Studieprogramma

Jaarrooster

De bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van ongeveer tien weken. Elke periode kent meerdere toetsmomenten.

Werkvormen

Hoorcollege: meestal twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Groepswerk: uitdiepen en presenteren van onderwerpen door middel van een verslag, poster- of powerpointpresentatie.

Studielast

In totaal ben je per week ongeveer veertig uur met je studie bezig. Daarvan bestaat een deel uit contacturen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en practica. De rest bestaat uit zelfstudie, zoals opdrachten maken, colleges voorbereiden en tentamens leren.

Contacturen per jaar:

  • Jaar 1: gemiddeld 16 uur per week
  • Jaar 2 & 3: gemiddeld 12 uur per week (afhankelijk van jouw richting en keuzevakken)

Keuzeruimte

In je bachelors kun je 45 studiepunten vrij invullen. Dit is je profileringsruimte. In de profileringsruimte kun je uiteenlopende vakken kiezen, in Utrecht of aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Kies de vakken die aansluiten bij jouw ambities en interesses en maak zo je opleiding uniek.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.

Specialisaties

Tijdens de bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagement word je opgeleid tot innovatiespecialist. Vanaf halverwege het eerste jaar ga je de geleerde innovatiekennis toepassen op een actueel innovatieprobleem. Ook volg je natuurwetenschappelijke vakken die passen bij dat domein. Je kunt je specialiseren in één van de twee domeinen:

Energie & Transport:

  • Focus: vraagstukken en innovaties in de energie- en transportsector
  • Leer over hernieuwbare energie en schone vormen van mobiliteit
  • Thermodynamica en energieanalyse helpen je om energie- en transport innovaties te begrijpen
  • Cursussen in dit domein: Physics for Energy and Transport, Management van E&T Technologieën, Applied Thermodynamics and Energy Conversions, Energy Analysis

Life Sciences

  • Focus: vraagstukken en innovaties omtrent gezond leven en medische behandelingen
  • Leer over de ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe medische technologie
  • Celbiologie en kennis over ziekten en medicijnen helpen je om de LS innovaties te begrijpen
  • Cursussen in dit domein: Moleculaire Celbiologie en Genetica, Humane Biologie, Ziekte en Medicijnen, Management of Life Sciences Innovations.

Extra uitdagingen

Ben je erg gemotiveerd en haal je goede cijfers, dan kun je je aanmelden voor het Geosciences Honours College. Er vindt een selectie plaats. Honours is een extra programma bovenop je reguliere rooster. De inhoud van het Honours College bepaal je voor een groot gedeelte zelf, samen met je medestudenten.

Vakkenoverzicht (bij start in 2019)

