Sociaal beleid vanuit een interdisciplinair perspectief

Wat is de relatie tussen decentralisatie van de zorg en veranderingen in familierelaties? Waarom dragen sommige interventies wel en andere niet bij aan de arbeidsparticipatie van allochtone jongeren? Kan betere wet- en regelgeving bijdragen aan het verlagen van het ziekteverzuim?

Als je dit soort vraagstukken wilt bestuderen, dan is deze eenjarige master iets voor jou. Je maakt kennis met  interdisciplinaire theoretische perspectieven, en verdiept je daarmee in de methodieken en vaardigheden om onderzoek te doen naar sociaal beleid en participatie. Concreet gaat het onder meer om problemen van:

 • eenzaamheid
 • armoede
 • discriminatie
 • segregatie
 • uitsluiting van kwetsbare burgers

Je bestudeert ook de initiatieven die mensen nemen om met sociale risico’s om te gaan:

 • arbeidsmobiliteit en -migratie
 • zorgnetwerken
 • buurtinitiatieven
 • kleinschalige en/of multiculturele samenwerkingsverbanden
 • zelfstandig ondernemerschap etc

Daarbij combineer je kennis uit de gedragswetenschappen met kennis uit de maatschappijwetenschappen.

 

Participatiesamenleving is een eufemisme voor 'zoek-het-zelf-maar-uit-staat'
Standpunt.nl

Onderzoek voedt het onderwijs

De docenten/onderzoekers dit dit programma verzorgen, doen zelf veel onderzoek naar de vraagstukken die centraal staan in dit masterprogramma. Denk aan onderzoeksthema's als:

 • arbeid, zorg en burgerschap
 • evaluatie van sociaal beleid
 • integratie en participatie van nieuwkomers
 • evaluatie van interventies

De docenten brengen hun actuele kennis over deze thema's in in het onderwijs.

Ook in het Engels

Dit masterprogramma wordt ook aangeboden in het Engels, onder de naam Social Policy and Social Interventions:

 • De hoorcolleges van beide varianten zijn gezamenlijk en worden in het Engels gegeven.
 • De werkcolleges van de Nederlandstalige master Arbeid, Zorg en Participatie zijn in het Nederlands. De studenten in de Engelstalige variant krijgen aparte Engelstalige werkcolleges.

Internationale oriëntatie

Veel vraagstukken waarop je je met deze master richt, hebben een sterke internationale (Europese) dimensie. Denk maar aan globalisering, vergrijzing, migratie en etnische relaties, individualisering en genderverhoudingen. Datzelfde geldt voor de beleids- en interventieprogramma’s die bij deze vraagstukken worden ingezet. Die internationale oriëntatie vind je terug in het onderwijs van dit masterprogramma.

Interdisciplinair

De master AZP kenmerkt zich door een interdisciplinaire en multi-methodische benadering en een internationaal vergelijkend perspectief. Dat geldt voor het onderzoek dat je verricht, waarbij je expliciet gebruikmaakt van een combinatie van wetenschappelijke perspectieven vanuit zowel de gedrags- als maatschappijwetenschappen (m.n. psychologie, sociologie en culturele antropologie). Maar ook in de praktijkoriëntatie is een combinatie van (gedragswetenschappelijke) interventies en (maatschappijwetenschappelijk) beleid het uitgangspunt.

Interventies wetenschappelijk verantwoord onderzoeken

Programmadoel

Met dit masterprogramma ontwikkel je je tot academic professional. Als je bent afgestudeerd, dan ben je in staat om specifieke sociale vraagstukken in samenhang te bestuderen. Ook beschik je over de professionele en academische vaardigheden om beleid en interventies voor te bereiden, te implementeren en te evalueren. Met die bagage kun je aan de slag in een sociaalwetenschappelijke functie bij de overheid, een maatschappelijke instelling, een bedrijf of zorgorganisatie.

 • Marieke van der Burg, alumna Arbeid, zorg en participatie
  "Je ontwikkelt je denkniveau: je leert analyseren en om snel de kern te vatten."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Algemene Sociale Wetenschappen
 • Programma: Arbeid, zorg en participatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60746
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences