Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs. Daarnaast werk je zelfstandig aan opdrachten.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Inleiding religiewetenschappen
Eerste kennismaking met godsdiensten van over de wereld. Je vergelijkt en kijkt op een wetenschappelijke manier naar religies en leert over de geschiedenis ervan.
Christendom, van beweging tot wereldreligie
Alles over het christendom. Je kijkt vooral naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar het christendom aan het groeien is. Je ziet hoe op het christendom overal anders wordt uitgedragen.
Blok 2
Jodendom: natie, religie en cultuur
Eerste kennismaking met het jodendom. Je leert over de geschiedenis en kijkt veel naar historische teksten over het jodendom. Zo zie je ook hoe het jodendom het christendom beïnvloedt (en andersom).
Islam, een levende traditie
Hoe is de islam ontstaan? Je bestudeert de geschiedenis van de islam, maar ook hoe deze godsdienst zich tot op heden ontwikkeld heeft.
Blok 3
Antropologie van de religie
Je onderzoekt religie als een sociaal verschijnsel: hoe beleven mensen religie? En hoe verhoudt religie zich tot seksualiteit, geld en politiek?
Sociology of Religion
Wat is de rol van geloof in de 21e eeuw? Welke plek heeft het binnen de samenleving? Je denkt na over hoe het geloof in deze tijd in verband staat met de samenleving.
Blok 4
Filosofie en religiekritiek
De rol van religie is drastisch veranderd in de afgelopen eeuwen. Je leert welke invloed het marxisme, humanisme en atheïsme hebben gehad en om religie in een historische context te plaatsen.
Heilige teksten
Je leert hoe je geloofsteksten kunt interpreteren. Hoe ga je als wetenschapper om met religieuze teksten, zoals het Oude en Nieuwe Testament? Je zet een beginnend onderzoek op rond een bijbeltekst.
Jaar 2
Verplichte vakken
Blok 1: Mohammed in heden en verleden
Deze cursus probeert een veelkleurig portret van Mohammed te schetsen. Wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? En wat is de toekomst van Mohammed in onze geglobaliseerde maatschappij?
Blok 2: Religie in Nederland
Deze cursus gaat over de rol van religie in de Nederlandse samenleving in heden en verleden. De cursus richt zich met name op case studies over de Utrechtse situatie. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Verdiepingspakket Religie, politiek en maatschappij
Blok 1: Ethiek en religie (keuzevak)
Je kiest verplicht vier van deze zes cursussen. In deze cursus bestudeer je de ethische kant van religie. Religieuze tradities omvatten ook normen, waarden en ideeën over het goede leven en over het moreel juiste handelen.
Blok 1: Religie en geweld (keuzevak)
Je kiest verplicht vier van deze zes cursussen. Hoe verhouden religie en geweld zich tot elkaar? Je analyseert verschillende religieuze conflicten.
Blok 2: Fundamentalisme in christendom en islam (keuzevak)
Je kiest verplicht vier van deze zes cursussen. Wat zijn de historische wortels van hedendaagse fundamentalistische bewegingen? En wat willen deze groepen bereiken?
Blok 2: Religie, mensenrechten, tolerantie (keuzevak)
Je kiest verplicht vier van deze zes cursussen. Is het mogelijk dat meerdere geloven bestaan in dezelfde maatschappij? Welke problemen brengt dit met zich mee? Je onderzoekt hoe we spreken over mensenrechten, religie en tolerantie.
Blok 3: Buddhism in the Modern World (keuzevak)
Je kiest verplicht vier van deze zes cursussen. In deze Engelstalige cursus staat het boeddhisme centraal, met een focus op de 19e en 20e eeuw. Onderwerpen als kolonialisme, globalisering, gender en geweld worden besproken in relatie tot het boeddhisme.
Blok 4: Omstreden religieuze teksten (keuzevak)
Je kiest verplicht vier van deze zes cursussen. Sommige bijbel- en koranteksten hebben voor veel ophef gezorgd, zoals die over rituelen en straffen of de besnijdenis van mannen. Je bestudeert hoe joden, christenen en moslims met die teksten omgaan.
Jaar 3
Blok 3
Onderzoeksseminar
In deze cursus, die gevolgd wordt tegen het einde van de studie, staat de voorbereiding op zelfstandig en kritisch onderzoek doen voorop.
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. De helft van deze ruimte is volledig vrij, de andere helft vul je in met een samenhangend pakket naar keuze, zoals een minor. Je kunt er ook voor kiezen vakken te volgen in het buitenland. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij Religiewetenschappen in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied religiewetenschappen. Je doet dit door het verdiepingspakket "Religie, politiek en maatschappij" te volgen. Dit bestaat uit zes vakken, waarvan je er vier kiest. In de vakomschrijvingen van het tweede jaar vind je terug welke vakken bij het pakket horen.

  • Religie, politiek en maatschappij
    Je bestudeert de maatschappelijke rol van religie en religieuze diversiteit. Religie heeft invloed op de samenleving, zelfs vaak op wetgeving. Maar die invloed is vaak ook omstreden. Je verdiept je in de verschillende theorieën hierover.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. De helft van deze ruimte is volledig vrij, de andere helft vul je in met een samenhangend pakket naar keuze, zoals een minor. Je kunt er ook voor kiezen vakken te volgen in het buitenland. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. De opleiding heeft contacten in Ghana. Maar je kunt ook zelf een plek regelen. Zo reisde een student naar Taiwan om daar een scriptie te schrijven over een tempel.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Religiewetenschappen krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 8 studenten begonnen aan de opleiding Religiewetenschappen. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 90% Nederlands en 10% Engels
Literatuur 70% Engels en 30% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Religiewetenschappen ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.