Wat ga je doen?

Vanaf het eerste jaar wordt het leren van onderwijskundige kennis en vaardigheden gekoppeld aan het analyseren en oplossen van problemen uit de onderwijspraktijk. Je werkt dus aan opdrachten van echte opdrachtgevers. Je ontwikkelt bijvoorbeeld onderwijsvormen met de iPad of adviseert over professionaliseringstrajecten van werknemers.

In je tweede jaar richt je je op het ontwerpen en invoeren van leermaterialen en leeromgevingen. Je verdiept je in adviseringsvraagstukken en de assessments van competenties.

Het laatste jaar sluit je je bacheloronderzoek af en schrijf je een wetenschappelijk verslag.

Welke vakken krijg je?

Vakken 1e jaar
Blok 1
Inleiding onderwijswetenschappen
Dit inleidende vak behandelt de verschillende aspecten van het domein onderwijskunde als wetenschappelijke professie. Zaken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het doen van onderwijskundig onderzoek, het ontwerpen van educatief materiaal en het uitbrengen van onderwijskundig advies aan organisaties.
Methoden en statistiek 1
Bij dit vak leer je de belangrijkste methodische en statistische begrippen en technieken herkennen, interpreteren en toepassen. Aan bod komt het opstellen van een goede onderzoeksvraag en manier waarop je hier een antwoord op kunt vinden.
Blok 2
Ontwerpen van leersituaties - inleidend
In dit vak staat de rol van de onderwijskundige als ontwerper van leermaterialen centraal. Aan de hand van instructie- en onderwijspsychologietheorieën leer je waaraan educatieve teksten, illustraties, opdrachten en toetsen moeten voldoen.
Introductie in de gedragswetenschappen (Keuzevak)
In dit inleidende vak leer je over de menselijke mogelijkheden en beperkingen van een individu en samenleving. Vanuit verschillende psychologische perspectieven verdiep je je in meerdere aspecten van gedrag en gedachten.
Opvoeding en ontwikkeling 1 (Keuzevak)
Dit vak biedt inzicht in de relatie tussen opvoeding en ontwikkeling en de invloed van sociaal-culturele en genetische factoren op de ontwikkeling van het kind. Hierbij maak je gebruik van het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner.
Blok 3
Inleiding bestuur en organisatie (Keuzevak)
In de collegereeks worden belangrijke theoretische stromingen in de Bestuurskunde en Organisatiewetenschap toegelicht, maar is er ook aandacht voor de wisselwerking tussen theorie en praktijk.
Opvoeding en ontwikkeling 2 (Keuzevak)
In dit vak verdiep je je in de voortdurende wederzijdse beïnvloeding van kind en omgeving en de belangrijke rol van ouders hierin. Centraal staan de verschillende factoren die het opvoedingshandelen bepalen. Ook adoptie komt uitgebreid aan bod.
Leren in organisaties: organisatiekunde (Keuzevak)
In dit vak werk je aan je professionele vaardigheden als onderwijskundige. Je maakt gebruik van theorieën die in de cursus Inleiding onderwijskunde aan bod zijn gekomen. In het eerste praktijkonderdeel verricht je onderwijskundig onderzoek. In het tweede onderdeel komt daar het uitbrengen van een onderwijsadvies bij. Naast de professionele vaardigheden onderzoeken en adviseren staat in deze cursus het mondeling presenteren centraal.
Blok 4
Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijskunde
Dit vak is een inleiding in wetenschapstheoretische en historische achtergronden van sociale wetenschappen, met name van onderwijskunde. Je leert wat wetenschap inhoudt en hoe dit zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren.
Methoden en statistiek 2
Dit vak richt zich op de belangrijkste methodische en statistische begrippen en technieken voor onderwijskundig en pedagogisch onderzoek. Je leert een beargumenteerde keuze te maken voor onderzoeksdesign en de te ondernemen stappen daarin.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Onderwijspsychologie
In dit vak maak je kennis met de belangrijkste leertheorieën. Je leert hoe deze leertheorieën van invloed zijn op het leren van mensen en het ontwerpen van leermateriaal. Onderwerpen die aan bod komen zijn het reguleren van aandacht, cognitieve ontwikkeling, onthouden en vergeten.
Interpersoonlijke communicatie (Keuzevak)
(Verbale) interacties spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van psychologische functies, bij instructie van (jonge) mensen en het overbrengen van belangrijke kennis en informatie op diverse terreinen. Communicatie vindt plaats tussen personen in 'normale' dagelijkse situaties en in situaties waarin een bijzonder institutioneel doel in het spel is. Je bestudeert enkele sociaalwetenschappelijke modellen over deze vormen van interactie met behulp van interactie-analytische methoden.
Blok 2
Education & ICT
