Studieprogramma

Wat ga je doen?

In het eerste deel van je opleiding bestudeer je de theorieën binnen de psychologie, de verschillende vakgebieden, en de manier waarop psychologen gebruik maken van kennis uit de natuur- en gedragswetenschappen. Dit deel van je opleiding bevat behoorlijk veel biologische, methodologische en statistische onderdelen. Na afloop hiervan geef je verder richting aan je studie door het kiezen van een studiepad. 

Welke vakken krijg je?

In het schema vind je een opsomming van vakken die je kunt volgen. De vakken die je uiteindelijk volgt zijn onder andere afhankelijk van het studiepad dat je kiest.

Overzicht 1e jaar
Blok 1
Hersenen en gedrag
Psychologie is de studie van het menselijk gedrag. Gedrag wortelt in de werking van de hersenen en de interactie met de omgeving. In dit vak staan de basale functies van het brein, in relatie tot gedrag, centraal. Deze worden vanuit zowel biologisch als het ‘mentale’ perspectief belicht. Onderwerpen als erfelijkheid, anatomie, fysiologie, waarneming, motoriek en emotie komen uitgebreid aan bod, maar ook invloed van omgevingsfactoren, slaap en hormonen op gedrag en (geestelijke) gezondheid.
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
Dit vak geeft een inleiding in de methoden, technieken en statistiek voor de sociale wetenschappen. Aan bod komt: het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, het interpreteren van onderzoeksresultaten en het beschrijven van de resultaten.
Blok 2
Cognitie en gedrag
Dit vak bouwt voort op het vak Hersenen en gedrag. Ook hier wordt het functioneren van het individu aan de hand van literatuur zowel vanuit biologisch (het ‘substraat’) als functioneel (het ‘mentale’) perspectief belicht. In dit vak verschuift de focus echter naar meer complexe functies als geheugen, taal en beslissen.
Sociale psychologie
De sociale psychologie bestudeert de mens als een sociaal wezen wiens gedrag wordt gevormd en gereguleerd door andere individuen en groepen. In dit vak verdiep je je in de voornaamste theorieën over sociale waarneming, cognitie en gedrag, en in de biologische grondslagen van gedrag, emoties en motivatie.
Blok 3
Ontwikkelingspsychologie
In dit vak bestudeer je de ontwikkelingspsychologie aan de hand van drie domeinen: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de biologische ontwikkeling. Ook verdiep je je in de toepassing van de ontwikkelingspsychologie binnen het vakgebied.
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 1. Je krijgt een uitgebreidere toelichting op de eerder behandelde onderwerpen en werkt deze verder uit.
Blok 4
Persoonlijkheid en gezondheid
In dit vak verdiep je je in de persoonlijkheidsleer en maak je kennis met de toepassingen van de persoonlijkheidsleer in onderzoek en beroepspraktijk. Persoonlijkheidsleer houdt zich bezig met wat uniek is aan mensen, hoe een persoon in de wereld staat en omgaat met andere mensen.
Psychologie als wetenschap
Dit vak geeft een overzicht van de belangrijkste stromingen binnen de psychologische wetenschap. Enkele onderdelen die aan bod komen zijn: wat is wetenschap? (demarcatie van wetenschap, positivisme en rationalisme, deductie en inductie, verificatie en falsificatie), structuralisme, functionalisme en de evolutietheorie, het (onder)bewustzijn, het behaviorisme en de moderne psychologische benadering.
Overzicht 2e jaar
Blok 1
Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie
In dit vak leer je hoe psychopathologische verschijnselen worden opgevat als het product van biologische, psychologische en sociale factoren. Je verdiept je in een aantal veel voorkomende vormen van psychopathologie, zoals psychotische stoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
Grondslagen van psychologische diagnostiek en testtheorie
In dit vak komen verschillende onderdelen van psychologische diagnostiek en haar toepassingen aan bod. Vraagstellingen in de verschillende deelgebieden van de psychologie, zoals de diagnostiek van de intelligentie en persoonlijkheid, het diagnostisch proces en de bepaling van de kwaliteit van de diagnostiek, worden behandeld. Ook wordt er met een kritische en analytische blik gekeken naar valkuilen in de diagnostiek, zoals bias. Omdat de selectie, het gebruik, de verwerking en interpretatie van tests en testmateriaal belangrijke onderdelen van de psychologische diagnostiek zijn, komen de criteria voor de beoordeling van deze onderdelen uitgebreid aan de orde. Zo wordt er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van tests en testmaterialen. Ook enkele statistische technieken die bij de ontwikkeling en beoordeling van psychologische meetinstrumenten gebruikt worden, zoals itemanalyse, factoranalyse en multipele regressieanalyse, komen aan bod. De testtheorie wordt besproken vanuit de uitgangspunten van klassieke testtheorie, maar daarnaast is er ook aandacht voor signaaldetectie en wordt een introductie op item-responstheorie gegeven.
