Studieprogramma

Coronavirus: wat betekent dit voor jouw start in september?

Bijf hier op de hoogte.
 

 

Wat ga je doen?

Pedagogiek richt zich op het aanpakken van opvoedingsvraagstukken; wat stimuleert de opvoeding en ontwikkeling en wat zijn belemmeringen? We leiden je op om dergelijke vraagstukken te herkennen, er een onderbouwd standpunt over in te nemen, en een voortrekker te zijn om veranderingen in de praktijk op gang te brengen. Naast het opdoen van kennis over opvoeding en ontwikkeling, ga je daarom al gedurende het eerste jaar aan de slag met een praktijkvraagstuk. Je gaat met enkele medestudenten op bezoek bij een organisatie, onderzoekt een vraagstuk en schrijft een advies.

In het tweede jaar verdiep je je kennis over gedrag en opvoeding. Je leert welke factoren de ontwikkeling van het kind en de jongere bevorderen (veerkracht), en welke steun nodig is bij problematische opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken. In het derde jaar voer je een wetenschappelijk onderzoek uit waarover je een wetenschappelijk verslag schrijft en is er ruimte om te kiezen welke kennis je wilt verdiepen of verbreden.

Volg je ambities                                                           

Naast verplichte vakken, zijn er ook keuzevakken. In het derde jaar is er profileringsruimte die je naar eigen ambitie en interesse kunt invullen. Op deze manier kun je een kwart van je studieprogramma naar eigen keuze invullen, en behoren een wetenschappelijke stage of studeren in het buitenland tot de mogelijkheden. Ook kun je de profileringsruimte vullen met het volgen van één van de minors die aangeboden worden.

Pedagogisch Practicum

Uniek in Utrecht is het Pedagogisch Practicum. Aan het begin van het eerste studiejaar wordt je gekoppeld aan een organisatie met een pedagogisch vraagstuk. In een groepje ga je aan de slag met het vraagstuk. Dit verloopt volgens de volgende stappen: vraagverheldering, wetenschappelijke analyse, integratie en advies, presentatie en evaluatie. Zo leer je vanaf het begin van je studie op een handelingsgerichte manier het werkveld kennen en kwesties die daar spelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de invoering van passend onderwijs, de toenemende segregatie in het onderwijs, en de roep om een steeds grotere mate van burgerparticipatie.

Het Pedagogisch practicum is geen aparte cursus, maar een leerlijn die geïntegreerd is in vier vakken uit het eerste jaar.

