Veelgestelde vragen

Meedoen aan de selectie

Ik ben al geslaagd, mag ik meedoen aan de selectie?
Je mag deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht als je aan de toelatingseisen voor Biomedische wetenschappen voldoet, dus ook als je nu een andere studie volgt of als je een jaar in het buitenland bent geweest. Je moet uiteraard wel voldoen aan alle vooropleidingseisen.

Ik ben deficiënt in één of meer vwo-vakken, heb een afwijkend diploma / ben bezig een afwijkend diploma te halen. Mag ik meedoen aan de selectie?
Je kunt meedoen aan de selectie als je nog bezig bent om vakken of een diploma te halen. Je kunt echter alleen geplaatst worden voor de opleiding als je uiterlijk 31 augustus 2021 bij de Universiteit Utrecht kunt aantonen dat je aan de ingangseisen van de opleiding voldoet. Deficiënties moeten dus ook uiterlijk 31 augustus 2021 zijn weggewerkt.

Als je een deficiëntie moet wegwerken, doe je dit via De Centrale Commissies Voortentamen – CCVX of via een Staatsexamen. Certificaten van Boswell-Bèta worden niet geaccepteerd bij Biomedische wetenschappen in Utrecht.

Let op! Uiterlijk 31 augustus moet je aan alle vooropleidingseisen hebben voldaan. Als je vragen hebt over het uploaden van de juiste documenten kun je deze stellen aan de Centrale Studentenadministratie via studentenservice@uu.nl.

Ik heb geen overgangscijfers omdat ik een hbo-propedeuse/hbo-diploma heb of omdat ik 2 vwo-jaren in 1 heb gedaan (bijv. VAVO). Mag ik meedoen aan de selectie?
Ja, je mag dan deelnemen aan de selectie. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Voor kandidaten met een andere vooropleiding, zullen we een aangepaste formule gebruiken om het rangnummer te bepalen om te compenseren voor de afwezigheid van vwo-cijfers. Let wel op dat je aan de toelatingseisen van de opleiding voldoet en de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde A of B aantoonbaar op vwo-niveau hebt afgerond, bijvoorbeeld via CCVX. Je kunt contact opnemen met de Toelatingscommissie via toelating@umcutrecht.nl om dit te laten checken.

Ik heb een buitenlands diploma, mag ik meedoen aan de selectie?
Je mag met een buitenlands diploma meedoen aan de selectieprocedure. Je kunt echter alleen geplaatst worden als je diploma voldoet aan de ingangseisen voor Biomedische wetenschappen in Utrecht.

Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan, adviseren wij je om de website van International Student Admissions van de Universiteit Utrecht te bekijken. Zij kunnen voor je nagaan of je een geschikt diploma hebt om in Nederland Biomedische wetenschappen te gaan studeren.

Wanneer je wordt toegelaten op grond van een buitenlands diploma, moet het Admissions Office uiterlijk 31 augustus 2021 een hardcopy van je buitenlands diploma per post hebben ontvangen.

Ik sta een 8 gemiddeld en doe dit jaar eindexamen /  ik heb al eindexamen gedaan, wat zijn mijn opties?
De zogenaamde ‘8+ regeling’ is komen te vervallen. Dit betekent dat je ongeacht je gemiddelde vwo-cijfer, mee moet doen aan de selectie van Biomedische wetenschappen om geplaatst te kunnen worden voor de opleiding. Hoge vwo-cijfers zijn wel gunstig voor je kans op plaatsing.

Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure van Biomedische wetenschappen?
Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat je op de selectiedag naar Utrecht moet komen en dat de reis- en eventuele verblijfskosten hiervoor voor eigen rekening zijn. Je moet op de selectiedag ook je eigen eten regelen.

Ik kan niet aanwezig zijn op de selectiedag. Kan ik op een andere manier alsnog deelnemen aan de selectie?
De selectiedag van de opleiding Biomedische wetenschappen vindt plaats op zaterdag 27 februari 2021. Het precieze tijdstip wordt nog bekend. Deelname aan de selectiedag is verplicht.

Ik ben niet in Nederland op 27 februari 2021. Kan ik toch deelneme aan de selectiedag?
De aparte regeling voor deze kandidaten is overbodig geworden. Alle kandidaten leggen de toets online af. Voor kandidaten in een andere tijdszone blijft gelden dat de selectietoetsen op de Nederlandse tijd afgenomen worden. Wegens een eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de toetsen daardoor op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip vallen.