Diversiteit binnen de gezondheidszorg (keuzevak)
In dit vak wordt ingegaan op culturele verschillen in psychosomatische en -sociale stoornissen. Hoe komen deze verschillen tot uiting? Wat zijn de gevolgen voor hulpverleners en beleidsmakers in de gezondheidszorg? Er wordt gefocust op de verschillende fasen van het beloop van psychische klachten: ontstaan van problemen, presentatie van klachten, hulpzoekgedrag, verwijzing naar de GGz, diagnoses, de aard van interventies, behandelcompetenties van de therapeut en effectiviteit van behandelingen.
Blok 2
Arbeidspsychologie 1 (keuzevak)
In dit vak bestudeer je de belangrijkste onderwerpen uit de arbeidspsychologie. Aan bod komen onderwerpen als arbeidsactiviteiten van mensen in organisaties, de manier waarop zij (individueel of collectief) met hun arbeidstaken omgaan en de gevolgen die dat voor henzelf en voor de organisatie heeft.
Cognitive Neuroscience (keuzevak)
Je verdiept je in dit vak in de mentale processen in de hersenen. Speciale aandacht is er voor onderwerpen als aandacht, geheugen, executieve functies, emoties en onderlinge relaties tussen personen. Ook komen methodes en technieken van hersenonderzoek aan bod.
Training experimenteren en registreren 1 en 2 (keuzevak)
In dit vak maak je kennis met vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten van een psychologisch experiment. Het practicum bestaat uit het programmeren van computergestuurde experimenten en uitvoeren van eenvoudige dataverwerking.
Cognitieve ontwikkeling (keuzevak)
Dit vak biedt je een overzicht van actueel onderzoek naar cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van (visuele) perceptie, aandacht, geheugen, metacognitie, concepten, taal, probleem oplossen en schoolse taken. Je verdiept je in cognitieve ontwikkelingen vanaf de geboorte tot en met de adolescentie.
Sociale en emotionele ontwikkeling (keuzevak)
In dit vak ga je dieper in op onderwerpen binnen de sociale en emotionele ontwikkeling. Onderwerpen als persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling, socialisatie binnen en buiten het gezin, zelfbeleving, sociale competentie, morele ontwikkeling, altruïsme, agressie en pesten komen aan de orde.
Conducting a survey (keuzevak)
In dit vak voer je zelf een survey uit. Je besteedt aandacht aan verschillende wetenschappelijke theorieën, schrijft en test een zelfgemaakte vragenlijst, analyseert de data en beschrijft de resultaten.
Sociale cognitie (keuzevak)
Je maakt in dit vak kennis met belangrijke theorieën en empirisch onderzoek op het gebied van de cognitieve sociale psychologie. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe evalueren mensen hun sociale omgeving? Hoe komen oordelen en beslissingen tot stand?
Klinische neuropsychologie (keuzevak)
In dit vak staat de relatie tussen hersenbeschadiging en cognitieve functies centraal. De cursus geeft inzicht in de samenhang tussen specifieke stoornissen, de etiologie en de neuroanatomie bij neuro(psycho)logisch disfunctioneren.
Psychopathologie II (keuzevak)
Dit vak besteedt aandacht aan het classificatiesysteem DSM-IV-TR. Ook verdiep je je in therapie-effectonderzoek en enkele beproefde behandelingsstrategieën voor diverse stoornissen.
Self-regulation in health behaviour (keuzevak)
In this course you will be familiarised with fundamental issues in the area of self-regulation, motivation, and emotion. Topics include basic self-regulatory processes such as goal setting and goal striving, self-control, and -knowledge and facilitating and disruptive factors that influence self-regulatory processes, such as motivation, emotion and coping, habits and automatic influences. Strategies for improving self-regulation will also be discussed. All topics are focused on health behaviour.
Grondslagen van de klinische psychologie
