding Literature

In this course, we shall address the circuit of literary prizes of various kinds, the inclusive and exclusive effects they may have had, and the repercussions prizes may have for canon formation. What criteria have led the judges to come to their decisions? Can we account for differences in this respect between prizes for different genres? What approaches can we use to analyse the role of literary prizes in the contemporary literary field?

Career orientation
The course studies literary prizes and canon formation, both important aspects of the workings of the literary marketplace. The research and writing skills taught in this course are also relevant to the work field. Guest speakers in the parallel lecture seminar.

English and Cultural Diversity

The many varieties of English worldwide include not only native varieties, but also many nativised or non-native Englishes. Using appropriate sociolinguistic methodology and terminology, this course will survey a selection of these World Englishes, analysing differences in the prestige each has in different multilingual and/or multicultural settings. In addition, the question will be raised to what extent these Englishes are embedded in their particular cultures and ideologies.

Faced with an abundance of varieties of English, millions of non-native users have to decide if they should adopt any particular one, or continue to use their own non-native English. There is perhaps another option -- some kind of "international English" or English as a Lingua Franca. Choices of this sort will inevitably be affected by factors such as effective communication, instrumental or integrative motivation, identity and cultural orientation, social and geo-political questions and, of course, down-to-earth practical considerations. Is it actually possible to adopt a neutral version of English without taking on the baggage of a particular culture?

The Heritage Industry

Britain is remarkably successful at marketing its cultural past, particularly its writers: apart from Shakespeare’s new Globe and a spate of Austen films, the Brontës, Dickens and Mrs Gaskell have become the focus of heritage industries, as have more recent authors or those born outside Britain, such as Wilde, Eliot, Yeats and Joyce. Such cults may be commercial or merely driven by the enthusiasm of amateurs, such as bloggers or writers of fan fiction. Some have an international outreach: in the Netherlands, we have the annual amateur Shakespeare at Diever, the Deventer Dickens festival, and a local branch of the Jane Austen Society. Dutch Joyceans have celebrated Bloomsday on 16 June Hague, in various locations in the Netherlands.
In this course, we shall deal with one of the authors mentioned above, the modern age responds to him, her, or them, in the British Isles and abroad. What aspects go into the construction of this particular author’s or these particular authors’ cultural memory?

The starting point in this course is one or two novels form the author’s or authors’ oeuvre(s), which we shall read both in light of its original contexts and its afterlife. After a series of lectures and tutorials, students present, in teams of two or three, an assignment (referaat) on some aspect of the author’s or authors’s literary heritage either orally or by means of a short video presentation. Students also work individually on an academic paper (nota) dealing with one or more aspects of the author’s or authors’ afterlife / afterlives. Questions to be addressed include: how does the work or do the works function in today’s society? What meanings are invested in them? Apart from manifesting nostalgia by various means, are they also expected to speak to contemporary issues?

Career orientation
The course studies literary works and their afterlives, which is an important aspect of the workings of the modern literary marketplace. The research, presentation, and writing skills taught in this course are also relevant to the work environment.

In its entire composition, the course also stresses the absolute necessity of academic integrity.

Perception and Production in Second Language Acquisition

Acquiring the sound structure of a second language (L2) is a process which involves more than “learning to pronounce”. It involves an interplay of factors, including the first language (L1) background ('transfer') and age of the learner, size of exposure, properties of human perception and production, and possibly universal factors (“markedness”). The course focuses on the major questions (a) how L2 speech perception develops, and (b) to what extent L2 production and L2 production are interrelated. Recurrent themes are: similarities and differences between L1 and L2 acquisition, the role of learners’ age, the role of transfer, the notion of “perceptual distance”, and effects of perception and production training. The optional readings (which students can select for oral presentations) and the topics for final papers are adapted to MA students from the following fields of study: Dutch, English, French, German, and Spanish.

Teaching Shakespeare: The History Plays

This course studies Shakespeare’s second tetralogy of history plays: Richard II, Henry IV (parts 1 and 2), and Henry V. It focuses on the way Shakespeare fashions medieval history for the early modern stage, but it also investigates the various ways in which modern stage and screen adaptations of the Histories have tended to transform this early modern material for our understanding today, and how these plays are part of our 21st century culture. Studying the past and the present in conjunction, this course looks at perennial themes like leadership, loyalty, nationhood, language, class, family, and gender. Recognizing a myriad of relations between the past and the present, the student develops a rich sense of history and is encouraged to consider how he or she might devise new teaching formats and strategies to share the richness of the historical and literary material with EFL students at different levels of their education.

Masterlanguage

Met Masterlanguage volg je door heel Nederland vakken van topdocenten. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en masterclasses.

Je mag de taalspecifieke cursussen vervangen door cursussen uit het aanbod van Masterlanguage, mits je voldoet aan de voorwaarde van letterkunde en taalkunde.

Het cursusaanbod van Masterlanguage wordt elk studiejaar vernieuwd.

