Sociaal geografen en planologen houden zich bezig met de ruimte om ons heen. Ze denken na over grote vraagstukken als ongelijkheid, duurzaamheid, globalisering en de ruimtelijke component ervan. Ze bestuderen hoe mensen hun omgeving ervaren, inrichten en weer veranderen, en hoe die ruimte mogelijkheden en beperkingen geeft aan menselijk gedrag. 

Ruimtelijke component

Sociaal geografen en planologen analyseren ruimtelijke veranderingen door te kijken naar de individuen, huishoudens, bedrijven en instellingen die bij deze veranderingen betrokken zijn. Ze bestuderen de oorzaken en effecten van ruimtelijke ontwikkelingen.

Op die manier helpen ze mee bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken als demografische krimp, de energietransitie, economische herstructurering en het woningtekort. Die vraagstukken hebben namelijk altijd een ruimtelijke component: ze spelen zich ergens af, hebben invloed op hoe mensen de ruimte gebruiken en op hoe de ruimte ingericht kan worden.

Verbanden leggen

Sociaal geografen en planologen hebben oog voor ruimtelijke relaties en netwerken en voor verschillende schaalniveaus (lokaal, nationaal, mondiaal). Ze begrijpen het belang van inzicht in de lokale context voor het duiden van problemen en het aandragen van oplossingen.

Zo leggen ze relaties tussen mondiale ontwikkelingen zoals klimaatverandering of technologische innovatie enerzijds en veranderingen in straten, buurten, steden en landen anderzijds.

Onderzoek doen

Om verbanden te kunnen leggen en oplossingen te vinden moeten sociaal geografen en planologen onderzoek doen. Het uitvoeren van eigen onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een kleine greep uit de vele onderzoeken die de laatste tijd zijn uitgevoerd door Utrechtse sociaal geografen en planologen:

 • Het effect van buurt en school op het welzijn van jongeren. Welk effect heeft het opgroeien in een achterstandswijk op de (mentale) gezondheid van jongeren? 
 • De wijk van de toekomst. Wat kunnen we leren van duurzame stadswijken op verschillende plekken in de wereld?
 • Onderzoek naar thuisgevoel van kinderen van gescheiden ouders die opgroeien in twee verschillende huizen. Hoe kun je thuisgevoel op twee plekken combineren en stimuleren? 
 • Contact en samenwerking tussen ondernemers in co-worker ruimtes zoals Seats2Meet. Hebben persoonlijke ontmoetingen bij de koffieautomaat een toegevoegde waarde voor hun bedrijf?
 • Corona & death of distance. Levert thuiswerken nieuwe kansen voor de periferie?
 • Displacement cells in Mozambique. Hoe leiden buitenlandse investeringen tot binnenlandse vluchtelingen? 

Begrijpen, ingrijpen en mogelijke toekomsten

Sociale geografie en planologie zijn twee vakgebieden die niet zonder elkaar kunnen – beide richten zich op ruimtelijke inrichting en ruimtelijk gedrag. In Utrecht kiezen we daarom bewust voor een verweven opleiding.

Academisch geschoolde sociaal geografen en planologen doen onderzoek naar de relatie van de mens met zijn omgeving (begrijpen), doen suggesties voor beleid (ingrijpen) en geven vorm aan nieuwe, wenselijke en mogelijke toekomsten. Ze doen dit altijd in samenspraak met andere belanghebbenden, zoals medewerkers van de gemeente, ondernemers, bestuurders of wijkorganisaties.

 • Tim Groenendijk
  "Veel van de onderwerpen die in colleges worden behandeld, zie ik in het dagelijks leven terug. Daardoor kijk ik nu heel anders naar mijn omgeving."
 • “Je leert veel vaardigheden die helpen om de wereld door de ‘geografische bril’ te zien, die je vaker kan gebruiken dan je denkt!’’

Samenvatting

Vorm:
 • Voltijd
 • Deeltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
 • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geowetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56838