Studiefinanciering

Invoering sociaal leenstelstel

Het Wetsvoorstel Sociaal Leenstelsel is per 1 september 2015 voor alle (aankomende) studenten ingegaan. Op deze pagina vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Kern van het voorstel

 • Basisbeurs: verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt er een leenmogelijkheid
 • Aanvullende beurs: blijft en wordt maximaal € 378. Krijg je geen of een gedeeltelijke aanvullende beurs dan mag je de gemiste aanvullende beurs bijlenen.
 • Lening: blijft
 • OV-kaart: blijft
 • Collegegeldkrediet: blijft

Overgangsregeling sociaal leenstelsel

Wat betekent dit voor de masterstudenten die op of na 1-9-2015 met een masteropleiding willen beginnen?

Er is een verschil tussen studenten die

 • vóór 1-9-2015 al met een master zijn begonnen en voor deze master al een of meer maanden basisbeurs hebben gekregen.
 • per of na 1-9-2015 voor de eerste keer met een master beginnen.

Heb jij vóór 1-9-2015 al ingeschreven gestaan voor een masteropleiding en heb je voor die masteropleiding (bij de UU of een andere universiteit) een basisbeurs ontvangen:

JA

Masterstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor een master aan de UU of elders, hebben vanaf 1-9-2015 voor dezelfde of een andere master recht op:

 • 48 maanden basisbeurs voor een eenjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • 60 maanden basisbeurs voor een tweejarige master (zoals een researchmaster of tweejarige educatieve master) minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • 72 maanden basisbeurs voor een driejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • 84 maanden basisbeurs voor een vierjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • Masterstudenten die een extra jaar prestatiebeurs hebben of nog gaan ontvangen vanwege: een handicap of chronische ziekte, het volgen van een eenjarige lerarenopleiding na afronding van een masteropleiding houden vanaf 1-9-2015 recht op dat extra jaar.

Al deze studenten behouden het recht op een basisbeurs ook al onderbreken ze om wat voor reden dan ook voor, op of na 1 september 2015 hun master en studiefinanciering. Zie ook voorbeeld 1 (pdf, 51 kB).

NEE

Er is per 1-9-2015 geen recht meer op een basisbeurs. Dit zal voor elke student gelden die de bachelor moet afronden en per 1-9-2015 voor de eerste keer beginnen met een master.

Let op:

 • Alle genoten maanden basisbeurs vóór 1-9-2015 worden een gift als men binnen de diplomatermijn van 10 jaar een masterdiploma haalt, zie voorbeeld 2 (pdf 57 kB).
 • Als de student voor een bacheloropleiding < 36 maanden basisbeurs hebt genoten mag hij het restant meenemen naar de masteropleiding, zie voorbeeld 3 (pdf, 53 kB).
 • Heb of ga je 12 maanden extra basisbeurs ontvangen vanwege een handicap of chronische ziekte? De materie is te complex om in een paar woorden uit te leggen hoe die 12 maanden extra basisbeurs verrekend worden. Je kunt de studentendecaan die jouw aanvraag naar DUO heeft gestuurd, via studentenservice@uu.nl vragen hoe de verrekening is.

(Extra) Studiefinanciering voor studenten van een lerarenopleiding

Studenten van een lerarenopleiding kunnen op twee manieren langer studiefinanciering krijgen:

 1. Studenten die een tweejarige educatie master volgen hebben (automatisch) recht op een jaar langer studiefinanciering (inclusief OV-kaart).
  Voor studenten die een dergelijke master na een bachelor in de talen of sociale geografie gaan volgen, is het van belang dat zij wel zelf aan DUO doorgeven dat ze een tweejarige educatieve master volgen.
 2. Studenten die na een afgeronde master alsnog de 1-jarige master Leraar VHO (+ schoolvak) volgen kunnen hiervoor een jaar langer studiefinanciering (inclusief OV-kaart) ontvangen. Dit moeten deze studenten zelf aanvragen via DUO.

In alle gevallen geldt dat de studiefinanciering vóór einde van de (verlengde) diplomatermijn van 10 jaar verzilverd moet zijn.

