16 maart 2018 van 12:45 tot 14:00

Promotieonderzoek naar herdenken anno 2018

Iedere samenleving kent haar eigen nationale herdenkingen: geïnstitutionaliseerde, jaarlijkse rituelen waarbij belangrijke historische gebeurtenissen worden herdacht. Eén van de bekendste voorbeelden is de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Door het ontbreken van grootschalige empirische studies met representatieve data over herdenken is er slechts beperkt kennis over wie deelneemt en op welke manier. Hoe zit dit bijvoorbeeld voor latere generaties? En voor inwoners met een migratieachtergrond? In haar dissertatie werpt Manja Coopmans meer licht op verklaringen en mogelijke implicaties van deelname aan herdenkingsactiviteiten, waarbij ingezoomd wordt op de activiteiten georganiseerd rondom de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland op 4 en 5 mei.

Coopmans laat in haar promotieonderzoek allereerst zien dat het praten over oorlogservaringen van familie én niet-familieleden leidt tot herdenken. Voor mensen waar dergelijke communicatie niet plaatsvindt speelt daarnaast voorbeeldgedrag – in het onderzoek gemeten als het herdenkingsgedrag van ouders – een belangrijke rol. Onder inwoners met een migratieachtergrond vormt deelname aan vieringen en herdenkingen uit het land van herkomst een belangrijke voorspeller voor deelname aan Nederlandse herdenkingen. Juist voor deze groep hangt deelname aan de 4 en 5 mei activiteiten sterk samen met gevoelens van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en andere Nederlanders.

Onder jongvolwassenen blijkt deelname aan herdenkingen samen te gaan met het praten over andere maatschappelijke onderwerpen en daarmee een uiting van sterkere betrokkenheid bij de maatschappij. Dat blijkt ook uit de bevinding dat jongvolwassenen die deelnemen aan herdenkingen ook vaker degenen zijn die van plan zijn te gaan stemmen in verkiezingen.

Begindatum en -tijd
16 maart 2018 12:45
Einddatum en -tijd
16 maart 2018 14:00
Promovendus
Manja Coopmans
Proefschrift
Rituals of the past in the context of the present. The role of Remembrance Day and Liberation Day in Dutch society.
Promotor(es)
prof. dr. ir. Tanja van der Lippeprof. dr. Marcel Lubbers
Co-promotor(es)
dr. Eva Jaspers