Energiebesparing

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Ze streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Ze werkt aan een groene campus waar wetenschap en onderwijs vooropstaan. Een betrouwbare energievoorziening is hiervoor nodig.  

Het energieverbruik van de Universiteit Utrecht zorgt voor veruit de meeste CO2-uitstoot die de universiteit produceert. Door fors energie te besparen en daarnaast gaandeweg over te stappen naar 100% duurzame energie is het voor de Universiteit Utrecht haalbaar in om 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit is een grote opgave dat inzet van iedereen vraagt. 

Energiebeparingsprogramma  

De Universiteit Utrecht werkt met een energiebesparingsprogramma dat de mogelijkheden voor energiebesparing en de benodigde maatregelen in kaart brengt. Energiebesparing wordt gerealiseerd vanuit de centrale bedrijfsvoering, binnen de campusinrichting en binnen faculteiten. Dit gebeurt door het nemen van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en renovatie, tijdens onderhoud & beheer, door gerichte verbeteracties en door goede samenwerking met de gebruikers van de gebouwen.

Toekomstbestendig en energiebesparend 
Door nieuwbouw en renovatie realiseert de Universiteit Utrecht gebouwen die toekomstbestendig zijn. Dit betekent dat gebouwen gezond, circulair en energieopwekkend /energieneutraal zijn. Een voorbeeld is de bouw van een nieuwe parkeergarage bij Sportpark Olympos. De garage gaat als eerste gebouw in het Utrecht Science Park meer energie opwekken dan het zelf gebruikt

Energiebesparende maatregelen bij onderhoudsprojecten staan beschreven in het (duurzaam) meerjarig onderhoudsplan (DMJOP). Een voorbeeld van een energiebesparende maatregel is het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting.

 

Nieuwe besparingstool voor faculteiten  

Het Programma Duurzaamheid en de afdeling Energie van de Universiteit Utrecht stimuleren en adviseren faculteiten energiezuiniger gebruik te maken van gebouwen. De afdeling Energie ontwikkelt momenteel een energieplanning en allocatietool waarin informatie van zowel verbruiken als geplande en mogelijke energiebesparingsacties samen komen. Hierdoor krijgen faculteiten nog beter inzicht in hun energieverbruik per gebouw en waar zij energie kunnen besparen. De tool is naar verwachting in 2022 gereed.

Energiedoelen voor 2020 zijn gehaald 

De gestelde doelstellingen in de Meerjarenafspraak-3 voor 2020 zijn gehaald. De Universiteit Utrecht heeft een efficiëntieverbetering van 30% gerealiseerd ten opzichte van het referentiejaar 2005. In de Duurzaamheidsmonitor 2020 staat welke energiebesparende stappen er in 2020 zijn gezet en welke stappen er in 2021 worden genomen op weg naar een toekomstbestendige campus. In 2025 wil de Universiteit Utrecht ten opzichte van 2005 50% energie besparen. 

Nieuwbouw parkeergarage P-Olympos naast Sportpark Olympos
Nieuwbouw P-Olympos: modulair, circulair en energieopwekkend