Studieprogramma

Wat ga je doen?

Vanaf het eerste jaar wordt het leren van onderwijskundige kennis en vaardigheden gekoppeld aan het analyseren en oplossen van problemen uit de onderwijspraktijk. Je werkt dus aan opdrachten van echte opdrachtgevers. Je ontwikkelt bijvoorbeeld onderwijsvormen met de iPad of adviseert over professionaliseringstrajecten van werknemers.

In je tweede jaar richt je je op het ontwerpen en invoeren van leermaterialen en leeromgevingen. Je verdiept je in adviseringsvraagstukken en de assessments van competenties.

Het laatste jaar sluit je je bacheloronderzoek af en schrijf je een wetenschappelijk verslag.

Welke vakken krijg je?

Vakken 1e jaar
Blok 1
Inleiding in de onderwijswetenschappen
Dit inleidende vak behandelt de verschillende aspecten van het domein onderwijskunde als wetenschappelijke professie. Zaken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het doen van onderwijskundig onderzoek, het ontwerpen van educatief materiaal en het uitbrengen van onderwijskundig advies aan organisaties.
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek 
Bij dit vak leer je de belangrijkste methodische en statistische begrippen en technieken herkennen, interpreteren en toepassen. Aan bod komt het opstellen van een goede onderzoeksvraag en manier waarop je hier een antwoord op kunt vinden.
Blok 2
Ontwerpen van leersituaties - inleidend
In dit vak staat de rol van de onderwijskundige als ontwerper van leermaterialen centraal. Aan de hand van instructie- en onderwijspsychologietheorieën leer je waaraan educatieve teksten, illustraties, opdrachten en toetsen moeten voldoen.
Education & ICT
Information and Communication Technology (ICT) is rapidly becoming a central part of society. It's also finding its way into education. This has led to a lot of enthusiasm within the educational field and outside of it, but there are many reasons to be skeptical about the positive influence of ICT on learning. For example, there is the age-old question about how and in what way media influence learning and there has been a lot of debate about this topic. In this course, we will analyze and discuss this question. Also, we will look at the development of educational technology throughout history and examine theories of learning and the way these theories apply to technology-enhanced instruction and learning and what possible implications these developments can have for learning and education. This ‘blended learning’ course (combination of online and offline learning activities) approaches the learning psychology from a technological perspective. During group meetings, you will analyse various design models and related concepts offered through different cases, and you will work on formulating and sharpening your own views and ideas by creating blog posts and by participating in online discussions. We offer you recent, academic literature, research and insights through papers, articles, online lecture clips, group meetings, 'traditional' lectures and an online discussion. Together, these engage you with the themes of this course and help you understand, and think critically about, the evolution of ICT and its meaning for education and learning.
Blok 3
Leren in organisaties: organisatiekunde
In dit vak werk je aan je professionele vaardigheden als onderwijskundige. Je maakt gebruik van theorieën die in de cursus Inleiding onderwijskunde aan bod zijn gekomen. In het eerste praktijkonderdeel verricht je onderwijskundig onderzoek. In het tweede onderdeel komt daar het uitbrengen van een onderwijsadvies bij. Naast de professionele vaardigheden onderzoeken en adviseren staat in deze cursus het mondeling presenteren centraal.
Coaching en training: theory and practice (keuzevak)
In dit vak staat het begeleiden van individuele personen en teams door ontwikkelingsgerichte coachingsgesprekken en workshops centraal. Je doet ervaring op met coachen: het begeleiden van individuen bij hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Ook leer je groepen te begeleiden via training.
Blok 4
Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijswetenschappen
Dit vak is een inleiding in wetenschapstheoretische en historische achtergronden van sociale wetenschappen, met name van onderwijswetenschappen. Je leert wat wetenschap inhoudt en hoe dit zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren.
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek
Dit vak richt zich op de belangrijkste methodische en statistische begrippen en technieken voor onderwijskundig en pedagogisch onderzoek. Je leert een beargumenteerde keuze te maken voor onderzoeksdesign en de te ondernemen stappen daarin.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Educational Psychology
In this course, we study everything that is related to education and learning. How do we learn and remember information? Why do students differ in their proficiency? We look at these subjects from a variety of perspectives, centering on Behaviourism, Cognitivism, and Constructivism. Using these perspectives we discuss statements and hypotheses about the most effective methods for learning new information and for developing learning materials. It’s not just information processing that is important to understand, but also the way people develop over time, the way they behave in different learning situations (on their own or in a group), and the ways in which experts differ from beginners in a domain. The course also looks at historical developments, attention is paid to both past developments and recent ones (e.g., neuro scientific research). During the working groups, you will be challenged to debate about the similarities and contrasts between educational theory and practice.
Interpersoonlijke communicatie (keuzevak)
(Verbale) interacties spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van psychologische functies, bij instructie van (jonge) mensen en het overbrengen van belangrijke kennis en informatie op diverse terreinen. Communicatie vindt plaats tussen personen in 'normale' dagelijkse situaties en in situaties waarin een bijzonder institutioneel doel in het spel is. Je bestudeert enkele sociaalwetenschappelijke modellen over deze vormen van interactie met behulp van interactie-analytische methoden.
