Ervaringen

Rutger Claassen is hoogleraar Ethiek en politieke filosofie

Rutger Claassen, hoogleraar Ethiek en politieke filosofie

"Ik zie PPE als een fascinerende combinatie van verschillende wetenschappelijke benaderingen. Onze docenten hebben diverse achtergronden, maar we vinden allemaal dat ingewikkelde maatschappelijke kwesties een weloverwogen oplossing verdienen."

"En volgens ons kunnen de beste oplossingen alleen worden gevonden door het onderliggende probleem vanuit verschillende oogpunten te bekijken. In ons programma richten we ons op politieke en economische kwesties. Bij het aanpakken van deze kwesties combineren we alle kennis die we hebben over filosofie, politiek, economie en geschiedenis."

Lees meer

"Neem de financiële crisis van 2008. Als je dit probleem wilt begrijpen en aan een oplossing wilt werken, moet je eerst weten hoe de economie in elkaar steekt. Ten tweede hebben economische kwesties vaak een sterke politieke achtergrond, omdat politici beslissingen willen nemen die economisch haalbaar zijn. Ten derde moet je onderzoeken hoe economische crises zich ontwikkelen – wat kunnen we leren van eerdere gevallen? De antwoorden zijn in de geschiedenis te vinden. Ten slotte leert de filosofie, mijn eigen vakgebied, ons alles over de waarden en principes waarmee we economische ontwikkelingen en kwesties beoordelen, waardoor je je bewust wordt van de manier waarop je deze kwestie benadert. Zo zie je hoe deze vier wetenschapsgebieden elk hun eigen functie hebben en hoe ze elkaar versterken bij het oplossen van deze specifieke kwestie. Er zijn nog heel wat maatschappelijke puzzels die opgelost moeten worden door kritische denkers met sterke analytische vermogens! 

Doel van het PPE-programma is om studenten op te leiden die sterk bij de maatschappij betrokken zijn. Van onze studenten verwachten we dat ze zich op een diepgravende en onafhankelijke manier bezighouden met de praktische vraagstukken waar de wereld voor staat, zoals klimaatverandering en crises in de democratie. Om studenten te leren hoe dergelijke ingewikkelde kwesties aan te pakken moet ik uit mijn comfort zone treden en een leeromgeving opzetten waarin docenten en studenten elkaar inspireren. Ik verwacht dat hierdoor een onderzoeksgemeenschap wordt gecreëerd die alle deelnemers, ook mijzelf, een boeiende variëteit aan gezichtspunten biedt!"

Ekaterina R. Rashkova is universitair docent Politicologie en bestuurslid van het PPE-programma

Ekaterina R. Rashkova, universitair docent Politicologie en bestuurslid van het PPE-programma

"Ik vind politiek een fascinerend onderzoeksveld, omdat politiek je laat nadenken over praktische vraagstukken, van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en democratisering tot veiligheid en terroristische aanslagen."

"Politicologen proberen deze dringende kwesties te begrijpen en stellen zich daarbij ten doel een diepgaand inzicht in de echte wereld te ontwikkelen, zodat ze passend beleid voor de korte en lange termijn kunnen ontwerpen. Neem bijvoorbeeld de verkiezingen in Frankrijk. De verkiezingen voor het presidentschap en voor het parlement werden beide gewonnen door de pas opgerichte partij En Marche. Hieraan, en aan de verkiezing van Donald Trump en de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, is te zien dat kiezers over de hele wereld verandering eisen."

Lees meer

"Wat deze veranderingen voor gevolgen hebben en hoe ze zich zullen ontwikkelen zijn vragen waarop de politicologie het antwoord probeert te vinden. Dit gebeurt door kwesties op gedetailleerd niveau (bijvoorbeeld in een bepaald land) te onderzoeken en ze te vergelijken met soortgelijke of tegengestelde gevallen (bijvoorbeeld in andere landen). Op deze manier proberen politicologen te voorspellen welke oplossingen bij een bepaalde combinatie van omstandigheden wel en welke niet het meest geschikt en doeltreffend zijn, om zo overheden te helpen bij het bedenken van solide beleid.

