Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs.

Onder het vakkenoverzicht vind je een toelichting op het studieprogramma.

Jaar 1
Blok 1
Old Irish: Language and Culture 1
Eerste kennismaking met het Oudiers, de Keltische taal die van ca. 600 tot 900 in Ierland werd gesproken. Aan bod komt onder andere: grammatica, vertalen van Engels naar Oudiers/van Oudiers naar Engels en Oudierse literaire teksten.
Introduction to Celtic Studies
Wie waren de Kelten? Wanneer leefden ze? Welke taal spraken ze? Alles over de Keltische taal, geschiedenis, cultuur en samenleving.
Blok 2
Old Irish: Language and Culture 2
Je verdiept je verder in het vertalen van Oudierse teksten en in de grammatica. Verder lees je ook Oudierse poëzie.
Middle Welsh: Language and Culture 1
Middelwelsh was de Keltische taal die in Wales gesproken werd tussen ca. 1100 en 1450. Je leert de grammatica, vertalen van Engels naar Middelwelsh/van Middelwelsh naar Engels en leest Middelwelshe literaire teksten.
Blok 3
Literature and History of the Medieval Celts
Kennismaking met de Keltische literatuur en de geschiedenis uit de tijd van de Middeleeuwen. Aan bod komen belangrijke thema’s uit de Ierse en Welshe geschiedenis.
Middle Welsh: Language and Culture 2
Verdieping in het Middelwelsh. Door een middeleeuwse Middelwelshe tekst te bestuderen, ga je dieper in op de grammatica en het vertalen. Poëzie komt ook aan bod.
Blok 4
Modern Celtic (Modern Irish or Modern Welsh)
Kennismaking met een moderne Keltische taal. Je leert onder andere grammatica door simpele teksten te schrijven, maar bent ook actief bezig met het leren spreken van de taal.
Medieval Irish and Welsh Philology
Je leert Ierse en Welshe teksten te lezen, zoals wettelijke teksten, verhalend proza en poëzie. Deze vertaal je en vervolgens vergelijk je de Ierse en Welshe teksten op het vlak van taal, structuur en thematiek.
Jaar 2
Verplichte keuzevakken
Blok 3: Methoden en statistiek 1 (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. In deze cursus leer je de grondbeginselen en methoden van empirisch onderzoek, in het bijzonder het soort onderzoek waarbij gebruikgemaakt wordt van statistische technieken.
Blok 3: Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. Onderzoek naar interculturele communicatie kun je op vier manieren doen. In deze cursus leer je welke dit zijn en zet je met een van de vier methodes zelf een onderzoek op.
Blok 3: Literary Toolbox (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. Hoe kun je nieuwe kennis produceren over en door middel van literatuur? Wat voor soort kennis is dit dan? En wat heeft literatuurwetenschap gemeen met andere (mens)wetenschappen? Deze vragen staan centraal in de Literary Toolbox.
Blok 3: Vertalen en vertaalwetenschap (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. In deze cursus komen methoden en technieken van onderzoek naar vertaling aan bod, evenals methoden en technieken van het vertalen zelf. Welke methodes zijn er bijvoorbeeld om de relaties tussen vertaling en origineel te bestuderen? Waaruit bestaat de taak van de vertaler? En hoe maakt een vertaler keuzes in relatie tot de beoogde functie van de tekst in wording?
Verdiepingspakket Taalcontact en taalverandering van het Keltisch
Blok 1: Van taal naar talen
Verdiepende cursus bij het pakket Taalcontact en taalverandering van het Keltisch. Hoe zit een taal in elkaar? Hoe leer je een taal? Welke verschillen zijn er tussen talen en binnen talen? Je leert de basis van taalonderzoek en oefent met wetenschappelijk schrijven. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Blok 1: Language History of the British Isles
Tijdens deze introductie in de historische taalkunde leer je vooral hoe de Engelse en Keltische talen door de eeuwen heen veranderd zijn.
Blok 2: Historical Grammar of the Celtic languages
Hoe is de klank van talen als het Iers en het Welsh veranderd tussen 700 v. Christus en 1100 na Christus? Je leert deze veranderingen in een economische, sociale en politieke context te plaatsen.
Blok 3: Modern Celtic Minority Languages
Je leert de marginale Keltische talen kennen, zoals het Bretons en het Cornisch. Welke sociaal-politieke problemen brengen de talen met zich mee en hoe kunnen ze van hun ondergang gered worden?
Blok 4: Language Contact and Language Change
Hoe onderzoek je de verandering van Romaanse, Germaanse en Keltische talen? Je verkent onderzoeksmethodes en bekijkt recente onderzoeksresultaten.
Verdiepingspakket Interpretatie en herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten
Blok 1: Literary Studies, an Introduction
Verdiepende cursus bij het pakket Interpretatie en herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten. In deze cursus maak je kennis met de wetenschappelijke studie van het verschijnsel literatuur en de beschouwende, esthetische en culturele functies die literatuur heeft en heeft gehad. Wat is bijvoorbeeld de rol van literatuur in de samenleving? Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Blok 1: Irish palaeography
Je leert hoe je middeleeuwse Ierse teksten vanuit een manuscript kan uitschrijven en klaarmaken voor vertaling.
Blok 2: From Táin to Tolkien and beyond
Je bestudeert hoe de middeleeuwse Keltische literatuur voortleeft in latere kunstuitingen zoals boeken, toneelstukken, films, televisieseries en games.
Blok 3: Translating medieval Irish texts
Je leert hoe je middeleeuwse teksten uit verschillende genres en tijden toegankelijk kunt maken voor lezers van nu.
Blok 4: Great Medieval Heroes
Je bestudeert een breed scala aan helden en heiligen uit verschillende genres van de Keltische en Engelse middeleeuwse en moderne literatuur.
Jaar 3
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.
Blok 3
Capstone Course: Research, Writing and Reflection
Met deze cursus fris je je kennis uit de eerste- en tweedejaars cursussen op en bereid je je voor op het schrijven van je bachelorwerkstuk.

Samenhang

Bij Keltische talen en cultuur in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Keltische talen en cultuur. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken. In de vakomschrijvingen van het 2e jaar vind je terug welke vakken bij welk pakket horen.
 

  • Taalcontact en taalverandering van het Keltisch
    Nadat je in het eerste jaar het Oudiers, Middelwelsh en Modern Keltisch hebt geleerd, specialiseer je je in de verandering van deze talen, meertaligheid en language shift. Hiermee bereid je je voor op de onderzoeksmaster Ancient, Medieval en Renaissance Studies.
     
  • Interpretatie en herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten
    Van middeleeuws manuscript tot moderne vertaling. Je leert hoe je middeleeuwse teksten kunt interpreteren en vertalen en hoe je ze voor het hedendaagse publiek aantrekkelijk en begrijpelijk maakt. Hiermee bereid je je voor op de onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies of de eenjarige master Vertalen.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren. 

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. Mogelijke stageplekken zijn in een bibliotheek of in een museum, bij het organiseren van een tentoonstelling.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Keltische talen en cultuur krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 40%
Practicum 0%
Groepswerk 5%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 7 studenten begonnen aan de opleiding Keltische talen en cultuur. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 50% Nederlands en 50% Engels
Literatuur 95% Engels en 5% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Keltische talen en cultuur ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.