Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs. Daarnaast werk je zelfstandig aan opdrachten.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Inleiding media & communicatie
Je maakt kennis met de verschillende krachten die het communicatieproces en mediagebruik beïnvloeden. Ook leer je vanuit welke perspectieven je communicatie en media kunt bestuderen.
Multi-modale communicatie: Analyse van tekst en beeld
Je leert de opbouw en vorm van geschreven en korte audiovisuele boodschappen doorgronden. Je past analysemethoden toe die je in staat stellen de coherentie van een langere tekst en de opbouw van een televisiecommercial te beschrijven.
Blok 2
Nieuwe media & communicatie
Je krijgt zicht op de ontwikkeling van nieuwe media en de wisselwerking tussen deze media en de politieke, economische, sociale en culturele context waarin ze worden gebruikt. Wat maakt sommige media ‘nieuw’ en hoe beïnvloeden ze het communicatieproces?
Face-to-face-communicatie
Je verdiept je in de wijze waarop mensen in gesprekken iets gedaan krijgen. Je leert hoe je gesprekken tussen internationale studenten of werknemers in een organisatie kunt beschrijven en analyseren.
Blok 3
Media & maatschappij
Je maakt kennis met de industriële en institutionele kaders waarbinnen massamedia (krant, radio, film, televisie, games) in de laatste 120 jaar zijn gevormd, en hoe die op hun beurt een vormende werking hebben gehad op de maatschappij.
Methoden van communicatieonderzoek
Je breidt je kennis over onderzoeksmethoden verder uit en leert welke vragen je daarmee kunt beantwoorden. Je gaat ook zelf een onderzoek naar een communicatiefenomeen opzetten, uitvoeren en analyseren.
Blok 4
Psychologie van de communicator
In deze cursus wordt de individuele mens onder een vergrootglas gelegd en ga je op zoek naar universele eigenschappen van het menselijk denken, voelen en handelen die een centrale rol spelen in communicatie en mediagebruik.
Optimalisatie van communicatie
Je bestudeert bestaande teksten waarmee een organisatie probeert het gedrag van burgers/cliënten te beïnvloeden. Deze teksten werken vaak niet zoals bedoeld. Je onderzoekt waarom en hoe je ze kunt verbeteren.
Jaar 2
Verplichte vakken
Blok 1: Informatiekunde
De cursus brengt in vogelvlucht het academische veld van Informatiewetenschappen in kaart, en stipt daarbij zowel historische als hedendaagse gedachtevorming over 'informatie' aan. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Blok 2: Schrijven, redeneren & presenteren
Deze cursus draagt bij aan de je academische vaardigheden. De nadruk ligt op schrijfvaardigheid in academische en professionele zin.
Verdiepingspakket Media, communicatie en markt
Blok 1: Media-industrie
Je leert meer over de makers en verkopers van media. Wie zijn de spelers in de media-industrie? Hoe zijn de bedrijven en sectoren met elkaar verweven? En waarom kun je sommige programma's maar korte tijd online bekijken?
Blok 2: Media en representatie
Wat we in de media zien nemen we vaak voor waar aan. In deze cursus leer je dat ook non-fictieve media-uitingen (zoals documentaires en nieuwsberichten) gebruik maken van technieken om de betekenis te sturen.
Blok 3: Media en publiek
Je onderzoekt hoe bepaalde boodschappen ontvangen worden en hoe mediamakers de emoties en interpretatie van hun publiek proberen te sturen.
Blok 4: Media en participatie
Je onderzoekt hoe oude en nieuwe media uitnodigen tot deelname aan het publieke debat. Zijn we door nieuwe media als Facebook en blogs mondiger geworden? Of zijn we een groter doelwit geworden voor reclame en marketing?
Verdiepingspakket Communicatie, organisatie en interactie
Blok 1: Communicatie, cognitie en begrijpelijkheid
Je leert hoe je kunt onderzoeken of teksten goed begrepen worden en zo niet, hoe je ze dan begrijpelijker kunt maken.
Blok 2: Communicatie, emotie en overtuigingskracht
Hoe komt iemands gedrag of mening tot stand? En hoe je kun je met communicatiemiddelen iemands gedrag of mening beïnvloeden? Je leert de elementen van een overtuigende boodschap kennen.
Blok 3: Communicatie, media en interactie
Je leert welke rol media spelen in de menselijke interactie. Hoe verschilt een face to face-gesprek bijvoorbeeld van een What's App-gesprek? Helpen of hinderen media ons in onze communicatie?
Blok 4: Communicatie, organisatie en crisis
Welke invloed hebben de structuur en de cultuur binnen een organisatie op de communicatie-uitingen daarvan? En hoe communiceert een bedrijf als het in een crisis belandt?
Verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit
Blok 1: Interculturele communicatie
Hoe kunnen mensen uit verschillende culturen, die verschillende talen spreken, met elkaar communiceren? Dat bestudeer je, zodat je aan het eind van de cursus tips kan formuleren voor interculturele dialogen in verschillende scenario's.
Blok 2: Culturele representaties
Je onderzoekt hoe verschillende culturen verbeeld en besproken worden in massamedia. Je krijgt een overzicht van stereotypen en clichés en leert welke machtsrelaties ontstaan door het gebruik daarvan.
Blok 3: Bestuur en management van talige diversiteit
Je leert welke uitdagingen er ontstaan als er binnen een bedrijf meerdere talen en culturen aanwezig zijn en hoe je hier het beste mee om kan gaan. Daarvoor analyseer je onder andere het taalbeleid van multinationale bedrijven.
Blok 4: Digitale identiteit
Je onderzoekt hoe mensen hun eigen identiteit vormgeven via digitale media en hoe ze zich afzetten tegen andere culturen.
Verdiepingspakket Digitale communicatie
Blok 1: Data-analysis in the practice of Communication
Je onderzoekt de ontwikkelingen rondom het verschijnsel 'big data'. Aan de hand van concrete praktijkopdrachten stel je kritische vragen over informatie- en interfacedesign en de macht van protocollen.
Blok 2: Social media in context
Je leert hoe social media de positie van de consument veranderd hebben, hoe ze onze privacy beïnvloeden en hoe ze communities laten ontstaan.
Blok 3: Speelse communicatie en gaming
Je bestudeert hoe games en spelelementen worden ingezet in diverse andere media en vakgebieden. Ook leer je wat een 'experience economy' is en hoe games en gamificatie daarin passen.
Blok 4: Mobiele communicatie
Je onderzoekt hoe we mobiele apparaten inzetten om beter te communiceren. En hoe communiceren mobiele media over ons, bijvoorbeeld door informatie over ons te verzamelen en te 'lekken'?
Jaar 3
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken die passen bij jouw interesses. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Blok 1 of 3
CIW-Lab
Deze cursus herhaalt relevante onderzoeksbenaderingen en onderzoeksmethoden die binnen communicatieonderzoek aan bod zijn gekomen in de basispakketten, en bereidt je voor op het uitvoeren van een communicatieonderzoek in het verlengde van het gekozen verdiepingspakket. Tijdens deze cursus schrijf je het onderzoeksplan voor je eindwerkstuk.
Blok 2 of 4
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij Communicatie- en informatiewetenschappen in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied van communicatie- en informatiewetenschap. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken. In de vakomschrijvingen van het tweede jaar vind je terug welke vakken bij welk pakket horen. 
 

 • Media, communicatie en markt
  Je maakt kennis met het onderzoek naar media. Je oefent in onderzoekstechnieken die de professional in het vakgebied nodig heeft: literatuur- en bronnenonderzoek, interviewen, rapporteren, debatteren.
   
 • Communicatie, organisatie en interactie
  In dit pakket gaat de aandacht vooral uit naar effecten van communicatie op de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en overtuigingskracht van informatie (van maatschappelijke en commerciële organisaties).
   
 • Cultuur, communicatie en diversiteit
  Je verdiept je in de (inter)culturele aspecten van communicatie op zowel zakelijk als persoonlijk gebied (in bijvoorbeeld social media).
   
 • Digitale communicatie
  In dit pakket verdiep je je kennis van de actuele stand van zaken op het gebied van de nieuwe media. Je analyseert teksten en kijkt naar commerciële en maatschappelijke organisaties die nieuwe media inzetten voor hun doelstellingen.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken die passen bij jouw eigen interesses. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren.

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen krijg je onderwijs in de vorm van hoor- maar vooral werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 123 studenten begonnen aan de opleiding Communicatie-en informatiewetenschappen. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 100% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Communicatie- en informatiewetenschappen ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.