Studieprogramma

Coronavirus: wat betekent dit voor jouw start in september?

Bijf hier op de hoogte.
 

 

Wat ga je doen?

In het eerste jaar volg je inleidende vakken in de culturele antropologie en in methoden en technieken van onderzoek. Het tweede jaar stel je zelf een programma samen uit de keuzevakken van de opleiding en/of je vult je profileringsruimte in. Je sluit de opleiding in het derde jaar af met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het verrichten van veldwerk gedurende een periode van ongeveer tien weken.

Voorbereiding op je loopbaan tijdens je studie

Je wordt tijdens je studie zo goed mogelijk voorbereid op je beroepsloopbaan door middel van de leerlijn ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’. Deze loopt vanaf begin tot het einde van de studie. De leerlijn bestaat uit verschillende elementen en heeft als doel je alle benodigde inzichten en vaardigheden te leren om je weg op de arbeidsmarkt te kunnen vinden.

Welke vakken krijg je?

Vakken 1e jaar
Blok 1
Culturele antropologie 1: Inleiding in de culturele antropologie
Wat ís culturele antropologie? Laten we daarmee beginnen. Je maakt kennis met de kernvraagstukken van deze wetenschap, zoals de relaties tussen natuur en cultuur, man en vrouw, ras en etniciteit, en economie en samenleving. Ook leer je hoe je antropologische inzichten toepast op sociale, politieke en economische ontwikkelingen. We besteden veel aandacht aan onderzoeksmethoden, zodat je goed bekend raakt met de manieren waarop wetenschappelijke literatuur wordt verzameld voor (en weergegeven in) papers en empirisch onderzoek.
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
Welke technieken gebruiken sociale wetenschappers en cultureel antropologen bij het doen van onderzoek? Welke onderzoeksmethoden zijn er en hoe gebruik je statistiek daarbij? In dit vak leer je over de drie hoofdlijnen van sociaalwetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) en de recente ontwikkelingen daarin. We behandelen de opzet, uitvoering en ethische aspecten zodat je na afloop van dit vak sociaalwetenschappelijk onderzoek kritisch kunt beoordelen op die drie lijnen.
Blok 2
Culturele antropologie 2: Perspectief en relevantie
Dit vak is een vervolg op Culturele antropologie 1 uit blok 1. Je verwerft kennis van een aantal kerngebieden zoals verwantschap, politiek en religie, en je raakt vertrouwd met het begrippenapparaat van dit vakgebied. Je leert om algemene antropologische concepten te verbinden met moderne maatschappelijke kwesties en beroepenvelden en je leert je nieuwe inzichten (mondeling) te verwoorden en beargumenteren. Ook gaan we in op de onderzoeksmethoden die relevant zijn voor culturele antropologie.
Beleid- en evaluatieonderzoek (keuzevak)
In Nederland wordt veel en voortdurend beleid gemaakt. Het succes van beleid is vaak afhankelijk van de aannames van beleidsmakers en van het proces waarin het beleid wordt ontwikkeld. Sociologen en antropologen kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces. Ze doen dit voornamelijk door theorieën, bestaand onderzoek en nieuwe empirische bevindingen te combineren en dit terug te koppelen aan de veronderstellingen waarop het bestaande beleid is gestoeld. In dit vak leer je hoe je dit soort beleidsonderzoek doet.
Religion, Media and Popular Culture (keuzevak)
Lange tijd dachten wetenschappers dat religie iets privaats zou worden; iets dat beleden wordt binnen de privésfeer. Inmiddels weten we dat die verwachtingen niet zijn uitgekomen. Integendeel. Men spreekt al over de ‘terugkeer van religie’, en films en series, muziek, radio en social media zijn daarbij van grote betekenis. Dit (Engelstalige) vak geeft je inzicht in de huidige vormen van religie in de samenleving, en het belang van populaire cultuur in de communicatie van religieuze ideologieën.
Wetenschappelijk schrijven culturele antropologie (keuzevak)
Hoe schrijf je een wetenschappelijk paper? In dit vak behandelen we het proces van wetenschappelijk schrijven, het ontwerpen en opbouwen van een artikel, en het gebruik van met name secundaire bronnen (wetenschappelijke en vakliteratuur, maar ook niet-wetenschappelijke documenten, de media en het internet). Vervolgens schrijf je een klein wetenschappelijk paper waarbij stap voor stap de verschillende fasen van het schrijfproces worden geoefend en besproken. Je leert o.a. om het onderwerp af te bakenen, hoe je hoofd- en deelvragen moet formuleren en hoe je een wetenschappelijk betoog structureert.
Blok 3
Cultural Anthropology 3: History and Theory in Anthropology