Als universitair docent van het PPE-programma zie ik ernaar uit mijn kennis door te geven en studenten te inspireren. Mijn manier van lesgeven is behoorlijk interactief: ik stel mijn studenten veel vragen, zwengel discussies aan over actuele kwesties in de wereld en creëer een sfeer die het debat bevordert. Ik laat de studenten zich vooral richten op het waarom van de zaak. Ik wil ze leren dat het niet volstaat om een uitgesproken mening te hebben over de manier waarop iets werkt; je moet ook kunnen uitleggen, of proberen erachter te komen, waarom het zo is. In mijn lessen laat ik studenten vaak rollen spelen of situaties simuleren ("stel je voor dat je de premier bent…") en creëer ik scenario's op basis van gevallen uit de praktijk. Op deze manier laat ik mijn studenten nadenken over creatieve manieren om te reageren op ontwikkelingen in de wereld van nu.

Ons PPE-programma combineert vier vakgebieden die toekomstige beleidsmakers – mensen die een verschil in de wereld willen maken – de juiste hulpmiddelen bieden om inzicht te krijgen in de rol van politieke en economische instellingen. Daarom zoeken we inspirerende jonge mensen die passie hebben voor verandering. En al die mensen hebben hun eigen unieke verhaal, waardoor wij een diverse gemeenschap kunnen opbouwen waarin je niet alleen je eigen horizon maar ook die van anderen verbreedt."

Julia Swart is universitair docent Economie en bestuurslid van het PPE-programma

Julia Swart, universitair docent Economie en bestuurslid van het PPE-programma

"Hoe kunnen we de beste keuzen maken binnen de beperkingen waarmee we te maken hebben? Dat is de kernvraag van de opleiding Economie. Ik bestudeer deze vraag met name vanuit het gezichtspunt van het milieu."

"Neem bijvoorbeeld de excessieve uitstoot van broeikasgassen, waarvan we weten dat ze schadelijk zijn voor de aarde. Hoe kunnen we blijven produceren en consumeren en tegelijkertijd deze schadelijke gevolgen beperken? Als econoom probeer ik een antwoord op deze vraag te vinden door het probleem vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Wat zijn bijvoorbeeld de economische variabelen (industriële productie, landbouwproductie, internationale handel, enz.) die van invloed zijn op de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen?"

Lees meer

"Nadat ik de theorieën achter de economische variabelen in verband met emissies heb onderzocht, probeer ik aan de hand van gegevensanalyse de omvang van de effecten ervan te meten. Hoe meer we weten over de bepalende factoren van broeikasgasemissies en over het relatieve belang ervan, hoe beter we doordachte beslissingen kunnen nemen over de beste manier om die emissies terug te dringen.

Als docent kom ik in aanraking met getalenteerde studenten met een zeer brede belangstelling voor economische vraagstukken. Ze willen heel graag hun horizon verbreden en hun kennis van economie koppelen aan inzichten uit andere vakgebieden. Voor dit type student is ons PPE-programma de ideale opleiding. Je verwerft niet alleen kennis binnen de vier leerlijnen die we aanbieden, maar leert ook hoe je die lijnen met elkaar moet verbinden.

Ik zie er als docent binnen de PPE-opleiding naar uit studenten te ontmoeten die een brede interesse hebben, die weten wat er in de wereld van vandaag speelt en die niets liever willen dan de meest urgente problemen aanpakken. Mijn doel is samen met die studenten realistische oplossingen te vinden voor mondiale vraagstukken, om zo de kwaliteit van leven in alle delen van de wereld te verbeteren. 

Uiteraard zal ik klaarstaan voor mijn studenten wanneer ze zich in complexe materie willen verdiepen, maar ik zal ze ook stimuleren zelf dingen uit te zoeken. Ik zal dus input geven en vragen stellen, maar soms ook bewust niets zeggen en mijn studenten ruimte bieden om zelf met argumenten te komen. Ik ben er zeker van dat ze me zullen verrassen. Lesgeven aan de denkers van de toekomst zal me altijd blijven inspireren."