Het terrein van de klinische psychologie omvat het bestuderen en behandelen van psychische stoornissen. Dat start allereerst met de vraag: wat wordt nu eigenlijk gezien als normaal en wat als abnormaal? Gaat het om persoonlijk lijden, onconventioneel of wellicht moreel verwerpelijk gedrag? Zowel vanuit psychiatrisch (medisch) als psychologisch perspectief wordt besproken hoe en waar men in de loop der jaren de grens heeft getrokken tussen ziekte en gezondheid. Niet enkel het duiden, maar ook het verklaren van mentale en gedragsproblemen is het onderwerp van de klinische psychologie. Over de tijd zijn er talrijke theorieën of opvattingen binnen de klinische psychologie gevormd, waarvan de bekendste stromingen van de 20ste eeuw worden besproken (psychoanalytisch, leer theoretisch, humanistisch en cognitief). Hoe verhouden deze opvattingen zich in de huidige geestelijke gezondheidzorg tot elkaar? En wat is de relatieve effectiviteit van verschillende psychotherapieën? Klinisch psychologisch onderzoek waarop allerhande theorieën en behandelingen zijn gebaseerd werd vrijwel uitsluitend verricht in Westerse culturen. Dat levert al snel een culturele bias op. Zijn de effecten daarvan groot of valt het wel mee? Worden klinisch bekende beelden, zoals depressie of autisme, ook in andere landen gerapporteerd? Tot slot wordt ingezoomd op de moderne mythologie (hoeveel waarde kan worden gehecht aan klinische intuïtie?), actuele controverses in het vakgebied (kunnen we met een aandachttraining iemand van een alcoholverslaving afhelpen?) en wordt besproken wat evidence-based werken inhoudt en waarom dat nuttig is.
Blok 3
Personeelspsychologie (HRM) (keuzevak)
Dit vak behandelt ‘het managen van menselijk kapitaal’: de instroom van mensen in organisaties, het ontwikkelen van hun capaciteiten, hun doorstroom binnen de organisatie en hun uitstroom.
Methoden, technieken en statistiek 3: context psychologische functieleer (keuzevak)
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 2 met een deel toegespitst op het studiepad psychologische functieleer.
Sensation and Perception (keuzevak)
Dit vak geeft je kennis en inzicht in het functioneren van lichamelijke sensaties en de neurale processen die zorgen voor het waarnemen en interpreteren.
Methoden, technieken en statistiek 3: context kinder- en jeugdpsychologie (keuzevak)
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 2 met een deel toegespitst op het studiepad kinder- en jeugdpsychologie.
Ontwikkelingspsychopathologie I (keuzevak)
In dit vak bestudeer je de kenmerken van de belangrijkste stoornissen bij kinderen en jeugdigen, de symptomen en de diagnostiek. Aan bod komen verschillende verklaringsmodellen en een gangbaar diagnostisch model (diagnostische cyclus).
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding: klinische psychologie (keuzevak)
In dit practicum oefen je de basisvaardigheden die nodig zijn voor het effectief functioneren als professional in de klinische psychologie. Ook komen kernvaardigheden, theorieën en modellen van gespreksvoering aan bod.
Methoden, technieken en statistiek 3: context psychologische functieleer (keuzevak)
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 2 met een deel toegespitst op het studiepad psychologische functieleer.
Sensation and Perception (keuzevak)
Dit vak geeft je kennis en inzicht in het functioneren van lichamelijke sensaties en de neurale processen die zorgen voor het waarnemen en interpreteren.
Interpersoonlijke processen (keuzevak)
Je bestudeert interpersoonlijke processen vanuit een sociaalpsychologisch perspectief. De nadruk ligt op theorieën en onderzoek op het gebied van partnerrelaties. Ook besteed je aandacht aan andere interpersoonlijke relaties zoals vriendschapsrelaties, gezinsrelaties en werkrelaties.
Doing a qualitative research project (keuzevak)
Dit vak biedt een introductie in de methoden van kwalitatief onderzoek. Je zet zelf een kwalitatief onderzoek op, voert het onderzoek uit en interpreteert de resultaten.
Methoden, technieken en statistiek 3: context sociale en organisatiepsychologie (keuzevak)
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 2 met een deel toegespitst op het studiepad sociale en organisatiepsychologie.
Methoden, technieken en statistiek 3: context klinische psychologie (keuzevak)
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 2 met een deel toegespitst op het studiepad klinische psychologie.