 

Individuele zelfstudie Talenonderwijs: educatie en communicatie

Tijdens de individuele zelfstudie Talenonderwijs: educatie en communicatie kan de student zich zelfstandig verdiepen in educatief onderzoek, bijvoorbeeld door het bestuderen van een leeslijst, waarin onderzoek naar het gekozen thema aan bod komt. Het is belangrijk om voor aanvang van de zelfstudie duidelijke afspraken over inhoud (de te lezen artikelen) en toetsing te maken met de betreffende docent. Studenten Duits, Engels, Frans en Spaans gebruiken daarbij de doeltaal.
De individuele zelfstudie is geschikt als invulling van 'voorbereiding masterscriptie'.

Vakinhoudelijk: masterscriptie

Masterscriptie (verplicht)

In je scriptie geef je blijk van inzicht in de relatie tussen wetenschappelijk vakinhoudelijk onderzoek aan de ene kant, en de vakdidactiek en de praktijk van het talenonderwijs aan de andere kant.

De scriptie wordt bij voorkeur verbonden aan:

 • een verplichte of vakspecifieke cursus uit het vakinhoudelijke deel;
 • het praktijkgerichte onderzoek;
 • een van de vakdidactische opdrachten; en/of
 • een van de keuzecursussen uit het beroepsvoorbereidende deel.

In alle domeinen van taalonderwijs zijn scripties mogelijk: taalvaardigheid, taalontwikkeling, taalbewustzijn, taalbeschouwing, literaire competentie (literaire ontwikkeling, literaire begrippen, literatuurgeschiedenis, literaire canon, literatuur en diversiteit), geschiedenis van het taalonderwijs, internationale context van het taalonderwijs, taalonderwijs en media, interculturele competentie, interactie in de klas, enz.

In alle gevallen geldt dat de relevantie van het onderzoek voor de educatieve praktijk wordt verantwoord. Afhankelijk van de reikwijdte kan dit op verschillende curriculumniveaus plaatsvinden: leeractiviteit, les, leerlijn, onderwijsprogramma, onderwijsbeleid.

Focus van onderzoek kan zijn de leerling, de docent of het les- of toetsmateriaal; het onderzoek kan zich zowel richten op het leerproces als op het leerresultaat. Je onderzoek richt zich op het voortgezet onderwijs, maar in overleg is ook onderzoek mogelijk naar taal in het basis-, beroeps- of hoger onderwijs, volwasseneneducatie of publiekseducatie.

Je schrijft je scriptie in het Engels.

Beroepsvoorbereidend: kerncurriculum

PRAKTIJKERVARING VIA STAGE OF BAAN

Het onderwijs van de lerarenopleiding van de GST is georganiseerd in drie onderdelen: Praktijk (stage/baan), Pedagogiek, Vakdidactiek en keuzecursussen. Het kerncurriculum wordt gevormd door de cursussen Professional in Praktijk, Vakdidactiek en Pedagogiek. Tijdens de cursus Professional in de Praktijk doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit uitwisselen over deze ervaringen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Je kunt de praktijkervaring opdoen middels een stage of middels een baan als (onbevoegd) docent. Zie verder onder ‘Stagevariant’ en ‘Baanvariant’.  De pedagogische en vakdidactische cursussen richten zich op de rol van de docent, de leerling, de school en op het ontwerpen en uitvoeren van lessen. In het onderdeel Keuzecursussen krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in specifieke aspecten van het leraarsberoep zoals bijvoorbeeld burgerschapseducatie of het gebruik van ICT in het onderwijs. 

Stagevariant

De opleiding kent drie onderwijsstages: 1A, 1B en 2. Bij stage 1A en 1B loop je minstens 6 dagdelen per week stage op school, verspreid over 4 dagen. In stage 1A verzorg je 25 lessen en observeer je lessen. In stage 1B verzorg je 40 lessen. In stage 2 verzorg je ten minste 60 lessen in eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo) en neem je deel aan buitenschoolse activiteiten. Bij beide stages neem je deel aan activiteiten buiten de lessen. Stage 1A en 1B worden op dezelfde school gedaan. Houd er rekening mee dat je in verband met de schoolroosters geacht wordt fulltime beschikbaar te zijn naast de colleges op de universiteit. De stageschool wordt geregeld door de universiteit. Gedurende je stages krijg je ondersteuning tijdens begeleidingsbijeenkomsten. Deze colleges zijn gericht op intervisie, het ondersteunen van het praktijkproces en de voortgang van je studie.

Omdat wij ons onderwijs starten in de laatste week van de zomervakantie (regio Midden), kun je direct meedraaien op je stageschool. Ook bij een start in februari begin je direct met je stage.

