Studieprogramma

De bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In de jaarkalender kan je zien wanneer de vier blokken beginnen. Aan een universiteit gaat het er anders aan toe dan op de middelbare school. Je zit bijvoorbeeld niet in een klas, maar in een werkgroep. Het gemiddelde aantal contacturen (hoorcolleges, werkgroepen) is 12 tot 18 uur per week. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je ongeveer 30 tot 40 uur per week bezig met je studie. 

Het eerste en het tweede jaar 

Tijdens het eerste en tweede jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste beginselen van het recht en de belangrijkste rechtsgebieden. Je traint je argumentatievaardigheid en uitings- en schrijfvaardigheid, zoals het opbouwen van een juridisch betoog. Je leert een probleem analyseren en met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe recht functioneert binnen onze maatschappij. 

Het derde jaar

Als je alle vakken van de eerste twee jaar hebt afgerond, heb je genoeg voorkennis om te bepalen welke accenten je verder in je studie wilt leggen. Je hebt naast een aantal verplichte vakken de ruimte ook zelf vakken te kiezen, waarbij wij je uitdagen om over de grenzen van het recht heen te kijken en kennis op te doen van andere disciplines, zoals economie, klimaatwetenschappen, taal en literatuur, bestuurs- en organisatiekunde.

De studieadviseurs organiseren een aantal bijeenkomsten om jou te vertellen over de keuzes die je kunt maken. 

Vakken 1e jaar
Blok 1
Grondslagen van recht
Met de zoektocht naar de rechtsfilosofische en rechtstheoretische bouwstenen van het recht, sta je stil bij de vraag hoe het recht in staat is oplossingen te bieden voor de problemen van morgen. We ontdekken dat het recht méér is dan het toepassen van regels en dat het een kritische houding vereist om rechtvaardige oplossingen te creëren voor juridische dilemma’s.
Inleiding Staats- en bestuursrecht
Wat doet de regering, een minister of een burgemeester precies? En wie controleert hen op de stevige juridische middelen die zij hebben als ze ingrijpen in het leven van burgers? Hoe werkt het wetgevingsproces en wat is de invloed van het populisme op de democratische rechtsstaat? Kan het anders, moet het wellicht anders? Deze vragen raken de kern van het inleidende vak Staats- en bestuursrecht.
Blok 2
Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht
In dit vak maak je niet alleen kennis met het contractenrecht, maar leer je ook van alles over de onrechtmatige daad en het daaruit voortvloeiende recht op schadevergoeding.
Inleiding Strafrecht
Je volgt het verloop van een strafproces, vanaf de opsporing tot aan de uitspraak van de strafrechter. Ook analyseer je verschillende strafbare feiten. Wanneer is er sprake van opzet en wanneer ‘slechts’ van schuld? Daarvoor bekijk je arresten van de Hoge Raad. Je gaat zelf ook naar de rechtbank om te observeren hoe een strafrechter een zaak behandelt.
Blok 3
Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht
Stel je hebt een huis gekocht, maar de notaris is vergeten de eigendomsoverdracht in het register aan te tekenen. Is het dan wel of niet jouw huis? En wat is eigenlijk een hypotheek of een pandrecht? Deze en tal van andere vragen komen in dit vak aan de orde.
Public International Law
In dit vak verwerf je kennis van de belangrijkste algemene leerstukken van het internationaal recht, zoals de aard en structuur van het internationaal recht, de afbakening van staatsgezag, rechtsmacht, immuniteit en internationaal strafrecht, staatsaansprakelijkheid, vrede en veiligheid en de rol van de Verenigde Naties en economisch recht.
Blok 4
Inleiding Europees recht
De Europese Unie pakt problemen aan die landsgrenzen overstijgen, zoals de financiële crisis en concurrentievervalsing. Maar hoe ver reiken haar bevoegdheden? En welke invloed heeft de EU op het Nederland en de Nederlanders van vandaag en morgen? Daarover leer je meer in dit vak.
Perspectieven op recht
In dit vak staat de rechter centraal en gaan wij na hoe een rechter eigenlijk tot zijn of haar oordeel komt en leren we dat dit méér is dan de simpele toepassing van een regel. Het vak stelt je in staat een eigen positie in te nemen over hoe over recht kan worden nagedacht.
Vakken 2e jaar
Verbintenissenrecht
Materieel en formeel strafrecht
Goederenrecht
Bestuursrecht
Vennootschappen en rechtspersonen
Constitutioneel recht (keuzevak)
Notaris, recht en samenleving (keuzevak)
Strafprocesrecht
Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
Vakken 3e jaar
Profileringsruimte
In je derde bachelorjaar kan je kiezen voor een minor. Een minor is een samenhangend pakket van meestal 4 cursussen, waarvan een deel verplicht is en een deel vrije keuze. Deze minoren zijn vaak interdisciplinair van karakter omdat juristen nu eenmaal vaak met andere kennisdisciplines te maken hebben. De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minoren aan in uiteenlopende vakgebieden.

Werkvormen

Er zijn verschillende onderwijsvormen:

  • hoorcollege: een docent bespreekt de leerstof voor een groep studenten in een collegezaal, geeft grote lijnen aan, legt vragen voor en bespreekt actualiteiten.
  • werkgroep: onder begeleiding van een docent oefen je in een groep van circa 25 studenten met een bepaald onderwerp en ga je actief aan de slag met de leerstof.
  • blended learning: de Universiteit Utrecht en de Utrechtse rechtenopleiding zijn ook vooruitstrevend in het combineren van online onderwijs met onderwijs op locatie in de onderwijsgebouwen van de universiteit.

Studeren vereist zelfstudie en discipline. Omdat je zoveel vrijheid hebt, moet je prioriteiten kunnen stellen. In Utrecht werken we met deeltoetsen. Per vak toetsen we op een aantal momenten je kennis en/of vaardigheden. Het totaal van deze deeltoetsen vormt je eindcijfer. Je krijgt dus volop de kans om naar een goed eindresultaat toe te werken.

Stage

Stage is geen verplicht onderdeel van het bachelorprogramma. Je kunt natuurlijk wel altijd zelf een stage regelen. We hebben een uitgebreide website over stages waarin allerlei tips en vacatures staan. Onder bepaalde voorwaarden kun je je stage als cursus inbrengen in het studieprogramma.

Begeleiding 

In Utrecht kun je rekenen op duidelijke begeleiding.

  • De tutor is een docent bij wie je terecht kunt voor vragen en individuele gesprekken. Tijdens de introductie maakt je tutor je wegwijs.
  • In het eerste semester zie je iedere week je student-mentor. Die maakt je wegwijs binnen de universiteit, helpt je bij het ontwikkelen van een goede studiemethode en oefent ook juridische vaardigheden met je. Het mentoraat is onderdeel van de module Rechten in Utrecht.
  • Voor individueel advies kun je altijd terecht bij de medewerkers van Studentzaken of de studieadviseurs.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 EC (studiepunten) van de bachelor Rechtsgeleerdheid behaald hebben om door te mogen gaan met de studie. Dat betekent dat je tenminste zes van de acht eerstejaarscursussen succesvol hebt afgesloten.