Wat is een maatschappij precies? Wat betekent ‘cultuur’? Hoe zijn samenlevingen georganiseerd? Wat houdt ze bijeen, en waardoor veranderen ze? Aan de hand van deze vragen brengen we de geschiedenis van het antropologisch denken in kaart. Je maakt kennis met de belangrijkste antropologen, antropologische werken en theoretische stromingen binnen de culturele antropologie. We bespreken etnografieën (wetenschappelijke boeken over antropologisch onderzoek) en je gaat het debat aan over de aard, de praktijk en de ethiek van de etnografische methode. Dit vak wordt in het Engels gegeven.
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek
Eerder heb je bij het vak Kennismaken met Onderzoeksmethoden al geleerd over de drie hoofdvormen van sociaalwetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel). In dit vak wordt meer geoefend met de praktische vaardigheden die daarbij nodig zijn. Samen met andere studenten werk je aan een kwalitatief onderzoek. Je leert veel voorkomende technieken binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen, en de bijbehorende resultaten interpreteren. Ook leer je hoe je data interpreteert.
Blok 4
Cultural Anthropology 4: Anthropology Globalization and Sociocultural Complexity
In dit (Engelstalige) vak verdiepen we ons in het thema globalisering. We bekijken de effecten van wereldwijde verbondenheid door migratie, de opkomst van religieuze bewegingen en de groei van transnationalisme. Ook behandelen we gemeenschapsvorming, identiteitsconstructie en culturele innovatie versus culturele overlevering. Dit vak is een vervolg op Culturele Antropologie 2 en gaat dieper in op de uiterst complexe sociale realiteit van vandaag. Je verwerft o.a. inzicht in de veranderende relatie tussen individuen en sociale structuren als gevolg van sociale en economische ontwikkelingen en de groei van (informatie)technologie.
Etniciteit en nationalisme (keuzevak)
Vragen als `wie ben ik?', `waar kom ik vandaan?' en `waar hoor ik bij?' zijn niet eenduidig te beantwoorden en mensen worstelen vaak met de meerdere, verschillende identiteiten die zij hebben. Soms schept generalisatie overzicht, maar het kan ook juist voor verwarring of stigmatisering zorgen. Dit vak geeft inzicht in de complexiteit van de meerduidige identiteit, waarbij met name etnische, religieuze en (trans)nationale identificaties onderwerp van studie zijn. Ook bekijken we welke rol je als antropoloog in dit wetenschappelijke debat inneemt.
Politieke Antropologie
In dit vak bestuderen we centrale thema’s, concepten en theorieën van de politieke antropologie die niet alleen aansluiten bij hedendaagse vraagstukken, maar ook geworteld zijn in de theoretische geschiedenis van antropologie. Centraal staat de vraag hoe uiteenlopende samenlevingen machtsprocessen, besluitvorming en bestuur (governance) organiseren en legitimeren met betrekking tot de verdeling van (voor specifieke samenlevingen) wezenlijke hulpbronnen.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Postcolonial Theory (keuzevak)
Engelstalig keuzevak uit de minor Postcolonial Studies (Geesteswetenschappen): Major developments in the field of Postcolonial Theory will be examined. We start from Said's observation that colonialism affected both the colonizing countries as well as the colonized peoples. As such, Postcolonial Theory provides a variety of methodological tools for analyzing literature and culture that are of special relevance in the age of globalization. We will focus on the development of a postcolonial consciousness, the implication of literature and other cultural forms in the colonizing process and as forms of resistance. Students will become familiar with all major issues in the field of Postcolonial Studies. Students will acquire a number of theoretical perspectives and will be able to apply them to the interpretation of literature and other forms of culture.
Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam (keuzevak)
De antropologie van het lichaam leert ons dat het lichaam niet enkel een biologisch gegeven is, maar een sociaal construct en culturele entiteit. Een antropoloog beschouwt het lichaam als de pijler van sociale en culturele processen, van macht, controle en verzet, maar ook als drager van identiteit. Dit vak leert je wat de conceptuele betekenis is van gender, sekse en seksualiteit; over het verschil daartussen én de onderlinge relaties.
Rejecting minorities: an interdisciplinarian perspective on intergroup relations (keuzevak)
