Ervaringen

 • Rutger Claassen is universitair hoofddocent Ethiek en politieke filosofie en programmacoördinator PPE

  Rutger Claassen, Programmacoördinator PPE

  "Ik zie PPE als een fascinerende combinatie van verschillende wetenschappelijke benaderingen. Onze docenten hebben diverse achtergronden, maar we vinden allemaal dat ingewikkelde maatschappelijke kwesties een weloverwogen oplossing verdienen. En volgens ons kunnen de beste oplossingen alleen worden gevonden door het onderliggende probleem vanuit verschillende oogpunten te bekijken. In ons programma richten we ons op politieke en economische kwesties. Bij het aanpakken van deze kwesties combineren we alle kennis die we hebben over filosofie, politiek, economie en geschiedenis. 

  Neem de financiële crisis van 2008. Als je dit probleem wilt begrijpen en aan een oplossing wilt werken, moet je eerst weten hoe de economie in elkaar steekt. Ten tweede hebben economische kwesties vaak een sterke politieke achtergrond, omdat politici beslissingen willen nemen die economisch haalbaar zijn. Ten derde moet je onderzoeken hoe economische crises zich ontwikkelen – wat kunnen we leren van eerdere gevallen? De antwoorden zijn in de geschiedenis te vinden. Ten slotte leert de filosofie, mijn eigen vakgebied, ons alles over de waarden en principes waarmee we economische ontwikkelingen en kwesties beoordelen, waardoor je je bewust wordt van de manier waarop je deze kwestie benadert. Zo zie je hoe deze vier wetenschapsgebieden elk hun eigen functie hebben en hoe ze elkaar versterken bij het oplossen van deze specifieke kwestie. Er zijn nog heel wat maatschappelijke puzzels die opgelost moeten worden door kritische denkers met sterke analytische vermogens!

  Doel van het PPE-programma is om studenten op te leiden die sterk bij de maatschappij betrokken zijn. Van onze studenten verwachten we dat ze zich op een diepgravende en onafhankelijke manier bezighouden met de praktische vraagstukken waar de wereld voor staat, zoals klimaatverandering en crises in de democratie. Om studenten te leren hoe dergelijke ingewikkelde kwesties aan te pakken moet ik uit mijn comfort zone treden en een leeromgeving opzetten waarin docenten en studenten elkaar inspireren. Ik verwacht dat hierdoor een onderzoeksgemeenschap wordt gecreëerd die alle deelnemers, ook mijzelf, een boeiende variëteit aan gezichtspunten biedt!"

 • Ekaterina R. Rashkova is universitair docent Politicologie en bestuurslid van het PPE-programma

  Ekaterina Rashkova, PPE-bestuurslid

  "Ik vind politiek een fascinerend onderzoeksveld, omdat politiek je laat nadenken over praktische vraagstukken, van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en democratisering tot veiligheid en terroristische aanslagen. Politicologen proberen deze dringende kwesties te begrijpen en stellen zich daarbij ten doel een diepgaand inzicht in de echte wereld te ontwikkelen, zodat ze passend beleid voor de korte en lange termijn kunnen ontwerpen. Neem bijvoorbeeld de verkiezingen in Frankrijk. De verkiezingen voor het presidentschap en voor het parlement werden beide gewonnen door de pas opgerichte partij En Marche. Hieraan, en aan de verkiezing van Donald Trump en de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, is te zien dat kiezers over de hele wereld verandering eisen. Wat deze veranderingen voor gevolgen hebben en hoe ze zich zullen ontwikkelen zijn vragen waarop de politicologie het antwoord probeert te vinden. Dit gebeurt door kwesties op gedetailleerd niveau (bijvoorbeeld in een bepaald land) te onderzoeken en ze te vergelijken met soortgelijke of tegengestelde gevallen (bijvoorbeeld in andere landen). Op deze manier proberen politicologen te voorspellen welke oplossingen bij een bepaalde combinatie van omstandigheden wel en welke niet het meest geschikt en doeltreffend zijn, om zo overheden te helpen bij het bedenken van solide beleid.

  Als universitair docent van het PPE-programma zie ik ernaar uit mijn kennis door te geven en studenten te inspireren. Mijn manier van lesgeven is behoorlijk interactief: ik stel mijn studenten veel vragen, zwengel discussies aan over actuele kwesties in de wereld en creëer een sfeer die het debat bevordert. Ik laat de studenten zich vooral richten op het waarom van de zaak. Ik wil ze leren dat het niet volstaat om een uitgesproken mening te hebben over de manier waarop iets werkt; je moet ook kunnen uitleggen, of proberen erachter te komen, waarom het zo is. In mijn lessen laat ik studenten vaak rollen spelen of situaties simuleren ("stel je voor dat je de premier bent…") en creëer ik scenario's op basis van gevallen uit de praktijk. Op deze manier laat ik mijn studenten nadenken over creatieve manieren om te reageren op ontwikkelingen in de wereld van nu.

  Ons PPE-programma combineert vier vakgebieden die toekomstige beleidsmakers – mensen die een verschil in de wereld willen maken – de juiste hulpmiddelen bieden om inzicht te krijgen in de rol van politieke en economische instellingen. Daarom zoeken we inspirerende jonge mensen die passie hebben voor verandering. En al die mensen hebben hun eigen unieke verhaal, waardoor wij een diverse gemeenschap kunnen opbouwen waarin je niet alleen je eigen horizon maar ook die van anderen verbreedt."