Baanvariant

Wij geven de voorkeur aan de stagevariant, omdat leren via een stage iets minder verantwoordelijkheden kent dan wanneer je direct via een aanstelling als docent de gehele verantwoordelijkheid over klassen hebt. In de huidige arbeidsmarkt komt het echter steeds vaker voor dat studenten, met name in de tekortvakken, al werkzaam zijn als docent in het voortgezet onderwijs.  Mits de baan geschikt is, kan deze worden ingezet voor de praktijkuren die je tijdens de opleiding moet maken. Sommige studenten starten in de stagevariant en stappen na stage PiP1b over naar de baanvariant als dit met de rest van de opleiding gecombineerd kan worden. De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig vinden van een geschikte baan.

Wanneer kun je de baanvariant van deze opleiding doen?

 • Je werkt in het reguliere voortgezet onderwijs (i.t.t. particulier en/of speciaal onderwijs) als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen.
 • Voor de eerste stage (PiP1a/b) verzorg je tenminste 65 lessen in zowel onder- als bovenbouw. Bij PiP2 verwachten we dat je tenminste een bovenbouwklas hebt en in totaal 60 lesuren geeft.
 • Je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden.
 • Je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt (indien nodig moet je je lesrooster op school kunnen aanpassen).
 • De eisen die aan een baan worden gesteld zijn een minimum van zes lesuren (50 minuten) per week en een maximum aanstelling van 0,5fte.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de hoeveelheid benodigde stageplaatsen. De exacte datum staat in voorwaardelijke toelatingsbeschikking die je krijgt via bureau Mastertoelating.

Professional in Praktijk 1a/b

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Afhankelijk van het traject dat de student volgt doet hij/zij deze individueel of in 2-of 3-tallen in respectievelijk baan- of stagevariant. De student is tenminste 2½ dag per week op school en heeft minimaal 120 schoolcontacturen. De student geeft minimaal 65 lessen zelfstandig in vooral onder- en soms ook bovenbouw (uitgaande van lesuren van 50 minuten).* Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider.
De docent van de cursus bezoekt minimaal één les en bespreekt deze na.
Naast de stagebegeleiding op de school zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten (in Utrecht) in een vaste basisgroep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling.
Meer concreet:

 • integreren studenten in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en maken zij een start met het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie
 • wisselen zij eigen ervaringen uit en verwerken doelgericht feedback
 • expliciteren zij de eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelen deze aan Theorie
 • stellen zij leerdoelen op
 • analyseren zij eigen professionele ontwikkeling en wordt er (middels een portfolio) gewerkt aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.

Het is verplicht de cursussen Professional in de praktijk 1, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 naast elkaar te volgen. De lessen in Utrecht zijn altijd op maandag.

Als je start met deze cursus in blok 1, begint het onderwijs met een verplichte voltijd startweek in de week van 24 augustus 2020, de laatste week van de schoolvakantie in regio Midden. Bij een start per februari (blok 3) is er een startweek die begint op 1 februari 2021.

* Gedetailleerde richtlijnen voor de stage zijn vastgelegd in de stagebrochure.

Professional in Prakijk 2

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Deze stage is een individuele eindstage met een duur van 20 weken. Deze praktijkperiode kan ook middels een baan worden gedaan, de student moet dan zelf voor een geschikte baan zorgen. 

Gedurende deze tweede praktijkperiode moeten minimaal 60 lessen (uitgaande van lessen van 50 minuten) in eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo) worden gegeven. De student is tenminste full-time voor de opleiding beschikbaar. Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider.
De docent van de cursus of de docent vakdidactiek bezoekt minimaal één les en bespreekt deze na.
Naast de stagebegeleiding op de school zijn er regelmatig bijeenkomsten (in Utrecht) in een vaste basisgroep. In dit gedeelte reflecteren de studenten op hun docentgedrag, ontwikkelen zij een eigen docentstijl en een eigen praktijktheorie. De in Professional in praktijk 1A/B opgedane integratie van diverse kennisbronnen en kennis over het leren van docenten, gelden als basis voor het ontwikkeling van de praktijktheorie.

Meer concreet:

 • stellen zij leerdoelen op
 • wisselen zij eigen ervaringen uit, geven en verwerken doelgericht feedback
 • ontwikkelen studenten een professionele identiteit
 • krijgen zij inzicht in hun eigen leren en koppelen dat aan het leren van docenten in algemene zin
 • integreren studenten in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en ontwikkelen een eigen praktijktheorie.
 • analyseren zij hun eigen professionele ontwikkeling en werken (middels een portfolio) gewerkt aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
 • expliciteren zij de eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelen deze aan Theorie
 • verwerven vaardigheden voor toekomstige leerlingbegeleiding, de student krijgt ervaring en (werk)vormen om leerlingbegeleiding en stimuleren eigen groei van de leerling.

Het is verplicht om naast Professional in de praktijk 2, de cursussen Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 inclusief het Vakdidactisch onderzoek te volgen. De bijeenkomsten in Utrecht zijn altijd op de dinsdag.

Vakdidactiek 1

In het eerste beroepsvoorbereidende semester ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Het is verplicht om de cursussen Professional in Praktijk 1A/B, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 naast elkaar te volgen.

