Studieprogramma

De driejarige bacheloropleiding B&O bestaat uit een hoofdprogramma en keuzeruimte. Het hoofdprogramma bevat je verplichte vakken en beslaat driekwart van je studie. De overige ruimte is je keuzeruimte, en die kun je helemaal vrij invullen. Daarin kun je keuzevakken volgen in Utrecht, maar ook in het buitenland studeren of een stage volgen.
 

Vakken 1e jaar
Blok 1
Bestuurskunde: bestuur, beleid en organisatie
Dit vak beantwoordt de vraag hoe bestuur in Nederland op verschillende niveaus en internationaal georganiseerd is en welke organisatie daarbij een rol spelen. Verder gaat dit vak over de hoofdlijnen van hoe het besturen vanuit de overheid, en de organisaties die daarbij horen, werkt.
Ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving
Ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar snel op en hebben grote gevolgen voor de manier waarop mensen samenleven, voor overheidsbeleid en voor organisaties. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan en kunnen we er invloed op uitoefenen?
Blok 2
B&O klassieken
Klassieke denkers Plato, Machiavelli, Weber en Arendt hebben op vragen over besturen en organiseren antwoorden gegeven die ook vandaag de dag nog bruikbaar zijn. Dit vak gaat over actuele kwesties als staatsinrichting, leiderschap, macht en organisatiediscipline en de morele dimensie die onder deze vragen belangrijk is.
Organisatiewetenschappen: perspectieven op organiseren
Je leert over hoe organisaties werken vanuit verschillende perspectieven. Je leert dat structuur maar één (hoewel belangrijk) perspectief is op wat er in een organisatie aan de hand is. Ook de mensen, de politiek en de cultuur van een organisatie moet je leren begrijpen.
Blok 3
Inleiding onderzoek naar B&O: methoden en statistiek
Je legt de basis voor het doen van B&O onderzoek. Er is aandacht voor de keuzes die onderzoekers moeten maken en de vaardigheden die daarbij nodig zijn. Je maakt kennis met methoden van kwantitatief onderzoek en statistische analyses.
Managementwetenschappen: management van dienstverlening
Publieke organisaties zoals in onderwijs of zorg presenteren keuzes en strategieën vaak in managementtermen met een bedrijfsmatig karakter. Je leert over de theorieën die daarachter zitten en je leert kritisch te reflecteren op hoe die worden toegepast bij maatschappelijke vraagstukken.
Blok 4
Kwantitatief onderzoek naar publieke organisaties
In deze cursus komen verschillende onderdelen uit het eerste jaar samen. Voor een vraagstuk van een organisatie met een publieke functie formuleer je in teamverband je eigen onderzoeksvraag en voer je het onderzoek ook uit. Je neemt enquêtes af en analyseert de resultaten voor een actueel maatschappelijk vraagstuk.
Economie en openbare financiën
Deze cursus gaat over de verhouding tussen overheid en markt en de manier waarop de overheid haar beleid financiert. In de cursus wordt bijvoorbeeld ingegaan op beleid rond collectieve verzekeringen, de inkomensverdeling en de individuele burger.
Vakken 2 jaar
Blok 1
Organisaties en organiseren
Deze cursus gaat over nieuwe inzichten in de organisatiewetenschap. Het gaat over vragen als: Zijn fusies rationele beslissingen? Kun je talentontwikkeling managen? Wat betekenen logo’s, kantoren en bedrijfsuitjes voor een organisatie? Wat is Het Nieuwe Werken? Theorie en praktijkonderzoek leren je in de cursus de uitdagingen voor mensen in organisaties begrijpen.
Staats- en bestuursrecht
Beleidsmakers moeten bij hun beslissingen rekening houden met de kaders die het staats- en bestuursrecht stelt. Je leert hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat dat voor burgers, organisaties en beleid betekent.
Blok 2
Comparative analysis of political institutions