Vakken 1e jaar
Periode 1
(A) Introductie Technologie & Innovatie, GEO1-2201
Innovaties zijn nieuwe ideeën die succesvol worden toegepast in de samenleving of economie. Innovaties zijn complexe verschijnselen waarbij technische, economische en sociale aspecten nauw verweven zijn. Door de eeuwen heen zijn innovaties belangrijk geweest voor economische groei en maatschappelijke welvaart en welzijn. Innovaties komen niet uit de lucht vallen maar zijn het resultaat van een intensieve en vaak complexe interactie tussen de mogelijkheden die wetenschap en technologie bieden en de behoeften en problemen van de samenleving. In deze inleidende cursus behandelen we drie standaardwerken die inzicht geven in de typische dynamiek van innovatieprocessen. Aan de hand van het boek van Rogers gaan we in op wat innovaties zijn, behandelen we een eenvoudig model dat beschrijft hoe innovaties tot stand komen, gaan we in op de factoren die succes en falen van innovaties bepalen en gaan we in op de typen consumenten die innovaties besluiten aan te schaffen. Aan de hand van het boek van Utterback gaan we uitgebreider in op de concurrentie tussen verschillende innovaties en de effecten van innovaties op industriële sectoren. Tenslotte besteden we specifiek aandacht aan een apart type innovatie, de zogenaamde ontwrichtende innovatie, aan de hand van het boek van Christensen. Ontwrichtende innovaties hebben grote onverwachte negatieve gevolgen voor bestaande industrieën. Studenten passen deze drie theorieën vervolgens toe op innovatiecases. Dit wordt uitgewerkt in drie groepsopdrachten. Bij elke opdracht analyseren studenten (het ontstaan van) de innovatie, geven ze advies aan bedrijven die de innovatie ontwikkelen en reflecteren ze op kritiekpunten van de theorie. Deze cursus bevat een Honours component. Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 1 (GEO2-2256) Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228 of GEO3-2275) Module op Maat NW&I (GEO3-2267)
(B) Wiskunde & Systeem Analyse, GEO1-2202
De student maakt kennis met aspecten van de wiskunde die voor het vervolg van de studie van belang zijn, met name voor Natuurkunde en Onderzoeksvaardigheden. Verder leert de student hoe bepaalde wiskundige technieken in toepassingen gebruikt worden. Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228/GEO3-2275) Module op Maat NW&I (GEO3-2267) Global Climate Change (GEO2-2143) Bachelor's thesis MNW (GEO3-2138/2138H/2138X) Module op Maat MNW (GEO3-2144).
Periode 2
(C) Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen, GEO1-2204
In deze cursus wordt in algemene zin uiteengezet hoe een onderzoeksproces kan worden vormgegeven. Het didactisch model gehanteerd in de cursus is ‘learning-by-doing’. Dit betekent dat studenten in deze cursus zelf een empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren.   De cursus bestaat uit 5 blokken: Theorie van wetenschappelijk onderzoek; Onderzoeksontwerp; Dataverzameling; Kwalitatieve data-analyse; Verslaglegging. De binnen elk blok behandelde thema’s worden geïllustreerd met voorbeelden die zijn ontleend aan relevant wetenschappelijk empirisch onderzoek. Deze cursus is ingangseis voor: Statistics (GEO2-2217) Innovatieproject 1 (GEO2-2256) Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228/GEO3-2275) Module op Maat NW&I (GEO3-2267)
(A) Innovation Systems, GEO1-2208
In innovation literature, two main insights led to the development of the innovation systems frameworks.   The first is that innovation is a collective act. Multiple actors are involved in innovation processes and it is almost impossible to innovate in complete isolation. One can think of relations between firms in the development of new technologies but also about interactions between firms and users of technology. Furthermore, firms are strongly influenced in their innovation decisions by the institutional conditions that are in place.   The second is the insight that the linear model of innovation is a too simplistic model to understand and stimulate innovation processes. Instead many feedback loops are present and many factors other than only R&D influence the outcome of innovation processes. Therefore, innovation outcomes are best understood from a system perspective. In this course students study different innovation system frameworks, like Porter's Diamond model of national competitive advantage, National Systems of Innovation, Regional Innovation Systems, Technological Innovation Systems, Multi-Level Perspective. Students will understand the value of a systems perspective for innovation. They will identify the differences between the frameworks, their strengths and weaknesses and will know which systems perspectives are most suited to answer specific research questions.   Next to acquiring basic theoretical knowledge about innovation systems students will also apply this knowledge in practice by carrying out a technological innovation system analysis.. This course contains an  Honours component.
Periode 3
(D) Principles of Economics, GEO1-2255
