Studieprogramma

De cursussen op deze pagina zijn voor cohort 2024 en later. Ben je al student bij ons en ben je op zoek naar informatie voor cohort 2023 en eerder? Kijk dan op onze studentensite.

De bacheloropleiding Sociale geografie en planologie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van negen of tien weken. Je volgt per blok twee cursussen. In een cursus zitten meerdere toetsmomenten. In het tweede en derde jaar heb je een grote keuzevrijheid om zelf je eigen programma samen te stellen op basis van je interesses en toekomstplannen.

Jaar 1

Sociale geografie en planologie staat bekend om een brede oriëntatie. Het programma van jaar 1 ligt vast – zo leggen we een gezamenlijke basis. Je maakt kennis met verschillende belangrijke theorieën, ideeën, denkers en richtingen binnen het vakgebied en leert essentiële academische en onderzoeksvaardigheden.
Je maakt kennis met de manier van kijken van planologen en sociaal geografen, en met de verschillende soorten onderzoek die ze doen. Ook leer je omgaan met ruimtelijke gegevens – een steeds belangrijker wordende bron van informatie.

Jaar 2

In het tweede jaar krijg je de kans om je je te verdiepen in een van vier thematische tracks.

  • Migratie en mondiale ontwikkeling
  • Inclusieve steden
  • Planning van duurzame steden
  • Innovatieve en duurzame regio’s

De tracks sluiten aan bij het actuele onderzoek van docenten van de opleiding. Ze vertegenwoordigen de grote uitdagingen waar de huidige, sterk verstedelijkte samenleving wereldwijd voor staat en sluiten perfect aan bij Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties: Sustainable cities and communities. Dit doel van de VN richt zich op het verduurzamen van steden en plaatsen, zodat ze in de toekomst inclusiever, veiliger en economisch weerbaarder zijn.

In de laatste cursus van elk track maak je kennis met een ander belangrijk aspect van het werkveld van planologen en geografen: in nauw contact met maatschappelijke partners voer je een project uit of ontwerp je een gebiedsvisie.

Jaar 3

Het derde jaar staat in het teken van verruiming van je blik: je kunt in het buitenland studeren, stage lopen of een minor volgen bij een andere opleiding. Het laatste half jaar staat de thesis centraal – je doet zelf een onderzoek over een geografisch of planologisch onderwerp naar jouw interesse. Zo laat je zien dat je je ontwikkeld hebt tot een kritisch geograaf of planoloog, die ruimtelijke vraagstukken kan analyseren, duiding kan geven en deze uitkomsten kan communiceren met betrokkenen. De benodigde onderzoeksvaardigheden doe je op in de verschillende jaren van de opleiding.

Werkvormen

Actief onderwijs is in deze opleiding belangrijk. Er zijn hoorcolleges in grote groepen, maar in bijna alle cursussen vinden ook activiteiten plaats in kleinere groepen, zoals bij werkcolleges, projecten, groepsopdrachten, computerpractica en veldwerk.

Studielast

In totaal ben je per week ongeveer veertig uur met je studie bezig. Daarvan bestaat een deel uit contacturen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en tutoraat. De rest bestaat uit zelfstudie, zoals individueel of met medestudenten opdrachten maken, hoor- en werkcolleges voorbereiden en tentamens leren.

Contacturen per jaar:

  • Jaar 1: gemiddeld 16 uur per week
  • Jaar 2 & 3: gemiddeld 12 uur per week

Thema's

Na je eerste jaar kun je zelf richting geven aan je studie met de keuze voor een thematisch track waarin vraagstukken van duurzame samenlevingen wereldwijd en op verschillende schaalniveaus centraal staan. Je leert in het track wat voor vragen geografen en planologen onderzoeken, en welke verschillende wetenschappelijke inzichten en theorieën hen hierbij inspireren. Je verdiept je niet alleen in de literatuur, je doet ook zelf (binnen Nederland) onderzoek binnen dit thema.

De vier thematische tracks zijn:

Keuzeruimte

In je derde jaar kun je het eerste semester vrij invullen. Dit is je profileringsruimte. In de profileringsruimte kun je uiteenlopende vakken kiezen, in Utrecht of aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een stage behoort tot de mogelijkheden. Kies de vakken die aansluiten bij jouw ambities en interesses en maak zo je opleiding uniek.

Toetsing

In de cursussen die je volgt zitten meerdere toetsmomenten zodat je tijdens de cursus een indruk krijgt van je vorderingen. Een toets kan bestaan uit een tentamen, het schrijven van een paper, essay of rapportage of het geven van een presentatie.

Naar het buitenland

Door een deel van je studie in het buitenland door te brengen, verbreed je je persoonlijke horizon en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. De opleiding heeft veel contacten met universiteiten in het buitenland, bijvoorbeeld in Europa, Amerika, Canada en Australië.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 180 eerstejaars studenten Sociale geografie en planologie. In de hoorcolleges zit je met alle studenten samen. Een werkcollege volg je met 20-25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Bij Sociale geografie en planologie kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Je krijgt in je eerste jaar een tutor toegewezen: een docent binnen de opleiding die als studiebegeleider functioneert. Het tutoraat helpt je om de overstap te maken van middelbare school naar universiteit en zelf de regie te gaan nemen over je studie. Je tutor is het eerste aanspreekpunt als  vragen hebt over je studievoortgang of (keuze)mogelijkheden binnen het studiepogramma. Ook wanneer je twijfelt over je studiekeuze of als er persoonlijke omstandigheden zijn die jou belemmeren bij het studeren, kun je contact opnemen met jouw tutor en/of de studieadviseur.

Bindend studieadvies (BSA)

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Sociale geografie en planologie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.