Bachelor's courses

Planten en Microorganismen (B-B1PLMI20)

Mede gedoceerd door Margot Koster, Charissa de Bekker, Hans de Cock, Han Wösten en Peter Jan Vonk
In deze cursus maak je o.a. kennis met de diversiteit en karakteristieken van micro-organismen en hun grote invloed op de aarde, de atmosfeer en het welzijn van alle levende organismen, inclusief de mens.

Biotechnologie en Maatschappij (B-B1BIOT09)

Gecoördineerd en gedoceerd door Margot Koster en mede gedoceerd door Hans de Cock, Peter Jan Vonk en Boris Tefsen
De cursus richt zich op het leren begrijpen en gebruiken van principes die de basis vormen van belangrijke biotechnologische toepassingen, alsmede de impact van biotechnologie op de maatschappij.

Ecologie en Experiment (B-B1ECEX20)

Mede gedoceerd door Robin Ohm en Peter Jan Vonk
In deze cursus bestudeer je biologische processen op de hogere integratieniveaus (populatie, levensgemeenschap en ecosysteem). Het centrale thema hierbij is het effect van verstoring op ecosystemen door bijvoorbeeld klimaatverandering, vermesting en fragmentatie. Bij het experiment dat onderdeel uitmaakt van deze cursus doorloop je de gehele experimenteer cyclus.

Cell Biology (MBLS-101)

Mede gedoceerd door Hans de Cock
You will learn how molecules serve as building blocks for cellular components and the chemical reactions by which these molecules are formed or broken down, with a focus on proteins and maintaining, copying, transcribing and translating of genetic material. You will also learn how to work safely with microorganisms and cells in laboratories and know about the Dutch laws and regulations on this (to obtain a VMT-certificate).

Functional Biology (MBLS-107)

Mede gedoceerd door Robin Ohm en Boris Tefsen
This course teaches how changes at the molecular level affect a wide range of biological processes and ultimately the functioning of organisms.

Cellen (BMW10105)

Mede gedoceerd door Hans de Cock
De focus van deze cursus ligt op de basiseigenschappen van eiwitten en de omgang van cellen met hun genetisch materiaal. Dit blok bevat ook de praktische cursus micro-organismen, waarmee je een officieel VMT (veilige microbiologische technieken) certificaat kunt behalen.

Schimmels en geneesmiddelen (FA-BA112)

Mede gedoceerd door Hans de Cock
De kenmerken van schimmels en de nuttige en schadelijke effecten worden behandeld en hierbij wordt onder meer ingegaan op schimmels als potentiële producent van geneesmiddelen. Verder komt de pathofysiologie van verschillende schimmelinfecties en de toepassing van antischimmelmiddelen aan bod.

Microbiële Interacties (B-B2MINT10)

Mede gedoceerd door Margot Koster, Boris Tefsen, Luis Lugones, Peter Jan Vonk en met een gastcollege van Charissa de Bekker
Tijdens de cursus microbiële interacties kom je zowel theoretisch als praktisch in aanraking met verschillende vormen van interacties tussen micro-organismen en dieren of planten. Hierbij komen pathogenen, symbionten, probiotica en beheersing van pathogenen aan de orde.

Moleculair genetische onderzoekstechnieken (B-B2MGOT14)

Mede gedoceerd door Luis Lugones
In deze voornamelijk praktische cursus leren jullie de experimentele aanpak en de moleculair genetische technieken die veel gebruikt worden om processen in levende prokaryote en eukaryote cellen te bestuderen.

Biochemie & Metabolisme (B-B2META09)

Mede gedoceerd door Boris Tefsen
Biochemische onderwerpen die aan bod komen zijn: eiwit-chemie en -structuur, enzymkinetiek, thermodynamica en bouw van koolwaterstoffen. Metabole routes die aan bod komen zijn glycolyse, gluconeogenese, citroenzuurcyclus, oxidatieve fosforylering en glycogeen metabolisme.

Onderzoeksmethoden (BMW21010)

Gecoördineerd en gedoceerd door Hans de Cock en Brigit van Brenk
In deze cursus maken studenten kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: formuleren onderzoeksvraag, opstellen hypothese en onderzoeksprotocol, uitvoeren experiment, (statistische) verwerking van de gegevens en verslaglegging (labjournaal of verslag).

Microbes for Sustainability (UCSCIBIOL3) 

Gecoördineerd door Margot Koster en gedoceerd door Jordi Pelkmans
This practical course aims to teach basic molecular techniques while investigating the use of bacteria and fungi sustainable purposes such as bioremediation and material design.

Advanced Biotechnology (B-B3ADBI21)

Gedoceerd door Margot Koster, met projecten door Robert-Jan Bleichrodt en Luis Lugones
The course aims to provide you with a profound understanding of the theoretical background of the many fields of modern biotechnology and their large range of applications.

Moleculaire Microbiologie (B-B3MOMI21)

Gecoördineerd en gedoceerd door Luis Lugones en mede gedoceerd door Han Wösten en Boris Tefsen
In deze cursus wordt het belang van micro-organismen in de natuur en voor de mens behandeld op theoretische wijze en in practica. Centraal staan de moleculaire mechanismen die deze micro-organismen gebruiken om te functioneren.