Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

  • Hoorcollege: 20%
  • Werkcollege: 10%
  • Practicum: 10%
  • Zelfstudie: 40%
  • Groepswerk: 20%

De colleges zijn voor 80% in het Nederlands. Ongeveer 90% van de literatuur is in het Engels.

Groepsgroottes

Er zijn gemiddeld 140 eerstejaars studenten die aan de studie Informatiekunde beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 120 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Jaar 1
Blok 1
Mens, maatschappij en ICT
Je ontwikkelt een visie op het individu en de groep in de informatiemaatschappij, de problemen, gevaren en mogelijkheden hierin en de rol die ICT daarbij speelt.
Datamodelleren
Databases zijn alomtegenwoordig in de huidige informatiemaatschappij en behoren tot de kern van (webgebaseerde) bedrijfsmatige applicaties. De cursus Datamodelleren laat de student kennis maken met het ontwerpen van databases, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op conceptuele datamodellering.
Blok 2
Informatieuitwisseling
In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie.
Mobiel programmeren
Als je een computer instrueert met opdrachten, doe je aan imperatief programmeren. In dit vak leer je de programmeertaal C#, waarin opdrachten gebundeld worden in zogeheten methoden, die een object bewerken. Het is daarmee tevens een inleiding in objectgeoriënteerd programmeren. In deze cursus ontwikkelen we programma's voor gebruik op een mobiele telefoon.
Blok 3
Ontwerpen van interactieve systemen
In dit vak leer je interactieve systemen en apps vanuit gebruikersperspectief te ontwerpen. Hiervoor doe je kennis op over de cognitieve, perceptuele en motorische vaardigheden en beperkingen van gebruikers verkregen moet worden. Ook maak je kennis met een aantal methoden om interactieve systemen te evalueren.
Organisaties en ICT
Je bestudeert de basisprincipes van organisaties en management (organisatietypologieën, arbeidscoördinatie- en structureringsvraagstukken) en de toepassing en het effect van ICT op een organisatie.
Blok 4
Informatiesystemen
In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie.
Introductieproject
In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwikkelen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte.
Jaar 2
Blok 1
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
Je maakt kennis met onderzoeksmethoden en -technieken. Je leert o.a. wetenschappelijke onderzoeksliteratuur bestuderen, analysetechnieken selecteren en deze toepassen in een eenvoudig onderzoek.
Modelleren en systeemontwikkeling
Je leert grote softwaresystemen systematisch te construeren aan de hand van ontwerpprincipes, de modelleertaal UML, design patterns, refactoring, projectplanning en documenteren/testen van software.
Blok 2
Productsoftware (keuzevak)
Je houdt je bezig met het belang van de productsoftware industrie voor de maatschappij en de facetten die een rol spelen voor informatiekundigen, zoals productarchitectuur en licensering.
Cognitie en Emotie (keuzevak)
In het vak Cognitie en Emotie behandelen we cognitieve processen (zoals waarnemen, verwerken, gebruiken en onthouden van informatie), emoties en de wisselwerking tussen beide. De aandacht gaat vooral uit naar de rol van deze fenomenen in het ontwerp en gebruik van ICT.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 3
Information Security (keuzevak)
Informatiebeveiliging is voor iedereen van belang: denk eens aan de privacykwesties rondom sociale media of de virussen en andere malware die onze computers bedreigen. Dit vak behandelt de voornaamste aspecten van de beveiliging van informatie en computers.
Interactietechnologie (keuzevak)
Prettige interactie tussen mens en computer is een essentieel aspect van goede software. In dit vak onderzoeken we hoe nieuwe technologieën daaraan bij kunnen dragen, bij voorbeeld embedded systems en computer vision.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 4
E-business (keuzevak)
Je bekijkt wat het gebruik van informatiesystemen en ICT voor samenwerking tussen organisaties en overheden kan betekenen, vanuit management- en technologisch perspectief.
Life science and health informatics (keuzevak)
Dit vak behandelt de rol van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheids- en levenswetenschappen. Je schrijft zelf een projectvoorstel voor vernieuwend onderzoek op dit terrein.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Jaar 3
Blok 1
Applied Games (keuzevak)
In dit vak bestudeer je maatschappelijke toepassingen van games, bij voorbeeld voor onderwijs, training en simulatie. Hoe moeten games ontworpen worden om effectief bepaalde kennis, vaardigheden of attitudes te ontwikkelen?
Computerarchitectuur en netwerken (keuzevak)
Je bestudeert hoe computers zijn opgebouwd en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder wordt aandacht besteed aan (draadloze) computernetwerken, telefoneren over het internet en beveiliging.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 2
Data analytics (keuzevak)
Dit vak gaat over data mining en de analyse van grote hoeveelheden data, speciaal op het terrein van gezondheids- en levenswetenschappen.
Recht en informatica (keuzevak)
Je maakt kennis met de juridische aspecten van informatica (aansprakelijkheid, computercriminaliteit, privacybescherming) en met de belangrijkste informaticatoepassingen binnen het recht.
Keuzeruimte (keuzevak)
Keuze uit alle vakken van alle universiteiten in Nederland.
Blok 3
Persuasive technologies (keuzevak)
In deze cursus bestuderen we hoe de nieuwe interactiemethoden kunnen bijdragen aan het vakgebied van de persuasieve technologie. In dit vakgebied wordt gekeken naar apparaten zoals computers die bedoeld zijn om het gedrag van mensen te veranderen. Denk aan de ondersteuning bij gedragstherapieën of coachingstrajecten waarbij gedragsverandering centraal staat.
Strategic management (keuzevak)
Je maakt kennis met alle aspecten die horen bij het runnen van een bedrijf. In een gesimuleerde zakelijke omgeving neem je het op tegen andere teams om het meest succesvolle bedrijf te worden.
Keuzeruimte (keuzevak)
Vak naar keuze binnen de Informatica, Informatiekunde of het gehele universitaire opleidingsaanbod.
Blok 4
Kennissystemen (keuzevak)
In een kennissysteem wordt kennis op een bepaald gebied vastgelegd en vervolgens in de praktijk toegepast. Kennissystemen waren traditioneel stand-alone applicaties maar tegenwoordig worden ze ook ingebouwd en geïntegreerd in andere systemen, zoals bijvoorbeeld e-learning systemen, coaching systemen, beslissingsondersteunende systemen en serious games.
Usability engineering (keuzevak)
Je richt je op beschikbare methodes om de bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren/optimaliseren (taak- en requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken).
Bachelorscriptie Informatiekunde
Individueel onderzoeksproject ter afsluiting van je bacheloropleiding; dit geldt voor 2 vakken en je kunt er ook voor kiezen om dit parttime verspreidt over 2 perioden te doen.

Studielast

In het eerste jaar krijg je ongeveer 16 uur per week hoorcollege, werkcollege of practicum. De overige 24 uur besteed je aan zelfstudie, thuis of in Utrecht Science Park. In latere jaren ligt de nadruk op projectonderwijs. In deze fase word je vaak individueel begeleid. Buiten de reguliere contacturen kun je altijd via e-mail en internet overleggen met docenten en medestudenten.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij informatiekunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. Tijdens het begin van periode 2 in jaar 1 nodigt de studieadviseur studenten uit met tegenvallende resultaten en biedt hen ondersteuning met o.a. studieplanning.