In this course students gain basic knowledge on the most fundamental principles of modern economies and economic thinking. Topics in microeconomics, macroeconomics and environmental economics will be covered. The different concepts, models and analytical tools acquired in class help students in understanding economic processes at different levels of aggregation. We ask questions like: -What is a market? On which basis do individuals and firms make their decisions, and what does it mean for the functioning of specific markets? What is the role of governments from an economic point of view? -How can we measure economic activity, growth and living standards? What are the determinants of productivity growth and slowdown, why get people unemployed, and what are the causes and effects of economic inequality? We will apply the economic models to topics related to innovation and environmental sustainability when we analyze the influence of technological change on individuals, firms and the economy as a whole, or the role of governments in reducing negative effects and social costs of pollution. This course is an entry requirement for: Bachelor’s thesis GSS (GEO3-2422), track B&I Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228/GEO3-2275) Module op Maat NW&I (GEO3-2267) Academic skills: Analytical thinking based on economic theories and models Using theory to solve both complex and uncomplicated problems Interpreting and critically evaluating practical implications Developing arguments and communicating assignment solutions to fellow students in tutorials
(C) LS: Moleculaire Celbiologie en Genetica, GEO1-2207 (keuzevak)
In deze inleidende cursus biologie worden de algemene principes behandeld die ten grondslag liggen aan het leven op aarde. Alle biologische organismen zijn opgebouwd uit cellen. Cellen zijn de kleinste functionele eenheid van leven en hun eigenschappen worden bepaald door fysische en chemische wetmatigheden. Tussen cellen en de omgeving bestaat een wisselwerking. Cellen nemen signalen en voedingsstoffen/energie op uit hun omgeving en zetten die  om in specifieke producten en gedragingen die nodig zijn voor overleving, functioneren en celdeling. De structuur van de cel en zijn functies worden bepaald door eiwitten, gecodeerd in het DNA, wat een informatiedrager is die van generatie tot generatie wordt doorgegeven. In het tweede deel van de cursus worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en het effect van mutaties op de functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding in de moderne moleculaire genetica. 
(A) E&T: Physics for Energy and Transport, GEO1-2203 (keuzevak)
This course is centered on classical mechanics and electricity, placed in the context of (sustainable) energy and transport. The course guarantees a solid physics foundation for the students, conveying physics methods and approaches that can be beneficial later in their career. The required mathematical skills (trigonometry, calculus, vectors and solving equations) will be practiced and extended throughout the course. The course constitutes a bridge between physics and mathematics knowledge gained in secondary education and more specialized courses in the continuation of the bachelor, and it is especially close to the second-year course Applied Thermodynamics and Energy Conversion (GEO2-2212). This course includes an Honours component. Academic skills: Assess quantitative statements based on the physical (real) world. Calculate with significant number of figures Solve problems using physical considerations and mathematical techniques.   This course is an entry requirement for: Bachelor's thesis GSS (GEO3-2422), in track E&R.
Periode 4
(D) Technologiebeoordeling en –evaluatie, GEO2-2271
Het doel van de cursus “Technologiebeoordeling en -evaluatie” is het toepassen en integreren van de opgedane kennis in het eerste jaar van NW&I. Daartoe bestaat de cursus uit drie delen. In de eerste plaats worden tijdens de cursus worden verschillende beoordelings- en evaluatiemethodieken geïntroduceerd, zoals multicriteria-analyse, kosten-batenanalyse, net present value-beoordeling en scenario-analyse.   In de tweede plaats wordt in groepsverband (projectwerk) een concreet innovatievraagstuk beoordeeld en geëvalueerd. De kennis uit de bèta- en innovatievakken wordt daarbij gebruikt om een concrete casus uit het Life Sciences- of Energie & Transport-domein te bestuderen. De studenten passen de verschillende methoden voor technologiebeoordeling en –evaluatie toe op deze casus. Vervolgens worden deze verschillende aspecten samengebracht in een integrale beoordeling van de casus. Deze integrale beoordeling leidt tot een eindrapport waarin de studenten een innovatieadvies opnemen.   In de derde plaats wordt aandacht besteed aan de vaardigheid om samen te werken in teams. Hier wordt aandacht aan besteed in de werkcolleges, waarbij we enkele opdrachten en tests uitvoeren die een beter inzicht proberen te bieden in groepswerk. Vervolgens worden deze inzichten toegepast tijdens het groepswerk voor de eindopdracht en gerapporteerd in een reflectieverslag.   Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2275) Module op Maat NW&I (GEO3-2267)
(A+C) LS: Humane Biologie, GEO1-2210 (keuzevak)
