Studieprogramma

Wat ga je doen?

Studenten volgen les in een collegezaal

De bachelor Psychologie duurt drie jaar. In het eerste jaar bestudeer je de theorieën binnen de psychologie, de verschillende vakgebieden, en de manier waarop psychologen gebruik maken van kennis uit de natuur- en gedragswetenschappen. Dit deel van je opleiding bevat behoorlijk wat biologische, methodologische en statistische onderdelen. Daarnaast kies je een invalshoek uit de psychologie om een maatschappelijk vraagstuk te benaderen in een cursus-overstijgend project: de Verbinding.


In het eerste semester van het tweede jaar ga je de kennis uit de verschillende vakgebieden verbinden en toepassen op andere maatschappelijk vraagstukken. Daarna geef je verder richting aan je studie door je te specialiseren binnen één van de drie (overlappende) domeinen: Klinisch Wetenschappelijk, Maatschappelijk Wetenschappelijk, of Fundamenteel Wetenschappelijk. Daarnaast doe je in het derde jaar een semester lang een onderzoeksproject: het bacheloronderzoek.

Welke vakken krijg je?

In het schema vind je een opsomming van vakken die je kunt volgen. De vakken die je uiteindelijk volgt, zijn onder andere afhankelijk van het domein en de specialisatie die je kiest.

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bachelor bestaat uit twee delen:

  • Major: de hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie). In het keuzedeel kies je voor een specialisatie.
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Ook studeren aan een buitenlandse universiteit behoort tot de mogelijkheden.

Specialisatierichtingen

Binnen dit keuzedeel kun je specialiseren zodat je goed voorbereid bent op een specifieke master van psychologie in Utrecht.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

Werkvormen

Je krijgt te maken met verschillende werk- en toetsvormen om je de stof eigen te maken. Tijdens een hoorcollege behandelt de docent de stof in grote lijnen die je thuis moet voorbereiden. Vervolgens werk je deze stof uit in werkcolleges, werkgroepen of practica. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormTijdsbesteding
Hoorcollege20%
Werkcollege15%
Practicum5%
Groepswerk10%
Zelfstudie50%

De colleges zijn voor 95% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 80% in het Engels.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 600 eerstejaars studenten die aan de studie Psychologie beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar maximaal 20 studenten.

Intensieve studiebegeleiding

Student in gesprek met zijn tutor

Psychologie is een grote opleiding. Om te zorgen voor binding met je medestudenten en de opleiding word je als eerstejaarsstudent ingedeeld in kleine werkgroepen. Je zit het hele jaar in dezelfde werkgroep. Elke student krijgt een tutor (docent) en een mentor (student) toegewezen. Deze tutor is het hele jaar tevens je werkgroepdocent, volgt je studievoortgang en zal waar nodig actie ondernemen. In het eerste studiejaar vinden er groepsbijeenkomsten, opdrachten en gesprekken plaats. De mentoren fungeren als een laagdrempelige vraagbaak en als ervaringsdeskundige (student) met een netwerk. Zij helpen je bij je oriëntatie op de opleiding, de faculteit, de universiteit en de stad.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Psychologie behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.