Blok 2
Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek
Bij dit vak leer je de belangrijkste methodische en statistische begrippen en technieken voor onderwijswetenschappelijk onderzoek kennen en toepassen. Je bestudeert verschillende onderwijswetenschappelijke artikelen met aandacht voor de vraagstelling en de gebruikte methode en statistische technieken.
Profileringsruimte
In de profileringsruimte kun je geheel naar eigen inzicht vakken volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Je kunt vakken kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook vakken volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een minor, een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied, behoort tot de mogelijkheden.
Blok 3
Ontwerpen van leersituaties - gevorderd
Je leert in dit vak aan de hand van ontwerptheorieën verschillende ontwerpmodellen toe te passen in authentieke leersituaties. Je krijgt inzicht in hoe je bepaalde leersituaties ontwerpt met de leermaterialen die hier bij horen.
Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding
Het vak start met een overzicht van functies en aspecten van assessment en evaluatie in het onderwijs en in onderwijsonderzoek. Verder worden statistische technieken op het terrein van de (klassieke) testtheorie behandeld en geoefend. Tevens worden ambachtelijke kanten van het maken en gebruiken van assessment behandeld en geoefend. Tenslotte komt het onderwerp evaluatie aan bod.
Blok 4
Leren in organisaties
In deze cursus onderzoek je hoe het leren van individuen, groepen en organisaties zich tot elkaar verhoudt. Er komen verschillende niveaus van leren aan bod: bewuste leerprocessen en onbewuste afweermechanismen, formeel en informeel leren, zelfsturing en creativiteit. Ook zal worden gekeken naar de wisselwerking tussen leiderschap en leren in organisaties.
Opvoeding en maatschappij (keuzevak)
Dit vak maakt je bekend met de transformatie die 'het kind zijn' heeft ondergaan in de loop van de geschiedenis. Centraal staat een vergelijkend perspectief in zowel historie als cultuur. Hierdoor leer je ontwikkelingsprocessen te begrijpen binnen de sociaal-culturele context.
International Perspectives on Education (keuzevak)
This course focuses on studying education and training from an international perspective. We will examine how global or international developments affect teaching and learning across continents and countries. We will also focus on the role of international organisations such as the European Union, United Nations and OECD and study how their policies affect international and national decision making regarding education and training.
Profileringsruimte
In de profileringsruimte kun je geheel naar eigen inzicht vakken volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Je kunt vakken kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook vakken volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een minor, een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied, behoort tot de mogelijkheden.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Bachelorstage (keuzevak)
Tijdens de bachelorstage loop je mee met het dagelijkse werk van een onderwijskundige in de praktijk. Dit biedt de mogelijkheid tot oriëntatie op de arbeidsmarkt en je verdere studieloopbaan. Je leert je onderwijskundige kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen, projectmatig te werken met anderen, je eigen functioneren kritisch te beoordelen, en een professioneel netwerk op te bouwen.
Profileringsruimte
In de profileringsruimte kun je geheel naar eigen inzicht vakken volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Je kunt vakken kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook vakken volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een minor, een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied, behoort tot de mogelijkheden.
Blok 2
Profileringsruimte
In de profileringsruimte kun je geheel naar eigen inzicht vakken volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Je kunt vakken kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook vakken volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een minor, een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied, behoort tot de mogelijkheden.
Blok 3
Bachelorthesis
In de bachelorthesis voer je een onderzoek uit van begin tot eind. Hiervoor gebruik je alle kennis die je tot nu toe opgedaan hebt over onderwijskundig onderzoek. Op basis van je onderzoek schrijft je een onderwijskundig onderzoeksartikel.
Train de trainer
Het opdoen van ervaring als trainer is belangrijk wanneer je je als professional in het trainers werkveld wilt ontwikkelen. Dit vak biedt de mogelijkheid om je praktisch en theoretisch te verdiepen in verschillende facetten van het trainersvak. Je functioneert daarbij gedurende het vak als trainer in het tweetalige (nederlands/engels) vak Coaching and Training (C&T) en je verdiept je verder in de theorie van het vak Coaching and Training en in de theorie die inherent is aan de doelen van dit vak.
Profileringsruimte
In de profileringsruimte kun je geheel naar eigen inzicht vakken volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Je kunt vakken kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook vakken volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een minor, een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied, behoort tot de mogelijkheden.
Blok 4
Bachelorthesis
In de bachelorthesis voer je een onderzoek uit van begin tot eind. Hiervoor gebruik je alle kennis die je tot nu toe opgedaan hebt over onderwijskundig onderzoek. Op basis van je onderzoek schrijft je een onderwijskundig onderzoeksartikel.
Profileringsruimte
In de profileringsruimte kun je geheel naar eigen inzicht vakken volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Je kunt vakken kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook vakken volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Ook een minor, een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied, behoort tot de mogelijkheden.