De vooroordelen jegens immigranten is de afgelopen jaren in bijna alle westerse samenlevingen toegenomen. Als oorzaak wordt veelal het islamitisch terrorisme genoemd, de economie en het grote aantal vluchtelingen dat Europa probeert binnen te komen. Maar hóé dragen deze gegevens bij aan vooroordelen? Waarom reageert de één met discriminatie en de ander niet? Hoe komt het dat de focus soms op één bepaalde groep komt te liggen? Dit (Engelstalige) vak gaat in op deze, en nog vele andere, kwesties rondom minderheden en immigratie.
Criminal Behaviour during the Life Course (keuzevak)
Wat is de rol van het gezin en de ontwikkeling van het kind in een latere ‘carrière’ als crimineel? Zijn foute vrienden een indicatie voor de toekomst? En wat is de invloed van bijvoorbeeld een vaste relatie, het krijgen van kinderen of een gevangenisopsluiting op iemands criminele gedrag? In dit (Engelstalige) vak leer je over populaire criminologische, sociologische en psychologische theorieën, empirisch onderzoek naar crimineel gedrag en de verschillende stadia van een mensenleven, en het beleid dat zich daarop richt.
Anthropology of Violence (keuzevak)
In het vak Anthropology of Violence behandelen we vormen van fysiek, structureel en symbolisch geweld als een kracht in het dagelijks leven. Waar vinden we deze vormen van geweld? Hoe herkennen en definiëren we ze als geweld? En welke ethische en methodologische vragen duiken op wanneer antropologen dit belangrijke deel van het sociale leven proberen te bestuderen? Wij verkennen de belangrijkste concepten en theorieën die antropologen hebben gebruikt om geweld en de nasleep ervan te definiëren en te bestuderen.
Profileringsruimte
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.
Blok 2
Beleid- en evaluatieonderzoek (keuzevak)
In Nederland wordt veel en voortdurend beleid gemaakt. Het succes van beleid is vaak afhankelijk van de aannames van beleidsmakers en van het proces waarin het beleid wordt ontwikkeld. Sociologen en antropologen kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces. Ze doen dit voornamelijk door theorieën, bestaand onderzoek en nieuwe empirische bevindingen te combineren en dit terug te koppelen aan de veronderstellingen waarop het bestaande beleid is gestoeld. In dit vak leer je hoe je dit soort beleidsonderzoek doet.
Religion, Media and Popular Culture (keuzevak)
Lange tijd dachten wetenschappers dat religie iets privaats zou worden; iets dat beleden wordt binnen de privésfeer. Inmiddels weten we dat die verwachtingen niet zijn uitgekomen. Integendeel. Men spreekt al over de ‘terugkeer van religie’, en films en series, muziek, radio en social media zijn daarbij van grote betekenis. Dit (Engelstalige) vak geeft je inzicht in de huidige vormen van religie in de samenleving, en het belang van populaire cultuur in de communicatie van religieuze ideologieën.
Wetenschappelijk schrijven culturele antropologie (keuzevak)
Hoe schrijf je een wetenschappelijk paper? In dit vak behandelen we het proces van wetenschappelijk schrijven, het ontwerpen en opbouwen van een artikel, en het gebruik van met name secundaire bronnen (wetenschappelijke en vakliteratuur, maar ook niet-wetenschappelijke documenten, de media en het internet). Vervolgens schrijf je een klein wetenschappelijk paper waarbij stap voor stap de verschillende fasen van het schrijfproces worden geoefend en besproken. Je leert o.a. om het onderwerp af te bakenen, hoe je hoofd- en deelvragen moet formuleren en hoe je een wetenschappelijk betoog structureert.
Profileringsruimte
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.
Blok 3
Migrants and integration (keuzevak)
Wat doet mensen ertoe besluiten om te immigreren naar een compleet ander land? Waarom is het werkloosheidsniveau onder (bepaalde) groepen immigranten relatief hoog? Hoe komt het dat sommige immigranten zich maar moeilijk ‘thuis’ kunnen voelen in het nieuwe land? Dit (Engelstalige) vak richt zich op migratie, integratie en interetnische relaties. De onderwerpen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld: (geestelijke) gezondheid van immigranten, mensensmokkel, radicalisering, en integratie van vluchtelingen. De specifieke onderwerpen variëren per jaar en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van interessante experts die onze gastcolleges verzorgen.
Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines (keuzevak)