In deze cursus staat het biologisch functioneren van het menselijk lichaam centraal. Aan bod komen onder andere de voortplanting en embryologie, het hart- en bloedvatenstelsel, het spijsverteringsstelsel, het immuun systeem, het zenuwstelsel, gaswisseling, regulatie via het neurale en het hormonale systeem en de handhaving van een stabiel intern milieu. Daarnaast wordt ingegaan op evolutionaire processen en de diversiteit binnen het dierenrijk, waarbij bovenstaande onderwerpen en daaraan gerelateerde voorbeelden van levensverrichtingen voornamelijk in vertebraten aan de orde komen. De nadruk ligt op de relatie tussen vorm (anatomie) en functie (fysiologie).Tenslotte wordt in een aantal colleges toegelicht hoe kennis van de humane biologie wordt toegepast in biomedische innovatie. Deze cursus is ingangseis voor: Module op Maat NW&I (GEO3-2267)
(A) E&T: Management E&T Technologieën, GEO1-2272 (keuzevak)
De cursus Management van E&T technologieën behandelt de context waarbinnen innovaties in de energie- en transportsector tot stand komen. Het kenmerk van deze twee sectoren is dat innovatie vaak gemoeid gaat met grote investeringen in technologieën en infrastructuren en dat overheden een belangrijke sturende rol hebben. De beschikbaarheid van energie en transport zijn twee belangrijke randvoorwaarden voor economie en welzijn. Tegelijkertijd zien we dat beide sectoren enorme externe (maatschappelijke) kosten met zich meebrengen. Vanwege het belang voor economie en welzijn, en vanwege deze externe kosten hebben overheden van oudsher een grote rol gespeeld bij de vormgeving van deze sectoren. Ook na een periode waarin de energiesector en het openbaar vervoer geliberaliseerd en (deels) geprivatiseerd zijn, blijft de invloed van overheden op de E&T sectoren groot. Er zijn momenteel enorme maatschappelijke uitdagingen om energie en transport schoon, zuinig, veilig en betaalbaar te maken. Innovaties kunnen daarbij een grote rol spelen, maar innoveren in deze sectoren is niet gemakkelijk. Vanwege enorme verzonken investeringen en sterke instituties is er sprake van een lock-in gebaseerd op fossiele brandstoffen. Vanwege klimaatambities is er een maatschappelijke opgave om deze lock-in te overwinnen en te komen tot een koolstofarme energie- en transportsector. De eerste contouren van de transitie naar een duurzaam energie- en transportsysteem zijn inmiddels zichtbaar, maar er moeten nog grote stappen worden gezet in de komende 30 jaar om een daadwerkelijke transitie te laten plaatsvinden. Om de complexe realiteit van innoveren in de E&T-sectoren in beeld te brengen, hebben we in dit vak een vierdeling gemaakt die losjes is gebaseerd op het ‘innovatiesysteem’ concept. We kijken voor zowel energie- en transport¬innovaties naar het aanbod van (nieuwe) producten, de vraag naar (nieuwe) producten, naar infrastructuren en naar beleid. In het vak wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Historische ontwikkelingen in energie- en transportinnovaties; De kenmerken van fossiele brandstofketens: kolen, olie en gas; Technologische innovatie cases; De relatie tussen infrastructuren en innovaties; de rol van standaarden; Technologiebeoordeling en leercurves; Instituties en beleid voor E&T-technologieën Het E&T-innovatiesysteem
Vakken 2e jaar
Periode 1
(C) Organisation Theories, GEO2-221 (keuzevak)
When studying organizations, different social science disciplines do not merely define this concept, they propose theories about why organizations exist, how they operate, how they can be structured, how they develop, how they interact with their external environment and how they innovate. Insights into different organization theories are thus crucial for the understanding of a wide array of social science theories which build on the notion of organizations.   During the first six weeks of this course, we will study seminal theories concerning different facets of organizations: stakeholders and ethics, structure and culture, strategy and relation to the external environment, and lifecycle and change. During these six weeks, the students make an assignment, where they analyze an existing organization using the theories learned in the course. During the last two weeks of the course, we will look into how organizations are shaped by organization politics and cognitive biases in decision making. The course is concluded with a final exam on week nine. This course is an entry requirement for:  Innovation Strategies of Firms and Entrepreneurs (GEO3-2221)
(B) E&T: Applied Thermodynamics & Energy Conversions, GEO2-2212 (keuzevak)
The class provides instruments to understand energy technologies and to enable energy systems analysis. Especially, ATEC aims at forging the forma mentis required to develop a critical and rigorous thinking based on quantitative data. From this perspective, ATEC is preparatory for many of later courses. Central in this course are conversions of (especially) chemical energy stored in the form of fossil or renewable fuels to useful forms of energy for satisfying human needs (work, electricity and heat). To understand these conversions, we first dig into thermodynamic theory and develop the mathematical-physical framework required to analyze key energy conversion technologies. With these instruments, we will then see how heat can be transformed into mechanical power and electricity via different thermodynamic cycles (Rankine, Brayton) and what kind of technologies are adopted to