Overzicht vakken

Vakken 1e jaar
Blok 1
Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd
Je leert wat opvoeding is en hoe kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen. Ook krijg je zicht op de rol die het gezin en de directe omgeving (school, buurt, oppas, etc.) hierin spelen. Je maakt kennis met belangrijke pedagogische theorieën.
Kennismaking met Onderzoeksmethoden en statistiek
Waarop is wetenschappelijke kennis gebaseerd? Hoe kun je beoordelen of onderzoek op een betrouwbare manier uitgevoerd is? En hoe kun je zelf een onderzoeksvraag beantwoorden? In dit vak maak je kennis met onderzoeksmethodes en statistische testen en leer je hoe je deze testen kunt uitvoeren.
Blok 2
Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
In dit vak leer je meer over de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, en de manier waarop het kind en de omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden. Hierbij komt niet alleen de normale ontwikkeling aan bod, maar ook de gedrags- en opvoedingsproblemen die kunnen ontstaan.
Pedagogische vraagstukken rond polarisatie
Maatschappelijke veranderingen zoals ongelijkheid en toenemende culturele diversiteit, zorgen voor vraagstukken op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Aan de hand van het voorbeeld ‘polarisatie’ leer je dergelijke vraagstukken te herkennen en met behulp van pedagogische kennis te analyseren.
Blok 3
Cultural Diversity
Hoe ziet opvoeding eruit in de multiculturele samenleving? Je doet in dit vak kennis op uit de sociologie en culturele antropologie en je verdiept je in het perspectief van ouders, kinderen en professionals die te maken hebben met de consequenties van culturele diversiteit. Je leert de kennis toepassen op thema’s als straatcultuur en radicalisering.
Werken aan normatieve professionaliteit
Als professionele pedagoog kun jij je positie bepalen en adviezen geven met betrekking tot actuele maatschappelijke opvoedingsvraagstukken op basis van actuele kennis. Daarom leer je met een kritische blik te kijken naar wetenschappelijke- en andere informatiebronnen. Je doet basiskennis op uit de wetenschapsfilosofie en ethiek en past deze kennis toe op een actuele pedagogische discussie.
Blok 4
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
In dit vak breid je je kennis van onderzoeksmethoden uit, en doe je in samenwerking met medestudenten zelf een kleinschalig onderzoek. Je leert je onderzoeksvragen zelf te beantwoorden met behulp van het analyseprogramma SPSS en hierover te rapporteren.
Development, learning and behaviour
Hoe ontwikkelen de hersenen? Welke rol spelen genen in opvoeding? Hoe ontwikkelt het geheugen en de waarneming? Dit is een greep uit de vragen die in dit vak beantwoord worden aan de hand van kennis uit de psychologie.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Opvoeding en maatschappij
In dit vak plaats je opvoeding in een breder maatschappelijk kader door vanuit verschillende invalshoeken te leren begrijpen hoe opvoedingspraktijken zich door de tijd heen ontwikkeld hebben. Ook buig je je over de vraag hoe we in de huidige samenleving en cultuur omgaan met kinderen en jongeren die zich ontwikkelen op een manier die afwijkend, abnormaal of ongewenst wordt gevonden en leer je hierin je eigen attitude als toekomstig academisch geschoold pedagoog te ontwikkelen.
Developmental Psychopathology
Je leert hoe problemen en stoornissen in de ontwikkeling van kinderen kunnen ontstaan en wat de kenmerken ervan zijn. Ook bestudeer je welke invloed de omgeving van het kind en het gezin speelt in de ontwikkeling van deze problemen.
Blok 2
Diagnostiek
In dit vak leer je hoe je opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kunt herkennen en hoe je de juiste diagnose kunt stellen. Ook leer je ontwikkelingsproblemen verklaren door wetenschappelijke theorieën toe te passen.
Verdieping Onderzoeksmethoden en Statistiek
Je leert statistische analyses uit te voeren en de resultaten daarvan te interpreteren. Daarnaast leer je de pedagogische literatuur kritisch te lezen en te beoordelen in hoeverre de gebruikte onderzoeksmethoden de conclusies rechtvaardigen.
Blok 3
Behandeling
In dit vak leer je een plan op te stellen dat een antwoord biedt op hulpvragen van ouders of jeugdigen. Bovendien leer je hoe je de effecten van je interventie of behandeling kunt evalueren.
Communicatievaardigheden
In dit vak oefen je met gesprekstechnieken die niet alleen essentieel zijn in het contact met volwassenen en kinderen wanneer je in de klinische praktijk werkt, maar ook wanneer je je bezighoudt met onderzoek of beleid.
Blok 4
Test- en observatievaardigheden
Je maakt kennis met verschillende soorten tests die in de pedagogische praktijk gebruikt worden om ontwikkelings-- en opvoedingsproblemen vast te stellen. Je leert tests en observaties af te nemen, de resultaten te interpreteren en daarover te rapporteren.
Pedagogische Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Je krijgt inzicht in hoe pedagogisch beleid ontwikkeld en veranderd kan worden. Ook leer je hoe je kunt evalueren of een pedagogisch interventieprogramma daadwerkelijk effectief is.
Doing a qualitative research project
Niet getallen en berekeningen, maar tekst en documenten staan centraal in kwalitatief onderzoek. In dit vak leer je op een systematische manier kwalitatieve data te verzamelen en analyseren. Zo leer je interviews of observaties af te nemen en over de resultaten te rapporteren.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming (keuzevak)
Je bestudeert achtergronden en vormen van delinquent gedrag van jongeren en leert theorieën over jeugdcriminaliteit. Ook krijg je inzicht in de rol die gezin, school en leeftijdgenoten kunnen spelen in het ontsporen van jongeren.
Kind en omgeving (keuzevak)
Je leert hoe omgeving de ontwikkeling van kinderen en jongeren kan beïnvloeden. Hierbij gaat het niet alleen om de opvoeding door ouders, maar ook om bijvoorbeeld de invloed van leeftijdgenoten en de maatschappelijke context. Thema’s zijn onder andere, kindermishandeling, echtscheiding en ADHD.
Inclusief onderwijs en passende zorg (keuzevak)
Centraal in dit vak staat het ontwikkelingspotentieel van kinderen met cognitieve, leer- en ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen. Op welke manier kan het kind zich het beste ontwikkelen en wat is daarvoor nodig vanuit de omgeving (school, opvoeders, voorschoolse opvang, zorginstellingen) aan ondersteuning? Ga zelf aan de slag met een ontwerpopdracht om te bedenken welke maatregelen nodig zijn in het onderwijs en andere instellingen om 'Inclusief onderwijs en passende zorg' voor deze doelgroep mogelijk te maken.
Grondslagen van het recht (keuzevak)
Dit vak maakt onderdeel uit van de minor ‘Jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit’. Je maakt kennis met de grondbegrippen van het recht, waarbij wordt ingegaan op belangrijke aspecten van het in Nederland geldend recht en de rechtstheorie. Je verkrijgt inzicht in en kennis van de systematiek van het recht en de belangrijkste waarden ervan. Je leert het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht en je behandelt de hoofdlijnen van het Nederlands recht: de Nederlandse staatsinrichting, contractenrecht, onrechtmatige daad en strafrecht.
Blok 2
Jeugdrecht (keuzevak)
In dit vak krijg je kennis van de hoofdlijnen van het jeugdbeschermingsrecht, het jeugdstrafrecht en de kinderrechten. Je leert over de rechtspositie van minderjarigen, de rol van de ouders en de bemoeienis van instanties wanneer een minderjarige in aanraking komt met justitie.
Bredere kijk op psychosociale ontwikkeling (keuzevak)
Je verdiept je in preventie, diagnostiek en behandeling van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Je leert om theorie toe te passen op problematische opvoedingssituaties en oefent vaardigheden om hierover in gesprek te gaan met ouders, leraren of beroepsopvoeders.
Justitiële interventies (keuzevak)
Welke straffen en behandelingen worden in Nederland en in het buitenland ingezet bij minderjarige delinquenten? Tijdens deze cursus verdiep je je in justitiële interventies en in evaluatie-onderzoek naar de effectiviteit hiervan bij jeugdigen.
Wetenschappelijke stage (keuzevak)
Tijdens je stage werk je aan een vraag uit de praktijk die middels wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek kan worden beantwoord. Onderzoek in de breedste zin van het woord: literatuuronderzoek, observaties, interviews, afname vragenlijsten/testen, n=1 onderzoek in klinische praktijk etc., of een combinatie. Ook kan meedraaien met diverse werkzaamheden in de (klinische)praktijkinstelling hierbij van belang zijn om de instelling en organisatiestructuur te leren kennen en de vraag te verhelderen.
Blok 3
Modern Life: Challenges in families and school (keuzevak)
Je verdiept je verder in de psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Je krijgt ondermeer inzicht in pesten onder leeftijdgenoten en de gedragsproblemen die dit met zich mee kan brengen. Een belangrijke focus is het verschil tussen de normale en verstoorde ontwikkeling.
Thesis Pedagogische wetenschappen
In dit vak zet je zelf een pedagogisch onderzoek op. Je voert het onderzoek uit, analyseert de resultaten en rapporteert erover. Je mag het onderwerp zelf bedenken of krijgt een onderwerp aangereikt door de docent. Het vak loopt door in blok 4.
The Voice of Youth
During the lectures you will be taught about the main conceptual issues related to the rights of young people , youth agency an youth participation. You will learn to link these to the classic theories of pedagogy. You will learn about dilemmas concerning youth participation in our societies, and how to position these against the background of different historical and cultural contexts.
Blok 4
Brein en omgeving (keuzevak)
In dit vak bestudeer je de relatie tussen hersenontwikkeling en de ontwikkeling van cognitie en gedrag. Je verdiept je in de neurobiologische aspecten van verschillende stoornissen in de ontwikkeling, zoals ADHD, autisme, dyscalculie en dyslexie.
Thesis pedagogische wetenschappen
In dit vak zet je zelf een pedagogisch onderzoek op. Je voert het onderzoek uit, analyseert de resultaten en rapporteert erover. Je mag het onderwerp zelf bedenken of krijgt een onderwerp aangereikt door de docent. Het vak start in blok 3.