Op 27 februari 2021 heb ik ook een selectie van een andere opleiding. Hoe kan ik dat combineren?
Als je een andere selectie hebt op dezelfde dag, stuur ons dan een e-mail via selectieBMW@umcutrecht.nl. Wij kunnen met je meedenken en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Als de selectiedag van een andere opleiding geheel samenvalt met die van Biomedische wetenschappen in Utrecht, zal je moeten kiezen aan welke selectie je gaat deelnemen.

Selectiepoging

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de selectie, mag ik nogmaals meedoen?
In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht. Als je afgelopen jaar hebt deelgenomen maar je plaats niet hebt geaccepteerd of niet bent geplaatst, kun je aankomend jaar opnieuw meedoen. Uiteraard moet je dan nog wel minimaal één selectiekans over hebben.

Ik wil me terugtrekken uit de selectieprocedure. Wat zijn de consequenties?
Besef dat ingeschreven staan voor de opleiding Biomedische wetenschapen in Utrecht in Studielink na 15 januari 2021 automatisch betekent dat je een selectiepoging verbruikt. Als je je uitschrijft na 15 januari kun je je deelname niet ongedaan maken. Uitschrijven vóór 15 januari kan wel zonder gevaar voor het verliezen van een selectiepoging.

Als je je na 15 januari nog wil terugtrekken, geef dan je afmelding aan ons door via selectieBMW@umcutrecht.nl. Daarnaast moet je je ook uitschrijven in Studielink.

Hoeveel selectiepogingen verbruik ik dit jaar?
Met deelname aan onze selectie voor studiejaar 2021-2022 verbruik je één selectiepoging.

In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Utrecht. Als je afgelopen jaar hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst en nog minimaal één selectiepoging hebt, kun je aankomend jaar opnieuw meedoen.

Als je je voor Biomedische wetenschappen in Utrecht hebt ingeschreven maar je je vóór 15 januari uitschrijft, dan verbruik je geen selectiepoging voor deze opleiding. Als je je later uitschrijft (na 15 januari) verbruik je wel een selectiepoging.

Wat moet ik doen als ik gezakt ben?
Wanneer je er niet in slaagt om je diploma of CCVX-examen of certificaat te behalen, kan je door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier een verzoek indienen om je selectiepoging te laten schrappen. Klik hier om naar het formulier te gaan. Het dit jaar behaalde rangnummer vervalt. Als je volgend jaar Biomedische wetenschappen wil studeren, zal je volgend jaar opnieuw mee moeten doen aan de selectie. Dan zal je een nieuw rangnummer krijgen.

Selectieprocedure

Waarom worden er dit jaar SE-cijfers gebruikt in plaats van 5-6 vwo overgangscijfers?
Vanwege de coronamaatregelen zijn op middelbare scholen de Programma’s voor Toetsing en Afronding (PTA’s) voor 5 vwo niet volledig afgerond en diverse vakken niet met cijfers beoordeeld. Dit heeft als gevolg dat de 5-6 vwo overgangscijfers van scholieren uit het schooljaar 2019-2020 onbetrouwbaar zijn als selectiecriterium voor toelating tot de opleiding.

De selectiekandidaten die dit jaar eindexamen doen dienen hun SE-cijfers behaald tot en met 15 januari 2021 aan te leveren in plaats van 5-6 vwo overgangscijfers. De peildatum van 15 januari is gekozen omdat SE-cijfers op dat moment landelijk het meest synchroon kunnen worden opgeleverd. Middelbare scholen zijn hiervan op de hoogte.*

Selectiekandidaten die al eerder hun vwo-diploma hebben gehaald mogen kiezen of ze hun 5-6 vwo overgangscijfers of hun SE-cijfers op hun eindexamenlijst aanleveren. Ook zij dienen een cijferlijstverklaring ondertekend door hun middelbare school aan te leveren. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om dit tijdig te doen.

* De VSNU is samen met de VO-raad tot dit alternatief gekomen, mede op basis van input van de VvSL en de NFU.

Ik ben al geslaagd, welke vwo-cijfers moet ik dan aanleveren?
Als je al geslaagd bent en je vwo-diploma al hebt, mag je kiezen of je 5-6 vwo overgangscijfers of je SE-cijfers op je eindexamenlijst aanlevert voor de selectie. Je dient hiervoor een gewaarmerkte cijferlijstverklaring te uploaden. Zorg er dus voor dat je dit op tijd regelt bij je oude middelbare school.

