Studieprogramma

De bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Aan een universiteit gaat het er anders aan toe dan op de middelbare school. Je zit bijvoorbeeld niet in een klas, maar in een werkgroep. Het gemiddelde aantal contacturen (hoorcolleges, werkgroepen) is in het eerste jaar 12 uur per week. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je ongeveer 30 tot 40 uur per week bezig met je studie. 

Het eerste jaar 

Tijdens het eerste jaar van je bachelor maak je kennis met de belangrijkste beginselen van het recht en de belangrijkste rechtsgebieden. Je traint je argumentatievaardigheid en uitings- en schrijfvaardigheid, zoals het opbouwen van een juridisch betoog. Je leert een probleem analyseren en met behulp van de wet en andere rechtsbronnen op te lossen. Je leert hoe recht functioneert binnen onze maatschappij. 

Het tweede jaar

Tegen het einde van het eerste jaar maak je de keuze uit het togatraject, het notarieel traject of het multidisciplinaire traject. In het tweede jaar verdiepen we de kennis van het recht, afhankelijk van het gekozen traject. De studieadviseurs organiseren een aantal bijeenkomsten om jou te vertellen over de keuzes die je kunt maken. 

Het derde jaar

Na afronding van de eerste twee jaar, heb je genoeg voorkennis om te bepalen welke accenten je verder in je studie wilt leggen. Je hebt naast een aantal verplichte vakken de ruimte ook zelf vakken te kiezen, waarbij wij je uitdagen om over de grenzen van het recht heen te kijken en kennis op te doen van andere disciplines, zoals economie, klimaatwetenschappen, taal en literatuur, bestuurs- en organisatiewetenschap. Je kunt er ook voor kiezen om een half jaar in het buitenland te studeren.

Vakken 1e jaar
Blok 1
Grondslagen van recht
Met de zoektocht naar de rechtsfilosofische en rechtstheoretische bouwstenen van het recht, sta je stil bij de vraag hoe het recht in staat is oplossingen te bieden voor de problemen van morgen. We ontdekken dat het recht méér is dan het toepassen van regels en dat het een kritische houding vereist om rechtvaardige oplossingen te creëren voor juridische dilemma’s.
Inleiding Staats- en bestuursrecht
Wat doet de regering, een minister of een burgemeester precies? En wie controleert hen op de stevige juridische middelen die zij hebben als ze ingrijpen in het leven van burgers? Hoe werkt het wetgevingsproces en wat is de invloed van het populisme op de democratische rechtsstaat? Kan het anders, moet het wellicht anders? Deze vragen raken de kern van het inleidende vak Staats- en bestuursrecht.
Blok 2
Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht
In dit vak maak je niet alleen kennis met het contractenrecht, maar leer je ook van alles over de onrechtmatige daad en het daaruit voortvloeiende recht op schadevergoeding.
Inleiding Strafrecht
Je volgt het verloop van een strafproces, vanaf de opsporing tot aan de uitspraak van de strafrechter. Ook analyseer je verschillende strafbare feiten. Wanneer is er sprake van opzet en wanneer ‘slechts’ van schuld? Daarvoor bekijk je arresten van de Hoge Raad. Je gaat zelf ook naar de rechtbank om te observeren hoe een strafrechter een zaak behandelt.
Blok 3
Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht
Stel je hebt een huis gekocht, maar de notaris is vergeten de eigendomsoverdracht in het register aan te tekenen. Is het dan wel of niet jouw huis? En wat is eigenlijk een hypotheek- of een pandrecht? Deze en tal van andere vragen komen in dit vak aan de orde.
Public International Law
In dit vak verwerf je kennis van de belangrijkste algemene leerstukken van het internationaal recht, zoals de aard en structuur van het internationaal recht, de afbakening van staatsgezag, rechtsmacht, immuniteit en internationaal strafrecht, staatsaansprakelijkheid, vrede en veiligheid en de rol van de Verenigde Naties en economisch recht.
Blok 4
Inleiding Europees recht
De Europese Unie pakt problemen aan die landsgrenzen overstijgen, zoals de financiële crisis en concurrentievervalsing. Maar hoe ver reiken haar bevoegdheden? En welke invloed heeft de EU op het Nederland en de Nederlanders van vandaag en morgen? Daarover leer je meer in dit vak.
Perspectieven op recht
In dit vak staat de rechter centraal en gaan wij na hoe een rechter eigenlijk tot zijn of haar oordeel komt en leren we dat dit méér is dan de simpele toepassing van een regel. Het vak stelt je in staat een eigen positie in te nemen over hoe over recht kan worden nagedacht.
Vakken 2e jaar (afhankelijk van het traject dat je kiest)
Togatraject
De meeste studenten kiezen het togatraject. Met dit traject kun je toegelaten worden tot een juridische vervolgmaster (en uiteindelijke de beroepspraktijk). Vakken die je in het 2e jaar volgt bij dit traject zijn: - Verbintenissenrecht - Materieel strafrecht - Goederenrecht - Bestuursrecht - Vennootschappen en rechtspersonen - Constitutioneel recht - Strafprocesrecht - Burgerlijk en bestuursprocesrecht.
Notarieel traject
Studenten kiezen voor het notariële traject als ze notaris willen worden. Vakken die je in het tweede jaar volgt bij dit traject zijn: Verbintenissenrecht - Materieel strafrecht - Goederenrecht - Bestuursrecht - Vennootschappen en rechtspersonen - Notaris, recht en samenleving - Strafprocesrecht - Burgerlijk en bestuursprocesrecht.
Multidisciplinair traject
Het multidisciplinaire traject biedt studenten meer keuzeruimte maar geeft geen toegang tot een juridische vervolgmaster.
Vakken 3e jaar
Togatraject
Als je voor het togatraject gekozen hebt, bestaat je derde bachelorjaar uit drie verplichte vakken (European Law - Algemene rechtsleer-Privaatrecht in perspectief) en het schrijven van een scriptie (afstudeerwerk). Daarnaast is er vrije keuzeruimte die je op verschillende manieren kunt invullen. Kijk hiervoor onder 'Profileringsruimte'.
Notarieel traject
Heb je het notariële traject gekozen, dan heb je geen vrije keuzeruimte in je derde bachelorjaar maar volg je de volgende vakken: - European law - Registergoederenrecht - Personen- en familierecht - Bedrijfseconomie - Relatievermogensrecht - Belastingrecht - Insolventierecht - Afstudeerwerk privaatrecht.
Multidisciplinair traject
Het multidisciplinaire traject biedt studenten veel vrije keuzeruimte die je op verschillende manieren kunt invullen. Kijk hiervoor onder 'Profileringsruimte'. Dit traject geeft geen toegang tot een juridische vervolgmaster.
Profileringsruimte
De vrije keuzeruimte of profileringsruimte kun je op verschillende manieren invullen: je kunt keuzevakken volgen uit een andere discipline, gecombineerd met juridische keuzevakken. Je kunt ook een half jaar op uitwisseling in het buitenland of je volgt een minor.