Dit vak richt zich op de razendsnelle ontwikkeling in de ICT-sector en de raakvlakken met onderwijs. Je bestudeert verschillende leertheorieën en leert hoe je deze kunt toepassen op het gebruik van ICT in het onderwijs.
Methoden in onderwijskundig onderzoek
Bij dit vak leer je de belangrijkste methodische en statistische begrippen en technieken voor onderwijskundig onderzoek kennen en toepassen. Je bestudeert verschillende onderwijskundige artikelen met aandacht voor de vraagstelling en de gebruikte methode en statistische technieken.
Beleid en evaluatieonderzoek (Keuzevak)
In dit vak leer je over de context waarbinnen beleid wordt gemaakt, de beleidsmodellen die worden gebruikt door beleidsmakers en de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het gemaakte beleid. Ook doe je kennis op over de evaluatie van beleid. Verloopt de uitvoering van een interventie zoals het is bedoeld in het beleidsplan? Zijn de beoogde doeleinden bereikt? En is het behalen van de beoogde doeleinden wel toe te schrijven aan het gevoerde beleid?
Management van organisaties (Keuzevak)
Dit vak geeft je inzicht in de verschillende perspectieven op organisatieprocessen. Je leert te kijken naar organisaties als complexe en gelaagde entiteiten waarin getracht moet worden de verschillen te managen.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Je kan dit doen door bijvoorbeeld cursussen te volgen om voor een bepaalde master in aanmerking te komen.
Blok 3
Ontwerpen van leersituaties - gevorderd
Je leert in dit vak aan de hand van ontwerptheorieën verschillende ontwerpmodellen toe te passen in authentieke leersituaties. Je krijgt inzicht in hoe je bepaalde leersituaties ontwerpt met de leermaterialen die hier bij horen.
Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding
De cursus start met een overzicht van functies en aspecten van assessment en evaluatie in het onderwijs en in onderwijsonderzoek. Verder worden statistische technieken op het terrein van de (klassieke) testtheorie behandeld en geoefend. Tevens worden ambachtelijke kanten van het maken en gebruiken van assessment behandeld en geoefend. Tenslotte komt het onderwerp evaluatie aan bod.
Sociology of Organisations (Keuzevak)
In dit vak verkrijg je inzicht in de ontwikkeling en relevantie van de sociologische theorievorming over organisaties, hun structuur en functioneren en veranderingen daarin. In de werkgroepen staat het zelfstandig uitvoeren van een organisatiesociologisch onderzoek centraal.
Blok 4
Leren in organisaties (Keuzevak)
In deze cursus onderzoek je hoe het leren van individuen, groepen en organisaties zich tot elkaar verhoudt. Er komen verschillende niveaus van leren aan bod: bewuste leerprocessen en onbewuste afweermechanismen, formeel en informeel leren, zelfsturing en creativiteit. Ook zal worden gekeken naar de wisselwerking tussen leiderschap en leren in organisaties.
Opvoeding en maatschappij (Keuzevak)
Dit vak maakt je bekend met de transformatie die 'het kind zijn' heeft ondergaan in de loop van de geschiedenis. Centraal staat een vergelijkend perspectief in zowel historie als cultuur. Hierdoor leer je ontwikkelingsprocessen te begrijpen binnen de sociaal-culturele context.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Je kan dit doen door bijvoorbeeld cursussen te volgen om voor een bepaalde master in aanmerking te komen.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Bestuur en beleid (Keuzevak)
In dit vak staat een tweetal vragen centraal. De eerste vraag is hoe beleid verklaard en begrepen kan worden. Vanuit de literatuur ontwikkel je twee visies op beleid waarmee je actuele vraagstukken analyseert. De tweede vraag is hoe je beleid kunt ontwerpen om op die manier een oplossing te vinden voor maatschappelijke problemen. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld; hoe kan het terrorisme worden aangepakt? Wat kan de gemeente Utrecht doen om armoede aan te pakken?
Oriëntatie op de educatieve praktijk (Keuzevak)
Het vak Oriëntatie op de Educatieve Praktijk biedt je een brede oriëntatie op educatieve beroepen. Het vak is gericht op het ontwikkelen van presentatie- en communicatievaardigheden. De stage vormt een belangrijk onderdeel van dit vak.
Macht, leiderschap en besluitvorming (Keuzevak)
Leiderschap: beïnvloeden van individuen, leiding geven aan teams. Macht als wederzijdse afhankelijkheid, effecten van macht op het individu, het verkrijgen van macht, beïnvloedingsstrategieën en -tactieken. Groepsbesluitvorming: het nemen van besluiten hangt niet alleen af van de verwerking van complexe en relevante informatie, maar ook van motivaties en emoties, van normen en waarden en van allerlei processen die zich met name in face-to-face groepen voordoen.