Ik heb meer dan twee weken geleden het vragenformulier ingediend en heb nog geen toegang gekregen tot de studiestof. Wat moet ik doen?
Dit geldt vanaf 1 december. Je krijgt na 1 december toegang tot de studiestof. Als je twee weken nadat je het vragenformulier hebt ingediend nog geen e-mail hebt ontvangen met inloggegevens (Solis-ID; check ook je spamfolder), neem dan contact op met selectieBMW@umcutrecht.nl. Neem ook contact met ons op als je meer dan twee weken voor 1 december je vragenformulier hebt ingevuld en twee weken na 1 december nog geen e-mail met inloggegevens (Solis-ID) hebt ontvangen (check ook je spamfolder).

Ik heb extra tijd / voorzieningen nodig tijdens de selectiedag, kan dat?
Heb je een beperking (bijv. ADHD, dyslexie, visuele beperking) of is Nederlands niet je moedertaal waardoor je mogelijk extra tijd / voorzieningen tijdens de selectiedag nodig hebt? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2021, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer, de aard van de beperking (inclusief bewijsstukken) en wat je nodig denkt te hebben aan voorzieningen. Al de opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de aard van de beperking wordt bekeken welke voorziening er voor de selectiedag mogelijk is.

Mag ik een woordenboek gebruiken tijdens de selectiedag?
Wanneer Nederlands niet je moedertaal is en je hier moeite mee ervaart kun je bij de studieadviseurs een verzoek indienen voor het gebruik van een woordenboek. Stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 31 januari 2021, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer en de reden waarom je een woordenboek denkt nodig te hebben. Al de opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Waar vind ik mijn studentnummer dat ik nodig heb tijdens de selectietoetsen?
Het studentnummer is het nummer dat je in Studielink van de Universiteit Utrecht toegewezen hebt gekregen. Het bestaat uit 7 cijfers. Je studentnummer staat onderaan iedere mededeling die je ontvangt vanuit OSIRIS Online Application.

Wanneer krijg ik te horen of ik geselecteerd ben voor de opleiding?
Op 15 april 2021 krijg je te horen wat je rangnummer is via Studielink. Als je rangnummer gunstig is, krijg je een plaats aangeboden voor de opleiding in Studielink. Zodra iemand een plaats heeft geweigerd, zal deze aan de volgende in de lijst worden aangeboden. Je behoudt de hele procedure hetzelfde rangnummer. Deze verandert niet.

Rangnummer, en dan?

Wat zijn de vervolgstappen als ik niet geplaatst word?
Als je niet door de selectie heen komt, één keer hebt deelgenomen aan de selectieprocedure van Utrecht en nog minimaal één keer mag deelnemen aan de selectieprocedure, dan mag je volgend jaar nogmaals deelnemen aan onze selectie. Daarbij wordt niet gekeken naar je uitslag van het voorgaande jaar. Aan de selectie voor toelating tot een studiejaar kunnen geen rechten worden ontleend voor de toelating tot een volgend studiejaar.

Houd rekening met de kans dat je niet wordt geselecteerd voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Het is belangrijk om goed na te denken over een alternatieve studiekeuze.

Wat is de volgorde waarin kandidaten geplaatst worden?
De volgorde waarin kandidaten geplaatst worden, is als volgt:

  1. Plaatsing van kandidaten op basis van rangnummer (alleen diegenen die aan alle voorwaarden voldoen en die een gunstig genoeg rangnummer hebben voor plaatsing).
  2. Naplaatsing van de eerstvolgende op de ranglijst op vrijgekomen plaatsen omdat eerder geplaatste kandidaten hun plek hebben geweigerd.

Wat is/heb ik een gunstig rangnummer?
Een laag rangnummer (1-175) geeft veel kans op plaatsing, een hoog rangnummer (>250) geeft een kleinere kans op plaatsing.  Het is echter niet te zeggen tot welk rangnummer er een plaats aangeboden zal worden. Als er namelijk in de rangnummers 1 t/m 175 veel kandidaten zijn die ook elders geselecteerd worden en voor die andere opleiding een plaats accepteren, vallen er weer plekken vrij in de ranglijst van BMW. Zodra er een plek vrijvalt, krijgt de volgende kandidaat op de lijst een plaats aangeboden. Dit proces gaat door totdat alle plekken bezet zijn óf tot het 15 september 2021 is. Op deze website wordt wekelijks het laatst aangeboden rangnummer gepubliceerd.