Vakdidactiek 2

In het tweede beroepsvoorbereidende semester ligt de focus op het leren van de leerling. Een centrale vraag is: wat hebben leerlingen nodig en hoe organiseer ik dat? Naast de onmiddellijke onderwijssituatie is er ook aandacht voor de bredere curriculaire en maatschappelijke context waarin dat leren plaatsvindt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het adequaat begeleiden van leerlingen bij het doorlopen van het bovenbouwprogramma op vak- en profielniveau, leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken en systematisch een vakspecifiek leerprobleem of curriculumprobleem onderzoeken, gericht op verbetering van de praktijk.

Het is verplicht om de cursussen Professional in Praktijk 2, Vakdidactiek 2 en Pedagogiek 2 naast elkaar te volgen.

Pedagogiek 1

In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de leraar, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling.

Pedagogiek 2

In de cursus Pedagogiek 2 wordt de focus uitgebreid naar de school en de samenleving, waarbij vragen rond de rol van de leraar in de school als morele gemeenschap en het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de leraar aan de orde zijn. 

Een van de keuzecursussen die je in blok 3 of blok 4 gaat kiezen zal moeten passen in de pedagogische leerlijn, zoals bijvoorbeeld burgerschapseducatie, interculturele educatie of leerlingzorg.

Vakdidactisch onderzoek

Het  Vakdidactisch onderzoek in onderdeel van de cursus Vakdidactiek 2. Je werkt aan een leeronderzoek binnen een schoolrelevant thema, waarin delen van het  onderzoek al voor je zijn bepaald, en dat aangeboden wordt door experts op het gebied van dat thema. Andere delen van het onderzoek voer je –onder begeleiding van een docent- zelf uit. Dit mondt uit in een onderzoeksverslag dat beoordeeld zal worden. Je kunt ook werken aan een onderzoeksdossier dat je zelf hebt ingebracht. In overleg stel je vast welke onderdelen van het dossier jij zelf gaat uitvoeren.

Beroepsvoorbereidend: Pedagogische keuzecursussen

Leerpsychologie

Tijdens deze cursus zal vanuit een leerpsychologisch perspectief een antwoord geformuleerd worden op de centrale vraag: Onder welke omstandigheden leren mensen het beste? Om dit complexe vraagstuk te doorgronden moet je weten hoe mensen eigenlijk leren, hoe je er als docent voor kan zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk presteren, maar ook, hoe ze gemotiveerd blijven en zichzelf leren reguleren tijdens het leerproces. Door verschillende, deels zelfgekozen, bronnen te bestuderen, zal niet alleen theoretisch inzicht ontstaan van de (on)mogelijkheden van ons leren, maar komt ook de praktische vertaling naar lesgeven in de klas aan bod.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Burgerschap en educatie

Alle Nederlandse scholen zijn wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen en docenten van alle schoolvakken hebben daarin een rol. Dat vraagt veel van jouw professionaliteit als docent en de keuzes die je maakt op het gebied van vak-inhoud, didactiek en de manier waarop je omgaat met je leerlingen. Hoe leid je leerlingen bijvoorbeeld naar zelfstandigheid terwijl je ook verwacht dat ze zich aanpassen aan de regels van jou, de klas, de school en de samenleving?

Die uitdaging staat centraal in deze keuze-cursus. We verkennen de betekenissen van burgerschap, toegespitst op de relatie met onderwijs, en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken het spanningsveld tussen socialisatie en emancipatie, tussen aanpassing en zelfstandig worden. Kernthema’s zijn: ‘Bildung’, ‘Liberal Education’, canonvorming, democratie, vrijheid van onderwijs, het gezag van de leraar, democratie op school, burgerschap in een informatiesamenleving, religie en radicalisering.
De cursus heeft 9 bijeenkomsten met elk een eigen thema. Ieder thema bereid je voor op basis van (keuze)literatuur. Na de bijeenkomsten werk je het thema burgerschap uit voor je eigen vak en je eigen onderwijs. In de loop van de cursus ontwikkel je zo je eigen perspectief op burgerschap en onderwijs.

Als afsluiting van de cursus schrijf je een integrerend essay.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Interpersoonlijk leraarsgedrag