‘Sustainability’ raakt aan de belangrijkste maatschappelijke kwesties van dit moment en is dan ook een sleutelwoord geworden in de discussies over (en het beleid op) klimaatverandering, milieuvervuiling en sociale ongelijkheid. Dit (Engelstalige) vak ontleedt het begrip duurzaamheid tot het omstreden terrein waarop wetenschappelijke expertise, politieke belangen en de alledaagse werkelijkheid elkaar op meerdere niveaus confronteren. We bestuderen onder meer waarde en verspilling, wereldwijde en lokale voedselvoorzieningen, de verdeeldheid rond fossiele en hernieuwbare energie en de politiek van duurzaamheid.
Antropologie van de religie: theorieën en methoden
Hoe beleven en beoefenen mensen religie in het normale, dagelijkse leven? In dit vak staan (het ontstaan van) religieuze settings, en collectieve en individuele religieuze ervaringen centraal. We behandelen onderwerpen zoals religieuze ruimte en tijd, het lichaam en de zintuigen, gender en seksualiteit, ritueel en verbeelding, beelden en voorwerpen, geluid en muziek, media, macht, geld en politiek. Naast dat je de hoorcolleges volgt, verricht je ook zelf veldonderzoek naar ‘geleefde’ religie in een zelfgekozen, religieuze setting. Aan de hand van dat onderzoek schrijf je een mini-etnografie.
Key challenges to the welfare state (keuzevak)
De westerse samenleving maakt opnieuw een periode van ingrijpende maatschappelijke verandering door. Sociale processen zoals postindustrialisering, individualisering, vrouwenemancipatie, migratie en vergrijzing dwingen politici en beleidsmakers tot hervormingen. In dit (Engelstalige) vak leer je wat het verband is tussen de verzorgingsstaat en maatschappelijke verandering, in het verleden en in het heden, in Nederland én daarbuiten, en hoe je deze verbanden kunt interpreteren en verklaren. Het gaat in op de oorsprong van de verzorgingsstaat, de onderdelen en organisatie ervan, en de transformatie die het momenteel ondergaat.
Profileringsruimte
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.
Blok 4
Etniciteit en nationalisme (keuzevak)
Vragen als `wie ben ik?', `waar kom ik vandaan?' en `waar hoor ik bij?' zijn niet eenduidig te beantwoorden en mensen worstelen vaak met de meerdere, verschillende identiteiten die zij hebben. Soms schept generalisatie overzicht, maar het kan ook juist voor verwarring of stigmatisering zorgen. Dit vak geeft inzicht in de complexiteit van de meerduidige identiteit, waarbij met name etnische, religieuze en (trans)nationale identificaties onderwerp van studie zijn. Ook bekijken we welke rol je als antropoloog in dit wetenschappelijke debat inneemt.
Profileringsruimte (keuzevak)
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Postcolonial Theory (keuzevak)
Engelstalig keuzevak uit de minor Postcolonial Studies (Geesteswetenschappen): Major developments in the field of Postcolonial Theory will be examined. We start from Said's observation that colonialism affected both the colonizing countries as well as the colonized peoples. As such, Postcolonial Theory provides a variety of methodological tools for analyzing literature and culture that are of special relevance in the age of globalization. We will focus on the development of a postcolonial consciousness, the implication of literature and other cultural forms in the colonizing process and as forms of resistance. Students will become familiar with all major issues in the field of Postcolonial Studies. Students will acquire a number of theoretical perspectives and will be able to apply them to the interpretation of literature and other forms of culture.
Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam. (keuzevak)
De antropologie van het lichaam leert ons dat het lichaam niet enkel een biologisch gegeven is, maar een sociaal construct en culturele entiteit. Een antropoloog beschouwt het lichaam als de pijler van sociale en culturele processen, van macht, controle en verzet, maar ook als drager van identiteit. Dit vak leert je wat de conceptuele betekenis is van gender, sekse en seksualiteit; over het verschil daartussen én de onderlinge relaties.
Rejecting minorities: an interdisciplinarian perspective on intergroup relations (keuzevak)
De vooroordelen jegens immigranten is de afgelopen jaren in bijna alle westerse samenlevingen toegenomen. Als oorzaak wordt veelal het islamitisch terrorisme genoemd, de economie en het grote aantal vluchtelingen dat Europa probeert binnen te komen. Maar hóé dragen deze gegevens bij aan vooroordelen? Waarom reageert de één met discriminatie en de ander niet? Hoe komt het dat de focus soms op één bepaalde groep komt te liggen? Dit (Engelstalige) vak gaat in op deze, en nog vele andere, kwesties rondom minderheden en immigratie.
Criminal Behaviour during the Life Course (keuzevak)