 • Gerarda Westerhuis is universitair docent Economische geschiedenis en bestuurslid van het PPE-programma

  Gerarda Westerhuis, PPE-bestuurslid

  "In het PPE-programma van de Universiteit Utrecht houden we ons bezig met wereldwijde uitdagingen. We richten ons op economische en politieke instellingen en de wetgeving, waarden en tradities waarmee die gepaard gaan. In mijn vakgebied – economische en politieke geschiedenis – bestuderen we het verleden van deze instellingen. Dit is nodig om de huidige problemen echt goed te begrijpen. Economische en politieke instellingen hebben immers altijd een historische context. Om succesvol beleid te ontwikkelen is het ook van het grootste belang om te begrijpen welke instellingen feitelijk te veranderen zijn en welke vanwege hun sterke verankering moeilijker te veranderen zijn. Door te onderzoeken hoe instellingen zich hebben ontwikkeld, kunnen we beter beoordelen of en hoe ze deel kunnen uitmaken van het beleid dat nodig is om een bepaalde kwestie aan te pakken. Als we bijvoorbeeld willen proberen een zinvolle oplossing te bedenken voor de huidige migrantencrisis in Europa, moeten we allereerst weten hoe het migratieprobleem zich heeft ontwikkeld, hoe Europa in het verleden met soortgelijke crises is omgegaan en welke economische en politieke instellingen er destijds bij betrokken waren.

  Als PPE-docent zie ik ernaar uit te werken met studenten met een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. In ons programma benaderen we deze vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten, wat volgens mij essentieel is om een kwestie tot in de kern te begrijpen. Door een actueel probleem vanuit verschillende oogpunten te bekijken maak je van het onderzoek ook een echt project, en niet zomaar een onderwerp dat in de les besproken wordt. Studenten kunnen aan onze interdisciplinaire benadering bijdragen door ons deelgenoot te maken van wat ze in hun eigen omgeving hebben ervaren. Verschillende achtergronden leiden vaak tot verschillende ideeën, inzichten en oplossingen, dus volgens mij is het belangrijk om een diverse gemeenschap te creëren.

  Ik zie graag dat studenten niet alleen tijdens colleges en werkgroepen meedoen, maar ook buiten de lessen om alles uit het programma proberen te halen. Voor deze studenten biedt het PPE-programma in Utrecht de perfecte omgeving. Tijdens de lessen ga je samen met medestudenten op een actieve manier diep in op uitdagende vragen, maar ook buiten de lessen worden activiteiten aangeboden waarmee je je kennis verder kunt verdiepen en een brug kunt slaan tussen theorie en praktijk. En omdat we sterk geloven in persoonlijke aandacht en begeleiding, krijgen studenten ook hun eigen tutor toegewezen. Kortom, met een PPE-studie aan de Universiteit Utrecht ontwikkel je jezelf op talloze manieren."

 • Julia Swart is universitair docent Economie en bestuurslid van het PPE-programma

  Julia Swart, PPE-bestuurslid

  "Hoe kunnen we de beste keuzen maken binnen de beperkingen waarmee we te maken hebben? Dat is de kernvraag van de opleiding Economie. Ik bestudeer deze vraag met name vanuit het gezichtspunt van het milieu. Neem bijvoorbeeld de excessieve uitstoot van broeikasgassen, waarvan we weten dat ze schadelijk zijn voor de aarde. Hoe kunnen we blijven produceren en consumeren en tegelijkertijd deze schadelijke gevolgen beperken? Als econoom probeer ik een antwoord op deze vraag te vinden door het probleem vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Wat zijn bijvoorbeeld de economische variabelen (industriële productie, landbouwproductie, internationale handel, enz.) die van invloed zijn op de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen? Nadat ik de theorieën achter de economische variabelen in verband met emissies heb onderzocht, probeer ik aan de hand van gegevensanalyse de omvang van de effecten ervan te meten. Hoe meer we weten over de bepalende factoren van broeikasgasemissies en over het relatieve belang ervan, hoe beter we doordachte beslissingen kunnen nemen over de beste manier om die emissies terug te dringen.

  Als docent kom ik in aanraking met getalenteerde studenten met een zeer brede belangstelling voor economische vraagstukken. Ze willen heel graag hun horizon verbreden en hun kennis van economie koppelen aan inzichten uit andere vakgebieden. Voor dit type student is ons PPE-programma de ideale opleiding. Je verwerft niet alleen kennis binnen de vier leerlijnen die we aanbieden, maar leert ook hoe je die lijnen met elkaar moet verbinden.

  Ik zie er als docent binnen de PPE-opleiding naar uit studenten te ontmoeten die een brede interesse hebben, die weten wat er in de wereld van vandaag speelt en die niets liever willen dan de meest urgente problemen aanpakken. Mijn doel is samen met die studenten realistische oplossingen te vinden voor mondiale vraagstukken, om zo de kwaliteit van leven in alle delen van de wereld te verbeteren. 

  Uiteraard zal ik klaarstaan voor mijn studenten wanneer ze zich in complexe materie willen verdiepen, maar ik zal ze ook stimuleren zelf dingen uit te zoeken. Ik zal dus input geven en vragen stellen, maar soms ook bewust niets zeggen en mijn studenten ruimte bieden om zelf met argumenten te komen. Ik ben er zeker van dat ze me zullen verrassen. Lesgeven aan de denkers van de toekomst zal me altijd blijven inspireren."