Studieprogramma

De driejarige bacheloropleiding B&O bestaat uit een hoofdprogramma en keuzeruimte. Het hoofdprogramma bevat je verplichte vakken en beslaat driekwart van je studie. De overige ruimte is je keuzeruimte, en die kun je helemaal vrij invullen. Daarin kun je keuzevakken volgen in Utrecht, maar ook in het buitenland studeren of een stage volgen.
 

Vakken 1e jaar
Blok 1
Bestuurskunde: bestuur, beleid en organisatie
We kijken naar de wisselwerking tussen maatschappelijke transformaties (bijv. internationalisering, culturele diversificatie, informatisering) en het functioneren van organisaties met een publieke functie, en beantwoorden de vraag welke organisaties een rol spelen in het besturen van Nederland.
Ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving
Ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar snel op en hebben grote gevolgen voor de manier waarop mensen samenleven, voor overheidsbeleid en voor organisaties. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan en kunnen we er invloed op uitoefenen?
Blok 2
B&O klassieken
Klassieke denkers Plato, Machiavelli, Weber en Arendt hebben op vragen over besturen en organiseren antwoorden gegeven die ook vandaag de dag nog bruikbaar zijn. Dit vak gaat over actuele kwesties als leiderschap, macht en politiek-ambtelijke spanningen.
Organisatiewetenschappen: perspectieven op organiseren
Je leert organisaties met een publieke functie kennen, en kenmerken en types daarin onderscheiden. Op taken, aspecten en inzichten van een organisatie hebben klanten, werknemers en managers vaak een verschillend (soms tegenstrijdig) perspectief, dat de basis is voor hun interactie.
Blok 3
Inleiding onderzoek naar B&O: methoden en statistiek
Je legt de basis voor het doen van B&O onderzoek. Er is aandacht voor de keuzes die onderzoekers moeten maken en de vaardigheden die ze nodig hebben. Naast de basisprincipes is er vooral aandacht voor methoden van kwantitatief onderzoek en statistische analyses.
Managementwetenschappen: management van dienstverlening
Publieke organisaties zoals in onderwijs of zorg presenteren keuzes en strategieën vaak in managementtermen met een bedrijfsmatig karakter. Je leert die kennen en kritisch reflecteren op hoe ze worden toegepast in het publieke domein.
Blok 4
Kwantitatief onderzoek naar publieke organisaties
In deze cursus komen theoretische en disciplinaire perspectieven en onderzoeksvaardigheden uit het eerste jaar samen. Voor een vraagstuk van een organisatie met een publieke functie ga je in teamverband je eigen onderzoeksvraag formuleren en het onderzoek ook uitvoeren.
Economie en openbare financiën
Wat zijn overheidstaken en wat kan worden overgelaten aan de markt? Hoe financiert de overheid beleid en welke normen gelden daarvoor? Hoe verhoudt het overheidsbeleid zich tot collectieve verzekeringen, de inkomensverdeling en de individuele burger?
Vakken 2e jaar
Blok 1
Organisaties en organiseren
Zijn fusies rationele beslissingen? Kun je talentontwikkeling managen? Wat betekenen logo’s, kantoren en bedrijfsuitjes voor een organisatie? Wat is Het Nieuwe Werken? Theorie en praktijkonderzoek leren je de uitdagingen voor mensen in organisaties begrijpen.
Staats- en bestuursrecht
Beleidsmakers moeten bij hun beslissingen rekening houden met de kaders die het staats- en bestuursrecht stelt. Je leert hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat dat voor burgers, organisaties en beleid betekent.
Blok 2
Comparative analysis of political institutions
In deze cursus leer je over hoe politieke instituties zoals kiesstelsels, parlementen en decentralisatie in verschillende landen werken. Daarnaast is er aandacht voor hoe verschillende instituties elkaar beïnvloeden, de rol van de media en belangengroepen en de invloed van de Europese Unie. Dit vak wordt in het Engels gegeven omdat er ook internationale studenten aan deelnemen.
Keuzevak (keuzevak)
Bijvoorbeeld: Global Civil Society, Arbeid en management, Democratie in theorie en praktijk of een vak van een andere bacheloropleiding.
Blok 3
Wetenschapsfilosofie
Dit vak geeft je inzicht in de achterliggende aannames over kennisontwikkeling, kennis- of waarheidsclaims van theorieën en methodes die gebruikt worden in de bestuurs- en organisatiewetenschap. Waarom zou je voor (of tegen) bepaalde onderzoeksmethoden kiezen?
Beleid, rationaliteit en macht
Wordt beleid ontwikkeld om maatschappelijke problemen op te lossen of is beleid een instrument waarmee groepen in de samenleving hun belangen veiligstellen? Je bestudeert verschillende benaderingen van beleid en maakt een beleidsplan voor de praktijk.
Blok 4
Kwalitatief onderzoek
Je maakt kennis met een organisatie in de praktijk en leert in teamverband kwalitatief onderzoek doen naar een actueel vraagstuk. Je schrijft een onderzoeksrapport, en reflecteert daarin ook op je onderzoekersrol en het functioneren van je onderzoeksteam.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Keuzevak
Bijvoorbeeld Management en bestuur van lagere overheden, Achieving Success in Public Governance, Diversiteit in bestuur en organisatie of een vak van een andere bacheloropleiding.
Keuzevak
Bijvoorbeeld Government and Behaviour, Strategisch Human Resource Management in theorie en praktijk, From Policy to Impactful Implementation of een vak van een andere bacheloropleiding.
Blok 2
Keuzevak
Bijvoorbeeld: Global Civil Society, Communicatie, European Governance of een vak van een andere bacheloropleiding.
Keuzevak
Bijvoorbeeld: Publiek financieel management, Sport en samenleving, Organising in a Changing World of een vak van een andere bacheloropleiding.
Blok 3
Leerkring (parttime)
In een leerkring werk je samen rondom een thema. Je kiest uit de leerkringen: - Governance, democratie en verantwoording - Organiseren van interactie - Toekomst van werk: management van mens en organisatie - Organisaties in beweging - Publiek management - Civil Society: organiseren tussen staat en markt
B&O van publieke vraagstukken
In laatste vak analyseer je publieke vraagstukken vanuit governance, organisatieontwikkeling en management van organisaties. Ondersteund door een training in adviesvaardigheden werk je aan een adviesrapport over een actueel vraagstuk. Daarvoor gebruik je inzichten uit de breedte van de Bestuurs- en organisatiewetenschap.
Blok 4
Leerkring (fulltime)
Je hebt in blok 3 een van de leerkringen gekozen. Je rondt die nu af met je bacheloronderzoek en -scriptie.

Sociale en professionele vaardigheden
Door de jaren heen ontwikkel je bovendien onderzoeks- en schrijfvaardigheden en andere sociale en professionele vaardigheden als presenteren, onderhandelen en conflicthantering zijn steeds een onlosmakelijk onderdeel van het programma over de jaren heen.

Bindend studieadvies
Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je opleiding stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je dan bij het zoeken naar een opleiding die beter bij je past.