 

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bacheloropleiding Onderwijswetenschappen bestaat uit twee delen:

  • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

Deeltijd

Het is mogelijk om het programma in deeltijd te volgen: in plaats van twee vakken met een studiebelasting van 40 uur per week, volg je één vak per blok met een studiebelasting van 20 uur per week. Deeltijdonderwijs betekent echter geen avondonderwijs. Alle vakken uit het bacheloraanbod van de opleiding Onderwijswetenschappen worden overdag aangeboden. Meestal heb je op meerdere dagen onderwijs (hoorcollege op de ene dag en een werkgroep op een andere dag). Als je de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen in deeltijd wilt gaan volgen, adviseren we je contact op te nemen met één van de tutoren van de opleiding voor het maken van een goede studieplanning.

Neem voor vragen contact op met Daniëlle Vlaanderen (D.Vlaanderen@uu.nl), Nies Kraan (N.C.Kraan@uu.nl) of Arjan van Tilborg (A.J.vanTilborg@uu.nl).

Specialisaties

Onderwijswetenschappen biedt de volgende specialisaties:

  1. Onderwijswetenschappen algemeen
  2. Focus op leren van het individu
  3. Focus op leren binnen organisaties
  4. Focus op onderwijzen en de docent
  5. Focus op onderzoek

Werkvormen

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges. In het hoorcollege wordt de theorie besproken. In het werkcollege ga je aan de slag met het toepassen van deze theorie in de praktijk. Bij de meeste vakken krijg je in ieder geval een schriftelijk examen. De praktische opdrachten waaraan je werkt in de werkcolleges worden getoetst aan de hand van een schriftelijk onderzoeksrapport of artikel. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 15%
Werkcollege 10%
Practicum 5%
Groepswerk 15%
Zelfstudie 55%

De colleges zijn voor 90% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 90% in het Engels. Samen studeren of werken aan een opdracht komt regelmatig voor bij Onderwijswetenschappen. Speciaal hiervoor zijn er in het Utrecht Science Park diverse locaties en studielandschappen waar je dit kunt doen.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld zo'n 55 studenten die jaarlijks beginnen met de opleiding Onderwijswetenschappen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 tot 25 studenten.

Studiebegeleiding

Bij Onderwijswetenschappen kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Onderwijswetenschappen behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Bring Your Own Device

We rekenen erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als je computeronderwijs volgt. Via je laptop kun je als UU-student altijd, overal en gratis bij vrijwel alle studiesoftware. Meer weten? Lees hier alles over BYOD.