this end, e.g. gas turbines, steam turbines, combustion engines. We will also see how electricity can be used to cool down or heat up an environment using refrigerators and heat pumps, respectively. Throughout this analysis, the concept of exergy is used to better understand limitations and opportunities for efficiency improvement. The basic principles of nuclear fission reactors are also topic in this course. Special attention will be paid to understanding the factors/parameters that influence the performance and applicability of energy conversion technologies and where and to which extent technological innovations can improve these. To this end, we will analyze new systems,  photovoltaic panels, wind turbines, microgrids and energy storage in batteries (..). This course is an entry requirement for: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelors thesis GSS, track E&R (GEO3-2422)
Periode 2
(C) Science, Technology & Society, GEO2-2274 (keuzevak)
Do you think science and technology are neutral tools in gaining economic and social prosperity? Do you think innovation is always a good thing? In this course, we will question such assumptions by studying the relation between science, technology, and society. This relationship is both complex and ambiguous. For example from a societal perspective, self-driving cars may bring profits to car companies and gains in car safety, but they also raise questions on individual autonomy and responsibility of drivers; genetically modified crops may increase yields, but may also increase the power of multinational corporations over smallholder farmers; and contraceptive pills may enable family planning but also put the responsibility for contraceptive measures with women instead of men. In short: science and technology can be highly political and innovation can have consequences whose desirability can be contested. This course aims to provide students with the tools and perspectives to explore and reflect on such politics and controversies.   By drawing on the field of Science and Technology Studies (STS), students will learn to critically reflect on the relation between science, technology, and society. The students will learn a range of theoretical frameworks for understanding the relation between science, technology, and society, such as ‘large technological systems’, ‘actor-network theory’, and ‘social construction of technology’. And the students will learn to apply these frameworks to different controversial innovations.
(B) LS: Ziekte en Medicijnen, GEO2-2215 (keuzevak)
Iedereen die gaat werken in het gebied van de life sciences, in welke positie dan ook, krijgt direct of indirect te maken met het medische bedrijf. Het is daarom van groot belang dat de studenten van het NW&I-track Life Sciences kennismaken met de medische manier van denken en handelen. Het doel van deze cursus is dan ook tweeledig: naast het bijbrengen van basale medische kennis op het gebied van pathofysiologie, farmacologie, oncologie, microbiologie, en geneesmiddel-ontwikkeling, ook het in de praktijk kennismaken met een aantal medische gebieden via gastcolleges en een bedrijfsbezoek. De gebieden die hierbij aan bod komen, zijn vooral die gebieden waar de medische biotechnologie thans erg actief is, zoals de therapeutische eiwitten en monoklonale antistoffen voor de behandeling van kanker, chronische ziekten en hormonale afwijkingen. Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 2 (GEO3-2226)
Periode 3
(D) Statistics, GEO2-2217
In this course we make use of lectures and tutorials/computer practicals. In the lectures the subject(s) is/are explained. In the tutorials and computer practicals you will mainly apply the knowledge by means of assignments. In the computer practical you will use SPSS.   Topics that will be covered are: Descriptive statistics Explained variance Hypothesis testing Comparing two groups ANOVA with extensions Association and controlled associations Simple and multiple linear regression Binary logit regression Factor analysis. This course is an entry requirement for: Global Integration Project (GEO2-2417) (participated fully in Statistics) Bachelor’s thesis MNW (GEO3-2138) Bachelor’s thesis MMW (GEO3-2137) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228/GEO3-2275) Bachelor’s thesis GSS (GEO3-2422) Consultancy Project GSS (GEO3-2423)
(B) Economics of Innovation, GEO2-2211 (keuzevak)
In the course Economics of Innovation, we focus on the economic aspects of innovation and diffusion at the micro-level of the firms, the meso-level of industries, and the macro-level of the national economies. The first part of the course is about mathematical models of innovation and diffusion, and the role of patents. The second part focuses on innovation and competition at the level of firms, industries and countries using the theory of evolutionary (“neo-Schumpeterian”) economics. Finally, we devote special attention to the role of ICTs in the current economy. This course includes an Honours component. This course is the entry requirement for Management of Innovation Processes (GEO3-2221) Bachelor’s thesis GSS, track B&I (GEO3-2422)
Periode 4
(B) Innovatieproject 1 GEO2-2273