Wat er in de klas gebeurt kan vanuit verschillende oogpunten worden beschreven, bijvoorbeeld:
Welke kennis komt aan bod? Welke leeractiviteiten? Maar ook: wat gebeurt er interpersoonlijk tussen docent en leerlingen? Interpersoonlijke processen in de klas hangen aan de ene kant samen met leeropbrengsten van leerlingen (hoe goed presteren leerlingen, maar ook hoe leuk vinden leerlingen een vak) en aan de andere kant met opbrengsten van docenten. Hoeveel stress ervaren docenten en hoe gemotiveerd zijn zij voor hun berope? Basisbeginsel van het interpersoonlijke perspectief is dat een klas een sociaal systeem is, waarin docent en leerlingen elkaars gedrag wederzijds beïnvloeden en dat al het gedrag dat een docent in de klas vertoont een interpersoonlijke betekenis heeft. Deze betekenis beschrijven we met de mate van invloed van een docent (d.w.z. dominantie of sturing) en de mate van nabijheid (de warmte in het contact met leerlingen).
In dit keuzevak wordt een begrippenkader aangereikt waarmee interpersoonlijke aspecten van lesgeven, zoals relaties met leerlingen en interactie in de klas kunnen worden beschreven.
Studenten leren de wetmatigheden van interpersoonlijke processen kennen en leren hun gedrag als instrument in de klas in te zetten. We leggen uit waarom je wél moet 'lachen voor de kerst'.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Pedagogisch Onderzoek

Inhoud en werkwijze

De student zal een keuze maken uit een vijftal pedagogische dossiers (met een dossierbegeleider) waarbinnen hij/zij het onderzoek zal uitvoeren. De studenten hebben dan een startpunt en startliteratuur, de dossierbegeleider de nodige expertise.

Tijdens intervisiebijeenkomsten zullen studenten onder begeleiding van een intervisor hun onderzoek opzetten en uitvoeren en daarbij feedback krijgen van medestudenten. Dit mondt uit in een presentatie en een onderzoeksartikel. Het onderzoeksartikel wordt summatief getoetst.

Pedagogiek en passend onderwijs

De invoering van de wet Passend Onderwijs heeft als doel zoveel mogelijk leerlingen met gedrag- en leerproblemen onderwijs te laten volgen op een reguliere school. Dit betekent in de praktijk dat in de klassen steeds meer leerlingen zitten met autisme, ADHD, externaliserend gedrag, leerproblemen, hoge intelligentie, etc. De cursus richt zich op kennis over deze leerlingen en hoe je als docent met deze leerlingen om kunt gaan. Wat heeft deze specifieke leerling nodig in de school en van docenten? Hoe zorg je dat de leerling een goede werkhouding krijgt voor je vak? Wat is de rol van ouders bij deze leerling?

Onderwerpen die aan bod zullen komen: de leerling met autisme en/of ADHD, de regelovertredende leerling, de leerling met angst en stress klachten, de ongemotiveerde en/of verzuimende leerling, de hoog-intelligente leerling, de leerling met leerproblemen en de gepeste of pestende leerling. Deze onderwerpen worden geplaatst binnen het HandelingsGericht Werken en het beleid van Passend Onderwijs.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

Cultural Diversity & Social Inclusion in Education

Developing inclusive, multicultural educational settings is a goal shared by many schools and universities, but actually achieving this goal in everyday classroom practice is often hard to do. The goal of this teaching module is to address the key challenges and concerns in implementing multicultural education in both culturally diverse as well as ethnically homogeneous classrooms and schools. Within this general theme we address from a multicultural perspective three domains of teaching: 1) curriculum and instruction, 2) relationships, and 3) classroom management (Kennedy, 2012). We synthesize scientific literature addressing these domains. You will use recommendations derived from this literature to address your own (multicultural) teaching dilemmas.

Class sessions are framed within a paradigm of asset-based teacher thinking, thereby focusing on empowering students, instead of deficit-based teacher thinking where diverse student perspectives and behaviors are seen as problems to be solved. The course literature will focus on the United States and Dutch contexts as well as on other (international) contexts from a comparative perspective. In this course you will learn to think and act as an academic professional and learn to translate theory to practice and vice versa. Another important goal of this course is to become aware of your own epistemological and normative positions as a professional in the field of education. We will work with realistic case studies based on everyday experiences of teachers.

Please note:
You can only follow this course if you also teach in a school during the course! All assignments are directly related to your classroom practices. If you do not teach at the same time that the course is offered, you cannot register.

N.B.: Students who are registered for GSTPED2 (Teaching methodology 2) , GSTVAKD2 (Subject teaching methodology 2) and GSTPIP2 (Teaching practice 2) have priority to allow them to complete their programme.

Excellence and differentiation in secondary education

The goal of education is to support and challenge all students. But in every secondary school class some students can and want more than the regular curriculum offers. They either consistently show excellent performance, or their performance has faded over time, but as a teacher you can tell that their potential exceeds the outcome. If the learning environment is not challenging enough, thes students may miss the opportunity for continuous development. They may even lose all interest in the subject. In this course, we focus on precisely these students. The course addresses the ways a subject teacher can recognize these students, challenge them to give and to continue to give excellent performance, illustrated with teaching materials from the various school subjects.

N.B.: Students need to have educational practice when following this course.

N.B.: Students who are registered for GSTPED2 (Teaching methodology 2) , GSTVAKD2 (Subject teaching methodology 2) and GSTPIP2 (Teaching practice 2) have priority to allow them to complete their programme.