Wat is de rol van het gezin en de ontwikkeling van het kind in een latere ‘carrière’ als crimineel? Zijn foute vrienden een indicatie voor de toekomst? En wat is de invloed van bijvoorbeeld een vaste relatie, het krijgen van kinderen of een gevangenisopsluiting op iemands criminele gedrag? In dit (Engelstalige) vak leer je over populaire criminologische, sociologische en psychologische theorieën, empirisch onderzoek naar crimineel gedrag en de verschillende stadia van een mensenleven, en het beleid dat zich daarop richt.
Anthropology of Violence (keuzevak)
In het vak Anthropology of Violence behandelen we vormen van fysiek, structureel en symbolisch geweld als een kracht in het dagelijks leven. Waar vinden we deze vormen van geweld? Hoe herkennen en definiëren we ze als geweld? En welke ethische en methodologische vragen duiken op wanneer antropologen dit belangrijke deel van het sociale leven proberen te bestuderen? Wij verkennen de belangrijkste concepten en theorieën die antropologen hebben gebruikt om geweld en de nasleep ervan te definiëren en te bestuderen.
Profileringsruimte
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.
Blok 2
Bachelorproject: het opzetten van een kwalitatief onderzoek
Samen met je onderzoekspartner zet je zelf een onderzoek op, dat je in blok 3 gaat uitvoeren. Het onderzoek bestaat een theoretisch en een methodologisch deel. Je leert o.a. om een probleemstelling en onderzoeksvragen te formuleren; je kunt wetenschappelijke literatuur verwerken in een samenhangende literatuurstudie; je maakt een veldwerkplan waarin je de methoden van je onderzoek en je planning verantwoordt; kortom, na afronding van dit vak ben je klaar voor je veldwerkonderzoek in Nederland, Europa of Guatemala.
Religion, Media and Popular Culture (keuzevak)
Lange tijd dachten wetenschappers dat religie iets privaats zou worden; iets dat beleden wordt binnen de privésfeer. Inmiddels weten we dat die verwachtingen niet zijn uitgekomen. Integendeel. Men spreekt al over de ‘terugkeer van religie’, en films en series, muziek, radio en social media zijn daarbij van grote betekenis. Dit (Engelstalige) vak geeft je inzicht in de huidige vormen van religie in de samenleving, en het belang van populaire cultuur in de communicatie van religieuze ideologieën.
Beleid- en evaluatieonderzoek (keuzevak)
In Nederland wordt veel en voortdurend beleid gemaakt. Het succes van beleid is vaak afhankelijk van de aannames van beleidsmakers en van het proces waarin het beleid wordt ontwikkeld. Sociologen en antropologen kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces. Ze doen dit voornamelijk door theorieën, bestaand onderzoek en nieuwe empirische bevindingen te combineren en dit terug te koppelen aan de veronderstellingen waarop het bestaande beleid is gestoeld. In dit vak leer je hoe je dit soort beleidsonderzoek doet.
Kwalitatieve onderzoeksmethoden
De theorie en de praktijk van het veldwerk als onderzoeksmethode staan centraal. Je leert meer over participerende observatie, kwalitatieve interviews en het maken van veldnotities, maar we behandelen ook zaken als ethiek, veldwerkrelaties, veldwerkfasen en veldwerkstress. Daarnaast gaan we in dit vak dieper in op de analyse binnen het kwalitatieve onderzoek. Je leert omgaan met het softwareprogramma NVivo en je oefent met het gebruik van dit programma voor kwalitatieve data-analyse.
Blok 3
Bachelorproject: dataverzameling en dataverwerking 1
Je gaat echt aan de slag als sociaalwetenschappelijk onderzoeker, op een zelfgekozen onderzoekslocatie in Europa of Guatemala. Aangezien het bachelorproject in duo’s wordt gedaan, kan dat onderzoek op twee manieren: complementair (waarbij je met je partner op dezelfde locatie twee aspecten van hetzelfde onderwerp onderzoekt) of comparatief (waarbij je partner en jij op twee verschillende locaties hetzelfde onderwerp onderzoeken). Je verzamelt op systematische, wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze empirische gegevens en je weet deze te interpreteren en analyseren. Je rapporteert over de voortgang van het veldwerk, over de ethische dilemma’s die je tegenkomt én over jouw eigen rol als onderzoeker.
Bachelorproject: dataverzameling en dataverwerking 2 (keuzevak)
Dit is het vervolg op Dataverzameling en Dataverwerking 1 (zie hierboven). Het stelt je in staat om voltijd onderzoek te doen in Nederland, Europa of Guatemala.
Migrants and integration (keuzevak)