Extra basisbeurs voor een lerarenopleiding en het sociaal leenstelsel

 • Masterstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor een master aan de UU of elders, hebben vanaf 1-9-2015 voor dezelfde of een andere master recht op:60 maanden basisbeurs voor een tweejarige educatie master (zoals een researchmaster of tweejarige educatieve master) minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • Al deze studenten behouden het recht op een basisbeurs ook al onderbreken ze om wat voor reden dan ook voor, op of na 1 september 2015 hun master en studiefinanciering.
 • Masterstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor een master aan de UU of elders, krijgen ook na 1-9-2015 12 maanden extra basisbeurs, aanvullende beurs en OV-kaart te ontvangen als zij na afronding van een master binnen de diplomatermijn met de 1-jarige master Leraar VHO (+ schoolvak) per 1 september 2015 of later starten
 • Voor de huidige bachelorstudent die op of na 1-9-2015 voor de eerste keer met een tweejarige educatieve master start krijgt geen basisbeurs meer maar wel maximaal 60 maanden aanvullende beurs en OV-kaart  minus het aantal maanden aanvullende beurs en OV-kaart dat deze student t/m augustus 2015 heeft ontvangen.
 • Voor de huidige bachelorstudent die die op of na 1-9-2015 voor de eerste keer met een master start en hierna de 1-jarige master Leraar VHO (+ schoolvak) start krijgt alleen nog maar 12 maanden aanvullende beurs en OV-kaart.

Extra tegemoetkoming studiekosten voor studenten van bepaalde lerarenopleidingen

Voltijdstudenten van enkele één of tweejarige educatieve master aan een universitaire lerarenopleiding, kunnen een extra tegemoetkoming in de studiekosten krijgen naast de studiefinanciering of een reguliere tegemoetkoming studiekosten die men al van DUO krijgt of kan krijgen. Het gaat om een extra beurs van

 • € 3000 voor de educatieve master van de vakken Nederlands, Frans, Duits. Engels, Grieks of Latijn.
 • € 5000 beschikbaar voor de educatieve master van de vakken Natuurkunde, Wiskunde of Scheikunde.  Ook voor de tweejarige educatie master Science Education and Communication is een extra  beurs mogelijk is.
 • € 3000 voor afgestudeerde pabo-studenten die instromen in een van de volgende masters
  - Pedagogische Wetenschappen, programma Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
  - Onderwijskunde, programma Onderwijswetenschappen

De voorwaarden zijn

 • Het examen van de bachelor- of premasteropleiding die toegang geeft tot die master moet ten hoogste twee jaar voor aanvang van de educatieve master afgerond zijn.
 • Voor studenten die vallen onder categorie c: het examen van een (academische) pabo moet ten hoogste twee jaar voor aanvang van de educatieve master afgerond moet zijn.
 • De beurs is alleen beschikbaar voor studenten die starten in
  - Februari 2016: aanvragen tussen 1 december 2015 en 28 februari 2016
  - September 2016: aanvragen tussen 1 april en 31 oktober 2016
  - Februari 2017: aanvragen tussen 1 december 2016 en 28 februari 2017
  - September 2017: aanvragen tussen 1 april en 31 oktober 2017
  - Februari 2018: aanvragen tussen 1 december 2017 en 28 februari 2018
 • Er is een studievoortgangseis
  - studenten van een tweejarige master moeten binnen tweeënhalf jaar na start het diploma behalen.
  - studenten van een eenjarige master moeten binnen anderhalf jaar na start het diploma behalen.

Als het diploma niet tijdig wordt behaald, zal de beurs worden teruggevorderd. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

Andere financieringsbronnen voor een lerarenopleiding

Als studiefinanciering niet meer mogelijk is kunnen studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding starten een tegemoetkoming krijgen. Houd rekening met de deadlines.

Meer informatie vind je op de site van DUO.
Voor meer informatie over educatieve master met een zij-instroomsubsidie bij de Universiteit Utrecht: s.vangelderen@uu.nl.

Van afgeronde hbo/universitaire bachelor naar een wo-master

Als je na je Hbo-opleiding een wo-master wilt volgen heb je soms nog recht op onderdelen van de studiefinanciering zoals een aanvullende beurs, een rentedragende lening en OV-kaart. In sommige gevallen heb je misschien nog recht op een basisbeurs. Dit geldt ook als je eerst nog een premaster moet afronden en je bent ingeschreven als voltijdstudent.

Als je met een (pre)master start kijkt DUO eerst naar je formele studiefinancieringsrechten voor een wetenschappelijke opleiding. Meer informatie over hoe lang je recht hebt op studiefinanciering (pdf, 57 kB).
Vervolgens onderzoekt DUO hoeveel maanden je al (basis)beurs en OV-kaart in het Hbo hebt gehad.
Daarna rekent DUO uit hoeveel maanden je nog over hebt voor een premaster en een master.

Let op! Er is een uitzondering: als je als hbo-student minder dan 48 maanden basisbeurs voor je afgeronde Hbo-opleiding hebt ontvangen, mag je het restant meenemen bij de start van een (pre-)masteropleiding.

Er zijn grofweg 3 instroomroutes. Per instroomroutes staat beschreven waar je op kunt rekenen.