Methoden, technieken en statistiek 3: context sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie (keuzevak)
Dit vak is een vervolg op methoden, technieken en statistiek 2 met een deel toegespitst op het studiepad sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie.
Topical issues in health psychology (keuzevak)
Many people need to deal with challenges to their health such as chronic diseases, pain and other symptoms, stress, addictions, or sleep disturbances. Considering the high priority assigned to health by individuals as well as societies, it is important to understand the interplay between psychological, physiological, and social processes in this context. Health psychology offers the knowledge and tools to gain insight in and support people with problems in the area of health and disease. In particular, it is concerned with understanding psychological influences on how people stay healthy, why they become ill, and how they cope with illness.
Blok 4
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding: sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie (keuzevak)
In dit practicum oefen je de basisvaardigheden die nodig zijn voor het effectief functioneren als professional in de sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie. Ook komen kernvaardigheden, theorieën en modellen van gespreksvoering aan bod.
Toegepaste cognitieve psychologie I (keuzevak)
Dit vak behandelt de moderne cognitieve psychologie en hoe daarmee verschillende praktijkproblemen geanalyseerd en opgelost worden. Aan bod komen relevante theorieën, onderzoeksmethoden, technieken en de toepassingsgebieden.
Practicum experimental psychology (keuzevak)
This course consists of lectures and practicals with and without supervision. The course covers important techniques of Experimental Psychology: Psychophysics, EEG/ERP and fMRI. The theoretical part of the course deals with methods assessing psychophysical thresholds, aspects of signal-detection theory and signal processing. In the practicals, these theories are applied by means of making MATLAB assignments. Assignments include the programming of an experiment using Psychtoolbox, analyzing and visualizing fMRI data and analyzing EEG-data using EEGLAB. One lecture and assignment deals with how to write a method section of a scientific article.
Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk (keuzevak)
In dit vak ligt het accent op het diagnosticeren van en de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. Je maakt kennis met de belangrijkste diagnostische instrumenten en onderzoeksmiddelen en bestudeert de meest gangbare behandelingsmethoden bij kinderen en jeugdigen.
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding: kinder- en jeugdpsychologie (keuzevak)
In dit practicum oefen je de basisvaardigheden die nodig zijn voor het effectief functioneren als professional in de kinder- en jeugdpsychologie. Ook komen kernvaardigheden, theorieën en modellen van gespreksvoering aan bod.
Neuropsychologische diagnostiek (keuzevak)
Dit vak behandelt verschillende methoden waarmee je cognitieve stoornissen en problemen in kaart kunt brengen. Het praktijkgerichte vak besteedt ruime aandacht aan communicatievaardigheden.
Intra- en intergroepsprocessen (keuzevak)
Je besteedt aandacht aan invloed en leiderschap in groepen (polarisatie), de entree in groepen en groepslidmaatschap en intergroepsrelaties (afhankelijkheid en identiteit). In de practica doe je zelf ervaring op met intra- en intergroepsprocessen.
Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding: sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie (keuzevak)
In dit practicum oefen je de basisvaardigheden die nodig zijn voor het effectief functioneren als professional in de sociale en organisatiepsychologie. Ook komen kernvaardigheden, theorieën en modellen van gespreksvoering aan bod.
Organisatiepsychologie (keuzevak)
Je verdiept je in belangrijke concepten, theorieën en perspectieven op het gebied van organisaties, organisatiestrategie, organisatiestructuur, organisatiecultuur, organisatietechnologie, teamfunctioneren en het functioneren van individuen in organisaties.
Overzicht 3e jaar
Blok 1
Macht, leiderschap en besluitvorming (keuzevak)
In dit vak verdiep je je in leiderschap, het beïnvloeden van individuen, leidinggeven aan teams, macht als wederzijdse afhankelijkheid, effecten van macht op het individu, het verkrijgen van macht, beïnvloedingsstrategieën en -tactieken en groepsbesluitvorming.