Beroepsvoorbereidend: algemene keuzecursussen

Complexiteit van educatieve teksten

Educatieve teksten verschillen in moeilijkheid. Kinderen in groep 4 lezen korte teksten met korte zinnen, veel hoogfrequente woorden en alledaagse onderwerpen. Studenten lezen lange teksten met langere zinnen, moeilijkere woorden en abstractere onderwerpen. In deze cursus bekijken we welke factoren de complexiteit van educatieve teksten beïnvloeden, leren we evidence-based schrijfadviezen te formuleren, en gaan we educatieve teksten optimaliseren.
Eerst bekijken we de waarde van leesbaarheidsformules, die vaak woordlengte, zinslengte en het percentage hoogfrequente woorden meewegen. Anderson en Davison (1988) hebben laten zien dat dergelijke leesbaarheidsformules niet optimaal zijn.
Vervolgens bestuderen we teksten uit de middelbareschoolpraktijk, waar uitgevers per richting (vmbo, havo, vwo) andere tekstversies uitgeven. We lezen werk van o.a. Van Silfhout en collega’s (2014), die hebben aangetoond dat uitgeversintuïties om teksten te vereenvoudigen niet altijd het gewenste effect sorteren.
Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based schrijfadviezen voor leerteksten en toetsvragen. Via studentpresentaties komt een variëteit aan concrete tekstkenmerken aan bod, op het gebied van woordkeuze, zinsbouw, tekststructuur en het gebruik van afbeeldingen. We bestuderen hun (positieve of negatieve) effecten op het tekstverwerkingsproces en/of het uiteindelijke tekstbegrip. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens een evaluatie van de begrijpelijkheid van educatieve materialen (van de middelbare school of een andere educatieve praktijk).

Toetsing en Beoordeling

Op vele manieren en momenten in het onderwijs wordt er getoetst en beoordeeld, om na te gaan hoeveel leerlingen van het onderwijs hebben opgestoken, om hen feedback en aanwijzingen te geven, om te bepalen welk niveau ze op een bepaald moment hebben bereikt of welk vervolg passend zou zijn, etc.
Voor docenten is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er komt kijken bij goede toetsing. Wat en hoe leerlingen leren wordt vooral bepaald door hetgeen wordt beoordeeld of getoetst, maar het maken van goede toetsen is niet eenvoudig.

In deze cursus komt een aantal aspecten van toetsing aan bod: diverse vormen van toetsing, hun sterke en zwakke kanten, werkwijzen voor de cyclus van toetsconstructie tot evaluatie achteraf, methoden om de kwaliteit van toetsen te analyseren, het bepalen van zak-slaag grenzen en cijfers, en de onderliggende theorieën. Er wordt bovendien ingegaan op ontwikkelingen in het VO op terrein van toetsing (zoals RTTI) en op de nationale en internationale context (centrale examens, cve, cito, PISA).

Het organiseren van leren. De leraar in de context van schoolorganisatie en onderwijsbeleid.

Als docent maak je deel uit van een grotere context waarin verschillende partijen zich mengen in discussies over onderwijs, zoals ouders, collega’s, directie en de maatschappij. Deze partijen hebben vaak verschillende perspectieven op hoe onderwijs het best georganiseerd en verbeterd zou kunnen worden. Recent onderzoek toont aan dat onderwijsverbetering een complex proces is, waarbij schoolorganisatie, schoolcultuur, en leiderschap een belangrijke rol spelen.

In de cursus “Het organiseren van leren” ontwikkel je inzicht in verschillende perspectieven op onderwijs en de manieren waarop scholen georganiseerd en aangestuurd worden. Ook leer je meer over hoe onderwijsbeleid tot stand komt, over de rol van onderwijsadviseurs bij onderwijsverbetering, de maatschappelijke functie van onderwijs, en de rol van (aankomend) onderwijsprofessionals in deze context.

Duurzaamheidseducatie

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is een transitie naar een duurzame wereld. Dit vereist grote inspanning op wetenschappelijk, technologisch en politiek gebied en publieke steun en begrip zijn daarbij noodzakelijk. Onderwijs als motor voor verandering krijgt daarin een belangrijke rol toebedeeld. Daarom heeft UNESCO de periode 2005-2014 uitgeroepen tot ‘Decade of Education for Sustainable Development’. In deze cursus gaan we in op de grote uitdagingen in duurzaamheidseducatie en hoe deze zich verhouden tot onze eigen praktijk in onderwijs en educatie. Het doel hiervan is om uiteindelijk vanuit bestaande kennis en inzichten verantwoorde eigen keuzes te kunnen maken in onderwijs, educatie en communicatie.

Lezen en schrijven: onderwijs en toetsing

Deze cursus is alleen bestemd voor studenten die een Educatieve Master in een taal doen.

In het voortgezet onderwijs wordt lezen vaak opgevat als het maken van een tekst met vragen, terwijl schrijven vaak wordt geleerd door het maar te oefenen. Beide varianten zijn vanuit didactisch oogpunt vrij minimalistisch, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

In deze cursus staan we eerst stil bij enkele algemene didactische uitgangspunten voor het onderwijs in lees- en schrijfvaardigheid. Onderdeel hiervan is een workshop over de manier waarop je observerend leren kunt inzetten in het taalonderwijs.

