Duurzaamheid op de UU

Ook in 2021 ging de Universiteit Utrecht door met het realiseren van de eigen duurzaamheidsambities. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 34 hectare aan ecologisch beheerde bermen en gazons, 21 studenten living labs op duurzaamheid, een online module ‘verduurzaming van jouw onderwijs’ voor docenten en wederom een toename van het aantal zonnepanelen waardoor de teller nu op 7.388 staat. In de duurzaamheidsmonitor 2021 lees je welke stappen er in het afgelopen jaar zijn gezet.

Een betere wereld

Vanuit de maatschappelijke opdracht die de Universiteit Utrecht als publieke instelling heeft, wil de universiteit bijdragen aan het creëren van een betere wereld. Dit doet de universiteit door onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken en het opleiden van studenten zodat zij nu en in de toekomst ook een bijdrage aan deze vraagstukken kunnen leveren. Ook werkt de universiteit aan de verduurzaming van de eigen organisatie. Hierbij gebruikt de universiteit de Duurzame Ontwikkeldoelen (SDG’s) als instrument bij het benoemen van uitdagingen, het geven van onderwijs en het vinden van oplossingsrichtingen (Strategisch Plan, 2020-2025). 

De campus als een living lab

De combinatie van onderzoek, onderwijs en een campus in eigen beheer biedt kansen voor duurzaamheid. Om expliciet bij te dragen aan een betere wereld, een duurzame samenleving en de SDG’s, heeft de universiteit de ambitie om eigen wetenschappelijke kennis in te zetten voor de verduurzaming van de universiteit en duurzaamheidsonderzoek ook te laten plaatsvinden in de eigen gebouwen en terreinen.

Waarom een monitor?

Om de inzicht te geven op de plannen en ambities zoals geformuleerd in het Strategisch Plan en andere ambitiedocumenten, geeft deze duurzaamheidsmonitor een beeld van de stappen die de universiteit het afgelopen jaar heeft gezet. Naast een CO2-footprint geeft de monitor voor vijf thema’s, namelijk: (1) toekomstbestendige campus, (2) anders reizen (3) duurzaamheid in onderzoek en onderwijs (4) duurzame bedrijfsvoering en (5) duurzame community, een overzicht van wat er in 2021 is bereikt en waar er in 2022 aan gewerkt gaat worden. Voor het opstellen van deze monitor gebruikt de Universiteit Utrecht de GRI-methode*. 

*De UU rapporteert volgens GRI 101 Foundation, GRI 102 General Disclosures, GRI 103 Management & GRI Environmental 300 waarbij we specifiek gebruik maken van GRI 302 Energy en GRI 305 emissies.