Wat doet mensen ertoe besluiten om te immigreren naar een compleet ander land? Waarom is het werkloosheidsniveau onder (bepaalde) groepen immigranten relatief hoog? Hoe komt het dat sommige immigranten zich maar moeilijk ‘thuis’ kunnen voelen in het nieuwe land? Dit (Engelstalige) vak richt zich op migratie, integratie en interetnische relaties. De onderwerpen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld: (geestelijke) gezondheid van immigranten, mensensmokkel, radicalisering, en integratie van vluchtelingen. De specifieke onderwerpen variëren per jaar en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van interessante experts die onze gastcolleges verzorgen.
Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines (keuzevak)
‘Sustainability’ raakt aan de belangrijkste maatschappelijke kwesties van dit moment en is dan ook een sleutelwoord geworden in de discussies over (en het beleid op) klimaatverandering, milieuvervuiling en sociale ongelijkheid. Dit (Engelstalige) vak ontleedt het begrip duurzaamheid tot het omstreden terrein waarop wetenschappelijke expertise, politieke belangen en de alledaagse werkelijkheid elkaar op meerdere niveaus confronteren. We bestuderen onder meer waarde en verspilling, wereldwijde en lokale voedselvoorzieningen, de verdeeldheid rond fossiele en hernieuwbare energie en de politiek van duurzaamheid.
Antropologie van de religie: theorieën en methoden
Hoe beleven en beoefenen mensen religie in het normale, dagelijkse leven? In dit vak staan (het ontstaan van) religieuze settings, en collectieve en individuele religieuze ervaringen centraal. We behandelen onderwerpen zoals religieuze ruimte en tijd, het lichaam en de zintuigen, gender en seksualiteit, ritueel en verbeelding, beelden en voorwerpen, geluid en muziek, media, macht, geld en politiek. Naast dat je de hoorcolleges volgt, verricht je ook zelf veldonderzoek naar ‘geleefde’ religie in een zelfgekozen, religieuze setting. Aan de hand van dat onderzoek schrijf je een mini-etnografie.
Key challenges to the welfare state (keuzevak)
De westerse samenleving maakt opnieuw een periode van ingrijpende maatschappelijke verandering door. Sociale processen zoals postindustrialisering, individualisering, vrouwenemancipatie, migratie en vergrijzing dwingen politici en beleidsmakers tot hervormingen. In dit (Engelstalige) vak leer je wat het verband is tussen de verzorgingsstaat en maatschappelijke verandering, in het verleden en in het heden, in Nederland én daarbuiten, en hoe je deze verbanden kunt interpreteren en verklaren. Het gaat in op de oorsprong van de verzorgingsstaat, de onderdelen en organisatie ervan, en de transformatie die het momenteel ondergaat.
Profileringsruimte
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.
Blok 4
Bachelorproject: bachelorthesis
Binnen het bachelorproject werk je aan je thesis. Alles wat je de afgelopen tijd aan theorie en methodologie geleerd hebt, in combinatie met de onderzoekresultaten die je hebt verzameld op jouw veldwerklocatie in Nederland Europa of Guatemala, komt samen in de thesis die je samen met je onderzoekspartner schrijft.
Etniciteit en nationalisme (keuzevak)
Vragen als `wie ben ik?', `waar kom ik vandaan?' en `waar hoor ik bij?' zijn niet eenduidig te beantwoorden en mensen worstelen vaak met de meerdere, verschillende identiteiten die zij hebben. Soms schept generalisatie overzicht, maar het kan ook juist voor verwarring of stigmatisering zorgen. Dit vak geeft inzicht in de complexiteit van de meerduidige identiteit, waarbij met name etnische, religieuze en (trans)nationale identificaties onderwerp van studie zijn. Ook bekijken we welke rol je als antropoloog in dit wetenschappelijke debat inneemt.
Politieke antropologie (keuzevak)
In dit vak bestuderen we centrale thema’s, concepten en theorieën van de politieke antropologie die niet alleen aansluiten bij hedendaagse vraagstukken, maar ook geworteld zijn in de theoretische geschiedenis van antropologie. Centraal staat de vraag hoe uiteenlopende samenlevingen machtsprocessen, besluitvorming en bestuur (governance) organiseren en legitimeren met betrekking tot de verdeling van (voor specifieke samenlevingen) wezenlijke hulpbronnen.
Profileringsruimte
De profileringsruimte (6 vakken) kun je naar eigen interesse en ambitie invullen. Wil je je profiel verbreden of verdiepen? Wil je extra vakken volgen binnen deze of een andere opleiding? Wil je een minor volgen? Heb je een toffe stageplek gevonden, of wil je bijvoorbeeld een halfjaar in het buitenland studeren? Het kan allemaal in de profileringsruimte. Het tweede jaar van de opleiding is in principe niet geprogrammeerd, zodat je echt de ruimte hebt om je ambitie waar te maken.