Theory construction and statistical modelling (Keuzevak)
Op basis van de data die je aan het begin van het vak krijgt, doorloop je alle fasen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Je leert om theorie te vertalen naar een statistisch model en jouw data met deze modellen te analyseren.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Je kan dit doen door bijvoorbeeld vakken te volgen om voor een bepaalde master in aanmerking te komen.
Blok 2
Bachelorstage (Keuzevak)
Tijdens de bachelorstage loop je mee met het dagelijkse werk van een onderwijskundige in de praktijk. Dit biedt de mogelijkheid tot oriëntatie op de arbeidsmarkt en je verdere studieloopbaan. Je leert je onderwijskundige kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen, projectmatig te werken met anderen, je eigen functioneren kritisch te beoordelen, en een professioneel netwerk op te bouwen.
Beleid en evaluatieonderzoek (Keuzevak)
In dit vak leer je over de context waarbinnen beleid wordt gemaakt, de beleidsmodellen die worden gebruikt door beleidsmakers en de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het gemaakte beleid. Ook doe je kennis op over de evaluatie van beleid. Verloopt de uitvoering van een interventie zoals het is bedoeld in het beleidsplan? Zijn de beoogde doeleinden bereikt? En is het behalen van de beoogde doeleinden wel toe te schrijven aan het gevoerde beleid?
Conducting a survey (Keuzevak)
In dit vak voer je zelf een survey uit. Je besteedt aandacht aan verschillende wetenschappelijke theorieën, schrijft en test een zelfgemaakte vragenlijst, analyseert de data en beschrijft de resultaten.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Je kan dit doen door bijvoorbeeld vakken te volgen om voor een bepaalde master in aanmerking te komen.
Blok 3
Bachelorthesis
In de bachelorthesis voer je een onderzoek uit van begin tot eind. Hiervoor gebruik je alle kennis die je tot nu toe opgedaan hebt over onderwijskundig onderzoek. Op basis van je onderzoek schrijft je een onderwijskundig onderzoeksartikel.
Coaching en training (Keuzevak)
In dit vak staat het begeleiden van individuele personen en teams door ontwikkelingsgerichte coachingsgesprekken en workshops centraal. Je doet ervaring op met coachen: het begeleiden van individuen bij hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Ook leer je groepen te begeleiden via training.
Doing a qualitative research project (Keuzevak)
Dit vak biedt een introductie in de methoden van kwalitatief onderzoek. Je zet zelf een kwalitatief onderzoek op, voert het onderzoek uit en interpreteert de resultaten.
Gedrag en gedragsproblemen in school (Keuzevak)
In dit vak staat het gedrag van kinderen in de klas centraal. Kinderen in een klas verschillen in hun emotionele en cognitieve ontwikkeling. Je verdiept je in de normale verschillen en in specifieke problemen die kunnen spelen.
Organisaties en interactie (Keuzevak)
In het vak Organisaties en interactie wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop organisaties en professionele instellingen kunnen worden bestudeerd. Ontwikkelingen binnen organisaties worden gerelateerd aan maatschappelijke en sociale vraagstukken, zoals globalisering en individualisering, maar ook aan de concrete (lokale) praktijken.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Je kan dit doen door bijvoorbeeld vakken te volgen om voor een bepaalde master in aanmerking te komen.
Blok 4
Bachelorthesis
In de bachelorthesis voer je een onderzoek uit van begin tot eind. Hiervoor gebruik je alle kennis die je tot nu toe opgedaan hebt over onderwijskundig onderzoek. Op basis van je onderzoek schrijft je een onderwijskundig onderzoeksartikel.
Leerproblemen, dyslexie en dyscalculie (Keuzevak)
In dit vak bestudeer je theorieën over en modellen van leerstoornissen, het ontstaan van leerstoornissen en de gevolgen voor kind en omgeving. Ook verdiep je je in de onderwerpen leren, geheugen, motivatie, zelfregulering en taal- en denkontwikkeling.
Management van krachtige leeromgevingen (Keuzevak)
In dit vak leer je hoe je organisaties kunt helpen om sneller te leren van hun (eigen) omgeving om daardoor bijvoorbeeld efficiënter en effectiever te worden. Je werkt in een teams van 5 á 6 personen aan het ontwikkelen van een werktheorie voor het managen van een krachtige leeromgeving voor een externe opdrachtgever.
Profileringsruimte
De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Je kan dit doen door bijvoorbeeld vakken te volgen om voor een bepaalde master in aanmerking te komen.