Het hoofddoel van de cursus Innovatieproject 1 is het integreren en toepassen van reeds opgedane kennis tijdens het eerste en tweede jaar NW&I. In de afgelopen twee studiejaren zijn al veel verschillende inzichten opgedaan met betrekking tot technologische innovaties. Binnen vakken als natuurkunde, scheikunde en biologie werd technisch-theoretische kennis opgedaan. De vakken Introductie Technologie en Innovatie en Innovation systems leerden dat het analyseren van innovatievraagstukken meer vergt dan alleen technische kennis. Bij innovatievraagstukken komen technische, economische en sociale aspecten namelijk bij elkaar en vinden plaats binnen de context van een innovatiesysteem. Binnen het vak Technologie Beoordeling en Evaluatie is aandacht geweest voor zowel de Multi-Criteria-Analyse (MCA) methode als het inschatten van de financiële haalbaarheid van projecten. Binnen het vak Innovatieproject 1 wordt veel van deze eerder opgedane kennis geïntegreerd binnen één project.   Voor Innovatieproject 1 vormen studenten in groepen van vijf consultancybureaus en voeren per groep een innovatieproject uit voor een externe opdrachtgever. De vraagstukken richten zich op de keuze tussen verschillende, veelal technologische, opties. Omdat bij het maken van dergelijke keuzes vaak een grote verscheidenheid van criteria van belang zijn heeft het project een multidisciplinair karakter. Er dient zowel technologische, financiële, methodische als theoretische kennis te worden ingezet. Tijdens de analyse laten studenten ook zien om te kunnen gaan met onzekerheden. Ondanks dat de cases voor Energie & Transport en Life Sciences verschillen is de cursusopzet voor beide tracks gelijk.   Elke groep studenten wordt begeleid door een docent. Deze docent fungeert meer als een begeleider/coach dan als instructeur die vertelt wat er moet gebeuren. De contouren van de cases zoals reeds met opdrachtgevers zijn overeengekomen bieden een vertrekpunt voor het uit te voeren onderzoek. Tijdens de uitvoering wordt veel eigen initiatief en zelfstandigheid verwacht Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228 of GEO3-2275).
Vakken 3e jaar
Periode 1
(D) Innovation Strategies of Firms and Entrepreneurs, GEO3-2221 (keuzevak)
Innovation is a key determinant of the survival and competitive advantage of technology based firms, and important to overcome societal challenges. However, it is also a high risk process, in which many critical choices need to be made. This course uses theory and practical examples to help students to understand the innovation strategies of firms and entrepreneurs. Taking the firm as the central actor, the course focusses on the role of routines, resources, collaborations, the organisational structure, and strategy in the innovation process. Moreover, the course pays specific attention to innovative start-up firms. The course contains a theoretical and a practical part. The theoretical part takes place over the first six weeks of the course, during which you learn about the innovation process through lectures and tutorials. In the practical part the obtained theoretical knowledge is applied by writing a business plan and playing the serious game. The practical part runs for the last six weeks of the course. Note: there are thus some weeks with both theory and practice.
(B) Business, Sustainability & Innovation, GEO3-2122 (keuzevak)
Recently, firms have become a key focus in the sustainability debate. In this course, we will discuss the role of business in society and the fundamentals of sustainable business strategy. You will become familiar with a number of theoretical concepts and practical tools that have been developed for and by companies to address economic, environmental and social challenges. You will also learn more about the evolution of corporate sustainability from purely ‘end-of-pipe’ solutions to whole-system approaches aimed at changing products, processes and organisational practices so that waste is minimised and resources are used more efficiently and effectively, in almost closed-loop systems. In the second part of the course, you will get the chance to examine the application of sustainability-oriented innovations in real-life cases. Working in a group, you will analyse the corporate sustainability initiatives implemented by a company and provide advice on how they can move forward in the integration of sustainability in their business practices.
Periode 2
(C) LS: Management Life Sciences Innovations, GEO3-2220 (keuzevak)
The life sciences cover a wide range of science and business, and have applications in healthcare, agriculture/food and industrial production. In this course we focus on studying (bio)pharmaceutical products and medical technology, including new medicines, diagnostic devices and 3D printing of biomaterials. If possible, we also address innovations in green (agriculture/food) and white (industrial) biotech. With this focus on innovating in the life sciences we put two aspects of this sector central. First, life sciences innovations are strongly founded on science, leading companies to be characterized as ‘science-based’. Second, we emphasize the business models and strategies of stakeholders in the life sciences, such as large pharmaceutical companies, smaller biotechnology companies, (university) hospitals