 

Goed om te weten

Werkvormen

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges en werkgroepen. Je volgt dus soms met al je medestudenten college in een grote zaal, terwijl je op andere momenten in kleine groepen samenwerkt aan opdrachten. In het Utrecht Science Park zijn er diverse locaties en studielandschappen waar je (samen) kunt studeren. Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week, en besteed je (inclusief zelfstudie) ongeveer 40 uur aan je studie. De colleges zijn voor 90% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 70% in het Engels.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld zo'n 156 eerstejaarsstudenten die aan de studie Pedagogische wetenschappen beginnen. Met deze hele groep volg je dan ook de hoorcolleges. Bij een werkcollege zit je in eerste jaar met ongeveer 18 studenten in een groep.

Studiebegeleiding

Bij Pedagogische wetenschappen kun je rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Aan het begin van je studie word je ingedeeld in een tutorgroep. Gedurende het eerste en tweede jaar is de samenstelling van de groep voor de duur van dat studiejaar hetzelfde, en heb je het hele jaar dezelfde tutor. Bij hem of haar kun je terecht voor advies over je studie maar bijvoorbeeld ook bij problemen die het studeren (kunnen) belemmeren. 

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Pedagogische wetenschappen behaald hebben om je studie te mogen vervolgen.

Bring Your Own Device

We rekenen erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als je computeronderwijs volgt. Via je laptop kun je als UU-student altijd, overal en gratis bij vrijwel alle studiesoftware. Meer weten? Lees hier alles over BYOD.