In deze cursus leer je over hoe politieke instituties zoals kiesstelsels, parlementen en decentralisatie in verschillende landen werken. Daarnaast is er aandacht voor hoe verschillende instituties elkaar beïnvloeden, de rol van de media en belangengroepen en de invloed van de Europese Unie. Dit vak wordt in het Engels gegeven omdat er ook internationale studenten aan deelnemen.
Keuzevak (keuzevak)
Bijvoorbeeld: Global Civil Society, Democratie in theorie en praktijk, Publiek financieel management of een cursus van een andere opleiding.
Blok 3
Wetenschapsfilosofie
Dit vak geeft je inzicht in de achterliggende aannames over kennisontwikkeling, kennis- of waarheidsclaims van theorieën en methodes die gebruikt worden in de bestuurs- en organisatiewetenschap. Waarom zou je voor (of tegen) bepaalde onderzoeksmethoden kiezen? Deze cursus geeft je inzicht in de achterliggende aannames over kennisontwikkeling, kennis- of waarheidsclaims van theorieën en methodes die gebruikt worden in de bestuurs- en organisatiewetenschap. Waarom zou je voor of juist tegen bepaalde onderzoeksmethoden kiezen?
Beleid, rationaliteit en macht
Wordt beleid ontwikkeld om maatschappelijke problemen op te lossen of is beleid een instrument waarmee groepen in de samenleving hun belangen veiligstellen? Je bestudeert verschillende benaderingen van beleid en maakt een beleidsplan voor de praktijk.
Blok 4
Kwalitatief onderzoek
Je maakt kennis met een organisatie in de praktijk en doet samen met je team kwalitatief onderzoek naar een actueel vraagstuk. Je schrijft een onderzoeksrapport, en reflecteert daarin op je onderzoekersrol en het functioneren van je team.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Keuzevak
Bijvoorbeeld Management en bestuur van lagere overheden, Achieving Success in Public Governance, Diversiteit in bestuur en organisatie of een cursus van een andere opleiding, of bijvoorbeeld aan een andere universiteit (ook in het buitenland).
Keuzevak
Bijvoorbeeld Policy implementation, Beïnvloeden en overtuigen, Strategisch HRM in theorie en praktijk of een cursus van een andere opleiding, of bijvoorbeeld aan een andere universiteit (ook in het buitenland).
Blok 2
Keuzevak
Bijvoorbeeld: European Governance, Interculturele communicatie, Sport en samenleving of een cursus van een andere opleiding, of bijvoorbeeld aan een andere universiteit (ook in het buitenland).
Keuzevak
Bijvoorbeeld: Publiek financieel management, Arbeid, management en maatschappelijke vraagstukken, European Governance of een cursus van een andere opleiding, of bijvoorbeeld aan een andere universiteit (ook in het buitenland).
Blok 3
Leerkring (parttime)
In een leerkring doe je een groot zelfstandig onderzoek en schrijf je je bachelorscriptie. Je kiest uit de leerkringen: - Governance, democratie en verantwoording - Organiseren van interactie - Toekomst van werk - Organisaties in beweging - Publiek management - Civil Society Binnen die brede thema’s kies je zelf een onderwerp waar je je een half jaar in gaat verdiepen.
B&O van publieke vraagstukken
In deze cursus analyseer je publieke vraagstukken vanuit inzichten over governance, organisatiemanagement en professionaliteit bij de uitvoering. Ondersteund door een training in adviesvaardigheden werk je aan een adviesrapport over een actueel vraagstuk. Daarvoor gebruik je inzichten uit de breedte van de Bestuurs- en Organisatiewetenschap die je de afgelopen jaren hebt opgedaan.
Blok 4
Leerkring (fulltime)
Je hebt in blok 3 een van de leerkringen gekozen. Je rondt deze af in blok 4 met je bacheloronderzoek en -scriptie.

Sociale en professionele vaardigheden
Door de jaren heen ontwikkel je bovendien onderzoeks- en schrijfvaardigheden en andere sociale en professionele vaardigheden als presenteren, onderhandelen en conflicthantering zijn steeds een onlosmakelijk onderdeel van het programma over de jaren heen.

Bindend studieadvies
Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je opleiding stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je dan bij het zoeken naar een opleiding die beter bij je past.