 

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bacheloropleiding Onderwijswetenschappen bestaat uit twee delen:

  • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

Deeltijd

Deze opleiding kun je ook in deeltijd volgen. Dan volg je het programma van de voltijdopleiding (drie jaar) verspreid over een langere periode. De opleiding duurt in deeltijd ongeveer zes jaar (20 uur studie per week). Afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt voor je studie kan het natuurlijk ook sneller. In principe worden de vakken overdag gegeven.

Specialisaties

Onderwijswetenschappen biedt de volgende specialisaties:

  1. Onderwijswetenschappen algemeen
  2. Focus op leren van het individu
  3. Focus op leren binnen organisaties
  4. Focus op onderwijzen en de docent
  5. Focus op onderzoek

Werkvormen

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges. In het hoorcollege wordt de theorie besproken. In het werkcollege ga je aan de slag met het toepassen van deze theorie in de praktijk. Bij de meeste vakken krijg je in ieder geval een schriftelijk examen. De praktische opdrachten waaraan je werkt in de werkcolleges worden getoetst aan de hand van een schriftelijk onderzoeksrapport of artikel. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 15%
Werkcollege 10%
Practicum 5%
Groepswerk 15%
Zelfstudie 55%

De colleges zijn voor 90% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 90% in het Engels.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld zo'n 58 studenten die jaarlijks beginnen met de opleiding Onderwijswetenschappen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 tot 25 studenten.

Studiebegeleiding

Bij Onderwijswetenschappen kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Onderwijswetenschappen behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.