Neuroscience of Social Behaviour and Emotional Disorders (keuzevak)
Emoties en sociale cognities spelen een cruciale rol in alle aspecten van sociaal gedrag en psychobiologische gezondheid. In dit vak leer je hoe sociale, emotionele en klinische neurowetenschappen een bijdrage leveren aan het begrijpen van hersenfuncties die gerelateerd zijn aan psychopathologie.
Systematische gedragsobservaties (keuzevak)
Bij systematische gedragsobservatie wordt gedrag geobserveerd volgens vooraf opgestelde regels. Via wekelijkse huiswerk- en observatieopdrachten werk je in deze cursus toe naar een mondelinge presentatie en schriftelijk verslag van het uitgevoerde observatieonderzoek.
Theory Construction and Statistical Modelling (keuzevak)
Dit vak behandelt hoe je een sociaalwetenschappelijke theorie kunt omzetten in een statistisch model. Ook leer je hoe je met behulp van analyseprogramma SPSS onderzoeksdata kunt analyseren, interpreteren en beschrijven.
Blok 2
Training experimenteren en registreren 1 en 2 (keuzevak)
In dit vak train je kennis met vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten van een psychologisch experiment. Het practicum bestaat uit het programmeren van computergestuurde experimenten en uitvoeren van eenvoudige dataverwerking.
Conducting a survey (keuzevak)
In dit vak voer je zelf een survey uit. Je besteedt aandacht aan verschillende wetenschappelijke theorieën, schrijft en test een zelfgemaakte vragenlijst, analyseert de data en beschrijft de resultaten.
Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties (keuzevak)
In dit vak bestudeer je verschillende gebieden van seksualiteit, lichaamsbeeld en relaties. Denk aan onderwerpen als seksuele en emotioneel intieme ontwikkeling, seksuele en relatieproblemen, diagnostiek bij seksuele problemen, seksueel gedrag en cognities, intimiteit en relaties en seksualiteit binnen relaties.
Blok 3
Bacheloronderzoek
Je past de verworven vaardigheden, kennis en attitude toe in een psychologisch onderzoek, waarbij alle fasen van zo’n onderzoek worden doorlopen. Van het bepalen van doelstellingen en onderzoeksvragen en het verzamelen van wetenschappelijke informatie tot het rapporteren en evalueren van het onderzoek.
Coachingpsychologie (keuzevak)
Coachingpsychologie richt zich op het verbeteren van het welbevinden en functioneren van mensen in hun werk- en privéleven. In dit vak ligt de nadruk op het functioneren van mensen in organisaties, het leren van mensen, coachmethoden en interventies.
Adolescent Development (keuzevak)
Dit vak richt zich op de intra- en interpersoonlijke veranderingen die optreden tijdens de adolescentie. Ook de veranderingen op biologisch, sociaal-emotioneel, cognitief, moreel en sociaal gebied komen aan bod.
Blok 4
Bacheloronderzoek
Je past de verworven vaardigheden, kennis en attitude toe in een psychologisch onderzoek, waarbij alle fasen van zo’n onderzoek worden doorlopen. Van het bepalen van doelstellingen en onderzoeksvragen en het verzamelen van wetenschappelijke informatie tot het rapporteren en evalueren van het onderzoek.
Psychopharmacology (keuzevak)
In neuroscience and psychology the biological approach to behaviour and psychiatric disorders is of still increasing importance. Over the last decades new classes of psychoactive drugs were developed for the treatment of disorders like depression, anxiety, and schizophrenia. Further developments in neuroscience and fields like genetics hold the promise that progress in the discovery of new medications will become faster and more innovative. This course covers the most important classes of psychoactive substances (sedative-hypnotics, anxiolytics, stimulantia, anti-depressants and antipsychotics). In addition, the recreative use of drugs is discussed, and the principles of tolerance and possible dependence (addiction). Of all substances that are discussed attention is paid to the pharmacological properties, their working mechanisms, and if applicable their clinical application.
Diagnostiek in de klinische en gezondheidspsychologie (keuzevak)
In dit vak leer je psychische, psychosomatische en psychosociale problemen beschrijven en verklaren. Je besteedt - op theoretisch en praktisch niveau - aandacht aan de diverse stadia van het diagnostische proces en verscheidene typen vraagstellingen.