Werkvormen

Er zijn verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcollege: een docent bespreekt de leerstof voor een groep studenten in een collegezaal, geeft grote lijnen aan, legt vragen voor en bespreekt actualiteiten.
  • Werkgroep: onder begeleiding van een docent oefen je in een groep van circa 25 studenten met een bepaald onderwerp en ga je actief aan de slag met de leerstof.
  • Seminar: onder begeleiding van een docent oefen je in een groep van circa 25 studenten met een bepaalde vaardigheid en ga je daarmee actief aan de slag;
  • blended learning: de Universiteit Utrecht en de Utrechtse rechtenopleiding zijn ook vooruitstrevend in het combineren van online onderwijs met onderwijs op locatie in de onderwijsgebouwen van de universiteit. Zo kun je b.v. (voordat je naar je werkgroep of hoorcollege gaat) thuis een aantal korte kennisclips bekijken, waarin kernbegrippen uitgelegd worden.

Deeltoetsen

Studeren vereist zelfstudie en discipline. Omdat je zoveel vrijheid hebt, moet je prioriteiten kunnen stellen. In Utrecht werken we met deeltoetsen. Die deeltoetsen stellen je in staat om in een goed studieritme te komen en elke dag met je studie bezig te zijn. Per vak toetsen we op een aantal momenten je kennis en/of vaardigheden. Het totaal van deze deeltoetsen vormt je eindcijfer. Je krijgt dus volop de kans om naar een goed eindresultaat toe te werken.

Stage

Stage is geen verplicht onderdeel van het bachelorprogramma. Je kunt natuurlijk wel altijd zelf een stage regelen. We hebben een uitgebreide website over stages waarin allerlei tips en vacatures staan. Onder bepaalde voorwaarden kun je je stage als cursus inbrengen in het studieprogramma.

Begeleiding 

In Utrecht kun je rekenen op duidelijke begeleiding.

  • De tutor is een docent bij wie je terecht kunt voor vragen en individuele gesprekken. Tijdens de introductie maakt je tutor je wegwijs.
  • In het eerste semester zie je iedere week je student-mentor. Die maakt je wegwijs binnen de universiteit, helpt je bij het ontwikkelen van een goede studiemethode en oefent ook juridische vaardigheden met je. Het mentoraat is onderdeel van de module Rechten in Utrecht.
  • Voor individueel advies kun je altijd terecht bij de medewerkers van Studentzaken of de studieadviseurs.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 EC (studiepunten) van de bachelor Rechtsgeleerdheid behaald hebben om door te mogen gaan met de studie. Dat betekent dat je tenminste zes van de acht eerstejaarscursussen succesvol hebt afgesloten.