Vervolgens kijken we naar het belang van taal in teksten en toetsen van andere vakken, en naar de toetsing van lezen en schrijven, met name de inzet van formatieve toetsing en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop schrijfproducten beoordeeld kunnen worden (o.a. holistisch vs. analytisch).

Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based adviezen voor de taalonderwijspraktijk. Via studentpresentaties komt een variëteit aan didactieken en werkvormen voor het lees- en schrijfonderwijs aan bod. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens de evaluatie en optimalisatie van een zelfgekozen lessenserie.

Data in de school

Binnen een school worden doorgaans veel data verzameld over leerlingen. Sterker nog, als docent verzamel je ook veel gegevens over je leerlingen; denk bijvoorbeeld maar aan toetsresultaten, leerlingvolgtoetsen, absentielijsten en misschien houd je wel huiswerkcontroles. In de praktijk worden die gegevens vaak nog niet optimaal benut om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of om het onderwijs goed af te stemmen op een specifieke groep leerlingen.
In de keuzecursus “Data in de school” ga je aan de slag met data van jouw leerlingen en leer je hoe je die kunt analyseren om tot verbeteracties te komen. Je zult hiertoe een aantal basistechnieken voor data-analyse leren/opfrissen, die nodig zijn voor datagestuurd werken. Daarnaast kijken we naar gegevens die op landelijk niveau beschikbaar zijn en hoe jouw (casus)school omgaat met het beoordelingskader van de onderwijsinspectie..

Taalbeleid in onderwijs en maatschappij

Bijna alle leren op school verloopt via taal; daarom is taalbewustzijn en taalvaardigheid een voorwaarde voor schoolsucces. Docenten van alle vakken spelen een belangrijke rol bij de schooltaal- en vaktaalontwikkeling van leerlingen.
In de cursus Taalbeleid leer je vakonderwijs te versterken door een effectieve focus op taal (taalgericht vakonderwijs) en hoe je dat op school en in de maatschappij vakoverstijgend kunt aanpakken (taalbeleid). We richten ons zowel op de ondersteuning van taalzwakke en anderstalige leerlingen als op academische taalontwikkeling in de bovenbouw van havo/vwo. De cursus is nadrukkelijk gericht op docenten in opleiding in zowel exacte vakken, maatschappijvakken als talen, en opstudenten van het GW masterprogramma Taalverwerving en Meertaligheid.

In de cursus zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Taalbeleid; ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs
 • De taal van het leren en de taal van de vakken,
 • Taalgericht vakonderwijs: context, taalsteun, interactie,
 • Taalbeleid: afstemming binnen de school: rollen van vak- en taaldocenten,
 • Taalbeleid en tweetalig onderwijs: content and language integrated learning
 • Academische en vakspecifieke woordenschatontwikkeling, woordleerstrategieën,
 • Interactie in de klas; effectieve leerdialogen,
 • Leesvaardigheid als vakgerichte studievaardigheid
 • Schrijven om te leren in de vakken,
 • Feedback op taal en inhoud

Cursusmateriaal:

 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum, Coutinho.
 • Aanvullende onderzoeksliteratuur (wordt online beschikbaar gesteld)
 • Voorbeelden van lesmateriaal en videofragmenten, o.a. via www.taalgerichtvakonderwijs.nl; www.leoned.nl
 • Aanbevolen: O. Agirdag & E.R. Kambel (red.).Meertaligheid en onderwijs. Boom Uitgevers.

CKV-didactiek

In deze keuzecursus staat de didactiek van het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) centraal. Het doel is om kennis en inzichten te verwerven die je helpen verantwoorde en authentieke keuzes te maken in het vormgeven van het vak CKV. Als docent CKV heb je namelijk een belangrijke taak: het is aan jou leerlingen te motiveren en enthousiast te krijgen en hen te begeleiden in het vormen van een nieuwsgierige attitude wat betreft het ervaren en waarderen van culturele en kunstzinnige uitingen. In deze cursus onderzoeken we wat het vak (in praktijk en theorie) inhoudt, waarom er een nieuw examenprogramma ingevoerd is en hoe dat gestalte gegeven wordt op de scholen. Aan het eind weet (beter) je wat het van je vraagt om een goede docent CKV te zijn en welke rol ICT hierbij kan spelen.

Voor deze cursus is het van belang dat je toegang hebt tot de onderwijspraktijk (stage of baan op een school).

ICT in education

This course uses blended learning, which means that it is student-centered. This is reflected in the balance between face-to-face meetings and online education (e.g., web lectures and supervision by means of Skype or a similar technology). Student-centered in this course also means that you have the opportunity to choose in some degree the subjects (i.e., ICT themes) that you are interested in and that you deem to be relevant for an educational ICT application that you have to design. However, it does not mean that you will do all learning activities on your own: collaborative learning is paramount as well, because the ICT application will be designed and evaluated in groups of 3 or 4 students.