 

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bachelor bestaat uit twee delen:

 • Major: de hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie). In het keuzedeel kies je voor een studiepad.
 • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Ook studeren aan een buitenlandse universiteit behoort tot de mogelijkheden.

Studiepaden

In het keuzedeel van je major kun je kiezen voor een studiepad of zelf een pad samenstellen. Een studiepad is een verzameling studieonderdelen die op elkaar zijn afgestemd en voorbereiden op een specifieke master van psychologie.

 • Arbeids- en organisatiepsychologie
  Je richt je op het effectief en ineffectief functioneren van organisaties, teams en individuen in organisaties. 

 • Cognitieve en neurobiologische psychologie
  Je verdiept je in psychologische kennis over mentale processen en hersenfuncties, neurobiologisch onderzoek en de effecten van psychoactieve farmaca.

 • Gezondheidspsychologie
  Als je geïnteresseerd bent in fundamentele en praktische kwesties rondom het feit dat mensen het zo moeilijk vinden om zich gezond te gedragen terwijl ze gezondheid zo ongeveer het belangrijkste in hun leven vinden, dan vind je in dit studiepad het begin van een antwoord.

 • Kinder- en jeugdpsychologie
  Centraal staat de normale cognitieve en sociaal-emotionele en problematische ontwikkelingsprocessen, met nadruk op de kinder- en jeugdperiode. 

 • Klinische psychologie
  Dit studiepad behandelt de manier waarop psychische, sociale en biologische factoren de geestelijke en lichamelijke (on)gezondheid beïnvloeden.

 • Neuropsychologie
  Je bestudeert de relatie tussen hersenbeschadiging en cognitieve functies en verdiept je in neuropsychologische diagnostiek en gezondheidszorgpsychologie.

 • Sociale psychologie
  Je besteedt aandacht aan de wijze waarop mensen elkaars gedrag beïnvloeden en de psychologische processen die daarmee gemoeid zijn. 

 • Zelf samengesteld studiepad

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

Werkvormen

Je krijgt te maken met verschillende werk- en toetsvormen om je de stof eigen te maken. Tijdens een hoorcollege behandelt de docent de stof in grote lijnen die je thuis moet voorbereiden. Vervolgens werk je deze stof uit in werkcolleges, werkgroepen of practica. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 20%
Werkcollege 15%
Practicum 5%
Groepswerk 10%
Zelfstudie 50%

De colleges zijn voor 95% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 80% in het Engels.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 539 eerstejaars studenten die aan de studie Psychologie beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Studiebegeleiding

Bij Psychologie kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Psychologie behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Bring Your Own Device

We rekenen erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als je computeronderwijs volgt. Via je laptop kun je als UU-student altijd, overal en gratis bij vrijwel alle studiesoftware. Meer weten? Lees hier alles over BYOD.