 

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bacheloropleiding bestaat uit twee delen:

  • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masterprogramma’s in aanmerking te komen. Een stage, een minor en studeren in het buitenland behoren tot de mogelijkheden.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur per week aan je studie.

Werk- en toetsvormen

De meeste vakken bestaan uit een mix van college, werkgroepen, (groeps)opdrachten en zelfstudie. In de werkgroepen besteed je aandacht aan de literatuur en train je je academische vaardigheden. De opdrachten zijn actueel en leren je allerlei vaardigheden zoals debatteren en presenteren, het verzamelen, analyseren en structureren van data en het schrijven van een wetenschappelijke paper. Bij Culturele antropologie werk je regelmatig samen aan groepsopdrachten. In Utrecht Science Park zijn er speciaal voor studenten diverse locaties en studielandschappen om (samen) te studeren. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Werkvorm Tijdsbesteding
Hoorcollege 25%
Werkcollege 20%
Practicum 10%
Groepswerk 15%
Zelfstudie 30%

Groepsgrootte

In 2020 zijn 115 eerstejaarsstudenten aan de opleiding Culturele antropologie begonnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. In een werkgroep zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Stage

In een stage doe je ervaring op in praktische antropologische werkzaamheden. Een stage in Nederland of het buitenland biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen.

Studiebegeleiding

Bij Culturele antropologie kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Culturele antropologie behaald hebben om je studie met het tweede jaar te mogen vervolgen.

Bring Your Own Device

We rekenen erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als je computeronderwijs volgt. Via je laptop kun je als UU-student altijd, overal en gratis bij vrijwel alle studiesoftware. Meer weten? Lees hier alles over BYOD.