Eerste onderzoek naar de positie van transgender gedetineerden in Nederland

Interview met onderzoeker Pauline Jacobs (Universiteit Utrecht) in NRC

Foto: Alexander Grey op Unsplash

In een interview met NRC spreekt Pauline Jacobs – die als expert detentierecht verbonden is aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht – over haar pionierende onderzoek naar de positie van transgender gedetineerden. Zij heeft, als eerste, getracht de omvang en omstandigheden van de groep transgender gedetineerden in Nederland in kaart te brengen. "Er bleek niks bekend. Ik vond geen aantallen. Ik vond eigenlijk helemaal geen informatie", zegt Jacobs.

Het onderzoek volgt op maatschappelijke discussie over mogelijke implicaties van de voorgestelde wijziging van de Transgenderwet. Als de eis van een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog komt te vervallen, kunnen mensen het op de identiteitspapieren vermelde geslacht gemakkelijker zelf wijzigen. Een trans vrouw met mannelijke geslachtskenmerken zou dan een risico kunnen vormen bij plaatsing in een vrouwengevangenis. Volgens Jacobs is deze zorg nu niet aan de orde: "De extreme alertheid op dat risico leidt af van de zorgen over de positie van transgender gedetineerden zélf, waar we nu al mee te maken hebben."

In NRC legt Jacobs uit hoe ze haar onderzoek heeft verricht. Toen bleek dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geen medewerking wilde verlenen, boorde zij haar eigen netwerk aan, en sprak onder meer met vijf oud-gevangenisdirecteuren, vier advocaten die transgender cliënten bijstaan, leden van de commissies van toezicht van penitentiaire inrichtingen, een beleidsadviseur van een belangenvereniging van transgender personen, en twee transgender ex-gedetineerden zelf. Jacobs pleit ervoor om de populatie transgender gedetineerden systematischer in kaart te brengen, want nu gebeurt dat nauwelijks. "De Life in Custody Study is een grote bestaande enquête van de DJI en de Universiteit Leiden onder alle gedetineerden in Nederland. Daarin wordt gevraagd hoe het met gevangenen gaat en hoe hun relatie met medegedetineerden en het personeel is. Ik zou daar graag een vraag toevoegen of iemand zich als transgender identificeert om veel meer zicht te krijgen op de aantallen, en hoe zij de detentieperiode ervaren." 

Ik heb het bewust niet gedeeld, het personeel wist het al. Maar bij medegedetineerden weet je niet wat er gebeurt als ze het weten.

In het recente artikel dat Jacobs over het onderzoek publiceerde in het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (zie kader onderaan) staat dat het werkelijke aantal transgender gedetineerden ongewis is. Het zou weleens groter kunnen zijn dan gedacht, aangezien transgender gedetineerden zich niet als zodanig durven te presenteren uit angst voor een gebrek aan acceptatie en uitsluiting (zie bovenstaand citaat). Verder weten gevangenisdirecteuren doorgaans niet dat er een transgender persoon hun kant op komt. Ook is er geen beleidskader waarop zij terug kunnen vallen, hetgeen betekent dat personeel ad hoc keuzes moet maken vanaf het moment dat de gevangene bij binnenkomst aan een lichamelijk onderzoek (visitatie) wordt onderworpen. Opvallend genoeg zeiden de ex-gevangenisdirecteuren dat dergelijk beleid ook niet gemist wordt. "Ik had voldoende speelruimte en bevoegdheid en ook mogelijkheden, praktische mogelijkheden, om het zodanig vorm te geven dat ik het verantwoord vond om die detentie voor die [transgender] gedetineerde onder de gegeven omstandigheden goed te laten verlopen", zegt één van hen.

Jacobs ziet niet zoveel in algemene regels om te voorkomen dat zedendelinquenten misbruik maken van de nieuwe Transgenderwet. "Het ligt niet voor de hand om een gevaarlijk iemand met een verleden van ernstige zedendelicten in een regime met veel vrijheden te plaatsen. Maar ook andere mensen kunnen gevaarlijk zijn. Als jurist ben ik terughoudend om op basis van incidenten algemene regels te stellen, je moet elk geval individueel beoordelen." Momenteel is de rol van individuele gevangenisdirecteuren bepalend voor de omgang met transgenders. "Deze groep vraagt sensitiviteit, maatwerk. Ik hoop dat mijn onderzoek dat aantoont."

Het interview met Pauline Jacobs verscheen in NRC op 19 januari 2023 ('‘Dan staat er plotseling een trans vrouw bij de mannengevangenis. Hoe ga je daar dan mee om?’)

Voor meer  informatie over het onderzoek van Pauline Jacobs, zie Empirical Research into Institutions for conflict resolution

Het artikel 'Transgender achter de deur – Een onderzoek naar en aanbevelingen voor de behandeling van transgender gedetineerden', is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht nr. 5, 2022. Enkele bevindingen uit het artikel zijn hieronder samengevat.