Erfgoededucatie

De cursus “Erfgoededucatie” biedt een introductie op het fenomeen erfgoed, en op de omgang met materieel en immaterieel erfgoed in samenleving en onderwijs. Aan bod komen de plaats van erfgoed in de samenleving, de omgang met erfgoed door de overheid, de infrastructuur ervan, alsook de vormgeving van formele en informele erfgoededucatie in de klas en in situ: in musea, monumenten, historische binnensteden, landschappen, etcetera. Tijdens de cursus creëren studenten als aankomend docenten hun eigen visie op erfgoed en erfgoededucatie. Hoe kan ik dat op een zinvolle wijze in mijn schoolvak - en in connecties met andere vakken –vormgeven? Deze cursus staat open voor alle studenten aan de lerarenopleidingen die interesse hebben in erfgoed en willen verkennen wat zij er in hun lespraktijk mee zouden kunnen doen.

Academisch perspectief op historische literatuur voor het voortgezet onderwijs

Werken uit de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd worden niet of nauwelijks gelezen buiten de muren van de universiteit, onder meer vanwege hun vermeende ontoegankelijkheid. In deze cursus stellen we ons de vraag: Hoe brengen we oude literatuur naar de wereld van vandaag? Hoe houden we historische teksten levend; welk nieuw leven kunnen we ze eigenlijk inblazen?
In deze cursus staat het historische-letterkunde-onderwijs op de middelbare school centraal, als deel van de grotere maatschappelijke uitdaging waarmee bijvoorbeeld ook musea en erfgoedinstellingen worstelen: het levend houden en actualiseren van de historische culturele producten. Gedurende de cursus zullen we diepgaand reflecteren op de situatie in het historische-letterkunde-onderwijs, met aandacht voor zowel het (internationale) onderzoek dat daarnaar wordt verricht als de maatschappelijke discussies die gevoerd worden over de inhoud van het schoolvak Nederlands. Daarnaast verdiepen we ons in de recente studie van de historische Nederlandse letterkunde, om te zien welke perspectieven, vragen en thema’s we kunnen benutten in het middelbaar onderwijs. De didactische en theoretische verkenningen en reflecties helpen ons bij het ontwerpen van een eigen lesmaterialen met didactische verantwoording.
Daartoe wordt nauw samengewerkt met het digitaal laboratorium voor literatuuronderwijs LitLab dat aan de UU wordt ontwikkeld (www.litlab.nl). (Zie hier een voorbeeld van lesmateriaal ontwikkeld door LitLab en studenten uit deze cursus: https://litlab.nl/proef/gekleurde-taal/.)

NB: ‘historische letterkunde’ wordt in deze cursus zeer ruim opgevat als categorie. In het middelbaar onderwijs geldt alle literatuur van vóór 1880 als historisch, maar twintigste-eeuwse teksten kampen met vergelijkbare didactische uitdagingen: hoe maken we ze begrijpelijk en levend? Dat kader zal in de cursus zeker worden meegenomen, en kan studenten zelfs uitdagen om zich specifiek toe te leggen op literatuur van ná 1880.

International Perspectives on Teaching

Contents

In this course you will start with studying some general literature on comparing educational systems and the Dutch National curriculum and that of the country you will visit during this course. Based on this first exploration of educational systems, you will choose a topic that you would like to focus on and submit a research proposal for a small scale comparative study. You can either choose a topic yourself or use one of the dossiers specifically designed for this course. A dossier is a pre-structured proposal about a topic which includes possible research questions, relevant Literature and instruments for data collection. At the moment three dossiers –focusing on comparing the foreign and Dutch systems - are available: ‘Classroom interaction’, ‘Multi-cultural teaching’, and ‘Pedagogical Climate at school’. More dossiers may follow.

After your proposal has been approved, you will visit a country abroad where you will collect data by means of classroom observations at one or more schools and interviews with members of staff of a school and/or teacher trainers. You will organise and finance the trip yourself. At present, the Graduate School of Teaching has contacts in Konstanz (Germany), Thurgau (Switzerland) and Singapore. Our partner institutes abroad will help you in making contacts with the schools and other people you would like to interview. Other contacts are being explored. The stay abroad is expected to last between three days and max two weeks. You are free to choose dates for you visit and align these with the receiving institution. Please note that the receiving institution needs to be informed about your visit at least 6 weeks prior to your visit and that certain dates are more convenient than other dates (schoolholidays, study periods at the university, etc. Please contact course coordinator for details.
After your stay abroad you write a short report about your experiences. As there are no classes and no time slots for this course, you will use online materials and formats, and during the course there will be two individual tutorials with the instructor of the course. One to discuss your tentative plans and a second one to discuss your research proposal. You will be assessed on your paper on comparing educational studies and the final report of your findings.