and public-private research consortia. In these strategies collaborations with other parties, knowledge management, intellectual property right, pipeline management and portfolio management play a significant role. In addition, attention is paid to specific challenges of and preconditions for innovating in the life sciences, such as a heterogeneous set of involved users of innovations, the important role of regulations and ethics, and the rise of new (data)platform technologies and services. This course sets out to cover these characteristics and challenges of innovation processes in the life sciences sector. We also specifically aim to study the changing context of these processes, e.g. regarding dealing with uncertainties, specialized knowledge, globalization, converging technologies, and management of interactions between a diverse group of stakeholders including entrepreneurs, venture capitalists, scientists, research institutes, and policymakers. This course contains an Honours component. This course is an entry requirement for: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Please note:  this course is taught in Dutch if there are only Dutch-speaking students.
(C) E&T: Energy Analysis, GEO3-2223 (keuzevak)
This course provides tools to analyse energy systems. Questions involving energy systems are not limited to a specific discipline; concepts are needed from natural sciences (physics, chemistry, biology …) but also from economics and from policy studies to approach these questions.   In this course the necessary thermodynamic background will be reviewed. Various parts of energy systems are studied: energy supply, energy demand, and the energy markets that connect supply and demand. After this background, various methodologies are used to analyse specific sites (like buildings, or production facilities), continuing with energy chains, energy life cycle analysis and tools to measure energy efficiency.   Tool and concepts relevant for future development of energy systems are also addressed: cost-benefit analysis, learning curves, analysis of energy saving potentials and energy scenarios. Finally, the evaluation of energy policies is discussed. This course is an entry requirement for: Innovatieproject 2 (GEO3-2226)
Periode 3
(C) Innovatieproject-2, GEO3-2226
Nadat in de opleiding NW&I afzonderlijke vakken zijn gevolgd op het gebied van natuurwetenschappen, innovatie en onderzoeks­vaardig­heden, wordt in Innovatieproject-2 al deze kennis geïntegreerd door zelf te werken aan maatschap­pelijk relevante innovatiecases op het gebied van Life Sciences en Energie & Transport. Ook wordt nieuwe kennis opgedaan over de innovatiecase.   De studenten vervullen daarbij de rol van innovatieadviseur. Zij schrijven in teamverband een offerte, voeren een onderzoek uit en geven op basis van de bevindingen een (beleids-) advies.   Verder is er aandacht voor projectmanagement, het presenteren van onderzoekbevindingen via een poster en pitch en het toepassen van innovatie theorieën en methoden bij het uitbrengen van een advies aan stakeholders in het veld.   Innovatieproject -2 bouwt voort op het vak Innovatieproject-1. De studenten herdefiniëren in dit vak een ongestructureerde vraag (uit de praktijk) zelf naar onderzoeksvragen. Er is meer vrijheid in het zelf inrichten van het project, waardoor IP-2 complexer is dan het vak IP-1. Deze cursus is ingangseis voor: Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) (er moet deelgenomen zijn aan IP2).
(A) Innovation Policy, GEO3-2225 (keuzevak)
This course provides insights into how innovation processes work and what the role and responsibility of the government is for the functioning of innovation systems. Different facets of innovation are discussed, with a focus on the interactions of actors, in the creation of ideas, their application in innovations, and their diffusion. This course also builds bridges between different disciplines in order to come to a better understanding of innovation. The rationales and relevance of science/ industrial / competitiveness / innovation policies will be discussed. The course starts with an introduction into the meaning of innovation, its economic significance, the roots and development of innovation policy, and a macroeconomic analysis of the economic importance of innovation. Next, issues of knowledge and learning, and the main elements of different types of innovation systems are discussed. The policy implications of all these insights are central in this course. Some examples of major policy issues addressed in this course are: How can governments address grand societal challenges through mission oriented research? What are the merits and drawbacks of targeted industrial policies? How can openness for new entrants be guaranteed, and how can constraints with market and system failures be dealt with? How can this be done while taking into account government failures? How can the strengths of the local be combined with the need for openness to the non-local and the global, in organisations, networks, regions, and countries? What dilemma's do governments face when funding research?
Periode 4
(A/B/C/D) Bachelor Thesis LS, GEO3-2275
(A/B/C/D) Bachelor Thesis E&T, GEO3-2275

Mogelijk interessante profileringsvakken: Let erop dat je zelf controleert of je aan ingangseisen of veronderstelde voorkennis voldoet!  Zie ook Blackboard community NW&I voor meer opties.

Course code Course title Language Period/slot
GEO3-2266 Sustainability, Health and Medical Technology Dutch 1C
GEO1-2103 Duurzame ontwikkeling Dutch 1D
GEO1-3002 Inleiding Sociale Geografie Dutch 1AD
GEO1-3001 Inleiding Planologie Dutch 1C
GEO2-3502 Development Geography: Theory & Practice English 2A
GEO2-2143 Global Climate Change English 2C
GEO3-2119 Environmental Chemistry and Health English 2B
GEO3-2121 Sustainable Land Use English 2C
GEO2-2142 Philosophy of Science and Ethics English 2D
GEO2-2116 Milieu, Gedrag en Communicatie Dutch 3C
GEO3-5004 Duurzaamheid als Wereldbeeld Dutch 3E
GEO3-2124 Life Cycle Assessment English 3A
GEO2-2142 Philosophy of Science and Ethics English 4D
GEO3-2267* Module op Maat Dutch/English n/a

* GEO3-2267, Module op Maat, alleen na goedkeuring examencommissie. Voor meer informatie: zie Osiris Onderwijscatalogus.